Vaadimme koululaisten parempaa kohtelua - Kilon ja Keran alueen opetuksen muutossuunnitelma tulee palauttaa jatkovalmisteluun!

Vaadimme koululaisten parempaa kohtelua - Kilon ja Keran alueen opetuksen muutossuunnitelma tulee palauttaa jatkovalmisteluun!

Espoon kaupungin suunnitelma Kilon ja Keran alueen opetuksen uudelleenjärjestelystä 

(Below in English)

 

Me allekirjoittaneet vetoamme Espoon Kasvun ja Oppimisen lautakuntaa hylkäämään kokouksessaan 24.5.2023 ehdotuksen koskien Kilon ja Keran alueen opetuksen uudelleenjärjestelyä. Vaadimme, että muutossuunnitelmat palautetaan jatkovalmisteluun ja vaihtoehdot tutkitaan huolellisesti. Vetoamme lautakuntaa tarkastelemaan suunnitelmien vaikutuksia useiden ikäluokkien lapsiin ja nuoriin sekä näiden perheisiin. Lisäksi tulisi tutkia muutoksen vaikutuksia Kilon alueen tasapuoliseen kehitykseen.

Tausta

Muutossuunnitelmat esiteltiin keskiviikkona 3.5.2023 Kilonpuiston koululla pidetyssä asukastilaisuudessa. Esitetyssä suunnitelmassa on ehdotettu Kilonpuiston yläkoulun supistamista 1.8.2024 alkaen. Samalla perustettaisiin Keran yläkoulu ja jatkossa Kilon alakoulusta siirryttäisiin pääsääntöisesti Keran yläkouluun. Lisäksi Kilonpuiston koulusta on ehdotettu siirrettäväksi toinen painotettu opetus Kilon ja/tai Keran kouluihin. 

Keran yläkoulun väistötilat

Keran yläkoulu ollaan perustamassa Kutojantie 2:een järjestettäviin väistötiloihin. Kutojantie 2:n tilat ovat entiset toimistotilat, jotka ovat toimineet mm. Tiistilän yläkoulun väistötiloina 01/2022-6/2024. Keran yläkoulu jatkaisi väistötiloissa kunnes Keraan rakennetaan uusi koulu. Tämän koulun rakennusajankohtaa ei ole vielä päätetty, eikä sitä ole budjetoitu kuluvalle investointikaudelle, joka päättyy vuonna 2031. Lisäksi rakentumisen ajoittumiseen vaikuttaisi se, koska rakentaminen suunnittelulla Keran alueella olisi ylipäätänsä niin pitkällä, että koulun rakentaminen alueen rakentumisen näkökulmastakaan on mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että väistötilat, joita ei ole alunperin suunniteltu kouluksi ja ovat siksi toimimattomat, olisivat käytössä vähintään 15 vuotta. Suunnitelmassa ei ole selvitetty muita vaihtoehtoja, esimerkiksi Kilonpuiston koulun laajentamisen mahdollisuutta tai parakkien käyttämistä lisätiloina.

Päätöksessä tulisi huomioida, että enemmistö Kilon koulun nykyisistä koululaisista on viettänyt ensin suuren osan alakouluajastaan väistötiloissa, jonka jälkeen he siirtyisivät suunnitelman mukaan väistötiloihin myös yläkoulun ajaksi. Osalla tämä tarkoittaisi sitä, että peruskoulusta jopa yli puolet kuluu väistötiloissa.

Painotettu opetus

Esityksessä on ehdotettu kaksikielisen opetuksen (1.-9. luokat) siirtämistä pois Kilonpuiston koulusta jakaen se alakoulun osalta tammikuussa 2024 valmistuvaan Kilon kouluun ja yläkoulun osalta Kutojantielle edellä mainittuihin väistötiloihin. Kielipainotus on ollut oleellinen osa Kilonpuiston koulun identiteettiä koulun perustamisesta lähtien ja tuo lisäarvoa koko koululle. Lisäksi käsittelyssä on ilmaisutaidon painotuksen siirtäminen pois Kilonpuiston koulusta.

On huomionarvoista että Kilonpuiston koulun päättötodistusten keskiarvo on Espoon parhaimmistoa ja tätä tulisi vaalia. Nykyisen painotusopetuksen vaikutus tähän on merkittävä.

Kielipainotuksen oppilaat tulevat pääsääntöisesti suur-Leppävaaran alueelta, josta Kilonpuistoon on huomattavasti paremmat julkisen liikenteen yhteydet kuin Kilon ja Keran kouluihin. Koulun saavutettavuus julkisella liikenteellä tulisi huomioida, ja myös tämä puoltaisi muiden vaihtoehtojen selvittämistä.

Esityksen käsittelyaika ja -tapa

Nykyistä esitystä laadittaessa ei ole kuultu koulun johtokuntien, henkilökunnan, vanhempien, asukkaiden tai puhumattakaan lasten & nuorten mielipidettä. Esityksen jälkeen annettu lausuntoaika on niin lyhyt, että esimerkiksi Espoon nuorisovaltuusto ei ehdi pitämään yhtään kokousta ennen lausuntoajan umpeutumista. Osa alueen vanhemmista ei ole ehtinyt saada tietoa suunnitelmista ja lisäksi materiaali on ollut käytettävissä vain suomeksi, jolloin vieraskielisillä ei ole ollut mahdollisuutta perehtyä asiaan lainkaan. Ehdotukset on siis valmisteltu ilman että niillä, joita vaikutukset koskevat, olisi ollut tosiasiallista mahdollisuutta osallistua niiden valmisteluun. Emme hyväksy tärkeän asian päättämistä näin kiireellisellä aikataululla.

