Vastustamme Suomeen suunniteltua pakkorokotuslakia!

Vastustamme ehdottomasti Suomeen suunniteltua pakkorokotuslakia. Tällaisen lain suunnitteleminen rikkoo Nürnbergin sopimusta, jonka Suomi on ollut allekirjoittamassa 1947 ja jossa sanotaan mm näin: ”Koehenkilön vapaaehtoinen suostumus on olennainen. Tämä tarkoittaa, että kyseisellä henkilöllä tulee olla lain mukainen kelpoisuus suostumuksen antamiseen; hänen asemansa tulee olla sellainen, että hänellä on vapaa valintavalta, minkäänlaisen väkivallan, vilpin, petoksen, uhan, harhaanjohtamisen tai muun ulkoisen pakon tai painostuksen puuttumatta päätöksentekoon.”

Meille kansalaisille ei ole kerrottu rokotteiden valmistusmenetelmiä, ei niissä käytettyjen virusten viljelyalustoja, niihin käytettyjen kemiallisten aineiden nimiä ja tarkoitusta. Emme tiedä myöskään syytä siihen miksi jotkut rokotteet sisältävät antibiootteja sekä tunnettuja myrkyllisiä aineita kuten mm. elohopeaa, formadehydiä ja fenolipunaa, sekä aineita, jotka ovat teollisuustoksikologiassa todettu syöpää aiheuttaviksi. Tällaisessa terveysterrorismissa on kysymys vakavasta uhkasta yksilöiden itsemääräämisoikeudelle ja vapaudelle.

Rokottajat eivät ole ottaneet vastuuta narkolepsiatapauksista eivätkä muista sairaustapauksista, joiden aiheuttajiksi on painavat syyt epäillä rokotteita. Emme hyväksy että sellainen taho joka ei ole läpinäkyvä, ei toimi rehellisesti, salailee tosiasioita ja jonka virkamiehet eivät ole riippumattomia rokotteita valmistavan teollisuuden rahoituksesta, olisi oikeutettu kajoamaan kehoomme minkään lain voimalla ja rikkomaan tällä tavalla ihmisoikeuksia.

Nürnbergin säännöstö

”Sotarikostuomioistuin langetti Nürnbergissä tuomion 23 saksalaiselle syytetylle 19.8.1947. Heistä useimmat olivat lääkäreitä ja syytettyinä rikoksista, joihin liittyi ihmisiin kohdistuvia kokeita. Oikeudenkäynnissä vahvistettiin kymmenen normia, joita lääkärien on noudatettava suorittaessaan ihmisiin kohdistuvia kokeita.”

”Luvalliset lääketieteelliset kokeet

Valtaosa esitetystä todistusaineistosta osoittaa, että tietyntyyppiset ihmiseen kohdistuvat lääketieteelliset kokeet ovat kohtuullisen selvästi määritellyissä rajoissa suoritettuina lääkärikunnan vallitsevan etiikan mukaisia. Niiden puolestapuhujat perustelevat katsantokantaansa sillä, että ihmiseen kohdistuva kokeilu hyödyttää yhteiskuntaa tuloksin, joita ei muilla tutkimusmenetelmillä tai -keinoilla saada. Yleisesti ollaan kuitenkin yhtä mieltä siitä, että moraalin, etiikan ja lain velvoitteiden täyttämiseksi on noudatettava tiettyjä perusperiaatteita:

·         Koehenkilön vapaaehtoinen suostumus on olennainen. Tämä tarkoittaa, että kyseisellä henkilöllä tulee olla lain mukainen kelpoisuus suostumuksen antamiseen; hänen asemansa tulee olla sellainen, että hänellä on vapaa valintavalta, minkäänlaisen väkivallan, vilpin, petoksen, uhan, harhaanjohtamisen tai muun ulkoisen pakon tai painostuksen puuttumatta päätöksentekoon. Hänellä tulee olla riittävästi tietoa ja käsitystä kyseisestä tutkimuskohteesta, niin että hän kykenee ymmärtäen ja asiasta perillä ollen tekemään päätöksensä. Tämä ehto edellyttää, että koehenkilön myönteinen ratkaisu hyväksytään vasta kun hänelle on selvitetty kokeen luonne, kesto ja tarkoitus; sen menetelmä ja suoritustapa; kaikki sen aiheuttamat epämukavuudet ja vaarat, joita kohtuuden mukaan on pidettävä odotettavissa olevina ja kokeeseen osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset hänen terveyteensä ja henkilöönsä.

Jokainen, joka suunnittelee tutkimusta, johtaa sitä tai on sitä suorittamassa, on velvollinen varmistautumaan suostumuksen pätevyydestä ja on vastuussa siitä. Tämä velvollisuus ja vastuu on henkilökohtainen eikä sitä voi seuraamuksetta siirtää toiselle.”

http://www.laakariliitto.fi/liitto/etiikka/nurnbergin-saannosto/

 

Allekirjoita adressi nyt. Mitä enemmän meitä on, sen paremmat mahdollisuudet adressilla on mennä läpi ministeriössä.


Arja-Liisa Kangas    Ota yhteyttä adressin tekijään