Vastalause tuulivoiman rakentamisesta Kivikallion alueelle Hollolassa

Hollolan kunta on saanut Blowing Stone Oy:ltä hakemuksen kolmen tuulivoimalan rakentamiseksi Tennilän ja Lopen kyliin Kivikallion alueelle. Suunnittelutarvehakemus liitteineen löytyy täältä.

Lähimmillään tuulivoimalat tulisivat sijaitsemaan vain n. 600 metrin päässä asutuksesta. Suunnitellut tuulivoimalat ovat suuritehoisia voimaloita ja niiden napakorkeus on 160,9 m ja kokonaiskorkeus 240 m. Korkeiden kallioiden päälle sijoitettuna niiden korkeuteen on lisättävä noin 50 m kokonaisvaikutuksia arvioitaessa. Tuulivoimalat tulevat näkymään laajalle, jopa naapurikuntiin.

Voimaloiden kasvaneen tehon ja koon vuoksi ei voida enää turvallisesti olettaa, että kunnan aiemmin määrittämät vähimmäisetäisyydet olisivat riittävät, ja niistä aiheutuvat meluhaitat ihmisten kestettävissä. Melun, välkkeen ja maatärinän seuraukset eivät ole ennakoitavissa ja tuulivoimalat pilaisivat luontoa sekä haittaisivat eläimistöä, alueen muuta käyttöä sekä asumista koko kunnassa. Lisäksi ne alentavat kiinteistöjen arvoa ja johtavat kunnalle osoitettaviin vahingonkorvauksiin MRL 39 § mukaisesti. 

Pyydämme kunnan päättäjiä harkitsemaan selvästi kauempana asutuksesta olevia, tarkoitukseen paremmin sopivia alueita tarjottavaksi rakennuttajalle tuulivoimaloiden rakentamista varten. 

Tuulivoimaloiden aiheuttamia terveyshaittoja ei ole kumottu luotettavasti. Haittoja on raportoitu ilmenneen jopa nyt suunniteltuja pienempien voimaloiden läheisyydessä. Tämän vuoksi, sekä muiden tässä lueteltujen syiden johdosta emme voi hyväksyä hanketta.

Olemme sitä mieltä, ETTEI kunnan tulisi myöntää rakennuslupaa näille tuulivoimaloille. Niiden vaikutus ympäristöön tulee näkymään vuosikymmeniä eteenpäin ja ne tulevat tuhoamaan niitä arvoja, jotka tänään houkuttelevat ihmisiä Hollolaan. 

Adressin voi allekirjoittaa sähköisenä tai paperisena. Mikäli haluat allekirjoittaa paperisen version, ota yhteyttä adressin tekijään.

Adressiin kerätään nimiä 29.05.2022 klo 18 asti.Ilmakuva_voimalat_21.jpg