Pelastetaan Vuosaari!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Valitus Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta; Uutelan tilanne; Östersundomin kaavoitus alkaa

2021-12-08 15:54:47

Valitus Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta

Kallahti Kallvik ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) jättivät 19.11.2021 Helsingin hallinto-oikeuteen valituksen Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta (kaupunginvaltuuston päätös 6.10.2021).

- Vaadimme, että Helsingin kaupunginvaltuuston päätös kumotaan ja täytäntöönpano kumotaan lainvastaisena.
- Vaadimme ensisijaisesti, että Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutos hylätään ja sen mukainen asemakaava kumotaan.
- Toissijaisesti vaadimme, että metsäisille viheralueille Pohjavedenpuistoon, Ullaksenpuistoon ja Ison Kallahden puistoon osoitettu rakentaminen kumotaan.

Perusteluiden otsikot ovat:

Puutteellinen vaikutusten arviointi
Kaavoituksen vaikutus Natura-alueeseen Kallahden niitty-, harju- ja vesialueet (FI0100063)
Lahokaviosammal
Muut kasvit, sienet ja eläimet
Lepakot
Pohjavesialue
Palvelujen riittävyydestä ja liikenteen sujuvuudesta ei ole huolehdittu
Kallahden asukkaita ei ole kuultu lain edellyttämällä tavalla

Kallahti Kallvik ry:n ja Helsyn yhteinen valitus on kokonaisuudessaan luettavissa täällä (polkuosoite partuuna.fi > projektit > pohjavedenpuisto > pdf). Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta on tehty hallinto-oikeuteen useita valituksia, samoin länsiosan asemakaavasta (hyväksytty 3.2.2021).

Kaavavalituksen käsittelyaika hallinto-oikeudessa on ollut keskimäärin 12,9 kuukautta (2020). Jos valitus hylätään hallinto-oikeudessa, on mahdollisuus hakea valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Valitusten käsittelyaikana, kun hyväksytty asemakaava ei ole saanut lainvoimaa, asemakaava-alueella on voimassa rakennuskielto (Meri-Rastilan länsiosan alueella 3.2.2021 alkaen ja itäosassa 6.10.2021 alkaen). Muun muassa puiden kaataminen rakennuskieltoalueella edellyttää erillistä maisematyölupaa. Meri-Rastilan sekä länsi- että itäosan asemakaava-alueilla meneillään olevat niin sanotut pienpuuston hoitotoimenpiteet eli puuntaimien ja nuorten puiden raivaus sekä joidenkin vanhojen puiden kaataminen ovat olleet omiaan vahingoittamaan niitä luonnonarvoja, joiden perusteella asemakaavoista on valitettu oikeuteen. Kun ”hoitotoimet” ovat rakennuskiellosta ja valituksista huolimatta jatkuneet alueella, olen tehnyt ELY-keskukseen toimenpidekieltohakemuksen Pohjavedenpuiston, Ullaksenpuiston ja Ison Kallahden puiston säästämiseksi enemmiltä hakkuilta (22.11.2021).

Lisätietoja Meri-Rastilan itäosan asemakaavavalituksesta ja Pohjaveden-, Ullaksen- ja Ison Kallahden puiston toimenpidekieltohakemuksesta: Helena Saarikoski, puh. 045 679 5527, mail saarikoski.helena (at) gmail.com.


Uutelan hakkuista ja uusista luonnonsuojelualueista

Uutelaan ollaan perustamassa kolme uutta luonnonsuojelualuetta, Rudträsk, Uutelan metsä ja Skatanniemi. Asia on huomenna 9.12.2021 ympäristö- ja lupajaoston esityslistalla.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on lähettänyt tänään kannanoton Uutelan uusista luonnonsuojelualueista jaoston jäsenille ja virkamiehille.

Ympäristö- ja lupajaoston jäseniin voi vielä yrittää vaikuttaa suorilla yhteydenotoilla. Ympäristö- ja lupajaoston jäsenet ja yhteystiedot.

Samaan aikaan Uutelassa jatkuvat niin sanotut luonnonhoitotoimenpiteet. Asukkaat ovat tutkineet järkyttyneinä toimenpiteiden tuloksia, muun muassa aukkohakkuuta ja niin sanotun pienpuuston (puiden taimien, nuorten puiden) raivaushakkuita.

