Turun Kupittaan siirtolapuutarha on säilytettävä / Koloniträdgården i Kuppis i Åbo bör bevaras / The allotment garden Kupittaa in Turku has to be preserved

Adressikuva.jpg

Adressi Kupittaan siirtolapuutarhan säilymisen puolesta  

Adressi esitetään Turun kaupunginvaltuustolle.  

Kupittaan siirtolapuutarha on Turun vanhin – perustettu vuonna 1934. Siirtolapuutarha perustettiin kaupungin työväestön virkistykseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä perheiden ruokahuollon turvaamiseksi. Turkulaisen siirtolapuutarhan syntyhistorian ensimmäinen luku kirjoitettiin kuitenkin jo maamme itsenäistymisen vuonna 1917. Puutarha on säilyttänyt luonteensa jo 85 vuotta ja se on Kupittaan aluetta olennaisesti rikastuttavana ja lajirikkaana kokonaisuutena hyvin merkittävä kaupunkiympäristö.  

Siirtolapuutarhassa on 57 palstaa hyvin pienine mökkeineen. Mökeistä kolme on alkuperäisessä asussaan, muissa näkyy vuosikymmenten aikana pienin muutoksin kehittynyt variaatioiden kirjo.  Vaikka palstojen ensisijainen tehtävä ei enää ole viljelijöiden ravitseminen, on alueella noin 300 omenapuuta, joista monet ovat vuosikymmeniä vanhoja. Niiden lisäksi palstoilla kasvaa runsaslukuinen määrä vanhoja koriste- ja hyötykasveja. Kupittaalla viljely on myrkytöntä ja Kupittaan siirtolapuutarha on kasvillisuuksineen ja muine eliöstöineen kaupungin biologisen monimuotoisuuden ”hotspot”. Turun yliopisto ja Luonnonvarakeskus ovat dokumentoineet puutarhan arvokasta kasvillisuutta ja osa niistä on talletettu Luonnonvarakeskuksen viljelykasvien geenivarojen kokoelmiin.  

Kupittaan siirtolapuutarha on viherkeidas sekä sosiaalisesti vireä ja aktiivinen osa Turun kaupunkia. Vierailijat ovat tervetulleita tutustumaan alueeseen ja nauttimaan siitä. Siirtolapuutarha-alue on saanut toiminnastaan myös kansainvälistä tunnustusta.  Kansainvälisen Siirtolapuutarhaliiton yleiskokous myönsi Kupittaan ryhmäpuutarha ry:lle maaliskuussa 2020 diplomin sosiaalisesta toiminnasta: Yhdistys oli pääyhteistyökumppanina ’Multaa ja Mukuloita – luontomerkityksiä ja ilmiöoppimista kaupunkipuutarhassa’ -hankkeessa. Tämä Sateenkaari-Koto ry:n hanke on saanut runsaasti julkisuutta, ja siihen on saatu rahoitusta Opetushallitukselta. 4H:n nuoret pitävät alueella kesäkahvilaa, ja läheisten palvelutalojen asukkaat käyttävät puutarhaa virkistyspaikkanaan.  

Kupittaan siirtolapuutarhan lakkauttaminen heikentäisi kaupunkiympäristöä vakavasti ja monin tavoin. Se tuhoaisi ihmisten, kasvien ja eläinten muodostaman poikkeavan monimuotoisen kaupunkialueen, joka pitää yllä eri-ikäisten kaupunkilaisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia, runsasta pölyttäjien joukkoa ja viljellyn maaperän tervettä eliötoimintaa.  Biodiversiteetin suojelu on myös Suomen valtion ympäristöpolitiikan keskeinen tavoite, johon vakavasti toivomme myös Turun kaupungin sitoutuvan tässä kohtaa.  

