Vetoomus Kaarinan tablet-opetuksen järkevöittämiseksi

Kiitos kaikille tämän adressin allekirjoittajille! Yhteinen vaivannäkö tuotti tulosta, hienoa!! Tässä kannaltamme tärkeimmät parannukset, jotka on päätetty marraskuun kokouksissa:

-Valtuusto myönsi ensi vuodelle 100 000 euron lisäbudjetin oppikirjojen hankintaan.

-Sivityslautakunta päätti, että Kaarinan perusopetuksen malli on jatkossa nk. hybridimalli, mikä tarkoittaa, että opetuksessa käytetään sekä oppikirjaa että tablettia. Opettajalla on pedagoginen vapaus myös käyttää pelkästään tablettia, jos hän näkee sen tarkoituksenmukaisena.  

Vielä kerran kiitos sekä adressin allekirjoittajille että sen eteenpäin jakajille. Tehdyt päätökset synnyttävät luottamusta kansalaisaktiivisuuden kannattavuuteen :D

===

Kaarinan perusopetuksen kouluissa otettiin oppilaiden käyttöön tablet-tietokoneet vuonna 2014. Kaupunki ilmoitti tavoittelevansa mm. seuraavia toiminnallisia muutoksia:  

- Suuri opetusohjelmien kirjasto, jonka monimediaiset, tiedoiltaan päivittyvät e-oppikirjat rikastuttavat oppimista sisällöillään.

-Tablet-opetus monipuolistaa opettamisen ja oppimisen tapoja.

-Opetusmenetelmät kehittyvät oppijalähtöisemmiksi.

-Tablet-oppiminen rohkaisee luovuuteen, yhteisölliseen ja omaehtoiseen oppimiseen.  

Käytännön kokemuksen mukaan nämä tavoitteet eivät ole toteutuneet. Syksyn mittaan vanhempien välisissä keskusteluissa ja vanhempainilloissa on käynyt ilmi, ettei tablet-opetus toimi suunnitellulla tavalla. Tämä huolestuttaa monia. Näyttää siltä, että sekä oppimistulokset että lasten motivaatio koulunkäyntiin ovat laskeneet.  Tämä on vakavaa ja vaatii pikaista puuttumista.  

Aiemmin mainitut tavoitteet eivät ole toteutuneet mm. seuraavista syistä:  

-Nykyiset E-oppikirjat, erityisesti alakoulussa käytössä oleva tablet-matematiikka, ovat toistaiseksi heikkotasoisia:

·      Niiden käyttö on oppilaalle hankalaa ja sisällöltään ne ovat köyhiä, epäloogisia ja osittain virheellisiäkin.

·      Matematiikan opettajalle ei muodostu todellista kuvaa kunkin oppilaan osaamisesta, sillä ohjelma ei näytä ratkaisun välivaiheita.

·      Tunnilla opettaja ei ehdi opastaa oppilaita riittävästi: esimerkiksi tablet-matematiikan ohjelma vaatii jatkuvaa tehtävien availua oppilaille. Yksikin väärä vastaus vaatii myös koko tehtäväryhmän uudelleen tekemisen.  

-Tekniset ongelmat, esimerkiksi heikko nettiyhteys, vievät aikaa opetukselta ja heikentävät oppilaiden motivaatiota.  

-Perusopetukseen suunnattua e-materiaalia on tarjolla vain vähän, eikä tämä materiaali ole ollut opetusta rikastuttavaa. Koska painetuista kirjoista on osin luovuttu säästösyistä, tulisi korvaavan e-materiaalin päästä vähintään samalle tasolle. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Niinpä monella tunnilla käytäntönä onkin kopioida vihkoihin opettajan kirjaamaa tekstiä, mikä vaikuttaa opetustapana harppaukselta taaksepäin. Myöskin oppimistulokset näyttävät laskeneen ja entistä useamman oppilaan on turvauduttava tukiopetukseen.  

-Tällä hetkellä tabletteja käytetään myös pelaamiseen, mikä lisää lasten ruutuaikaa eikä mielestämme ole toivottava suuntaus nykyajan mediatulvan keskellä.  

Toivoisimme, että opettajilla olisi vapaus käyttää tablet-materiaaleja vain niiltä osin, kuin se oppilaan oppimisen kannalta on perusteltua. Tabletit eivät saisi olla itseisarvo, vaikka nykyinen opetussuunnitelma rohkaiseekin sähköisten materiaalien käyttöön. Asiasta päättävien tahojen tulisi pikaisesti palauttaa oppikirjat takaisin käyttöön, kunnes materiaalit ja teknologia toimivat niin hyvin, että ne eivät turhaan vie lastemme motivaatiota uuden oppimiseen ja laske oppimistuloksia. Joidenkin aineiden osalta on syytä harkita, onko pelkkään tablet-opetukseen siirtyminen niissä järkevä tavoite, vaikka e-materiaalit jatkossa kehittyisivätkin. Tällaisia aineita ovat matematiikka ja vieraat kielet.   Kaarinassa lapset ovat tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa sen mukaan, mitä koulua käyvät. Toisilla on käytössään asialliset oppimateriaalit ja toisilla ei. Jatkuessaan pidempään tilanne asettaa oppilaat hyvin eriarvoiseen asemaan, joten pikaiset päätökset ovat nyt tarpeen.

Opettajat tekevät erinomaista työtä koko ajan muuttuvista ja vaihtelevista materiaaleista huolimatta, eikä kritiikkimme kohdistukaan kenenkään opettajan toimintaan.