Vetoomus lähivirkistysalueen ja kulttuurimaiseman säilyttämiseksi Oulun Pateniemessä Sahantien varressa (Kortteli 223 os. Sahantie 10) ja kaavaehdotuksen palauttaminen uudelleen valmisteluun

Vetoamme, että

1) Vuoden 2016 yleiskaavassa lähivirkistysalueeksi kaavoitettu yli 40 vuotta vanha ja luontaisesti  kasvanut hoidettu Sahantien varren koivikkometsä entisen navetan takana säilytetään edelleen lähivirkistysalueena, joka on myös Pateniemen ainoa metsä. Jos näin ei tehdä, toimitaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan vastaisesti. Nykyinen puistoalueeksi kaavoitettu tuuhea koivikkometsä muodostaa Lautatarhanpuiston kanssa metsäalueen, jonka koko on noin 1,5 hehtaaria ja joka täyttää virkistävän kaupunkimetsän ominaisuudet. Viheralue näkyy oheisista kuvista 1 valokuvana, 2 ilmakuvana ja 3 kartta-alueena vihreällä värillä. Ympäristöministeriön suositusten mukaan ihmisillä pitäisi olla virkistystä mahdollistava viheralue enintään 300 metrin tai 5 minuutin kävelymatkan päässä kodistaan. Tämä virkistysalue on lisäksi erittäin arvokas kulttuurimaisema valtakunnallisesti arvokkaalla RKY-alueella ja tarjoaa viereisen koulun oppilaille ja päiväkodin lapsille retkeilykohteen.  Kaavan valmisteluvaiheessa Luonnonsuojeluryhmän suositus oli, että yhteydet viheralueiille ja erityisesti Honkalan puistoon Sahantien eteläpuolella on turvattava. Lisäksi tulee huomioida alueen liittyminen Uuden Oulun yleiskaavan tärkeään virkistysyhteyteen sekä VILMO –suunnitelmassa esitettyyn Lautatarhanpuiston kautta kulkevaan pääviherkäytävään, jossa asemakaavassa on merkitty ulkoilureitti jatkuen Pateniemen rantaan. Viheralueen kaavoittaminen asuntorakentamiseen vähentää lähimetsän pinta-alaa 5000 m2, mikä heikentää yhdyskuntarakenteen toimivuutta eikä huomioi koivikkoalueen puuryhmien säilyttämisvelvoitetta.

2) Korttelin 223 kaavoituksessa kunnioitetaan aidosti RKY-alueen lähtötietoja. Uudisrakentaminen tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että se sopeutuu sijainnin, koon, muodon sekä julkisivujen materiaalien ja jäsentelyn osalta ympäröivän alueen yleisesti noudatettuun rakennustapaan ja maisemarakenteeseen. Rakennusten tulee muodostaa maisemakuvaltaan sopusuhtainen kokonaisuus. Nyt kaavaehdotuksen 1-kerroksiset rivitalot sekä 2-kerroksiset paritalot Sahantien laidassa muodostavat liian pitkät ja yhtenäiset rakennusmassat. Sahantien laitaan liian lähelle sijoitetut talot peittävät näkyvyyden säilytettävään mäntymetsikköön kuin myös näkemät Sahantiealueelta lännen ja idän suunnasta suojeltuun maisemamäntyyn, mikä näkyy kuvan  4 kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksen materiaalit, värit ja harjakattomalli eivät toteuta kolmiomääräystä. Kaavaehdotuksessa Sahantien varren 2-kerroksisten talojen taso- ja korkeusrakeisuus ja massoittelu eivät noudata Sahantien varren ja RKY-alueen rakennuskantaa. Sahantien varren nykyinen rakennuskanta muodostuu 1 2/3 kerroksisista asuinrakennuksista ja yksikerroksisista talousrakennuksista. Kaavaehdotus ei täytä myöskään piha-alueelta vaadittavia turvallisuusmääräyksiä leikkialueiden ja lumen varastointialueiden osalta eikä noudata kolmiomääräystä RKY-alueen periaatteita noudattaen.

3)  Rakentamisen mittakaava noudattaa paremmin RKY-alueelle sopivan rakentamisen mittakaavaa. Voimassa olevassa vuoden 1999 kaavassa rakentamisen määrä on 700 k-m² + 500t, mikä vuoden 1999 kaavaselostuksen perusteella on määritetty Sahantie 10 tontille sopivaksi täydennysrakentamisen mittakaavaksi kulttuurihistoriallisen ympäristön suojelemiseksi. Vuoden 1999 kaavassa on huomioitu myös eteläpuolisen alueen (Sahankuja) täydennysrakentaminen, joka perustuu vuoden 1985 kaavaan. Kaavaehdotuksessa täydennysrakentamisen määrä on asuntokerrosalan osalta 6.3-kertainen eli 535 % lisäys v. 1999 kaavaan verrattuna, mikä näkyy myös kuvasta 4. Näin tehokas ja tiivis täydennysrakentaminen ei suojele eikä vaali RKY-alueen ympäristöä ja luonnonympäristöä ja palvelee ainoastaan rakennusliikkeen tuoton maksimointia. Kaavoittajan täydennysrakentamisen vaatimus toteutuu myös riittävästi jo viereisellä Pateniemenrannan alueella.

Adresssin_kuvat.jpg

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Paula Himanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…