Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tiedote: Kansalaisliike varoittaa Terrafame-kaupasta

2017-02-10 08:38:32

Hei kaikki
Uutisten mukaan tänään kerrotaan julkisuuteen salassa valmistellusta kaupasta Terrafamen osalta. Pöytä on katettu suurelle virheelle. Pyydämme lukemaan oheisen tiedotteen ja avoimen kirjeemme, keskusteluhaasteen Hannele Pokalle ja parlamentaarikoille.

Pyydämme myös tukea Stop Talvivaara - likkeelle. Pyydämme osallistumaan joukkorahoitukseen tilaamalla
Puhtaitten vesien puolesta cd:julkaisun tukihinnalla 25 e (min) lähettämällä yhteystiedot osoitteiseen
mediadesk@stoptalvivaara.org


Taistelu jatkuu.
terveisin Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta Tiedote 10.2.2017 Kansanliike varoittaa Suomea ja ostajaehdokkaita Terrafame- kaupasta Keskusteluhaaste jätettiin Hannele Pokalle ja parlamentaarikoille Useiden kansanliikkeiden yhteinen lähetystö luovutti maanantaina yli 65000 suomalaisen allekirjoittaman Talvivaaran/Terrafamen kaivoksen sulkemista vaativan kansalaisadressin valtioneuvostolle. Avauspuheenvuoron piti GTK:n entinen tutkimusjohtaja Matti Saarnisto, joka sanoi olevansa Terrafamen alasajon kannalla rikkipitoiseen mustaliuskemalmioon liittyvien ongelmien vuoksi. Biokemisti Jari Natunen varoitti Terrafamen kauppamiehiä pistämästä Suomea satimeen. Natunen kertoi esimerkin Romaniasta. Kansainvälinen kaivosyhtiö vaatii miljardikorvauksia valtion päätöksestä peruuttaa kaivoslupa Rosa Montana kultakaivoshankkeelta. -Pahimmassa tapauksessa kaivos joudutaan kuitenkin sulkemaan ympäristösyistä ja silloin suursijoitta vaatii maaltamme miljardikorvauksia. Mika Flöjt nosti esille selkeästi uraanin luvitusongelmat ja totesi että kaivos rikastaa paraikaa uraania jota ei ole luvitettu. Kyseessä on Euroopan ainoa uraania rikastava kaivos, mutta ilman asianmukaisia lupia. Antti Lankinen totesi kaivoksen tuottaneen ensimmäisten yhdeksän vuoden aikana tappiota noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Vuotuiset tappiot eivät ole vähenemässä vaan kasvavat nyt kun on aloitettava käytöstä poistettujen kasojen ilma- ja vesitiivis kapselointi ja sivukivikasojen eristäminen ilmalta ja vedeltä Kansalaisadressia vastaanottamaan oli saapunut Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Pokka jakoi kansalaisten huolen Nuasjärven kohtalosta ja esitti omana kantanaan, että purkuputkea pitäisi jatkaa "isompaan vesistöön" eli Oulujärveen. Kansalaisadressin luovutuksen jälkeen paikalla olleet kansalaisliikkeiden edustajat pitivät yhteistyökokouksen ja päättivät perustaa Kansalaisten kaivosvaltuuskunta nimisen yhdistyksen maan eri puolilla olevien kaivosryhmien ja aktivistien yhdyssiteeksi. Uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi valittii Mika Flöjt ja varapuheenjohtajaksi Antti Lankinen. Yhdistys pitää tärkeänä kansalaisliikkeiden ja päättäjien välistä vuoropuhelua on lähestynyt Hannele Pokkaa ja parlamentaarikkoja avoimella kirjeellä. Lue kirjelmä täällä: http://stop.viestinta.org/kirjeet Kirjelmässä varoitetaan, että Suomea uhkaa siirtomaan rooli kaivosyhtiöiden armoilla. Kirjelmässä peräänkuulutetaan kansalaiskeskustelua maamme kaivostulevaisuudesta. -Ilman omaa tahtoa ja päätöstä suunnasta, voimme päätyä johonkin jonne kukaan ei oikeasti halunnut mennä. Lisätietoja: www.stoptalvivaara.org http://stop.viestinta.org/kirjeet p. 0442003654 Kansalaisten kaivosvaltuuskunta 10.2.2017 Teesejä ja kysymyksiä Ympäristöhallinnolle, kansanedustajille ja puoluejohtajille Purkuputkia pidentämällä ei puhdasta Suomea rakenneta Onko Suomella kestävä strategia taloudellisessa murroksessa? Kiitämme maamme Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokkaa, joka oli ottamassa vastaan hallituksen puolesta Stop Talvivaara -kansanliikkeen adressia Senaatintorilla 6.2.2017 https://www.youtube.com/watch?v=7-yMr_4clz8 Toivomme, että tilaisuudessa pidetyt puheenvuorot olivat avaus päättäjien ja kansalaisten väliselle vuoropuhelulle kaivoksen tilanteesta ja tulevaisuudesta. Haluamme nyt tarttua haasteeseen ja esitämme vuoropuhelun jatkamista seuraavien teesien ja kysymysten pohjalta: 1. Purkuputkia vai puhdistamoita? Senaatintorin tilaisuudessa Hannele Pokka jakoi huolemme suuren Nuasjärven tulevaisuudesta kaivoksen päästöjen vuoksi. Omana kantanaan Pokka sanoi toivovansa, että purkuputkea pidennettäisiin suurempaan vesistöön eli siis Oulujärveen. Tähän käsitykseen emme voi yhtyä. Katsomme, että koko purkuputki-ideaa olisi syytä tarkastella strategisella aikavälillä. Muistutamme mieleen millainen oli tilanne sotien jälkeen, kun maahamme rakennettiin nopealla aikataululla sellu- ja paperiteollisuutta. Päästöt ilmaan ja vesistöihin olivat sietämättömän suuret ja vaikutuksista kärsivät niin kalat kuin ihmisetkin. Ongelmaa yritettiin ratkaista piippuja ja putkia pidentämällä, mutta ratkaisu löytyi lopulta kuitenkin päästörajoista. Vasta kun teollisuudelle asettettiin normit, joita ei saanut ylittää, alkoi suomalaisen cleantechin kehittäminen toden teolla. Vesistöjen kunto koheni olennaisesti muutamassa vuosikymmenessä, samoin ilman laatu tehdaspaikkakunnilla. Ihmettelemme tätä tilannetta, jossa samaan aikaan puhutaan paljon clean techistä Suomen kilpailuvalttina ja tehdään paluuta jo viisikymmentä vuotta sitten tehtyihin ratkaisuihin. Purkuputkien pidentäminen ei voi olla tämän päivän keino suurteollisuuden päästöongelmien ratkaisemiseen. Oletteko kanssamme sitä mieltä, että paras tapa turvata puhdasta elinympäristöä ja uuden teknologian kehittämistä, on vedenpuhdistuksen kehittäminen tasolle, jolla purkuputkia ja jätevesien sekoittumisvyöhykkeitä ei tarvita? 2. Mitä tehdä kun luvat on annettu väärin perustein tai puutteellisten tietojen varassa? Kun Talvivaaran kaivosta perustettiin julkisuudessa kerrottiin lupauksia suljetusta kierrosta ja myös ympäristöluvassa luvattiin, ettei päästöjen vaikutusalue juurikaan ulottuisi kaivoksen ulkopuolelle. Purkuputken sijaan luvassa kaavailtiin vedenottoputkea Nuasjärvestä kaivokselle. Nämä lupaukset olivat linjassa suomalaisen cleantech ajattelun kanssa ja niiden lupausten perusteella uudelle vihreälle kaivokselle myönnettiin myös sen ympäristölupa. Myöhemmin on käynyt ilmi, että konsulttiyhtiö Lapin Vesitutkimuksen tekemät päästöarviot olivat hatusta vedettyjä ja yhtenä syynä tähän saattoi olla se että yhtiön pääomistaja Olli Salo oli myös Talvivaaran suurosakas ja sen hallituksen jäsen. Poliisitutkinnassa vesitalousselvityksen laatijoiksi merkityt Salon alaiset kiistivät tehneensä selvitystä, eikä tekijää sille löytynyt edes kuulusteluissa. Ympäristölupa on annettu selvitysten perusteella, joille ei ole tutkimuksellista pohjaa eikä tekijöitä. Voidaan todeta, että yhtiö sai ympäristöluvan konsulttiyhtiön katteettomien päästölupausten pohjalta. Samantapainen