Turvataan kieltenopetus Hyvinkäällä

Hyvinkään kaupungin talous oli viime vuonna lähes 20 miljoona euroa alijäämäinen. Kiristyvä taloustilanne pakottaa kaupungin toimenpiteisiin, ja kaupungin virkamiehet esittelivät 20.4. alustavan kestävän talouden ohjelman. Suunnitelman mukaiset leikkaukset kohdistuisivat myös kaupungin kieltenopetukseen. Hyvinkäällä on peruskoulun kieltenopetuksessa vuosikymmenten perinteet, ja opetuksessa tehty työ on saavuttanut myös valtakunnallista tunnustusta ja palkintoja. Me allekirjoittaneet vaadimme, että kaupunginvaltuusto turvaa lasten ja nuorten oikeuden kieltenopiskeluun, kun se tekee päätökset talouden tasapainottamisesta.

1)      Ehdotuksen mukainen kieliohjelman muutos peruutetaan. Kaupungissa opetetaan jatkossakin kaikkia nykyisen kieliohjelman mukaisia kieliä jo A1-tasolla ensimmäiseltä luokalta lähtien. 

2)      Säilytetään oman äidinkielen opetus perusopetuksessa.  

3)      Kieliaineissa lukion minimiryhmäkokoja ei nosteta nykyisestä 12 opiskelijasta.  

 

Perustelut:

1)      Vieraiden kielten opetuksen vähentäminen on kohtalokasta niissä kielissä, joiden käyttö vapaa-ajalla on merkittävästi englantia vähäisempää. Siirto A2-kieleksi paitsi myöhäistää opetuksen alkamista myös vähentää opetuksen absoluuttista määrää kahdella viikkotunnilla. Tämä tarkoittaa n. 80 tuntia opetusta 3 lk ja 9 lk välillä. Vaikka opetettavien kielten määrä säilyisi yhtä suurena, olisi peruskoulun päättävien oppilaiden todellinen kielitaito selkeästi nykyistä heikompi. A2-kielen pohjalta on myös huomattavasti vaikeampi jatkaa kielen opiskelua lukiotasolla, mikä antaisi muiden kaupunkien opiskelijoille selkeän kilpailuedun ylioppilaskokeissa. 

2)      Äidinkieli on jokaisen ihmisen perusoikeus. Hyvä äidinkielen taito on myös perusedellytys vieraiden kielten oppimiselle ja ajattelun kehittämiselle. Vieraskielisten äidinkielen opetus turvaa myös suomen kielen oppimisen ja kotoutumisen edellytyksen. Lapset eivät ole saaneet valita omaa asuinpaikkaansa. Sivistysvaltiossa leikkauksia ei kohdisteta kaikkein heikompiosaisiin.

3)      Lukion lyhyiden kielten opetuksella on mahdollisuus saavuttaa hyvä aktiivinen kielitaito, jota voi hyödyntää esimerkiksi työelämässä. Kieltenopiskelu lukiossa tarjoaa myös kulttuurikasvatusta ja maatuntemusta ja tukee näin reaaliaineiden opiskelua.

Vaikka lukioiden yhdistyminen mahdollistaa entistä suurempien oppilasryhmien muodostuminen, ei kieltenopetuksen jatkuvuuden turvaaminen ole mahdollista vähimmäisryhmäkokoja kasvattamalla. Jo nyt osa kieltenryhmistä muodostetaan lukioiden yhteistyössä, jotta nykyisten rajoitusten mukainen opetusryhmä saadaan muodostettua. Säilyttämällä vähimmäisryhmäkoko nykyisessä turvataan erityisesti lyhyen ranskan ja saksan opetus lukioissa.

 

Tämä adressi luovutetaan Hyvinkään kaupungin edustajille sekä kaikille kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajille ennen asian käsittelyä kesäkuun valtuustossa.  

 

Adressi on osa Monikielinen Hyvinkää -hanketta, joka pyrkii turvaamaan kieltenopetuksen Hyvinkäällä kiristyvässä taloustilanteessa. Lisätietoja Monikielinen Hyvinkää -Facebook-ryhmästä ja hashtagilla #MonikielinenHyvinkää.


Santeri Leinonen (Monikielinen Hyvinkää)    Ota yhteyttä adressin tekijään