Asukkaiden tuntoja on sattuvasti kuvannut Anna Tosha Einiö Vuosaari-lehdessä 25.11.2021 julkaistussa kirjoituksessaan Lisää palautetta Vuosaaren luonnonsuojelualueista.

Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettiin marraskuun 23. päivänä toimenpidekieltohakemus koskien Uutelan ylimitoitettuja metsänhoitotoimenpiteitä. Toimenpidekiellolla haetaan hakkuiden ja pienpuuston raivaamisen välitöntä keskeytystä, jotta näiden toimien vaikutukset alueen luontoon voitaisiin arvioida perusteellisesti.

Uutelan alue on asukkaille arvokas luonnontilaisena virkistäytymisalueena merenrantaniittyineen, kallioineen ja metsäalueineen. Alueella on arvokasta eläimistöä, suoalueita ja kasvilajistoa - jopa 70 tunnettua kääpälajia. Alun perin hoitotoimenpiteitä on perusteltu asukkaille alueen luonnon monimuotoisuuden parantamisella. Tehdyt hakkuut eivät kuitenkaan ole edistäneet tätä tavoitetta. Sen sijaan monen eläin- ja kasvilajin elinehdot ovat entisestään huonontuneet.

Toimenpidekieltohakemuksen läpimenosta ei ole takeita. Käsittelyprosessi vie aikaa. ELY-keskus joutuu arvioimaan nyt ensimmäisiä kertoja tämäntyyppisiä hakemuksia Vuosaaren alueelta. Tarvittaessa ELY-keskuksen päätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen jonkin yhdistyksen toimesta. Käsittelyprosessin aikana vuosaarelaiset voivat olla aktiivisesti yhteydessä kaupunginvaltuutettuihin. Heille voi muun muassa lähettää sähköpostitse kommentteja ja mielipiteitä koskien Vuosaaren lähimetsien hoitoa ja suojelemista.

Lisätietoja Uutelan toimenpidekieltohakemuksesta: Jussi Pakarinen, puh. 050 530 1896, mail jussi.pakarinen (at) gmail.com.

 

Nähtävänä nyt: asemakaavoja Vuosaaressa ja Östersundomissa

Tällä hetkellä on nähtävänä asukkaiden ja osallisten mielipiteitä varten muiden muassa Vuosaaren Villenkallion asemakaavaehdotus sekä Östersundomin Landbon ja Karhusaaren pohjoisosan asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (oas).

Mielipiteet Villenkallion asemakaavasta on lähetettävä 13.12. mennessä, Landbon ja Karhusaaren pohjoisosan oas:ista 20.12. mennessä.

 

Östersundomin osayleiskaavan suunnittelu alkaa

Helsingin Östersundomiin valmistellaan osayleiskaavaa kolmen kunnan yhteisen yleiskaavan kaaduttua korkeimmassa hallinto-oikeudessa. KHO totesi yhteisen yleiskaavan luonnonsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain ja luontodirektiivin vastaiseksi (KHO 2021:60). Uudesta osayleiskaavasta on tarkoitus esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) keväällä 2022.

Nyt voi osallistua vastaamalla karttakyselyyn Millainen on tulevaisuuden Östersundom?

 


Helena Saarikoski

Korjaus edelliseen: valituksen määräpäivä on 22.11.

2021-11-04 19:26:37

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttamispäätöksestä (kaupunginvaltuusto 6.10.2021) on valitus jätettävä Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään 22.11.2021.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi 14.10.2021. Tiedoksisaantipäivä on 7. päivä tämän jälkeen, 21.10.2021. Valitusaika päättyy 30 päivän kuluttua tästä, 20.11.2021. Koska 20.11. on lauantai, valituksen viimeinen jättöpäivä on maanantai 22.11.2021 (laki säädettyjen määräaikain laskemisesta).


Helena Saarikoski

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan tilanne

2021-11-03 07:21:05

Meri-Rastilan itäosan asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 6.10.2021. Päätöshistoria ja kaava-aineistot ovat liitteinä valtuuston pöytäkirjassa.

Kaavan hyväksymiskuulutus on julkaistu 15.10.2021.

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen, eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan jäsen. Asianosaisia ovat alueella toimivat yritykset, muun muassa taloyhtiöt, ja ne rekisteröidyt yhdistykset, joiden säännöissä määriteltyyn toiminnan tarkoitukseen päätös välittömästi vaikuttaa (luonnonsuojeluyhdistykset). Myös jokainen yksityinen kuntalainen voi valittaa kaavapäätöksestä. Valitusaika hallinto-oikeuteen on 30 päivää kaavakuulutuksesta eli 14.11. asti.