tilanne oli uraanin osalta. Yhtiö tiesi pilottikokeidensa perusteella, että bioliuotusprosessi rikastaa myös uraania, mutta tämä ja kaikki radioaktiivisten aineiden tuottamat riskit sivuutettiin lupahakemuksessa. Katso Mika Flöjtin puheenvuoro Senaatintorilla: Laitonta uraanin rikastusta - Illegal uranium https://www.youtube.com/watch?v=ILNt-wOprDc Ympäristövalvonnan kannalta olennainen kysymys on se, kuinka tulee toimia, jos teolliselle toiminnalle annettu ympäristölupa on annettu perustettomien ja vääriksi osoittautuneiden tietojen nojalla. Vastuu asiassa on valvovalla viranomaisella, Kainuun Ely-keskuksella ja erityisesti sen johtaja Kari Pääkkösellä. Jos laitos ei toimi voimassaolevan ympäristöluvan mukaisesti tai jos käy ilmi, että lupahakemuksesta on salattu olennaisia asioita tai tiedot ovat muuten vääriä, olisi valvovan viranomaisen tullut puuttua tilanteeseen hallintopakkoa käyttäen. Todettakoon, ettei ympäristölainsäädännössämme ole sellaista pykälää, jonka mukaan lupien mukaan toimiminen koskee vain muita kuin suuria pörssiyhtiöitä. Kysymme oletteko kanssamme sitä mieltä, että edelläesityillä perusteilla kaivoksen ympäristölupa olisi tullut peruuttaa hallintopakkoa käyttäen? 3. Kuinka suuria kuluja ja vahinkoja voimme siirtää tuleville sukupolville? Talvivaaran/Terrafamen kaivoshanke poikkeaa radikaalisti kaikista aiemmista kaivoshankkeista Suomessa jättiläismäisen kokonsa vuoksi. Valtavat louhintamäärät yhdistettynä siihen että louhitaan ja murskataan rikkipitoista mustaliusketta, rakentavat kahden vesistön väliselle vedenjakajalle metallisulfaatteja päästävän jätepommin, joka pilaa vesistöjä tuhansia vuosia. Myös se että räjäytetään ja murskataan esiin malmion sisältämät radioaktiiviset aineet aiheuttaa sukupolvesta toiseen jatkuvan ongelman. GTK:n tutkimusjohtaja Matti Saarniston puheenvuoro: Terrafame- Flatus Mangus - Suuri puhallus Senaatintorilla 6.2.20117 https://www.youtube.com/watch?v=PFPlO1D-Uxg Arvioitaessa Talvivaaran/Terrafamen kannattavuutta, on lähdetty pisimmillään muutaman vuosikymmenen skenaariosta. Voidaanko pitää oikeana ja reiluna laskentatapana sitä, että arvioidaan (ylioptimistisesti) kaivoksen tuottoja toiminta-aikana ja jätetään käytännössä jälkivaikutukset ja jälkihoitokulut arvioimatta? 4. Saako valtionyhtiö johtaa harhaan päättäjiä? Viime keväänä meille kerrottiin että hallitus aikoo ajaa kaivoksen alas mutta kun päätös eduskuntaan tuli myönnettiinkin rahoitus kaivoksen ylösajokuluihin. Samassa yhteydessä päättäjille ja julkisuuteen levitettiin vertailua ns ylösajon kustannuksista verrattuna alasajoon. Väitettiin alasajon maksavan jopa 500 miljoonaa kun ylösajossa selvittäisiin 200 miljoonalla. Terrafame harhauttaa käsitteillä ja niihin perustuvilla laskelmilla. Yhtiö nimittää ylösajoksi louhintaa, murskausta ja primäärikasojen rakentamista. Mutta todellisuudessa nämä toiminnot ovat jatkuva ja olennainen osa koko kaivosprosessia. Koko ajan puretaan primäärikasoja ja perustetaan uusia. Myös alasajon on suunniteltu olevan jatkuva prosessi, jossa käytöstä poistettuja sekundäärikasoja kapseloidaan ja eristetään veden ja ilman saannilta ja jossa kertyviä sivukivikasoja myös kapseloidaan eristyksiin veden ja hapen saannilta. Nämä vuosi vuodelta suuremmiksi kasvavat jatkuvat alasajokulut ovat tekijä, jonka Terrafame ovelasti kätkee ulos laskelmistaan. Terrafame itse laskee, kaikki toimet mukaan lukien, alasajokulujen nousevan vain noin 170 miljoonan euroon. Saman verran rahaa veronmaksajilta tarvitaan vuosittain kattamaan tappiollisen toiminnan kulutkin. Vuosina 2007-2016 kaivos on tuottanut n 200 miljoonaa euroa tappiota vuodessa. https://www.youtube.com/watch?v=7-yMr_4clz8 5. Kuka päättää Suomen kaivostulevaisuudesta? Talvivaara/Terrafame on tuottanut tappiota vuodesta toiseen, mutta uutta alkua ja ihmettä haetaan yhä vaan. Tämä on ihmeellistä sinänsä. Yksi selitys löytyy maallemme ajetusta kaivostulevaisuudesta. Siihen tulevaisuusspalettiin kuuluu Talvivaaran kaivos pilottihankkeena jossa on ryhdytty tuottamaan uraania ja jossa kajotaan ongelmalliseen rikkipitoiseen mustaliuskemalmioon. Jos pilotti saataisiin (ihme tarvittaisiin) oikeasti toimimaan, olisi ideana avata vastaavalla konseptilla yli kymmenen vastaavan kokoluokan kaivosta. On hyvä nähdä, että maailman kaivosyhtiöt ovat jos läänittäneet maamme tunnetut malmivarat. Eriasteisten kaivosvarausten piirissä on peräti 14 prosenttia maamme pinta-alasta ja käytännössä kaikki mustaliuskemalmiot ovat jonkun kansainvälisen kaivosyhtiön reviiriä. Talvivaara oli pilottihanke ennenmuuta siinä, kuinka pienen pitoisuuden malmioon voidaan ylipäänsä kajota. Maankuoren helposti saatavien metallivarojen ehtyessä kiinnostus yhä heikompien esiintymien käyttöönottoon kasvaa. Mutta samalla kasvavat myös jäteongelmat ja sivukivikasat. Kertaluokkaa heikomman malmion hyödyntäminen tuottaa kertaluokkaa suuremmat päästöt tuotettua metallitonnia kohden. Biokemisti Jari Natusen puheenvuoro Senaatintorilla. Vedenjakalla ylisukupolvinen päästöpommi: https://www.youtube.com/watch?v=U3OpkNCmbgw Millaisessa kunnossa olisivat Pohjois- ja Itäsuomen vesistöt jos Terrafame saadaan edes väliaikaisesti näyttämään kannattavalta ja sen jälkeen avataan kymmenen uutta Talvivaaraa? Jossakin on oltava raja ja Talvivaara on mielestämme selkeä rajapyykki. Näin heikkoon malmiesiintymään ei ole syytä kajota. 6. Mitä metallien tilalle? Talvivaaran kaivosta on perustettu maailman nikkelin tarpeella. Kun nikkelivarat hupenevat onko meidän lopulta annettava kaikkein heikoimmatkin ja riskialttiimmat esiintymät kaivosyhtiöden kertakäyttöön? Meille on lupailtu ruusuista tulevaisuutta vihreän kaivosteollisuuden mallimaana. Mutta tosiasiassa kaivosteollisuus on auttamatta auringonlaskun ala. Ehtyvän resurssin varaan ei kestävää bisnestä pitkällä tähtäimellä voi rakentaa. Tulevaisuuden kasvualoja jo tänä päivänä ovat metalleja korvaavien ja säästävien materiaalien kehittäminen ja metallien kierrätystalouden rakentaminen, urban mining. Niillä varoilla joita on käytetty ja käytetään Terrafamen tappioiden maksamiseen olisimme ottaneet monta askelta kohti tätä kestävää tulevaisuutta ja uutta materiaalitekniikkaa. Hyvä Hannele Pokka ja puolueiden puheenjohtajat ja kansanedustajat! Suomi ajautuu ajopuuna kohti siirtomaan roolia. Edessä väikkyy tulevaisuus kaivosten kertakäyttösuomesta uraanikaivoksineen ja rikastamoineen. Samaan pakettiin on tarjolla myös rooli periferiana jonne sijoitetaan Eurooppaan sähköä myyvät ydinvoimalat ja jonne haudataan Suomen ja Euroopan ydinjätteitä. Me toivomme vakavaa kansalaiskeskustelua ja parlamentaarista keskustelua siitä tulevaisuudesta jota me maallemme oikeasti haluamme. Ilman omaa tahtoa ja päätöstä suunnasta, voimme päätyä johonkin jonne kukaan ei oikeasti halunnut mennä.

