Vetoomus Suomi–Venäjä-seuran valtionavun, Venäjä-tuntemuksen ja kansalaisyhteiskunnan tukemisen puolesta

[scroll down for English] [на русском – вниз]

Huom! Muista varmentaa allekirjoitus sinulle lähetetyssä sähköpostissa, nimi ei muuten tule listaan. Kiitos.   

Vetoomus Suomi–Venäjä-seuran valtionavun, Venäjä-tuntemuksen ja kansalaisyhteiskunnan tukemisen puolesta     

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala ilmoitti 12.10.2023 Suomi–Venäjä-seuran valtionavun lakkauttamisesta ensi vuonna. Ministerin mukaan ”ei ole perusteltua tai oikein jatkaa ystävyysseuratoimintaa julmaa hyökkäyssotaa käyvän maan kanssa”. Ilmoitus perustuu ilmeisen virheelliseen käsitykseen Suomi-Venäjä-seuran toiminnasta ja vaarantaa seuran suomalaista ja venäläistä kansalaisyhteiskuntaa, monipuolista kielitaitoa ja Suomen Venäjä-tuntemusta vahvistavan toiminnan.  

Seuran toiminta on kansalaistoimintaa, ei valtiollista yhteistyötä Ystävyysseuratoiminta on ensisijaisesti yhteistyötä kansalaisten välillä, ei valtioiden. Suomi–Venäjä-seura on katkaissut kaiken virallisen tason yhteistyön Venäjän valtion toimijoiden kanssa heti Venäjän käynnistettyä hyökkäyssodan Ukrainassa 24.2.2022, tuomitsee Venäjän sotatoimet, kansalaisyhteiskunnan ja sananvapauden tukahduttamisen. Myös Venäjän valtio on katkaissut suhteet Suomi–Venäjä-seuraan.

Mihin seuran saamia avustuksia käytetään?
Suomi─Venäjä-seura on mukana Suomeen ja muualle Eurooppaan paenneiden venäjänkielisten tukemisessa ja yhteistyöverkostoissa. Ylläpidämme kansalaisyhteyksiä myös Venäjälle siinä laajuudessa kuin se tällä hetkellä on mahdollista. Tuotamme ajankohtaista tietoa Venäjän kansalaisyhteiskunnasta ja palvelemme kansalaisia, järjestöjä, mediaa ja viranomaisia kaikenlaisissa Venäjä-kysymyksissä. Kannustamme venäjän kielen opiskeluun, sillä kielitaitoa tarvitaan Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Mahdollistamme keskustelualustan erilaisille näkemyksille, tuomme toiminnassamme yhteen erikielisiä ryhmiä Suomessa ja autamme sopeutumaan yhteiskuntaan. Osallistumme suomalais-ugrilaiseen yhteistyöhön Suomessa ja Euroopassa. Edustamme Suomea kansainvälisissä kansalaisyhteiskunnan verkostoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus on mahdollistanut laaja-alaisen kulttuurin ja viestinnän keinoin tehtävän julkisen työmme, josta hyötyvät monet muut suomalaiset toimijat.

Ei katkaista Suomi-Venäjä-seuran mahdollisuutta jatkaa työtään
Suomen hallitusohjelman mukaan hallitus painottaa toimia, joilla ylläpidetään ja kehitetään Suomen Venäjä-tuntemusta ja kykyä analysoida Venäjän kehitystä. Lisäksi hallitus tukee mahdollisuuksien mukaan Venäjän kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Suomi–Venäjä-seuran nykyinen toiminta ja tavoitteet ovat samansuuntaisia näiden hallitusohjelman kirjausten kanssa.

Tiede- ja kulttuuriministerin ilmoitus Suomi–Venäjä-seuran valtionavustuksen lakkautuksesta perustuu ilmeisen virheelliseen käsitykseen seuran toiminnasta ja seuran valtionavun lakkautus voisi johtaa ennakoimattomiin seurauksiin. Pyydämme tiede- ja kulttuuriministeri Multalaa harkitsemaan asiaa uudestaan ja vetoamme seuran julkisen tuen jatkumisen puolesta.  

Lue lisää aiheesta:  
Valtionavun lakkautusuutinen HS 12.10.2023 
Miten yhteistyö Venäjän kanssa katkesi SVS 
Millaista ystävyysseuratoimintamme on SVS     

*****

ENGLISH

Please, remember to verify your signature in the email, otherwise your name is not added 

Petition for the Continuation of Finland-Russia Society´s Funding for the Work on Promoting Knowledge of Russia and Supporting Civil Society

Finnish Minister of Science and Culture, Sari Multala announced on October 12th, 2023 about the termination of state funding for the Finland–Russia Society next year. According to the minister, "there is no justification for continuing to support a friendship association with a state waging a brutal war of aggression”. The announcement is based on clearly incorrect understanding about the activities of the Finland-Russia Society and jeopardizes Society’s efforts to strengthen both Finnish and Russian civil societies, diverse language skills and Finland's knowledge of Russia.

Cooperation between citizens, not states
Friendship associations activities in Finland primarily involve cooperation between citizens, not states. The Finland-Russia Society cut off all official-level cooperation with Russian state actors immediately after Russia launched a war of aggression in Ukraine on February 24, 2022. It condemns Russia's military actions and the suppression of civil society and freedom of speech. The Russian government has also announced the termination of cooperation with the Finland-Russia Society.

