Vanhustenhoito säilytettävä Siikapirtillä Siikajoenkylällä


Me adressin allekirjoittaneet Siikajoenkyläläiset ja lähiseudun
asukkaat vastustamme jyrkästi Siikajoenkylällä sijaitsevan
Attendon vanhustenhoivapalveluyksikkö Siikapirtin toiminnan
lopettamista ja vanhusten siirtämistä Raaheen. Toivomme että Attendo
ottaa asian uudelleen tarkasteluun, peruu päätöksen ja jatkaa
Siikapirtillä ikääntyneiden tehostettua palveluasumista. Samalla
vastustamme päihdekuntoutuspalveluiden tarjoamista
Siikapirtin tiloissa.

Siikajoen vanhuksille rakennettiin keskeiselle paikalle kylää
rivitaloasuntoja vuonna 1973 Siikajoen vanhustenkotiyhdistys ry n
(Siikajoen VKY) toimesta. Vuonna 1990 Siikajoen kunta rakensi samaan
pihapiiriin tehostetun palveluasuminen yksikön, Puistolan, jossa
palvelua pyöritti RAS (Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä). v 2000
Siikajoen VKY ry rakensi testamentatuin varoin kunnan omistaman
palvelutalon jatkoksi laajennusosan, Martinsopen ja Muistolan.
Siikajoen VKY ry on pitänyt kiinteistöstä huolta yhteistyössä kunnan
kanssa vuoteen 2018, jolloin kunta myi koko osuutensa VKY:lle. Vastuu
koko kiinteistöstä ja sen ylläpidosta siirtyi VKY:lle ja kiinteistöä
on huollettu vuosittain. V 2018 vanhusten palvelut uhkasivat loppua
kokonaan mutta RAS kävi neuvottelut jatkosta Attendon kanssa. VKY
vuokrasi kiinteistön Attendolle 10 vuoden sopimuksella tarkoituksena,
että Attendo toteuttaa tiloissa ikääntyneiden palveluasumista.
Puistolan toiminta on jatkunut Attendon alla vanhusten palveuyksikkö
Siikapirttinä.
Toiminnan aluksi v 2018 Attendo teki kattavan keittiöremontin muuttaen
keittiön nykyaikaiseksi valmistuskeittiöksi. Keväällä 2022 Attendo
irtisanoi kotihoidon toiminnan rivitaloilla jolloin
palveluntuottajaksi palasi RAS. Viime marraskuussa 2022
Attendo käynnisti kuitenkin yt-neuvottelut ikäihmisten tehostetun
palveluasumisen siirtämiseksi Raaheen Merilokkiin (Attendon
rakennuttama vanhuksille tarkoitettu yksikkö).
Attendo informoi Siikapirtillä asuvia vanhuksia ja omaisia
mahdollisesta muutoksesta samaan aikaan ja
5.1.2023 tiedotti toiminnan siirtämisestä Raaheen, muuttopäivä on
28.2.2023. Tämä tarkoittaisi sitä että Siikajoenkylällä pitkään
toimineet ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelut loppuisivat
kokonaan.

Tyhjilleen jäävään Siikapirtin kiinteistöön Attendo suunnittelee
päihde- ja mielenterveyskuntoutusyksikköä.
Pihapiirissä sijaitsevan rivitalon joissakin asunnoissa jatkaa
asukkaina RAS kotihoidon asiakkaita.
He ovat mm käyneet Attendon tiloissa Siikapirtillä syömässä
sekä pesettäneet pyykit.

Attendo on perustellut
Siikapirtin toiminnan alasajoa ja vanhuksien siirtämistä Raaheen mm.
useasti laajennetun kiinteistön
sokkeloisuudella, tilat ovat epäkäytännölliset ja hankalat ikäihmisten
laadukkaan elämän sekä asukasturvallisuuden osalta eikä täytä nykyajan
ergonomian ja työtehokkuuden vaatimusta, hoitajilla ei ole huoneisiin
välitöntä näköyhteyttä. Tilat eivät ole uudet eivätkä siten ole
verrattavissa uudisrakennettuihin mutta toimintaa on pyöritetty
tiloissa jo kauan, kiinteistöstä on pidetty huolta ja tilat ovat siten
edelleen käyttökelpoiset- mieluumin nykyisissä tiloissa vanhusten
tehostettua palveluasumista omalla kylällä kuin kokonaan toisella
paikkakunnalla. Herää myös kysymys miten tilat soveltuisivat sitten
paremmin kaavailtuun mt/päihdekuntoutus
käyttöön, huomioon ottaen myös työntekijöiden turvallisuus.


