Vastustamme Harjannevan alueelle (Ikkeläjärvi-Säkkijärvi alue) Ilmatar Energy Oy:n suunnittelemaa tuulivoima puistoa

Suunniteltu alue EI sovellu tuulivoiman rakentamiseen:

Hankkeella loukataan ihmisten oikeutta terveeseen elin- ja vapaa-ajanympäristöön, oma asuinpaikka pitää olla turvattu. Lähialueen ja kylän asukkaat vastustavat vahvasti hanke suunnitelmaa. 
Alue on Ikkeläjärven tärkeimpien pohjavesi ja vedenottamoalueen vaikutusalueella. Mikäli suunnitellulle alueelle annettaisiin lupa tuulivoimaloille, otettaisiin tietoinen riski pohjavesien pilaamisesta. Jo pelkästään siivistä vuosien mittaan hioutuva ja irtoava lasikuitu ja muu komposiittimateriaali on terveydelle erittäin haitallista ja sen
kulkeutuminen myös pohjavesiin on täysin mahdollista. Alueella tehtäisiin mittavia maanrakennus töitä, joiden vaikutukset pohjavesiin voivat olla arvaamattomat.
Voimalat sijoittuisivat asutun Ikkeläjärven kylän eteläpuolelle, jolloin haittavaikutukset korostuvat. Auringon tuoma välkevaikutus tulee suoraan asutulle alueelle etelästä. Maisemahaitta näillä jättiläisillä (350m) ovat valtava.

Ikkeläjärven ja myös alueen lasku-uoman, Rytiluoman, suojelu- ja kunnostushankesuunnitelmissa merkittävimmiksi ongelmakohdiksi on todettu Rytiluoman latvaojista irtoava maa-aines, joka kulkeutuu Rytiluomaa pitkin Ikkeläjärveen.
Voimalaitoshanke toteutuessaan on vahvasti ristiriidassa sekä Rytiluoman, että Ikkeläjärven suojelun ja myös kunnostussuunnitelmien kanssa. Valtavat maansiirtotyöt tällä alueella romuttaisivat vesistönsuojelutavoitteet Ikkeläjärven ja myös Rytiluoman osalta. Ikkeläjärvi on Kauhajoelle tärkeä vesistö, järven laskujoki Ikkelänjoki on
luokiteltu erityissuojelluksi vesistöksi maakuntakaavassa. Rytiluoma on Ikkeläjärven merkittävin järveen laskeva uoma.

Suunnitellun kaltaisilla voimaloilla viedään pois ne mitkä ovat alueen yksistä suurimmista arvoista ja sen vahvuuksista -hiljaisuus, maisema ja rauhaisa elinympäristö niin ihmisille, eläimistölle kuin muulle luonnolle. 

_________________________________________________________________________________________________


Rytinevan vesiosuuskunta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Rytinevan vesiosuuskunta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…