Turun yliopiston ja Åbo Akademin työntekijät leikkauksia vastaan – tukiadressi opiskelijoiden valtaukselle

[På svenska nedan]
[In English below]

[Huomio: adressi on tarkoitettu Turun yliopistolla sekä Åbo Akademilla työskenteleville. Tämä tarkoittaa sekä Turun yliopistoon työsuhteessa olevia että Turun yliopistoon affilioituneita henkilöitä. Kaikkien allekirjoittajien tulee kertoa allekirjoituksen yhteydessä asemansa tai affiliaationsa Turun yliopistoon/Åbo Akademiin. Voit päättää, näkyykö allekirjoituksesi julkisesti verkossa vai ei.]

Turun yliopiston sekä Åbo Akademin opiskelijat jatkavat 20.9. alkanutta valtaustaan yliopiston Aurum-rakennuksella. Opiskelijat vastustavat hallituksen suunnittelemia leikkauksia asumistukeen ja opintotukeen sekä kansainvälisten opiskelijoiden asemaa kurjistavaa rasistista maahanmuutopolitiikkaa.

Hallitus on suunnitellut asumistukeen lukuisia leikkauksia ja muutoksia, jotka koskevat satojatuhansia opiskelijoita ja muita pienituloisia. Lisäksi hallitus on päättänyt jäädyttää useiden etuuksien – mukaan lukien opintotuen – indeksikorotukset vaalikauden ajaksi. Jos suunnitellut leikkaukset tulevat voimaan, menettää itsenäisesti asuva täysi-ikäinen opiskelija keskimäärin lähes 1 300 euroa vuonna 2027 vaalikauden lopussa.

Hallituksen esittämät tiukennukset työperäisen oleskeluluvan, pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden myöntämiseen yhdistettynä lisääntyvään rasismiin yhteiskunnassa vaikuttavat suoraan kansainvälisiin opiskelijoihin. Ne vaikeuttavat opiskelijoiden sijoittumista työelämään ja tulevaisuuden rakentamista Suomessa sekä heikentävät opiskelijoiden hyvinvointia, turvallisuutta ja opiskeluvalmiuksia. Suunnitelmat korottaa EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuja lisäävät entisestään taloudellista ja henkistä kuormitusta, eriarvoistavat opiskelijoita ja syventävät globaalia epätasa-arvoa. Haluamme puolustaa laaja-alaista sivistystä, jota hallituksen politiikka uhkaa paitsi koulutusleikkauksilla myös lyhytnäköisillä veroratkaisuilla (kuten päätöksellä korottaa kirjojen arvonlisäveroa).

Opiskelijat vaativat yliopistojen johtoa asettumaan selväsanaisesti opiskelijoiden vaatimusten taakse. Vaikka yliopistojen rehtorit ovat ilmaisseet huolensa opiskelijoiden tilanteesta, vain Åbo Akademin johto on avoimesti tuominnut ja kritisoinut hallituksen opiskelijoihin kohdistuvaa leikkauspolitiikkaa. Yliopiston verkkosivuilla ilmaistu tuki mielenilmauksen järjestämiseen on riittämätöntä — vaadimme konkreettisempia toimia ja tukea vaatimuksille. 

Me allekirjoittaneet työskentelemme Turun yliopistolla tai Åbo Akademilla. Osoitamme solidaarisuutta opiskelijoille ja tuemme valtauksen vaatimuksia. Emme pidä yliopiston johdon tähänastista reaktiota riittävänä. Yliopiston johdon tulee näkyvästi ja määrätietoisesti puolustaa kaikkien opiskelijoiden toimeentuloa, hyvinvointia ja asemaa. 

Solidaarisuutta valtaukselle sekä tukea vaatimuksille ovat tähän mennessä osoittaneet useammat yliopistojen sekä sisäiset että ulkoiset tahot. Tämän lisäksi Helsingin yliopiston henkilökunnalle kohdennetulla vastaavalla adressilla on allekirjoittaneita tämän adressin kirjoitushetkellä yli 1 000 kappaletta.

Mitä hyötyä on aloituspaikkojen lisäämisestä, jos opiskelun taloudellisia ja henkisiä edellytyksiä sekä kansainvälisten opiskelijoiden asemaa heikennetään entisestään? Leikkauksia suunnitellaan tilanteessa, jossa valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat monilla aloilla entistä epävarmemmat. Leikkaukset voivat pidentää tutkintoaikoja ja lisätä kuormitusta, sillä taloudellisen toimeentulon vaikeudet heikentävät tutkitusti opiskelukykyä. Opiskelijoiden tukiin kohdistuvat leikkaukset vähentävät tasa-arvoista mahdollisuutta suorittaa korkeakoulututkinto, mikä lisää eriarvoisuutta. Lisäksi moni kansainvälinenkin korkeakouluhakija jättää hakuprosessin kesken muun muassa korkeiden lukukausimaksujen ja Suomen maahanmuuttosäännösten takia.

Opiskelijat ovat koko yliopistoyhteisön perusta, jonka kestävyyttä on romutettu jo vuosia. Opiskelijoiden aseman heikentäminen ei ole myöskään kestävää tulevaisuuspolitiikkaa. Kasvava huoli omasta pärjäämisestä vie voimavaroja yhteiskunnalliselta osallistumiselta, jota tarvitaan entistä enemmän sosiaalisten ja ekologisten ongelmien kärjistyessä. Samalla asumistuen ja muun sosiaaliturvan leikkaukset osuvat niihin, jotka ovat jo nyt heikoimmassa asemassa Suomessa. Hallituksen leikkaus- ja maahanmuuttopolitiikat lisäävät eriarvoisuutta sekä kaventavat yhteiskuntamme toimintakykyä tulevaisuudessa.

Vetoamme Turun yliopiston sekä Åbo Akademin rehtoreihin ja hallitukseen, jotta nämä asettuisivat julkisesti opiskelijoiden allolevien vaatimuksien tueksi: 

1. Asumisen tuista ei saa leikata. Päinvastoin, kaikkien - myös kansainvälisten - opiskelijoiden toimeentulon edellytyksiä tulee parantaa. Kohtuuhintaisia asuntoja pitää rakentaa enemmän!

2. Ei lukukausimaksuja kenellekään! Ei nyt eikä tulevaisuudessa.

3. Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut on turvattava.

4. Yliopistojen tulee asettua vaatimustemme taakse ja osoittaa solidaarisuutta. Vaadimme, että yliopisto ottaa kantaa ja puolustaa:

- Opiskelijoiden mahdollisuutta keskittyä opiskeluun ilman huolta toimeentulosta ja riippumatta kansalaisuudesta

- Yhdenvertaista Suomea sekä vastustaa rasistista maahanmuuttopolitiikkaa, joka kurjistaa kansainvälisten opiskelijoiden asemaa entisestään.

 

[OBS: Petitionen är för anställda vid Åbo Universitet och Åbo Akademi. Det här gäller både anställda vid Åbo Universitet och Åbo Akademi och andra med anslutningar till Åbo Universitet och Åbo Akademi. Alla undertecknade bör förklara i samband med undertecknande sin position eller anslutning till Åbo Universitet eller Åbo Akademi. Du kan bestämma om din underskrift visas offentligt online eller inte.]

Studerande vid Åbo universitet och Åbo Akademi fortsätter sin ockupation av Aurum-byggnaden, som inleddes den 20 september. Studerande demonstrerar mot regeringens planerade nedskärningar av bostadsbidraget och studiestödet, samt den rasistiska invandringspolitiken som diskriminerar internationella studerande.

Regeringen har planerat en rad nedskärningar och förändringar av bostadsbidraget som påverkar hundratusentals studerande och andra låginkomsttagare. Regeringen har också beslutat att frysa indexhöjningarna på ett antal förmåner, inklusive studiestödet, under valperioden. Om de planerade nedskärningarna genomförs kommer en vuxen studerande som bor ensam att förlora i genomsnitt nästan 1 300 euro under året 2027 vid slutet av valperioden.