Kuinka valitetaan hallinto-oikeuteen? [oikeus.fi]

Kallahti Kallvik ry on pyrkinyt vaikuttamaan suunnitteluun koko ajan lausunnoin, mielipitein, kannanotoin ja viime vaiheessa muistutuksella. Yhdistys valmistautuu nyt valittamaan asemakaavasta hallinto-oikeuteen yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.

Kallahti Kallvik ry:n toimintaa voit tukea maksamalla jäsenmaksun. Yhdistys tarvitsee pientä taloudellista selkänojaa oikeuteen lähtiessään. Myöhemmin, jos oikeudenkäynnistä tulee suuria kuluja, käynnistämme erikseen rahankeräyksen näiden suorittamiseksi. Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 20 euroa. Voit maksaa jäsenmaksun seuraavilla tiedoilla:
Maksettava määrä: 20,00 euroa
Maksun saaja: Kallahti Kallvik ry
Tilinumero: FI08 4730 0010 4611 83
Pankki IBAN POPFFI22
Maksuviitenumero: 100 227
Maksa jäsenmaksu verkkopankissasi. Ilmoita tietosi yhdistykselle lomakkeella.

 

Muita valmisteilla olevia, kiisteltyjä asemakaavoja Vuosaaressa ovat muun muassa Ramsinranta IV, Ramsinniementie 18 eli Transmerin rantatontin asemakaava (2.11. kaavaehdotus on jätetty pöydälle kaupunkiympäristölautakunnassa); Furumonkuja 1 ja 3 eli villa Furumon tontin asemakaava (kaavaehdotus valmisteilla); Villenkallio eli Rastilantie 2 ja Airoparintie 1–3 (2.11. kaavaehdotus on päätetty asettaa nähtäville mielipiteitä varten).

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 2.11.2021.

Kaikki valmisteilla olevat asemakaavat saa esille Helsingin karttapalvelussa kartta.hel.fi (”Aineistot” vasemmasta palkista). Painamalla karttamerkinnän kohdalla oikealle avautuu linkkilista ko. asemakaavan aineistoihin.

[Kuva: Vuosaaressa valmisteilla olevat asemakaavat 3.11.2021, kartta.hel.fi]

2021-11-03_Valmisteilla_olevat_asemakaavat.jpg

 

 

 

 


Helena Saarikoski

Valtuusto hyväksyi Meri-Rastilan itäosan asemakaavan

2021-10-07 06:11:37

Meri-Rastilan itäosan asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ehdotetussa muodossa.

Kaupunginvaltuuston päätöstiedote 6.10.2021, asia 5.

Kokoonnutaan tänään 7.10. klo 17.30 Kallahden koululla,

Merilahden peruskoulu, Kallvikinniementie 1, auditorio, keskustelemaan, mitä nyt tehdään. Kokoukseen on kutsuttu vuosaarelaiset valtuutetut, varavaltuutetut ja muut kaupungin luottamustoimiin valitut.

Pelastetaan Vuosaari! Avoin kokous (FB).

(Havainnekuva 4.5.2021)

Havainnekuva_4.5_.2021_.jpg


Helena Saarikoski

6.10.2021 valtuustossa Kallahden metsien rakentamiskaava; mielenosoitus Senaatintorilla

2021-10-01 11:43:41

Kaupunginvaltuuston esityslistalla 6.10.2021 on (asia 4) Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen eli Kallahden metsien rakentamiskaava.  

Nyt voidaan yrittää vielä vaikuttaa valtuutettuihin kaavan palauttamiseksi valmisteluun. Suurista valtuustoryhmistä Vihreät ja SDP ovat julkaisseet uuden valtuustoryhmänsä yhteystiedot kootusti, mutta kaikkien valtuutettujen yhteystietoja ei ole suoraan saatavissa. Valtuustoryhmien sihteerien yhteystiedot ovat kaupungin sivulla.

Senaatintorille 6.10. klo 16-18

Valtuuston kokouksen alla 6.10. klo 16–18 on mielenosoitus Senaatintorilla. Kaikki mukaan, mieluusti Pelastetaan Vuosaari!, Pohjavedenpuisto, Kallahden metsät -plakaattien kanssa.

Eläköön metsä!

Kaadetaan kaava, ei metsää -mielenosoituksen järjestää Luonto-Liiton Metsäryhmä.