Stop Talvivaara -liike

HUOMENNA MAANANTAINA 6.2.2017 SENAATIN TORILLE

2017-02-05 14:11:50

 

Ystävät hyvät

Levittäkää kutsua ja linkkiä.  Kokoonnutaan Senaatin torille tuomaan hallitukselle terveiset:
Stop Talvivaara!  Seis Terrafame!  Jo riittää vedätys!

http://stoptalvivaara.org/node/428

 

Kutsu on mennyt myös kansanedustajille:

 

Hyvät kansanedustajat!


Valtio hakee suurta pääomasijoittajaa Terrafamen pääomistajaksi.

Pidämme toimintaa hullunrohkeana ennenmuuta siksi, että nyt myydään
säkissä sellaista sikaa, jonka todellisesta tilasta ei ole kunnollista
ymmärrystä sen enempää ostajalla kuin myyjälläkään.

On vaarana että tässä vedätetyjem vedättäjien kauppaketjussa onnistutaan
vedättämään vaikkapa joku kiinalainen tai intialainen suursijoittaja
mukaan.

Tämäkään ei voisi turvata lähtökohtaisesti kestämättömän hankkeen
tulevaisuutta.  Mutta kuinka kävisi Suomen maineen kansainvälisillä
rahoitusmarkkinoilla kun hsnke ajaa karille,  Pekka Perän oikeudenkäynti
pörssivedätyksestä ei tule jäämään välttämättä viimeiseksi.


Kutsumme kansnedustajia kuulolle ja kommentoimaan maanantaina, kun
puhtaitten vesien puolesta kansalaisryhmät luovuttavat hallitukselle
kaivoksen sulkemista vaativan kansalaisadressin. Avausesitelmän pitää
asiantuntijavieras GTK:n entinen tutkimusjohtajam professori Matti
Saarnisto

Paikka: Valtioneuvoston linnan edusta, Senaatintori
Aika: Maanantai 6.2.2017 klo 12-13


Kansalaisliikkeitä, -asiantuntijoita ja -järjestöjä edustavat

Hannu Hyvönen, STOP Talvivaara, dokumentaristi, aktivisti
Antti Lankinen, Kainuun Luonnonsuojelupiiri vpj, kaivosvastaava
Jari Natunen, Vesiluonon puolesta ry pj., biokemisti, FT
Sekä paikalliset haitankärsijät Oulunjoen reitin ja Saimaan vesistöjen
varsilta
Tiedote 4.2.2017: Kansanliike vaatii Terrafamen kaivoksen sulkemista

Terrafamen kauppamiehet vaarantavat myös Suomen kauppapoliittisen
uskottavuuden

Stop Talvivaara - kansalaisliikkeen adressin Terrafamen Talvivaaran
kaivoksen sulkemiseksi on allekirjoittanut 65 000 suomalaista ja
kansalaisadressi luovutetaan viimeisen kerran maanantaina 6.2.2017
valtineuvostolle. Avoin luovutusvaltuuskunta kokoontuu klo 12
valtioneuvoston eteen Senaatintorille odottamaan vastaanottajia.

