VEIKKO PÄÄTALON TAISTELU HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA

39 v Veikko Päätalo muutti laitoshoidosta vuonna 2014 helmikuussa sisarensa luokse Helsinkiin asumaan 17 vuoden laitosasumisen jälkeen. Veikko on ollut käytännössä 3-vuotiaasta lähtien laitoshoidossa lukuunottamaatta lyhyitä jaksoja omais- ja perhehoitoa. Sisar ryhtyi vuonna 2014 omaishoitajaksi, ja Veikolle myönnettiin aluksi henkilökohtainen apu 40 h/viikossa päivittäisiin toimiin ja 30 h/kk vapaa-aikaan.

Kun vaikeavammaisten päivätoiminta alkoi, Veikolta lopettiin henkilökohtainen apu 40 h/viikossa, jäljelle jäi 30 h/kk vapaa-aikaan ja sisaren oletettiin vastaavaan lopuista. Veikko kirjoitti tulkkien avulla kommunikaattorilla, että haluaa elää itsenäisesti henkilökohtaisen avun turvin.

Veikko haki 1. sijaisesti palveluasumista kotiin henkilökohtaisen avun turvin huhtikuussa 2016 ja 2. sijaisesti henkilökohtaisen avun lisätunteja vapaa-aikaan ja päivittäisiin toimiin 55 h viikossa päivätoiminnan ohella ja 96 h viikossa loma-aikoina, kun päivätoiminta oli kiinni. Hakemuksen yhteydessä Veikko tapasi sosiaaliviranomaiset ja ilmaisi heille tulkin välityksellä, että haluaa elää itsenäistä elämää, eikä halua, että sisar joutuu jatkuvasti avustamaan häntä. Veikko sai molemmista hakemuksista kielteiset päätökset heinäkuussa 2016. Päätösten ainoat perustelut olivat, että sisar toimii omaishoitajana ja muuta apua ei tarvita. - Veikko teki muutoksenhaut Helsingin sote-jaostoon ja asia oli jonossa 9 kk, ennen kuin Helsingin kaupungin 2. jaosto käsitteli asian huhtikuussa 2017! Veikon toivomuksesta sisar irtisanoi omaishoidon sopimuksen hieman ennen sote-jaoston käsittelyä, koska kielteinen päätös oli perusteltu pelkästään sillä.

Veikolla on tällä hetkellä henkilökohtaista apua vapaa-aikaan 60 h/kk ja hän on palkannut kaksi avustajaa. Veikko tulee hyvin toimen avustajiensa kanssa ja päättää mitä tehtään ja milloin! Avustajat kysyvät Veikon tahtoo ipadin avulla. Veikko harrastaa avustajien tuella vammaisratsastusta, kuntosalia, uintia ja ruokakaupassa käyntiä. Heinäkuussa Veikolla on ollut avustusta 40 h/viikossa päivätoiminnan ollessa kiinni jolloin Veikko on monipuolisemmin pystynyt harrastamaan museoissa, tapahtumissa, maauimalassa, taidenäyttelyissä, nähtävyyksissä ja torilla käyntejä.

Veikon asian käsittely on venynyt kohtuuttoman kauan, kun sitä on palloteltu yli puolitoista vuotta Helsingin kaupungin jaoston ja sosiaaliviranomaisten välillä! Kyse on välttämättömästä avusta päivittäistoimissa ja palveluasumisessa. Veikko ei pärjää päivääkään ilman avustusta. Veikko ei siis tällä hetkellä saa henkilökohtaisen avun tunteja päivittäiseen toimiin lainkaan, vaikka hän tarvitsee kaikessa toiminnassaan tukea ruokailusta ja henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisesta lähtien. Lakkautettua omaishoitoa ei ole korvattu millään tukitoimella vaan sisaren odotetaan edelleen auttavan Veikkoa päivittäisissä toimissa, ilman omaishoidon sopimusta ja vastoin Veikon ja sisaren toiveita. YK:n vammaissopimukseen 19 artikla sanoo, että vammaisella on oikeus valita missä ja kenen kanssa asuu ja saada tarvitsemansa palvelut omaan kotiin henkilökohtaisen avun turvin. Helsingin kaupunki on rikkonut tätä vammaisten henkilöiden perusoikeutta eväämällä Veikolta avun kotiin. Kielteisestä päätöstä päivittäisiin toimiin on perusteltu sillä, että Veikolla ei olisi voimavaroja määritellä omaa avuntarvettaan. Veikko kommunikoi vaihtoehtoisen kommunikaatiovälinein ja Kelan puhevammaisten tulkkien avulla. Veikko pystyy tulkkien avulla tuottamaan kirjallista tekstiä ja monisanaisia lauseita sekä käymään keskusteluja. Veikko pystyy ipadin kommunikaatio-ohjelmien avulla kommunikoimaan avustajiensa kanssa myös ilman tulkkia ja ilmaisemaan välittömiä avuntarpeitaan ja tahtoaan.