Attendon esittämä toinen peruste Raaheen siirrolle on
henkilökunnan huono saatavuus sijaisten osalta. Jaamme tämän tosiasian
mutta on kuitenkin selvää että hoitohenkilökunnan saatavuus on
valtakunnallisesti haastavaa ,joten voiko saatavuus helpottua
huomattavasti jos
toiminta muutetaan mt/päihdekuntoutuspuolelle ja saako henkilökuntaa
merkittävästi paremmin Raahen Merilokkiinkaan. Tällä hetkellä
Siikapirtillä työskentelevästä henkilökunnasta
yksikään ei koulutuksen puolesta voisi työllistyä uuteen
mt/päihdekuntoutusyksikköön. Siikapirtillä
työskentelee tällä hetkellä useita kyläläisiä. Olemme myös tietoisia
että Siikapirtin käyttöaste ei ole tällä hetkellä riittävä pelkästään
Siikajoenkylänvanhuksista, olemme kuitenkin luottavaisia suuren
ikäluokan suhteen, huomioimme heidän tulevaisuutta ja uskomme että
Siikapirttille riittää jatkossakin asukkaita myös yli kuntarajojen.


Kaavaillun mt/päihdekuntoutusyksikön perustaminen pienelle idylliselle
kylälle aiheuttaa kyläläisissä monenlaista huolta ja kritiikkiä.
Siikapirtin kiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla
Siikajoenkylällä, jonka ympäristössä asuu
lapsiperheitä, mutta myös ikäihmisiä.
Levottomuus, lisääntyvä turvattomuuden tunne ja muut
ongelmat/lieveilmiöt ovat todennäköisiä. Tiedossa on että kylän läpi
kulkeva rantatie Limingasta Raaheen on päihteiden käyttäjien
keskuudessa mieluisa väylä, joka altistaa monille haasteille. Attendon
vuokraaman kiinteistön välittömässä läheisyydessä toimii myös
nuorisokoti, joiden yhteisvaikutus huolestuttaa suuresti. Jo
nykyisellään nuorisokodin toiminta aiheuttaa omat haasteensa mm
kylällä asuvien lasten kokemaan turvallisuuden tunteeseen. Päihdeyksikön
kuntouttavan toiminnan edellytykset mietityttävät siltäkin osin, että jo
tällä
hetkellä työtoiminnan/kuntouttavien töiden saaminen pienellä kylällä
on haastavaa.


Attendon päätös lopettaa vanhusten tehostetun palveluaseumisen
palvelut Siikapirtillä on tyrmistyttänyt eikä allekirjoittaneet
hyväksy sitä. Toivomme Attendon ottavan asian uudelleen tarkasteluun,
perumaan jo tehdyn lopettamis/muuttopäätöksen ja jatkamaan vanhusten
palveluiden tarjomista Siikapirtillä. Toivomme myös että Pohde
tarkastelee osuuttaan asiassa palveluiden ostajana ja osaltaan
huolehtii siitä että myös Siikapirtin pihapiirissä olevat vanhusten
rivitalon asunnot ovat asutettu, sillä tällä hetkellä vanhusten
asumispaikoista tiedetään olevan pulaa, vanhuksia odottaa jonoissa
asumispaikkaa ja siitä huolimatta rivitalolla on asuntoja tyhjillään.
Eikö ole merkittävää myös huomioida että Siikapirtin toimimmam alasajo
vähentää alueelta 17 vanhusten hoivapaikkaa. Toivomme myös että
AVI/valvira näkee asian laaja-alaisesti, huomioiden lait joissa
säädetään yksilön oikeus vapaasti valita oma asuinpaikkansa, oikeus
yhdenvertaiseen kohteluun ja etteivät ihmiset joutuisi eriarvoiseen
asemaan terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn
vuoksi. Ihmisistä jokainen ikääntyy joskus mutta kaikista ei tule
päihdekuntoutujia - vanhusten palveuiden tarve on varmaa, siksi
ikääntyneiden tehostettua palveluasumista on
tärkeä säilyttää kylällä, jos muita palveluita joudutaankin
keskittämään. Kyläläiset eivät vastusta mt/päihdehoitoa mutta
vastustavat Attendon suunnitelmaa toteuttaa sitä tällä kylällä,
Siikapirtin tiloissa -  näin ollen Kyläläiset eivät tue
mt/päihdekuntoutustoimintaa vaan vanhusten hoitoa.

Siikajoenkylällä 8.1.2023

Minna Salmenkangas  
Jaana Toppila       
Anna Widnäs        
Johanna Nikola   

  
tämä adressi allekirjoituksineen ja liitteineen toimitetaan
Attendolle, Pohteelle, AVI:lle ja Valviraan.