Kaadetaan kaava -kampanja Facebookissa.


Helena Saarikoski

Meri-Rastilan itäosan asemakaava kaupunginhallituksessa | Stansvikiin maanantaiaamuna!

2021-09-19 13:55:51

Kaupunginhallituksen esityslistalla 20.9.2021 (Asia/27) on Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttaminen (nro 12571). Tämä Kallahden asuinalueen metsien, Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston, rakentamista tarkoittava asemakaava on tulossa kaupunginhallituksesta valtuuston hyväksyttäväksi 6.10.2021.

Valtuutettuihin voi vaikuttaa nyt!

Valtuuston jäsenet on lueteltu kaupungin sivulla mutta yhteystiedot on tällä hetkellä valitettavasti vain valtuustoryhmien sihteereille

Luonto-Liiton Metsäryhmän /Suomen Luonnonsuojeluliiton kampanjan ”Kaadetaan kaava, ei metsää” mukaan: Vaadimme Helsinkiä perumaan jo vireillä olevat arvokkaiden luontokohteiden kaavahankkeet ja lopettamaan metsien päälle kaavoittamisen. Kaavahankkeet, jotka osoittavat rakentamista kaupunkimetsiin, uusitaan, ja suunnitteilla olevien vastaavien kaavojen valmistelu lopetetaan.

Lopun alun katselmus -mielenosoitus Laajasalon Stansvikin puolesta

Luonto-Liiton Metsäryhmä ja Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja järjestävät mielenosoituksen huomenna maanantaina klo 8.30 Stansvikin luonnon puolustamiseksi.

Stansvikissä aloitetaan rakennustyöt puunkaatotöillä uusien teiden ja parkkipaikan tieltä 20.9. alkavalla viikolla, jollei juuri ELY-keskukseen ja aluehallintovirastoon lähtenyt hallintopakkohakemus onnistu pysäyttämään prosessia. 564 puuta aiotaan kaataa huoltotien, parkkipaikan ja kävelyreittien tieltä, ja ikävä kyllä se on vasta alkua. Lähivuosina alueelle tullaan rakentamaan asunnot 2000 ihmiselle sekä palvelu- ja keskuskorttelit Kruunuvuorenrannan tarpeisiin.

Emme hyväksy puiden kaatamista ja tämän ainutlaatuisen luontokohteen tuhoutumista.

Kokoonnumme Stansvikintien bussipysäkin tuntumaan banderollien ja kylttien kanssa klo 8.30 eteenpäin. Paikalle pääsee Herttoniemestä bussilla 88.

Facebook-tapahtumaan tästä. Kaikki kynnelle kykenevät itse paikalle huomisaamuna!

 

 


Helena Saarikoski

Avoin kokous adressin asioiden ajamiseksi 7.10.2021

2021-09-14 11:04:38

Vuosaarelaiset uudet kaupunginvaltuutetut (5) ja varavaltuutetut (4) sekä asukkaat kutsutaan kokoukseen keskustelemaan siitä, millä tavalla adressin Pelastetaan Vuosaari! asioita voidaan ajaa eteenpäin.

Kokous on Kallahden koululla (Kallvikinniementie 1) auditoriossa torstaina 7.10.2021 klo 17.30.

Tervetuloa!

Kokousasioista tiedotetaan ja voit ilmoittautua myös FB-tapahtumassa.

Kokouksen järjestää Kallahti Kallvik ry.

Lisätiedot Helena Saarikoski, 045 679 5527.

 


Helena Saarikoski

Adressi on luovutettu valtuustolle; aloite yleiskaavan toteutusohjelman uusimiseksi

2021-09-08 17:14:25

Adressi Pelastetaan Vuosaari! on luovutettu Helsingin kaupunginvaltuustolle tänään 8.9.2021 (4501 allekirjoittajaa). Luovutuksen yhteydessä tehtiin kaupungille alla olevan tiedotteen mukainen aloite yleiskaavan toteuttamisohjelman uusimiseksi.

8.9.2021  

Helsingin kaupunginvaltuustolle  

Pelastetaan Vuosaari! -adressin luovuttaminen valtuustolle

Aloite yleiskaavan toteuttamisohjelman uusimiseksi  

Pelastetaan Vuosaari! -adressi (teksti liitteenä) kirjoitettiin elokuussa 2020 työryhmän Helena Saarikoski, Päivi Istala, Anna Martikainen ja Seppo Honkanen yhteistyönä. Adressi jatkaa 1990-luvulla syntyneen Pelastetaan Vuosaari! -liikkeen toimintaa. Adressi julkaistiin Adressit.com -sivustolla 22.8.2020 ja se keräsi kahdessa päivässä yli tuhat ja viikossa yli kaksituhatta allekirjoitusta. Nyt adressia luovutettaessa allekirjoituksia on 4501 (liite 2).