HENKILÖKOHTAINEN APU HARRASTUKSIIN YM:

Veikko tarvitsee paljon harrastuksia ja mielekästä vapaa-aikaa, jotta autismiin liittyvät pakkotoiminnot pysyisivät hallinnassa. Tuntimäärä mitä tähän on haettu on 27,5 h/viikossa. Vammaispalvelulain mukaan harrastuksia, yhteiskuntaan osallistumista ja sosiaaliseen kanssakäymistä varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Kyse on vähimmäismäärästä, ja perustellusta syystä tuntimäärä voi aina olla myös suurempi. Hakemuksessa sekä sen liitteinä olevissa avun päiväkirjassa ja yhteenvedossa lisätuntien määrä on selvästi näytetty ja perusteltu. Päätöksellä myönnetty tuntimäärä ei ole edelleenkään riittävä, koska se ei riitä kattamaan Veikon säännöllisten harrastusten ja vapaa-ajan toimien edellyttämää avun tarvetta. Veikko tarvitsee avustamista pelkästään harrastuksiin ja vapaa-aikaan kodin ulkopuolella n. 27,5 tuntia viikossa. Ero myönnetyn ja tarvittavan henkilökohtaisen avun määrän välillä on huomattava eli n. 13-14 h/viikko.

Veikon harrastukset:

1 krt/vk Vammaisratsastus, toisen ihmisen avustamana
1 krt/vk Kuntosali, toisen ihmisen avustamana 1 krt/vk Keskustelu-kerho, toisen ihmisen avustamana
1 krt/vk Uinti, toisen ihmisen avustamana
1 krt/vk Kauppakäynti, toisen ihmisen avustamana
1 krt/vk Museokäynnit/tapahtumat, toisen ihmisen avustamana
1 krt/vk Jumalanpalvelus, toisen ihmisen avustamana
1 krt/vk Kyläily sukulaisten ja ystävien luona toisen ihmisen avustamana
Yht. 27,5 h

Koska Veikko on autistinen, hänen hyvinvointinsa kannalta on tärkeätä tehdä asiat aina samalla tavoin ilman suuria muutoksia. Sen vuoksi harrastukset ja niihin liittyvä avustaminen toteutetaan ”saman kaavan mukaan”. Autisminsa vuoksi hän tarvitsee mielekästä vapaa-aikaa, jotta hänen autismin kirjon henkilöille tyypilliset oireet pysyisivät kurissa, mm. pakkotoiminnot. On siis huomattava, että hakemuksessa ja liitteissä osoitetut harrastukset ja muut toiminnot ovat säännöllisiä ja jatkuvia. Viranhaltija on myöntänyt henkilökohtaisen avun tunteja vapaa-aikaan ja harrastuksiin 60 tuntia kuukaudessa, mutta päätöksestä ei käy mitenkään ilmi, miten kyseiseen tuntimäärään on päädytty. Hakemuksessa esitettyjä avuntarpeita ei ole kiistetty tai haettua tuntimäärää osoitettu vääräksi. Päätöksessä on todettu, että Veikko on vaikeavammainen vapaa-aikaan nähden ja että hän kykenee vapaa-aikana määrittelemään avuntarpeensa. Kuljetuspalvelu liittyy vain liikkumisen turvaamiseen. Sisar joutuu edelleen jatkuvasti avustamaan harrastuksissa yms. toimissa, koska henkilökohtaisen avun määrä on riittämätön. Muilla myönnetyillä palveluilla ei voida perustella sitä, että henkilökohtaista apua ei myönnetä mainittuun tarkoitukseen enempää kuin 60 tuntia kuukaudessa. Joka tapauksessa Veikolle tulisi myöntää henkilökohtaista apua selvästi enemmän kuin 30 tuntia kuukaudessa. Veikolle myönnetyt muut palvelut eivät mitenkään kata niitä avuntarpeita, jotka hakemuksessa ja liitteissä on osoitettu.

Saatujen selvitysten mukaan, nyt haettu henkilökohtainen apu tulee Helsingin kaupungille yli kaksi kertaa halvemmaksi, kuin ympärivuorokautinen asumisyksikkö.

Helsingin Sote-jaosto käsittelee Veikon asiaa 2.11.2017 kokouksessa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Helsingin Kaupunki myöntää Veikolle riittävästi henkilökohtaisen avun tunteja vapaa-ajalle sekä järjestää tarvittavat asumisen tukipalvelut OMAAN KOTIIN, ei siis mihinkään laitosmaiseen ryhmäkotiin. Me vaadimme, että avustusta myönnetään vapaa-aikaan tarpeen mukainen määrä! Me vaadimme, että Veikon käyttämät vaihtoehtoiset, puhetta korvaavat kommunikaatiokeinot hyväksytään ja tunnustetaan, että Veikolla ON VOIMAVAROJA määritellä omaa avuntarvettaan!

Linkki Veikon tukisivulle:

https://www.facebook.com/Veikontaisteluavusta/

Veikon vetoomus Youtube-videolla:

https://youtu.be/oKmmzCZKlDM