For what is the funding received by the Society used for?
The Finland-Russia Society is currently involved in supporting and collaborating with Russian-speaking individuals and organisations which have fled to Finland and elsewhere in Europe. We maintain civil society connections with Russia to the extent possible under the current circumstances. We provide up-to-date information about Russian civil society and serve Finnish citizens, organizations, media, and authorities in all kinds of issues related to Russia. We encourage the study of the Russian language, as language skills are needed in Finland now and in the future. We provide a platform for discussions with diverse perspectives, bring together different language groups in Finland in our activities, and help individuals to integrate into society. We participate in Finno-Ugric cooperation in Finland and Europe. We represent Finland in international civil society networks. The funding from the Ministry of Education and Culture has made possible our extensive public work, which benefits many other Finnish actors as well.

Do not cut off the Finland-Russia Society's ability continue work
According to the Programme of the Finnish Government, the government emphasises actions that maintain and develop Finland's knowledge of Russia and the ability to analyse developments in Russia. Furthermore, the Government supports efforts to expand the room for manoeuvre for civil society in Russia as far as possible. The current activities and goals of the Finland-Russia Society align with the entries of the Government Programme.

The announcement by the Minister of Science and Culture, Sari Multala, regarding the termination of state funding for the Finland-Russia Society is based on obviously incorrect understanding about the Society's activities, and the termination could lead to unforeseen consequences. We ask the Minister of Science and Culture, Sari Multala to reconsider the matter and appeal for the continuation of public support for the Society.

Finnish government to end Finland-Russia Society funding | News | Yle Uutiset 
Programme of Prime Minister Petteri Orpo's Government

*****

ПО-РУССКИ

Внимание! Подтвердите, пожалуйста ваш подпись в полученном вами электронном письме, иначе ваше имя не будет добавлено в список.

Петиция за продолжение государственной финансовой поддержки для Общества «Финляндия-Россия» с целью продолжения работы по расширению знаний о России и поддержке гражданского общества

Министр науки и культуры Финляндии Сари Мултала объявила 12.10.2023 о прекращении господдержки финского Общества «Финляндия-Россия» в следующем 2024 году. По словам министра, "Продолжение деятельности общества дружбы с государством, которое ведет жестокую и агрессивную войну, не оправдано". Объявление базируется на явно неверном представлении о деятельности Общества «Финляндия-Россия» и создает угрозу для продолжения его работы, способствующей укреплению финского и российского гражданского общества, развитию языковых навыков и расширению знаний о России.

Гражданская инициатива, а не государственное сотрудничество
Деятельность обществ дружбы в Финляндии – это прежде всего сотрудничество между гражданами, а не между государствами. Общество «Финляндия-Россия» прекратило сотрудничество на официальном уровне с российскими государственными организациями сразу после того, как Россия начала агрессивную войну в Украине 24 февраля 2022 года, и осуждало военные действия России, подавление гражданского общество и свободы слова. МИД России в последствии заявило о прекращении сотрудничества с Обществом «Финляндия-Россия».

За что используются предоставленные обществу субсидии?
В настоящее время Общество участвует в поддержке русскоязычных граждан, вынужденных покинуть свою и приехавших в Финляндию и другие регионы Европы, а также развитием сети сотрудничества. Мы также поддерживаем гражданские связи с Россией, насколько это возможно в настоящее время. Мы предоставляем актуальную информацию о российском гражданском обществе и оказываем помощь гражданам Финляндии, организациям, СМИ и властям в различных вопросах, связанных с Россией. Мы поощряем изучение русского языка, поскольку знание русского языка необходимо в Финляндии сейчас и в будущем. Мы создаем пространство для дискуссий и выражения разных взглядов, объединяем в Финляндии группы, говорящие на разных языках, и помогаем им интегрироваться в общество. Мы участвуем в финно-угорском сотрудничестве в Финляндии и в Европе. Мы представляем Финляндию в международных сетях и ассоциациях гражданского общества. Финансирование Министерства образования и культуры позволяет нам осуществлять нашу общественную работу с помощью разнообразных культурных и коммуникационных средств, от которых получают пользу многие другие финские деятели и организации.

Не прерывайте возможность Общества «Финляндия-Россия» продолжать работу
Согласно программе правительства Финляндии, оно уделяет особое внимание действиям, которые поддерживают и развивают знания о России и повышают способность анализировать российские события. Кроме того, правительство по мере возможности поддерживает усилия по расширению возможностей для гражданского общества в России. Текущая деятельность и цели Общества «Финляндия-Россия» соответствуют данным положениям программы правительства.

Заявление министра науки и культуры о прекращении государственной поддержки Обществу «Финляндия-Россия» основано на явно неверном представлении о деятельности Общества. Прекращение государственной помощи Обществу может привести к непредсказуемым последствиям. Мы просим министра науки и культуры Сари Мулталу пересмотреть этот вопрос и призываем продолжать поддержку деятельности Общества.

Новость, Минкульт объявил о преращении финансирования Общества "Финляндия-Россия"            


Suomi–Venäjä-seura    Ota yhteyttä adressin tekijään