- Olisi helppo jälkiviisaana sanoa, että jos viestiämme olisi keväällä
2012 kuultu, se olisi ollut toteutunutta parempi vaihtoehto sekä
vesistöille että veronmaksajille, yksi adressin liikkeelle laskijoista
Hannu Hyvönen toteaa.

- Talvivaaran ja Terrafamen kaivokseen on ohjattu yli miljardi euroa
veronmaksajien varoja. Kaivoksen kokonaistappiot nousevat yli kahden
miljardin euron. Nyt on olennaista ymmärtää, että kaivoksen hallittu
alasajo on tälläkin hetkellä paras vaihtoehto, Hyvönen sanoo.

Kansanliikkeen arvio kaivoksen jatkomahdollisuuksista on vuosien mittaan
vain synkentynyt.

- Sekä malmio että sivukivi ovat kauttaaltaan mustaliusketta. Kiviaines on
äärimmäisen ongelmallista ympäristön kannalta. Mustaliuske on happoa
muodostavaa ympäristön kannalta haitallista jätettä, joka kasoihin
murskattuna tai louhoksen seinämissä alkaa rapautua välittömästi.
Suunniteltu 30 vuoden toiminta aiheuttaisi kaivoksella valtavan
jäteongelman. Esiin nostettaisiin yli 1 000 miljoonaa tonnia (miljardi
tonnia) sivukiveä ja noin 500 miljoonaa tonnia malmikiveä. Jätevuoret on
kyettävä eristämään ympäristöstä lopullisesti. Urakka on haastava ja vie
pohjan pois kaivoksen taloudelliselta kannattavuudelta, Sotkamon Luonnon
varapuheenjohtaja Antti Lankinen sanoo.

- Pelottavin näkymä on uuden Kolmisoppijärven louhoksen avaaminen. Aikojen
kuluessa kerran kaivostoiminnan tähden kuivatun ja uudelleen täyttyvän
järven pohjalle syntyy valtava vedenalainen sulfaatti- ja metallivalumaa
mustaliuskeesta irrottava louhos. Viranomaisarvioiden mukaan vesien
puhdistamisen tulee jatkua satoja vuosia toiminnan päättymisen jälkeen,
Lankinen jatkaa.


- Olemme esittäneet omat laskelmamme, jotka osoittavat ettei
kaivostoiminta voi olla taloudellisesti kannattavaa parantuneessakaan
markkinatilanteessa, mutta yksikään viranomainen tai yhtiön edustaja ei
ole antautunut vuoropuheluun, toteaa kaivoksen ympäristökuormitusta
selvittänyt Jari Natunen.

- Kun Pekka Perä istuu nyt syytettynä käräjillä tiedottamisrikoksista, on
kansalaisten hyvä huomata, että sama katteettomien lupausten antaminen
kaivoksen tulevaisuuden edellytyksistä jatkuu, nyt valtiovallan toimesta.
Päättäjämme eivät halua kriittisten arvioiden horjuttavan uskoaa
Talvivaaran/Terrafamen ihmeeseen.

http://stoptalvivaara.org/node/409

- Pidämme erittäin vaarallisena tilannetta, missä ilmeisen
tarkoitushakuisen tiedon varassa toimiva valtiojohto ja harhaanjohdetut
ministeriöt pyrkivät löytämään kaivokselle sijoittajan. Sellaista ihmettä
ei ole kuitenkaan näköpiirissä, jossa kaivoksen konsepti mustaliuskeen
kasaliuotuksesta voisi toimia sekä taloudellisesti kannattavasti että
ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

-Jos valtiovallan harhauttamat kansainväliset suursijoittajat saadaan
ylioptimistisilla odotuksilla mukaan tappiolliseen kaivostoimintaan, mitä
on jäljellä Suomen maineesta karun totuuden paljastuessa? Vaarassa on jopa
Suomen luotettavuus maailman rahamarkkinoilla sijoituskohteena, varoittaa
kaivoksen toimintahistoriaa seurannut kansalaisliike.

Terrafamen Talvivaaran kaivoksen ympäristövaikutukset ovat laajentuneet
laittomalla tavalla kymmenien kilometrien päähän sekä etelään että
pohjoiseen kaivosalueelta. Ei ole näköpiirissä sellaista ihmettä, että
ympäristöongelmat eivät pahenisi toiminnan jatkuessa. Se on kallis hinta
verovaroilla toimivasta kaivoksesta.
Lisätietoja:
Hannu Hyvönen, hannu(at)elonmerkki.net, 044 2003654
Antti Lankinen, antti.lankinen(at)sll.fi, 040 5945622
Jari Natunen, 040 7713781
 

 


Stop Talvivaara -liike

Tule mukaan luovuttamaan adressia - 6.2. klo 12 Senaarin tori: Stop Talvivaara, Seis Terrafame!

2017-02-04 18:33:39

Stop Talvivaara - kansalaisposti 4.2.2017

Hyvät puhtaitten vesien puolustajat!

 

Stop Talvivaara adressi laskettiin liikkeelle v 2012, puoli vuotta ennen kipsisakka-altaan suurvuotoa.

https://www.adressit.com/vesistojen_puolesta_-_stop_talvivaara

Adressia on vuosien varrella luovutettu lukuisille ministereille mm Aleksanteri Stubb:lle.

https://www.youtube.com/watch?v=hbvDqpzJUNY

Nyt tulevana maanantaina kansalaisliikkeiden lähetystö puhtaitten vesien puolesta tulee luovuttamaan kansalaisadressin nykyisen hallituksen edustajille.  Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Paikka: Valtioneuvoston linnan edusta, Senaatintori Aika: Maanantai 6.2.2017 klo 12-13

Kansalaisliikkeitä, -asiantuntijoita ja -järjestöjä edustavat Hannu Hyvönen, STOP Talvivaara, dokumentaristi, aktivisti Antti Lankinen, Kainuun Luonnonsuojelupiiri vpj, kaivosvastaava Matti Saarnisto, Professori (geologia), GTKn entinen tutkimusjohtaja Jari Natunen, Vesiluonon puolesta ry pj., biokemisti, FT Sekä paikalliset haitankärsijät Oulunjoen reitin ja Saimaan vesistöjen varsilta.