Adressin vaatimukset tiivistettynä ovat:

• Me emme suostu hyvän asuinympäristömme pilaamiseen emmekä kotisaaremme luonnon tuhoamiseen.

• Ilmastonmuutoksen edetessä ja luonnon monimuotoisuuden huvetessa kaupungin kehityksen suunta on käännettävä kestävälle uralle.

• Ikimuistoinen jokamiehenoikeus, vapaa luonto, on – nyt ja tulevaisuudessa – myös jokaisen helsinkiläisen nautintaoikeus.

• Kaupunkisuunnittelussa on kuunneltava asukkaiden ja osallisten näkemyksiä, ei vain lain pakottamana ”kuultava”.

Adressin tekstin perusteella ja neljän ja puolen tuhannen allekirjoittajan voimalla yhdymme Luonto-Liiton Metsäryhmän /Suomen Luonnonsuojeluliiton kampanjaan Kaadetaan kaava, ei metsää:

Vaadimme Helsinkiä perumaan jo vireillä olevat arvokkaiden luontokohteiden kaavahankkeet ja lopettamaan metsien päälle kaavoittamisen. Kaavahankkeet, jotka osoittavat rakentamista kaupunkimetsiin, uusitaan, ja suunnitteilla olevien vastaavien kaavojen valmistelu lopetetaan.

Adressin keräysaikana keväällä 2021 Asukkaiden Helsinki ja Keskuspuisto -ryhmien aktiivi ympäristöasiantuntija, FT Maija Hakanen on laatinut Viheraluealoitteen, jossa on osoitettu, että tärkeimmät viheralueet voidaan säästää rakentamiselta tinkimättä tarpeellisesta asunto- ja muun rakentamisen määrästä. Viheraluealoitteessa on konkreettisesti osoitettu Helsingin 55 tärkeintä, nyt rakentamisen uhkaamaa luontoaluetta ja kulttuuriympäristöä, jotka vaaditaan säästettäviksi rakentamiselta.

Valtuuston työkalu yleiskaavan säätelemän asemakaavoituksen ohjaamiseksi on yleiskaavan toteuttamisohjelma. Yleiskaavan 2016 toteuttamisohjelmasta on päätetty vuoden 2017 lopulla ja sen pohjana on yleiskaavan lisäksi Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021, Maailman toimivin kaupunki.

Uuden valtuuston on uusittava yleiskaavan toteuttamisohjelma ilmastonmuutoksen ja lajikadon torjumisen näkökulmista.

Nykyinen asemakaavoitus kuitenkin osoittaa, että tämä ei yksin riitä, vaan valtuuston ja lautakunnan on valvottava, että virkamiehet myös noudattavat tehtyjä päätöksiä, kuten adressissa sanotaan: ”Vaadimme kaupunginvaltuuston päätösten noudattamista myös Vuosaaren asemakaavoituksessa. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman, yleiskaavan toteuttamisohjelman ja yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä hyväksyttyjen toivomusponsien lukeminen yhdessä antaa selkeän ja vahvan ohjelman kaikille Helsingin luontoalueille: ensin ajetaan Helsinki hiilineutraaliksi toimenpideohjelman mukaisesti vuoteen 2035 mennessä; luontoalueet säästetään yleiskaavan toteuttamisen ensi vaiheissa, jolloin asemakaavoitus kohdistetaan vain jo rakennettujen alueiden täydentämiseen ja tehostamiseen; vasta vuoden 2035 jälkeen katsotaan, vieläkö luontoalueita on varaa tai tarvetta rakentaa.”  

Linkit

Pelastetaan Vuosaari! -adressi https://www.adressit.com/pelastetaan_vuosaari Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/kaadetaan-kaava-ei-metsaa Viheraluealoite https://www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/helsingin-tarkeat-viher-ja-virkistysalueet-seka-kulttuuriymparistot-tulee-saastaa-rakentamiselta/  

 

Helena Saarikoski

FT, dosentti

Puh. 045 679 5527

Mail saarikoski.helena@gmail.com


Helena Saarikoski

Loppukiri adressin keräämisessä

2021-09-04 04:46:13

Pelastetaan Vuosaari! -adressissa on tällä hetkellä 4350 allekirjoitusta, määrä jota ei voi ohittaa olankohautuksella. Vielä on pari päivää aikaa kasvattaa allekirjoittajamäärää ja voimistaa adressin ääntä.

