Vetoomus Lahden alueen vuoropäivähoidon järjestämisen muutoksia vastaan

Me, jotka allekirjoitamme adressin haluamme, että Lahden kaupungin suunnittelemia muutoksia koskien vuoropäivähoitoa Lahdessa arvioidaan hyvin tarkkaan ja ainakin osa, ellei kaikki alustavat esitykset hylätään. Vanhemmille on kotiin tullut kysely jossa esitetään, että 1.8-19 lähtien vuorohoitoon tulisi muutoksia niin, että Itäiseltä alueelta Aurinkorinteen päiväkodista yöhoito loppuisi kokonaan ja Villähteen päiväkodilta loppuisi iltahoito kokonaan. Samoin Eteläiseltä alueelta ja Pohjoiselta alueelta loppuisi molemmilta alueilta iltahoito yhdestä päiväkodista. Lahden alueelle jäisi ainoastaan yksi päiväkoti (Kaarikatu) jossa toteutettaisiin yöhoitoa. Myös vanhan Nastolan alueella tämä tarkoittaisi sitä että olisi enää yksi päiväkoti, missä toteutetaan iltahoitoa. Samoin Pohjoiselle alueelle jäisi yksi iltahoitopaikka.

Muutostarve perustuu ilmeisemmin mataliin käyttöasteisiin päiväkodeissa joihin muutoksia ehdotetaan. Meistä allekirjoittaneista tuntuu, että päätöksiä tehdään pelkän tuloksellisuuden perusteella ajamalla alas toimintoja ilman, että vaihtoehtoisia ratkaisuja tai toimintamalleja esitetään. Ratkaisua etsittäessä ei ole otettu tarpeeksi huomioon alueellisia vaikutuksia, vaikkakin ne kohdentuisi pienempään joukkoon, eikä myöskään ole ajateltu tulevaisuutta sekä Lahden nauhataajaman mainetta lapsiystävällisenä kaupunkina. Ei ole myöskään otettu huomioon sitä minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia erityislasten vanhemmilla on suhteessa siihen missä heidän lapsensa on hoidossa. Nykyisellä järjestelmällä erityislapsien vanhemmilla on ollut paremmat vaikutusmahdollisuudet, ja julkisen puolen neuropsykologisen hankkeen myötä osaaminen päivähoidossa on lisääntynyt. Emme haluaisi, että tämä osaaminen heikkenee.

Olemme etenkin huolissamme vanhan Nastolan tilanteesta, jossa kaavaillaan kokonaan yöhoidon lopettamista. Vaikka käyttöaste on ollut pieni, muutos yöhoidon siirtämisestä Kaarikadulle voi tarkoittaa pahimmillaan jopa 30km yhdensuuntaista matkaa yöhoitoon. Nastolasta Lahteen kulkeva joukkoliikennekään ei ole sillä tasolla, että voitaisiin kohtuullisesti olettaa vanhempien tuovan lapsiaan Nastolasta Lahteen vuorohoitoon iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Emme myöskään voi olla huomauttamatta, että työpaikka saattaa olla ihan muualla kuin Lahden alueella, joten vanhempien kuljetusmatkat hoitoon, töihin ja takaisin kotiin voivat venyä useisiin kymmeniin kilometreihin. Nastolan alueella on paljon 3-vuorotyötä toteuttavia tehtaita, sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä toteutetaan laajasti 3-vuorotyötä ja Päijät-Hämeen keskussairaala toimii alueella edelleen vahvasti. Vaikka katsomme tilastoja nyt, niin emme voi ennustaa mikä on vuoropäivähoidon tarve Nastolan alueella esimerkiksi parin vuoden päästä. Sen sijaan me tiedämme, että hoitopaikkaa jonottaa Lahdessa 200 lasta ja että päiväkodit on täysi. Villähteen aluetta kehitetään jatkuvasti ja on erittäin huolestuttava suuntaus, että kehittyvältä alueelta poistettaisiin iltahoidon mahdollisuus. Ei ole myöskään tiedossa, suunnitellaanko varhaisen aamun hoidon mahdollisuutta poistettavaksi. Nykyinen ehdotus asettaa perheet täysin eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa mukaan. 

Toivomme, että ratkaisua etsiessä pohdittaisiin joustavia työratkaisuja, jotka vastaisivat myös vallalla olevaan työvoimapulaan. Varahenkilöstöresurssin lisääminen olisi toimivampi ratkaisu henkilöstön joustavaan liikutteluun hoidon tarpeen mukaan sen sijaan, että heikennetään alueellisia päivähoitopalveluita. Lastentarhaopettajien lisääntynyt suunnitteluaika (5h viikossa) kuormittaa päiväkodeissa olevia lastenhoitajia, kun lastentarhaopettajat ovat poissa käytännöntyöstä tuon ajan. Varahenkilöstöresursseilla voisi olla tähänkin asiaan positiivisia ratkaisuja. Haluamme, että asioita selvitetään pidemmällä aikavälillä niin henkilöstöltä, henkilöstöedustajilta sekä vanhemmilta sen sijaan että päätöksiä tehdään kolmen viikon kuulemisajalla. Lisäksi meitä mietityttää miten toisissa yksiköissä hoidon laajentaminen vaikuttaisi ryhmäkokoihin, itse tiloihin ja turvallisuuteen. 

Mediassa on käsitelty paljon päivähoidon laatua sekä paikallisessa mediassa on pohdittu paljon Nastolan ja Lahden kuntaliitoksen tuomia muutoksia. Nämä esitetyt muutokset Nastolan alueelle eivät ainakaan paranna mielikuvia kuntaliitoksen tuomista muutoksista.

Asiaa käsitellään sivistyslautakunnassa 19.03.2019 ja toimitamme adressin sivistyslautakunnan jäsenille.


Siru Heromaa-Karjalainen ja Saara Aaltonen    Ota yhteyttä adressin tekijään