Regeringens föreslagna skärpningar i beviljande av arbetstillstånd, permanent uppehållstillstånd och medborgarskap, i kombination med den ökande rasismen i samhället, kommer att ha en direkt påverkan på internationella studerande. Det kommer att bli svårare för studerande att hitta ett jobb och bygga en framtid i Finland, samtidigt som det undergräver deras välbefinnande, säkerhet och beredskap att studera. Planerna att höja studieavgifterna för studerande från länder utanför EU/EES kommer att ytterligare öka den ekonomiska ojämlikheten och stressen hos internationella studerande. Vi vill försvara den vidsträckta bildningen, som hotas av regeringens politik, inte bara genom nedskärningar i utbildningen utan också genom kortsiktiga skattelösningar (som beslutet att höja mervärdesskatten på böcker).

Studenterna uppmanar universitetsledningen att tydligt stödja våra krav. Även om universitetens rektorer har uttryckt sin oro över studerandenas situation, har endast ledningen för Åbo Akademi öppet fördömt och kritiserat regeringens nedskärningspolitik riktad mot studerandena. Det stöd som universitetet har uttryckt på sina webbplatser för protesten är otillräckligt - vi kräver mer konkreta åtgärder och stöd för våra krav.

Vi undertecknade arbetar vid Åbo universitet eller Åbo Akademi. Vi visar solidaritet med studenterna och stödjer ockupationens krav. Vi anser att universitetsledningens reaktion hittills inte är tillräcklig. Universitetsledningen måste synligt och resolut försvara alla studenters försörjning, välfärd och status. 

Solidaritet med ockupationen och stöd för kraven har hittills visats av ett antal parter både internt och externt till universitetet. Dessutom har en liknande petition riktad till personalen vid Helsingfors universitet som har just nu nått över 1 000 undertecknare.

Vad är det för mening med att öka antalet studieplatser om de ekonomiska och mentala förutsättningarna för studenterna och de internationella studerandenas ställning ytterligare försvagas? Dessa nedskärningar planeras vid en tidpunkt då sysselsättningsutsikter för utexaminerade inom många sektorer är alltmer osäkra. Nedskärningarna kan leda till att det tar längre tid att avlägga en examen och öka belastningen, eftersom det har visat sig att ekonomiska svårigheter undergräver studieförmågan. Nedskärningar i studiestödet kommer att likvärdig tillgång till högre utbildning och öka ojämlikheten. Dessutom hoppar många internationella ansökande av ansökningsprocessen på grund av höga studieavgifter och finsk invandringspolitik.

Studerande är grunden för hela universitetssamhället, vars hållbarhet har urholkats under flera år. Att underminera studerandens ställning är inte heller en hållbar politik för framtiden. Den växande oron för självförsörjning drar resurser från det sociala deltagande som alltmer behövs när sociala och ekologiska problem blir mer aktuella. Samtidigt drabbar nedskärningarna i boende och andra sociala förmåner dem som redan är mest utsatta i Finland. Regeringens nedskärnings- och invandringspolitik kommer att öka ojämlikheten och minska vårt samhälles framtida kapacitet.

Vi uppmanar rektorerna för Åbo universitet och Åbo Akademi samt universitetens styrelser att offentligt stödja studentockupationens krav att: 

1. Man ska inte skära i bostadsbidraget. Tvärtom måste levnadsvillkoren för alla studerande - inklusive internationella studerande - förbättras. Fler rimligt prissatta bostäder måste byggas!

2. Inga läsårsavgifter! Inte nu och heller inte i framtiden.

3. Mentalvårdstjänster för studerande måste garanteras.

4. Universiteten måste stå bakom våra krav och visa solidaritet. Vi kräver att universitetet tar ställning och försvarar:

- Möjligheten för studenter att koncentrera sig på sina studier utan oro för sin försörjning och oavsett medborgarskap.

