9 Tuulivoimalaa Äänekoskelle (Liimattalaan) ilman YVA arviointia. -EI KIITOS!

MUISTUTUS                              

Äänekosken kaupunginhallitus    

Osayleiskaavan kaavaluonnoksesta Liimattalan tuulivoima-alueesta                        

Äänekosken kaupunginhallituksen päätöksellä 17.02.2020  vireille saatettu osayleiskaava Energiequlle Oy:n aloitteesta. Hankkeen tavoitteena rakentaa 9 teollisuusluokan tuulivoimalaa Äänekosken Konginkankaan Liimattalan alueelle.  

Kaupunginhallitus ei ole katsonut tarpeelliseksi vaatia ympäristövaikutuksen arviointia päättäessään osayleiskaavasta.    

KESELY/946/2019 Liimattalan tuulipuistohanke.  Energiequlle Oy:n hanke etenee nyt ilman YVA:aa ja hankkeen vetäjän taustaselvitysten varassa.  

Vetoomuksemme ei ole kannanotto tuulivoimaa vastaan, tuulivoimalat tulisi rakentaa niin kauaksi asutuksesta, että niistä aiheutuvat haitat eivät yltäisi ihmisten asuin alueille.   

Kaupunginhallituksen olisi pitänyt päätöstä tehdessään katsoa YVA:n soveltamistarve tarpeelliseksi ja vaatia hankkeelle YVA:n menettely.  

Edellytämme, että kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja varataan eri tilaisuuksissa ja lausunnoin mahdollisuus ottaa kantaa valmisteluun.

Edellytämme, että alla olevat ympäristö ja kuntalaisvaikutukset selvitetään asianmukaisesti, perusteellisesti ja puolueettomasti.  

Kaavoitussopimusta Energiequlle Oy:n kanssa ei hyväksytä ennen alla vaadittuja selvityksiä. Puutteellisin vaikutustiedoin rakentamista ei saa viedä eteenpäin.   Asia tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi iltakoulun kautta.      

1.Asukkaitten oikeus turva.   Tuulivoimalan vaikutusalueen rajaus on määritelty liian suppeaksi. Asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille on tehtävä kirjallinen kysely 10 km säteellä tuulivoima alueesta. Tällä hetkellä jää satoja kiinteistöjä mittausten ulkopuolelle joihin voimalat voivat vaikuttaa. Perustuslaissa 20§ todetaan luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön, sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Nykyisellä suunnitteilla olevilla etäisyyksillä alueen asukkaat ovat todella eriarvoisessa asemassa, eikä heidän oikeusturvansa toteudu. On huomioitava myös sosiaaliset vaikutukset. Tällä hetkellä hanke aiheuttaa pahoinvointia Liimattalassa ja Konginkankaalla ja ympäristössä. Huolta ja akateemisesti todettua ympäristöahdistusta.  

2. Taustaselvityksissä ei ole mainittu infraäänen vaikutuksesta, vaikka niillä on mahdollisia haitallisia terveysvaikutuksia. Infraäänen osalta on tuotava julki uusinta tietoa ja selvitettävä terveysriskejä. Esille on tuotava jo olemassa olevien voimaloiden läheisyydessä asuville tulleita haittoja.  

3. Vaadimme selvityksen, kuka korvaa tai kenellä on vastuu, jos lapset tai aikuiset alkavat oireilemaan tuulivoimaloista. Mikä on kokonaiskustannus kaupungille, jos perheet joutuvat muuttamaan pois. Suomen perustuslain 10§ jokaisella on kotirauha.  

4. Mikä on yksityisen kiinteistön omistajan rooli ja suoja. Suunnitelmassa ei tulkita miten tuulivoimalat toteutuessaan vaikuttavat negatiivisesti kiinteistöjen arvoon, jolla on suuri vaikutus ihmisten elämään. Perustuslain 15§.n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu.  

5. Suunnitelmassa ei todeta, kuinka tuulivoimala vaikeuttaa alueen muuta kehitystä ja autioittaa aluetta.  

6. Vaadimme että joka voimalalla on purkurahasto/vakuus valmiina talletettuna eikä sitä voi kerätä pikkuhiljaa. Purkurahasto seuraa hanketta eteenpäin myytäessä.    

7. Liimattalassa sijaitsevat Äänekosken suuret pohjavesialueet. Kuinka varmistetaan, että tuulivoimalat eivät aiheuta poikkeamia luontaisessa pohjaveden   kiertokulussa ja sen laadussa? Ympäristösuojelulain 3§ tarkoitetaan ympäristön pilaantumisella sellaista ihmisen toiminnasta johtuvaa mm. melun tärinän, säteilyn tai valon päästämistä ympäristöön, jonka seurauksena aiheutuu terveyshaittaa luonnolle ja sen toiminnoille. Maan tärinän ja värähtelyn on todettu aiheuttavan pohjaveden laadun huononemista.  

8.Vaadimme 3D kuvamallinnukset ja animaatioita voimaloista Liimattalan alueella sen eri kohdista. Myös välke ja melumallinukset.  

9.Hanketta on lykättävä siihen asti, kun uusi Keski-Suomen maakuntakaavan merkinnät on täsmennetty tässä uudessa valossa. Yhteisvaikutus muiden Keski-Suomessa olevien tuulivoimaloiden kanssa tulee ottaa huomioon.  

10.On selvitettävä vertaillen tuulivoimahanketta muihin uusiutuviin energiatuotannon vaihtoehtoihin. Vertailussa on huomioitava vaikutus ihmisten hyvinvointiin sekä kaupungin talouteen.  

11. Vaadimme laajaa ja kattavaa selvitystä hankkeen taloudellisista riskeistä ja hyödyistä.


Marke Tuominen Äänekoski    Ota yhteyttä adressin tekijään