Vetoomus

Allekirjoittamalla tämän adressin vaadimme Espoon Kasvun ja Oppimisen lautakunnalta asian uudelleenharkintaa ja palauttamista jatkovalmisteluun, johon tulee kytkeä tosiasiallisesti mukaan myös koulujen johtokunnat ja perheet.

Ehdotuksessa on jätetty huomioimatta muutoksen vaikutus nykyisten Kilon ja Kilonpuiston koululaisten tulevaisuuteen, jossa lapset ja nuoret joutuvat jättämään tutun ympäristön ja opettajat, ystävät rinnakkaisluokilta ja viettämään yläkouluajan väistötiloissa joita ei ole suunniteltu koulukäyttöön.

Linkki asukastilaisuudessa esitettyyn materiaaliin: Kilon ja Keran alueiden koulupalvelujen kehittäminen_asukasillan 3.5.2023 esitys

Adressi tullaan luovuttamaan Kasvun ja Oppimisen lautakunnan edustajille 16.5.2023.

---------------------------------------------------------------

In English

We demand better care for our school children – the Kilo and Kera area teaching plan should be returned for further planning!

The city of Espoo's plan for the reorganization of education in the Kilo and Kera area

 

We, the undersigned, appeal to Espoo’s board for Growth and Learning (Espoon Kasvun ja Oppiminen) to reject the proposal regarding the reorganization of education in the Kilo and Kera area, at its meeting on May 24, 2023. We demand that this plan is sent back for further preparation and that the options are carefully studied. We appeal to the board to examine the effects of the plans on children, young people of various age groups and their families. In addition, the effects of the changes on the equitable development of the Kilo area should be studied.

Background

The plans were presented on Wednesday 3.5.2023 at a meeting for residents, in Kilonpuisto School. In the presented plan it was recommended to downsize Kilonpuisto’s middle school (yläkoulu) from 1.8.2024 onwards. At the same time Kera middle school would be established and in the future Kilo’s elementary (alakoulu) school children would move primarily to Kera’s middle school. In addition, it was recommended that one weighted education (painotettu opetus) in Kilonpuisto’s middle school be transferred to Kilo and or Kera school.

Kera’s middle school temporary relocation space

Kera’s middle school will be established in the temporary spaces at Kutojantie 2. The premises at this address are former office rooms that has being occupied by Tiistilä middle school from 1/2022 – 6/2024, as a temporary relocation.

Kera’s middle school would continue to operate as a temporary relocation until Kera builds a new school. The timing for this new school has not yet been decided, and it hasn’t even been budgeted for in the current investment period, which ends 2031. In addition.

In addition, building a new school in the Kera area would greatly depend on the construction in the area, which is difficult to forecast as plans for the area are very long-term. This means that temporary relocation spaces that were not designed primarily for schools and are therefore non-functional, would be in use for at least 15 years. The plan outlined by Espoo did not mention other options, such as expanding Kilonpuisto school or using prefabricated buildings (prefabs/parakki) as additional space.

In the decision, it should be taken into account that the majority of Kilo's current schoolchildren have first spent a large part of their primary school time in temporary relocation spaces, after which, according to the plan, they would also move to temporary relocation spaces during middle school, in Kera. In some cases, this would mean that more than half of their elementary school is spent in temporary relocation spaces.

Weighted education

In the presentation, it is proposed to move the bilingual education (grades 1-9) out of the Kilonpuisto school and dividing it into Kilo’s elementary school, which will be completed in January 2024, and into the aforementioned temporary relocation space in Kera’s middle school in Kutojantie.

The emphasis on language has been an essential part of the Kilonpuisto school's identity since the school was founded and brings added value to the entire school. In addition, it was mentioned in the plan to move theater and drama (ilmaisutaito) away from the Kilonpuisto school.

It is worth noting that the average of Kilonpuisto’s school leaving certificates (päättötodistus) is one of the best in Espoo and this should be cherished. The influence of the current weighted education on this is significant.

The students who come to study in bilingual education come from the greater Leppävaara area, where Kilonpuiso has significantly better public transport connections than to Kilo and Kera schools. The accessibility to school using public transport should be taken into account, and this would also support exploring other options.

Time and manner of handling the presentation

The opinion of the school's board, staff, parents, residents, and not to mention children & young people, has not been consulted when preparing the current proposal. The period of time given for feedback and comments regarding the plan is so short that, for example, Espoo's youth council (Espoon nuorisovaltuusto) does not have time to hold a single meeting before the feedback period expires.

Some of the families living in the area have not had time to get information about the plans and in addition, the material has only been available in Finnish. So those who do not speak Finnish have not had the opportunity to familiarize themselves with the matter at all. The proposals have therefore been prepared without consulting those who will be mostly affected by the changes. We do not accept the decision of an important matter with such an urgent schedule.

Plea

By signing this address, we demand that Espoo’s board for Growth and Learning reconsider the matter and return to the preparation stage which would actually involve the school’s board and families as well.

The proposal ignores the impact of the change on the future of the current Kilo and Kilonpuisto school children, where children and youth have to leave their familiar environment and teachers, friends in parallel classes and spend their middle school years in temporary relocation spaces that are not designed for school use.

Link to the material presented at the meeting on the 3.5.2023:Kilon ja Keran alueiden koulupalvelujen kehittäminen_asukasillan 3.5.2023 esitys.

This address will be handed over to representatives of the Growth and Learning Board on 16 May 2023.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että maria voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…