- Att stå upp för ett jämlikt Finland och att motsätta sig rasistisk invandringspolitiken som gör läget för internationella studenter ännu värre.

 

[NB! This petition is meant for the staff and affiliates of the University of Turku and Åbo Akademi University. We ask all signatories to state their affiliation or position at UTU/ÅA. You can choose whether your signature is visible publicly online or not.]

Students at the University of Turku and Åbo Akademi University continue their occupation of the Aurum building that started on 20 September. The students protest the Finnish government’s planned cuts to housing and student benefits as well as racist immigration policies that will make the lives of international students harder.

The government is planning on changing and cutting housing benefits, which will affect hundreds of thousands of students and other small income households. Additionally, they have decided to keep many benefits, including student benefits, at their current level instead of following the cost-of-living index. If the planned cuts are implemented, a student who lives on their own will loose out on almost €1,300 in 2027.

The government has proposed restricting the requirements for residence permits and obtaining citizenship. Combined with the increasing racist attitudes in our society, these measures will surely affect international students. They will make finding employment and settling in Finland more difficult and debilitate student wellbeing, safety and ability to study. The plans on increasing tuition fees for students from outside EU/ETA countries add more financial and mental stress on those students, put students in unequal positions and worsen global inequality. We wish to defend comprehensive and wide-ranging learning, which is now threatened not only by the proposed cuts but also short-sighted tax reforms, such as increasing the VAT for books.

The students need the administration of UTU and ÅA to clearly and unambiguously stand in support of the student’s demands. So far, the rectors have acknowledged the students’ concerns but only the administration at ÅA has openly condemned the government’s plans on cutting student benefits. A simple statement of support on the university website is not enough – we demand more concrete action and support.

We, the signatories, work at the University of Turku or Åbo Akademi University. We show solidarity to the students and support the demands of their protest. We find the response from the universities to be lackluster. The administration must visibly and single-mindedly defend the livelihood, well-being and social standing of all students.

Many people and institutions, both from inside and outside academia, have already shown their solidarity to the student protests. A petition similar to this one, aimed at the staff of the University of Helsinki, has amassed more than 1,000 signatures.

What good is increasing the number of new students, if the financial and mental well-being of students and the status of international students are further weakened? The cuts to benefits will take effect at a time when finding employment even after graduation is becoming increasingly difficult. The cuts can lead to delays in graduation and increased stress because financial instability impairs one’s ability to focus on studying. Cuts to student benefits threaten the equal opportunity to pursue a university degree, leading to further inequality. Additionally, many potential international students might decide not to apply, demotivated by high tuition fees and strict immigration policies.

Students are the foundation of the university community. This foundation has been eroded for years. Cuts to student benefits are not sensible from the perspective of national security, either. The ever-increasing financial burden placed on the shoulders of students will drain resources from social and societal participation, which is needed more and more in a time of growing social unrest and environmental catastrophe. At the same time, cuts in housing and other social security benefits will affect those who are already the most vulnerable in Finland. The government's policies will increase inequality and reduce the future capacity of our society.

We call on the rectors and the board of the University of Turku and Åbo Akademi University to publicly support the demands of the students:

1. No cuts to housing benefits can be tolerated. On the contrary, the living conditions of all students - including international students - must be improved. More affordable housing must be built!

2. No tuition fees for anyone! Not now and not in the future.

3. Mental health services for students must be guaranteed.

4. Universities must stand behind our demands and show solidarity. We demand that the university takes a stand and defends:

- The possibility for students, regardless of their nationality, to concentrate on their studies without worries about their livelihood.

- An equal Finland that opposes racist immigration policies that further undermine the position of international students.


Otto Tarkka (väitsökirjatutkija, digitaalinen kieltentutkimus), Katariina Kulha (väitöskirjatutkija, valtio-oppi), Mika Helander (äldre universitetslektor, samhällsvetenskaper, ÅA), Elina Sutela (väitöskirjatutkija, sosiaalipolitiikka), Hanna Meretoja (professori, kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen)    Ota yhteyttä adressin tekijään