Me allekirjoittaneet vaadimme, että

1. Kupittaan siirtolapuutarha pysyy Kupittaalla.

2. Turun kaupunki tunnustaa nykyisen siirtolapuutarhan kasvi-, ympäristö-  ja kulttuurihistoriallisen arvon.

3. Turun kaupunki osallistuu nykyisen Kupittaan siirtolapuutarha-alueen kehittämiseen kaupungin viheralueena ja kaupungin vihreinä keuhkoina.

4. Kupittaan siirtolapuutarha lisätään osaksi Turun kansallista kaupunkipuistoa.  

 

Pertti Laitila, puheenjohtaja, Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry.

Eija Meriluoto, puheenjohtaja, Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry.

Paula Harjamäki, toiminnanjohtaja, Turun 4H-yhdistys

Sirkku Pihlman, FT

Maarit Heinonen, YTM, tutkija

 

Siirtolapuutarhatietoa:

* * * * * * * * * *  

Adress för bevarande av koloniträdgården i Kuppis  

Adressen kommer att överlåtas åt Åbo stadsfullmäktige.  

Koloniträdgården i Kuppis är den äldsta i Åbo - grundad 1934. Koloniträdgården inrättades för att erbjuda rekreation och främja välbefinnandet för stadens arbetande befolkning och för att säkerställa matförsörjningen åt deras familjer. Det första kapitlet i koloniträdgårdarnas historia i Åbo skrevs emellertid redan 1917, samma år då Finland blev självständigt. Trädgården har behållit sin karaktär i 85 år och är en mycket betydande stadsmiljö som i helhet berikar Kuppisområdet väsentligt och är rikt på arter.  

I koloniträdgården finns det 57 lotter med mycket små stugor. Tre av stugorna är ursprungliga, medan de andra visar ett spektrum av variationer som har utvecklats under årtionden med mindre förändringar. Även om lotternas primära funktion inte längre är att bespisa kolonisterna, finns det i trädgården fortfarande cirka 300 äppelträd, av vilka en del har tiotals år på nacken. Förutom dem odlas det på lotterna ett stort antal gamla prydnadsväxter och nyttoväxter. I Kuppis är odlingen helt giftfri och koloniträdgården, med dess vegetation och andra organismer, är en "hotspot" för stadens biologiska mångfald. Universitetet i Åbo och Naturresursinstitutet har dokumenterat trädgårdens värdefulla växtlighet och lagrat en del av dem i Naturresursinstitutets samling av genetiska resurser för odlingsväxter.  

Kuppis koloniträdgård är en grön oas och en socialt levande och aktiv del av Åbo stad. Besökare är välkomna att bekanta sig med och njuta av området. Koloniträdgården har också fått internationellt erkännande för sin verksamhet. I mars 2020 tilldelade generalförsamlingen för det Internationella Koloniträdgårdsförbundet Kuppis koloniträdgård ett diplom för social verksamhet: Föreningen var huvudpartner i projektet "Multa ja Mukuloita - naturbetydningar och fenomeninlärning i en stadsträdgård". Detta Sateenkaari-Koto ry:s projekt har fått mycket publicitet och finansiering har erhållits från Utbildninggstyrelsen. Ungdomar från 4H driver ett sommarkafé på området, och invånarna i närliggande servicehus använder trädgården som ett ställe för att koppla av. Finlands Koloniträdgårdsförbund har listat trädgården i Kupppis som en av fem koloniträdgårdar värda att besöka i Finland.  

Nedläggningen av Kuppis koloniträdgård skulle på allvar och på många sätt försvaga stadsmiljön. Den skulle förstöra ett rikt urbant område som består av människor, växter och djur som upprätthåller det fysiska och mentala välbefinnandet för stadsbor i alla åldrar, en riklig mängd pollinerare och hälsosam jordmån i odlad jord. Skyddet av biologisk mångfald är även ett viktigt mål i den finska statens miljöpolitik, och vi hoppas allvarligt att även Åbo stad engagerar sig i detta gemensamma mål.  