Paikalle on kutsuttu kansanedustajia ja myös median väkeä. Toivomme että Senaarin torille tulee myös mahdollisimman paljon kansalaisia ja myös eri kansalaisliikkeiden edustajia. Foorumilla on sana vapaa. Puheenohtajana toimii Antti Lankinen.

Paikka: Valtioneuvoston linnan edusta, Senaatintori Aika: Maanantai 6.2.2017 klo 12 alkaen.

Tämä tilaisuus järjestetään nopealla varoitusajalla, sillä juuri paraikaa valmistellaan Terrafamesta kauppaa ulkomsisen suursijoittajan kanssa. Heidän olisi hyvä tietää, että nyt myydään säkissä sikaa jonka todellista kuntoa eivät ole päässeet sen enempää ostajat kuin myyjätkään tarkastelemaan.

Kaivoksen vedätyshistoria jatkuu ja nyt vedättäjänä on vedätetty valtio. Ulkomaisen sijoittajan mukaantulo ei pelastaisi kaivoshanketta vaan antaisi vain jatkoaikaa ympäristön turmelemisen kasvulle. Sellaista ihmettä ei tässä reaalimaailmassa ole joka tekisi Talvivaaran/Terrafamen kaivoshankkeesta ympäristön kannalta turvallisen ja hyväksyttävän ja taloudellisesti kannattavan.

Toivomme kaikilta vastaanottajilta aktiivisuutta. Levittäkää kutsua maanantain tilaisuudesta. Tulkaa paikalle. Tarvitaan väkeä ja voimaa ja ideointia jatkotoimista. Mutanttiryhmää siteeraten: Luovuta emme, ennenkuin suljette saastaisen kaivoksenne!

Toivomme myös mahdollisimman monen osallistuvan stop talvivaara- liikkeen toimintalaskujen rahoitukseen tilaamalla Puhtaitten vesien puolesta tuki cd:n. Tukihinta min 25 euroa. Tilausosoite: mediadesk@stoptalvivaara.org Myyntituotolla rahoitetaan kansalaisliikkeelle kertyneet noin 500 euron velat.

Tapaamisiin maanantaina 6.2. klo 12

Toivcmme mukavaa väentapaamista vakavien asioiden äärellä

Stop Talvivaara - puhtaiden vesistöjen puolesta

www.stoptalvivaara.org

 

Tiedote 4.2.2017:

Kansanliike vaatii Terrafamen kaivoksen sulkemista

Terrafamen kauppamiehet vaarantavat myös Suomen kauppapoliittisen uskottavuuden

 

Stop Talvivaara - kansalaisliikkeen adressin Terrafamen Talvivaaran kaivoksen sulkemiseksi on allekirjoittanut 65 000 suomalaista ja kansalaisadressi luovutetaan viimeisen kerran maanantaina 6.2.2017 valtineuvostolle. Avoin luovutusvaltuuskunta kokoontuu klo 12 valtioneuvoston eteen Senaatintorille odottamaan vastaanottajia.

- Olisi helppo jälkiviisaana sanoa, että jos viestiämme olisi keväällä 2012 kuultu, se olisi ollut toteutunutta parempi vaihtoehto sekä vesistöille että veronmaksajille, yksi adressin liikkeelle laskijoista Hannu Hyvönen toteaa.

- Talvivaaran ja Terrafamen kaivokseen on ohjattu yli miljardi euroa veronmaksajien varoja. Kaivoksen kokonaistappiot nousevat yli kahden miljardin euron. Nyt on olennaista ymmärtää, että kaivoksen hallittu alasajo on tälläkin hetkellä paras vaihtoehto, Hyvönen sanoo.

Kansanliikkeen arvio kaivoksen jatkomahdollisuuksista on vuosien mittaan vain synkentynyt.

- Sekä malmio että sivukivi ovat kauttaaltaan mustaliusketta. Kiviaines on äärimmäisen ongelmallista ympäristön kannalta. Mustaliuske on happoa muodostavaa ympäristön kannalta haitallista jätettä, joka kasoihin murskattuna tai louhoksen seinämissä alkaa rapautua välittömästi. Suunniteltu 30 vuoden toiminta aiheuttaisi kaivoksella valtavan jäteongelman. Esiin nostettaisiin yli 1 000 miljoonaa tonnia (miljardi tonnia) sivukiveä ja noin 500 miljoonaa tonnia malmikiveä. Jätevuoret on kyettävä eristämään ympäristöstä lopullisesti. Urakka on haastava ja vie pohjan pois kaivoksen taloudelliselta kannattavuudelta, Sotkamon Luonnon varapuheenjohtaja Antti Lankinen sanoo.

- Pelottavin näkymä on uuden Kolmisoppijärven louhoksen avaaminen. Aikojen kuluessa kerran kaivostoiminnan tähden kuivatun ja uudelleen täyttyvän järven pohjalle syntyy valtava vedenalainen sulfaatti- ja metallivalumaa mustaliuskeesta irrottava louhos. Viranomaisarvioiden mukaan vesien puhdistamisen tulee jatkua satoja vuosia toiminnan päättymisen jälkeen, Lankinen jatkaa.

- Olemme esittäneet omat laskelmamme, jotka osoittavat ettei kaivostoiminta voi olla taloudellisesti kannattavaa parantuneessakaan markkinatilanteessa, mutta yksikään viranomainen tai yhtiön edustaja ei ole antautunut vuoropuheluun, toteaa kaivoksen ympäristökuormitusta selvittänyt Jari Natunen.

- Kun Pekka Perä istuu nyt syytettynä käräjillä tiedottamisrikoksista, on kansalaisten hyvä huomata, että sama katteettomien lupausten antaminen kaivoksen tulevaisuuden edellytyksistä jatkuu, nyt valtiovallan toimesta. Päättäjämme eivät halua kriittisten arvioiden horjuttavan uskoaa Talvivaaran/Terrafamen ihmeeseen.

http://stoptalvivaara.org/node/409

- Pidämme erittäin vaarallisena tilannetta, missä ilmeisen tarkoitushakuisen tiedon varassa toimiva valtiojohto ja harhaanjohdetut ministeriöt pyrkivät löytämään kaivokselle sijoittajan. Sellaista ihmettä ei ole kuitenkaan näköpiirissä, jossa kaivoksen konsepti mustaliuskeen kasaliuotuksesta voisi toimia sekä taloudellisesti kannattavasti että ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

-Jos valtiovallan harhauttamat kansainväliset suursijoittajat saadaan ylioptimistisilla odotuksilla mukaan tappiolliseen kaivostoimintaan, mitä on jäljellä Suomen maineesta karun totuuden paljastuessa? Vaarassa on jopa Suomen luotettavuus maailman rahamarkkinoilla sijoituskohteena, varoittaa kaivoksen toimintahistoriaa seurannut kansalaisliike.

Terrafamen Talvivaaran kaivoksen ympäristövaikutukset ovat laajentuneet laittomalla tavalla kymmenien kilometrien päähän sekä etelään että pohjoiseen kaivosalueelta. Ei ole näköpiirissä sellaista ihmettä, että ympäristöongelmat eivät pahenisi toiminnan jatkuessa. Se on kallis hinta verovaroilla toimivasta kaivoksesta.

 

Lisätietoja: hannu(at)elonmerkki.net, 044 2003654 Antti Lankinen, antti.lankinen(at)sll.fi, 040 5945622 Jari Natunen, 040 7713781

www.stoptalvivaara.org

 

 


Stop Talvivaara -liike

Terrafamen alasajo ratkaisu sekä laillisuus että kannattavuuskriisiin

2016-12-01 15:28:21


Tiedote 1.12.2016


Hyvät ystävät!
 
Pistetään laajasti jakoon tämä. Kysymys on paitsi taloudesta myös moraalista.
Millä valtuuksilla jätämme ikuisen ongelman kahden vesistön väliselle vedenjakajalle.
Ja voidaanko vilpillisesti saatuja lupia pitää pätevinä?


Stop Talvivaaralta avoin kirje pääministerille ja eduskunnalle: Terrafamen alasajo ratkaisu kannattavuus- ja laillisuuskriisiin
Stop Talvivaara kansanliike on lähestynyt pääministeri Juha Sipilää ja Eduskuntaa vaatimuksella Terrafamen kaivoksen sulkemiseksi, sillä kaivos rikastaa koko ajan uraania, jota ei ole asianmukaisesti luvitettu. http://stoptalvivaara.org/node/416 -Keskeinen ja olennainen puoli kaivoksen luonnetta oli jätetty tahallisesti ympäristölupaprosessissa käsittelemättä ja myös riskit sen myötä jätetty arvioimatta.Tässä on riittävä ja pätevä syy kaivosluvan peruuttamiselle, kirjelmässä todetaan. Liike esittää myös huolensa siitä, ettei kaivostoiminnassa liikkuvan uraanin liikkeitä Suomessa valvota, vaan toiminnan harjoittajat itse päättävät mitä säteilyviranomaisille kerrotaan. Niinpä kukaan viranomainen ei ole valvonut kuinka paljon uraania on kulkeutunut kaivokselta pois metallisakkojen mukana. Myös paraikaa on epäselvyyttä uraania sisältävien sakkojen kulkeutumisesta kaivoksen asiakkaille. http://yle.fi/uutiset/3-9291229 http://www.talouselama.fi/uutiset/terrafame-ylelle-asiakas-ottaa-uraania-talteen-myytavasta-materiaalista-6600659 http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016090322257765_uu.shtml Yhteensä uraania on bioliuotuskasoihin kertynyt n 1300 tn, joka on suuri määrä sillä jo tuhannen tonnin esiintymä lasketaan kansainvälisesti suureksi esiintymäksi. Stop Talvivaara- liike on vaatinut laskelmaa uraanin päätymisestä eri kohteiseen syksyn 2012 kipsisakka-altaan vuodosta lähtien. Toistaiseksi sen enempää yhtiö kuin viranomaisetkaan eivät uraanitasetta ole kyenneet esittämään. Kaivoksen alasajo olisi ratkaisu oikeudelliseen kriisiin mutta se olisi myös ympäristöongelmien välttämisen että valtion varojen säästämisen kannalta oikea ratkaisu. Stop Talvivaara on toimittanut eduskunnalle myös laskelman, joka osoittaa, että Terrafame on pyrkinyt harhauttamaan eduskuntaa arvioissaan jopa 500 miljoonan euron kuluista jos kaivos nyt suljettaisiin. http://stoptalvivaara.org/node/415

Myöskään kaivoksen ympäristöongelmia ei ole ratkaistu, kuten yhtiö on väittänyt.

http://stoptalvivaara.org/node/412
Lisätietoja Hannu Hyvönen, dokumentaristi
Lasse Flöjt tietokirjailija Kysymyksiä Talvivaarasta -kirjan (2012) toinen kirjoittaja

Lue ja jaa kirjelmä pääministerille ja eduskunnalle. http://stoptalvivaara.org/node/416

Stop Talvivaara -liike

Tiedote 13.6.2016

2016-06-13 14:40:27

Tiedoksi Stop Talvivaara- liikkeen verkostoille.

Tällainen tiedote lähti tänään.  

Liikkeen kamppailua voi tukea jakamalla linkkejä eteenpäin.
Myös taloudellista tukea tarvitaan.
www.stoptalvivaara.org/tuki

 

 

===========================================
 


Hyvät kansanedustajat ja tiedotusvälineiden edustajat!


Talvivaaran/Terrafamen rahoitusteatteri etenee taas kerran ilman aitoa
vuoropuhelua ja avoimuutta.

Toivomme, että huolehditaan siitä, että päätöksenteon pohjaksi
esitettävät laskelmat kulkevat kriittisen seulan läpi, eikä antauduta
yhden tarinan ehdoille.

Eduskunta on nyt Talvivaaran tarinassa vedenjakajalla.
Odotettavissa on, että poliittinen vastuu tehdystä päätöksestä
realisoituu vielä tämän vuoden aikana, kun kaivos on taas veronmaksajien
varoja vailla.

 

Stop Talvivaara - kansalaisliike vesistöjen puolesta


Tiedote 13.6.2016


Stop Talvivaara kansalaisliike vetoaa eduskuntaan:

Vedätykseen ei tule alistua -
tarvitaan mahdollisuus julkiseen vuoropuheluun kaivoksen jatkosta


Stop Talvivaara -kansalaisliike lähetti kolmannen avoimen kirjelmän
kansanedustajille. http://stoptalvivaara.org/node/408

Liike on huolissaan siitä, että Terrafame ei ole vastannut
keskusteluhaasteisiin ja pimittää väitteidensä takana olevia
kustannuslaskelmia.

Liike vetoaa Eduskuntaan ja ehdottaa että
järjestettäisiin julkinen vuoropuhelutilaisuus Terrafamen ja kaivoksen
alasajoa kannattavien kriitikoiden välillä.

Kaikki suomalaiset ovat hämmästyneinä seuranneet tämän Talvivaaran tarinan
viimeisiä käänteitä. Kukaan ei oikein tunnu enää tietävän mikä on totta
ja mikä teatteria. Mutta yksi asia on selvää. Kansalaisten suuri
enemmistö haluaa kaivoksen suljettavaksi.

Asiantuntijat, jotka väittävät, että kaivoksen alasajo edellyttää
louhinnan jatkamista ympäristösyistä voisivat astua esiiin ja esittää
laskelmansa.

Lisätietoja:

Kolme kirjelmää eduskunnalle:
22.5.2016 http://stoptalvivaara.org/node/394
31.5.2016 http://stoptalvivaara.org/node/404
10.6.2016 http://stoptalvivaara.org/node/408

Yhteydenotot: Antti Lankinen 0405945622
Hannu Hyvönen 0442003654

 


Stop Talvivaara - kansalaisliike vesistöjen puolesta

Hesari lobbaa kaivoksen puolesta - kantelu Julkisen sanan neuvostoon

2016-06-10 11:01:08
Tiedote 10.2.2016 Iisalmi

Stop Talvivaaralta kantelun Julkisen sanan neuvostolle
Helsingin Sanomat lobbaa Terrafamen jatkon puolesta


Stop Talvivaara kansalaisliikkeessä toimiva dokumentaristi Hannu Hyvönen
on tänään tehnyt Julkisen sanan neuvostolle kantelun Helsingin Sanomien
kahdesta artikkelista. Kantelija epäilee lehden syyllistyneen useissa
kohdin journalistin ohjeiden rikkomiseen.

-Tein kantelun pelkästään journalistin ohjeiden rikkomisesta, mutta ehkä
syytä olisi pohtia myös lehden toimintaa sananvapauden rajoittajana, sanoo
Hyvönen. -Stop Talvivaara- liike on ollut kaikkien ulostulojensa osalta
täydellisessä uutispimennossa Hesarin sivuolla keväästä 2013 lähtien.


Linkki kantelutekstiin
http://stoptalvivaara.org/node/407

Lisätietoja:

Hannu Hyvönen p. 0442003654


Stop Talvivaara -liike

JOKO RIITTÄÄ VEDÄTYS ?

2016-06-02 07:56:56

Tiedotepaketti 31.5.2016: JOKO RIITTÄÄ VEDÄTYS - avoin kirje Eduskunnalle ja kommentaareja Pääkkösen salaiseen asiakirjaan

 
 
 
Tervehdys kaikille!
 
Ohessa tiedoksenne tärkeä tiedotuspaketti jossa oiomme paitsi Terrafamen myös  Elinkeinomisteriön ja Kainuun Ely:n
valheellisia ja harhaanjohtavia väitteitä Talvivaaran kaivoshankkeen vaihtoehdoista.
 
Toivomme viestin kauttanne välittyvän eteenpäin. Eduskunta saa lähipäivinä/viikkoina käsiteltäväkseen hallituksen esityksen 144 miljoonan euron rahoituksesta toiminnan jatkamiseen.  Olli Rehn markkinoi määrärahapäätöstä kaivoksen alasajon aloittamisena,  mutta tämä on selkeä hämäysyritys.   Raha menee kaivoksen perustoimintojen mm louhinnan, murskauksen ja kasojen rakentamisen kustannuksiin.
 
Nyt on pidettävä huolta siitä, ettei Eduskunta enää lähde vedätettäväksi.  Meidän ainoa keinomme vaikuttaa on laaja kansalaispalaute ja sosiaalisen median tiedonkulku.
 
Jokainen voi osallistua!  Nyt on aika päättää tämä painajaisuni ja aloittaa kaivoksen sulkeminen oikeasti.
 
Kirjelmät löytyvät myös uudistetuilta kotisivuiltamme:   www.stoptalvivaara.org
 
 
tervehtien
 
Stop Talvivaara - kansalaisliike vesistöjen puolesta
 
 
 
JOKO RIITTÄÄ VEDÄTYS?-  Stop Talvivaara-liikkeen tietopaketti  31.5.2016

Hyvät kansanedustajat, tiedotusvälineiden edustajat ja kansalaismediat

Olemme hämmästyksen lyöminä seuranneet sekä Terrafamen, Työ- ja Elinkeinomisteriön,
että myös Kainuun Elyn ulostuloja Talvivaaran/Terrafamen kohtalosta päätettäessä.

Kuinka kaivoksen toiminnan jatkamisen rahoitus onnistutaan esittämään
kaivoksen alasajon aloittamisena

Yksi kummallinen käänne oli se, että Kainuun Ely kieltäytyi antamasta Ylen
käyttöön muistiota, jossa vertaillaan alasajon tai ylösajon vaatimia
kustannuksia ja ratkaisuja.

Kirjoitimme Eduskunnalle suunnatun kirjelmän viikonlopun aikana,  jossa
kokosimme yhteen tietomme ja ymmärryksemme kaivoksen alasajon tai
jatkamisen vaihtoehdoista.

Maanantai-aamuna Kainuun Ely joutui julkistamaan Kari Pääkkösen muistion,
jonka oli tarkoitus olla vain päättäjien sisäpiirin viestintää.
Tuo Pääkkösen muistio kertoo karua kieltä suomalaisesta virkakorruptiosta
ja rakenteellisesta korruptiosta, jossa Kainuun Ely näyttäytyy
ympäristölakien valvojan sijasta jonkunlaisena kaivosyhtiön
suunnittelutoimistona erikoisalueena ympäristölakien kierron suunnittelu.

Mutta jos ei johtopäätösten osalta Pääkköstä voi kiitellä suuresta
rehellisyydesta tai loogisen ajattelun kyvystä, oli muistiossa
vakavasti otettavia huomioita.

Huomasimme iloksemme, että myös Kainuun Ely on sillä kannalla, että valittiinpa
toiminnan jatkaminen tai alasajo, vaativat molemmat pitkälle samoja
toimenpiteitä. Sitäkin ihmeellisempään valoon nousevat nyt Terrafamen
väitteet siitä, että alasajo maksaisi 500 miljoonaa euroa ja ylösajo 200
miljoonaa euroa.