Pelastetaan Vuosaari! -liike luovuttaa adressin uudelle kaupunginvaltuustolle valtuuston kokouksen alla 8.9.2021.

Otetaan loppukiri allekirjoittajamäärän kasvattamisessa! Kertokaa adressista, jakakaa adressia tutuillenne, somekanavissanne, sähköpostissa, kaikin tavoin!

Luovutuspäivän tienoilla järjestetään Vuosaaressa avoin kokous, jonne kutsutaan vuosaarelaiset kaupunginvaltuutetut, varavaltuutetut ja luottamustoimiin valitut kuulemaan asukkaiden toivomuksista, joita adressilla ajetaan. Kokouksen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Helena S., puh. 045 679 5527, saarikoski.helena@gmail.com


Helena Saarikoski

Luonto-Liiton Metsäryhmän Kaadetaan kaava -kampanja

2021-08-16 14:01:40

Kaadetaan kaava, ei metsää! on syksyllä alkava Luonto-Liiton kampanja. Tavoitteena on turvata Helsingin jäljellä olevat metsät ja monimuotoinen lähiluonto siirtämällä kaavoitus ja rakennushankkeet alueille, joille voidaan rakentaa luontoarvoja tuhoamatta.  

Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanjan avaus on mielenosoitus Helsingin kaupungintalolla keskiviikkona 25.8.2021 klo 17.30–18.30. [Facebook-tapahtumaan]  

Mielenosoitus järjestetään tästä eteenpäin säännöllisesti kaupunginvaltuuston kokouksen aikana. Laita siis talteen myös päivämäärät 8.9. - 22.9. - 6.10. - 20.10. - 3.11. - 10.11. - 24.11. ja 8.12.2021.  

Mielenosoitukset striimataan ja kampanja toimii somessa aihetunnisteella #kaadetaankaava.  

Lisätietoja Luonto-Liiton kampanjasta:  

Vaatimuksemme ovat seuraavat:

- Vaadimme Helsinkiä perumaan jo vireillä olevat arvokkaiden luontokohteiden kaavahankkeet ja lopettamaan metsien päälle kaavoittamisen.

- Ei rakenneta metsään. Muitakin vaihtoehtoja on. Hyödynnetään jo rakennetut alueet paremmin. Osana kampanjaa kartoitamme alueita, joita hyödyntämällä voisi välttää luontokohteiden tuhoamista.

- Kaavaprosessi selkeäksi ja läpinäkyväksi. Vaikuttamiseen on oltava realistiset mahdollisuudet. Nykyään asukkaat liian usein havahtuvat lähialueidensa muutoksiin vasta silloin, kun prosessi on jo loppusuoralla ja vaikutusmahdollisuudet huonot. Tieto täytyy olla helposti kaikkien saatavilla. Kaupunkilaisten ääntä on kuunneltava.

Tuet tavoitteitamme myös allekirjoittamalla kuntalaisaloitteen Helsingin monimuotoisen luonnon suojelemiseksi: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/18637  

Mitä teemme?

Mielenosoitusten lisäksi järjestämme Kaavankaatajaiset-lähiluontotapahtumia alueilla, joiden kaavoitusprosessi on jo käynnissä. Jos olet huolissasi lähimetsäsi puolesta ja haluat tehdä asialle jotain, tule mukaan kampanjaan tai järjestä tapahtuma omassa lähimetsässäsi! Osallistumisen tapoja on monia. Suojellaan arvokas lähiluonto yhdessä! Toimintamme on avointa. Lähimetsistään, Helsingin kaavoitustyylistä tai luonnon monimuotoisuuden tilasta huolestuneet ihmiset ideoineen ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Pidämme kampanjan suunnittelukokouksen perjantaina 27.8.2021 klo 17.30–19.30 Luonto-Liiton toimistolla osoitteessa Itälahdenkatu 22 B (käynti B-rapusta, 3. krs.). Lisätietoja ja ilmoittautumiset 25.8. mennessä reija.mikkola(a)luontoliitto.fi.

[Luonto-Liiton Metsäryhmä]


Helena SaarikoskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…