Vi, undertecknande, kräver att

1. Kuppis koloniträdgård finns kvar i Kuppis.

2. Åbo stad erkänner värdet av den nuvarande koloniträdgårdens växter, miljö och kulturhistoria.

3. Åbo stad deltar i utvecklingen av det nuvarande koloniträdgårdsområdet i Kuppis som en del av stadens grönområden och gröna lungor.

4. Kuppis koloniträdgård kommer att tilläggas som en del av Åbo Nationalstadspark.

 

Pertti Laitila, ordförande, Finlands Koloniträdgårdsförbund  

Eija Meriluoto, ordförande, Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry.  

Paula Harjamäki, verksamhetsledare, Åbo 4H-förening  

Sirkku Pihlman, FD  

Maarit Heinonen, SVM, forskare      

 

* * * * * * * * * *  

A petition to preserve the Allotment Garden in Kupittaa  

The petition will be addressed to the Turku City Council.  

The Kupittaa allotment garden is the oldest in Turku - founded in 1934. The allotment garden was established to ensure the food supply of the families as well as to offer recreation and promote the well-being of the city's working population. However, the first chapter in the history of the Turku allotment gardens was written in 1917, when Finland became independent. The garden has retained its character for 85 years and is a very significant urban environment as a whole, enriching the Kupittaa area. The diversity of species in the allotment garden is significant.  

The allotment garden has 57 plots with very small cottages. Three of the cottages are in their original appearance, as the others show a spectrum of variations that has developed over the decades, with minor changes. Although the primary function of the plots is no longer to feed the gardeners, there are still about 300 apple trees in the area, some of them decades old. In addition to them, the plots grow a large number of old ornamental and useful plants. In Kupittaa, all cultivation is carried out without pesticides and the Kupittaa allotment garden, with its vegetation and other organisms, is a “hotspot” of the city’s biodiversity. The University of Turku and the Natural Resources Institute Finland have documented the valuable vegetation of the garden and some of them have been deposited in the Natural Resources Institute's crop genetic resources collections.  

The Kupittaa allotment garden is a green oasis and a socially vibrant and active part of the city of Turku. Visitors are welcome to explore and enjoy the area. The allotment garden has also received international recognition for its activities. In March 2020, the General Assembly of the Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux awarded the Kupittaa Allotment Garden Association a diploma in social activities: The association was the main partner in the project “Multa ja Mukuloita - nature meanings and phenomenon learning in a city garden”. This project from Sateenkaari-Koto ry has received a lot of publicity, and funding has been received from the Finnish National Agency for Education. 4H’s youngsters run a summer café in the area, and residents of nearby service houses use the garden as a place to relax. The Federation of Finnish Allotment Gardens has listed Kupittaa as one of five allotment gardens worth a visit in Finland.  

The abolishment of the Kupittaa allotment garden would seriously, and in many ways weaken the urban environment of the city. It would destroy a diverse urban area consisting ​​of people, plants and animals that maintains the physical and mental well-being of citizens of all ages, an abundant pool of pollinators and healthy biota in cultivated soil. The protection of biodiversity is also a key goal of the Finnish government’s environmental policy, to which we seriously hope that the city of Turku will commit itself in this case as well.  

We, the signers, demand that

1. The Kupittaa allotment garden remains in Kupittaa.

2. The City of Turku recognizes the value of the plants as well as the environmental and cultural historical value of the current allotment garden.

3. The City of Turku is participating in the development of the current Kupittaa allotment garden area as the city's green area and the city's green lungs.

4. The Kupittaa allotment garden will be added as part of the Turku National City Park.

 

Pertti Laitila, President, The Federation of Finnish Allotment Gardens  

Eija Meriluoto, President, Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry.  

Paula Harjamäki, Executive manager, The 4H Association in Turku  

Sirkku Pihlman, PhD  

Maarit Heinonen, M.Soc.Sc., researcher


Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään