VKS päivystyksen puolesta! Till stöd för jouren på VCS

Hallitus linjasi maanantaina 9. marraskuuta, että 1.1.2019 alkaen Suomessa toimisi ainoastaan 12 ympärivuorokautista laajan päivystyksen sairaalaa. Ylen käsiinsä saaman kartan mukaan Vaasan keskussairaala ei olisi yksi näistä laajan päivystyksen sairaaloista!  

Tätä me emme tule hyväksymään! Me allekirjoittaneet edellytämme, että Vaasan keskussairaalassa tulee säilymään laaja ympärivuorokautinen päivystys ja synnytysosasto myös sote-uudistuksen voimaan astumisen jälkeen!  

Laajan päivystyksen keskussairaalan säilyminen Vaasassa on elintärkeä asia alueellemme. Vaasa on vahva teollisuuskeskittymä ja satamakaupunki. Sen vaikutuspiirissä asuville ja työskenteleville henkilöille tulee jatkossakin turvata ympärivuorokautinen hoito äkillisissä sairaustapauksissa sekä onnettomuus- että katastrofitilanteissa.

Merenrantakaupunkina Vaasan keskussairaala on merkittävässä roolissa, mikäli Merenkurkun alueella tapahtuu esim. vakava alusonnettomuus. Tällaisen kriisivalmiuden ylläpito edellyttää keskussairaalan päivystykseltä ympärivuorokautista leikkausvalmiutta.  

Perustelemme vaatimustamme erityisesti sillä, että myös äidinkieleltään ruotsinkielisillä tulee olla perustuslain takaama oikeus saada palvelua omalla äidinkielellään. Mikä tämän oikeuden voisi kansalaisille paremmin taata, kuin Suomen ainut täysin kaksikielinen päivystävä keskussairaala Vaasassa!  

Asia on tärkeä seudullemme myös työvoimapoliittisesti. Laajan päivystyksen häviäminen Vaasan keskussairaalasta tarkoittaisi pahimmassa tapauksessa useiden satojen, jopa tuhannen työpaikan menettämistä!

Tulemme keräämään nimiä adressiin ainakin vielä marraskuun loppuun asti. Näillä näkymin tulemme toimittamaan allekirjoitukset Ministeri Rehulalle joulukuun ensimmäisellä viikolla. Kun allekirjoituksien toimittamisen ajankohta lopullisesti selviää, tullaan siitä informoimaan tarkemmin täällä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 9 november linjerade regeringen att från den 1.1.2019 ska det bara finnas 12 sjukhus i landet med en omfattande jourverksamhet under alla tider på dygnet. Enligt en karta som Yle hade fått tag i var Vasa centralsjukhus inte ett av de sjukhus som skulle upprätthålla en omfattande jourverksamhet!  

Det här kommer vi inte att godkänna! Vi som undertecknat förutsätter att det även efter att vårdreformen trätt i kraft efter årsskiftet 2019 finns kvar en förlossningsavdelning och en omfattande jour under alla tider på dygnet vid Vasa Centralsjukhus.  

Det är livsviktigt för vår region att det fortsättningsvis finns ett centralsjukhus med omfattande jourverksamhet i Vasa. Vasa är ett starkt industricentra och en hamnstad. De som bor och arbetar i regionen bör även i fortsättningen tryggas en dygnet runt vård vid plötsliga sjukdomsfall och eventuella olycksfall och katastrofer.

För Vasa som kuststad spelar Vasa centralsjukhus en viktig roll ifall det händer t.ex. en allvarlig olycka till havs i Kvarken. För att upprätthålla en dylik krisberedskap förutsätts det att jouren på centralsjukhuset har en operationsberedskap dygnet runt.  

Vi motiverar vårt krav framförallt med att också de som har svenska som modersmål har rätt att bli betjänade på deras eget modersmål på det sätt som tryggats i vår grundlag. Vad kan trygga den här medborgerliga rätten bättre än Finlands enda fullständigt tvåspråkiga sjukhus med jourverksamhet i Vasa!  

Även arbetskraftspolitiskt är frågan viktig för vår region. I värsta fall kan förlusten av en omfattande jour betyda att regionen förlorar hundratals, om inte tusentals arbetsplatser!

Vi kommer att samla in namn till slutet av november. Som det just nu ser ut kommer vi att överräcka namnlistorna till minister Rehula på den första veckan i december. Då vi har en noggrannare tidpunkt för när vi överräcker adressen till ministern kommer vi att publicera det här.