Muistiossa tunnustetaan myös selkeästi se, ettei bioliuotuksen
lämmöntuotanto toimi odotetusti, kuin uudella juuri louhitulla malmilla.
Kainuun Elyn johtajan johtopäätös päättäjille tarkoitetussa salaisessa
muistiossa oli se, että louhintaa tulee siis jatkaa ympäristösyistä.

Tämä on ympäristölupien valvovalta viranomaiselta outo arvio. Nyt kun
tunnustetaan,  että bioliuotus ei toimi kuten luvassa esitetään, olisi
johtopäätös oltava luvan peruuttaminen ja kaivoksen alasajo.

Talvivaaran suurta kansallista onnettomuutta ei olisi syntynyt, jos Kari
Pääkkönen ja Kainuun Ely olisivat toteuttaneet virkavelvollisuuttaan.

Kansalaisten luottamus tähän instituutioon on romahtanut niin Savossa
kuin Kainuussakin.

Pyydämme tutustumaan tiedotteeseemme koskien salaista asiakirjaa ja Suomen
Eduskunnalle lähetettyyn avoimeen kirjeeseemme tilanteen ratkaisuvaihtoehdoista.
Liitteenä myös biokemisti Jari Natusen vastakommentaari Kainuun Ely-keskuksen
johtaja Kari Pääkkösen salaiseksi tarkoitettuun muistioon.

Tervehtien

Stop Talvivaara- kansalaisliikkeen puolesta

Hannu Hyvönen

Lue lisää:

Avoin kirje Suomen Eduskunnalle  31.5.2016 /Iisalmi, Sotkamo
Talvivaara/Terrafame/Elinkeinoministeriö/Kainuun ELY  johtavat harhaan
Kaivoksen oikea alasajo on halvin ja turvallisin vaihtoehto

http://stoptalvivaara.org/node/404

Tiedote 31.5.2016 /Stop Talvivaara - kansalaisliike vesistöjen puolesta
Kainuun ELY:n salainen asiakirja herättää kysymyksiä
Miksi kustannusvertailuja piiloteltiin?

http://stoptalvivaara.org/node/405

Perustelu louhinnan jatkamisesta ympäristösyistä tai vesien
hallitsemiseksi ei päde. /Biokemisti Jari Natusen vastakommentit geologi
Kari Pääkköselle

http://stoptalvivaara.org/node/406

Lue salainen muistio (pdf)

http://data.yle.fi/dokumentit/Uutiset/TF_ajankohtaiskatsaus_vertailu.pdf


Katso A-studion ohjelma alasajosta

http://areena.yle.fi/1-3062234


Katso Matti Saarniston haastattelu aamu-tv:ssä

http://areena.yle.fi/1-3064051
 


Stop Talvivaara -liike

Talvivaaran kohtalo hallituksen ja eduskunnan käsissä - kamppailu jatkuu

2016-05-25 06:58:48

Hyvät Stop Talvivaara adressin allekirjoittajat!

 

Kiitoksia kaikille kamppailuun osallistuneille!  Juuri nyt päätös kaivoksen alasajosta on lähempänä kuin koskaan.

Ja vaikka hallitus uskaltautuisi esittämään  jatkorahoitusta kaivoksen toimintaan,  päätös on eduskunnan käsissä.

Kamppailua jatketaan loppuun saakka.

Tässä eilen liikkeelle laskettu avoin kirje  eduskunnalle, medialle ja sosiaaliselle medialle.

http://stoptalvivaara.org/node/398

 

Ja tässä tänään julkaistu tiedotteemme:

Tiedote 25.5.2016

Kainuun Ely-keskus laiminlyönyt lupavalvonnan
Kuinka Talvivaaran kaivos suljetaan?Terrafame on esittänyt hurjia lukuja Talvivaaran alasajon kustannuksista.
Kainuun ely-keskus on puolestaan pelotellut suurilla jätevesimäärillä ja
vaikealla luvitusprosessilla ja antanut tukensa jatkolle.

Herää kysymys ovatko kummatkaan tahot tietoisia siitä että jo kaivoksen
ympäristöluvassa on raamit sulkemissuunnitelmalle?

http://www.talvivaara.com/Kestava_kehitys/Ymparistovastuu/Ymparistoraportteja/lupahakemusaineistot/kaivoksen-ymparisto-ja-vesitalouslupaYmpäristöluvassa edellytetään että sekundäärikasat pitää paketoida
vesitiiviisti heti kun liotusprosessi niissä loppuu.  Samoin valvavien
mustaliusketta sisältävien sivukivikasojen paketointiin tulee ryhtyä sitä
mukaa kuin niitä syntyy.

Kumpiinkaan toimiin ei ole ryhdytty edes luvan edellyttämän suunnittelun
osalta.

Suunnitelma on vuodelta 2009 ja sen lopussa sanotaan näin: "Ympäristöluvan
mukaan (lupaehto 90) sulkemissuunnitelmaa tulee päivittää joka toinen
vuosi toiminnasta saatujen tutkimustietojen ja kokemusten perusteella sekä
kaivostoimintojen eteneminen huomioiden. "

Kainuun Ely on tältä osin laiminlyönyt ympäristöluvan valvonnan, sillä
viimeinen päivitys suunnitelmaan on vuodelta 2011.

Miksi Ely-keskus ei valvo toiminnan edetessä tapahtuvaksi suunniteltua
sulkemista lupaehtojen puitteissa.

Miksi valvova viranomainen nukkuu?

Miksi annetaan kuva, että sulkemiskustannukset lankeavat vasta kaivoksen
lopettamispäätöksen jälkeen vaikka luvan mukaisesti toimien pääosa
sulkemiskuluista toteutuu toiminnan aikana ja osana toimintaa?

Näyttää siltä, että valvomaton valvoja ja toiveunessa elävä Terrafame
molemmat aktiivisesti unohtavat myös nämä kulut kannattavuuslaskemissaan.

Stop Talvivaara- liike edellyttää, että mahdollisesti olemassaolevat
päivitetyt sulkemissuunnitelmat ja niihin perustuvat kustannusarviot
julkaistaan.

Kaivoksen sulkeminen aloitetaan lopettamalla uuden malmin louhinta,
murskaus ja kasaus. Tästä tulee suuri säästö.  Samoin vältytään uusien
kasojen vaatimalta rikkohapon syötöltä ja kastelu ja ilmastustyöltä.

Alasajon aikana kasoja hoidetaan kunnes niistä on saatu kohtuullinen osa
nikkelistä irtoamaan. Näin alasajo vaiheessa syntyy sama tulovirta kuin
näistä kasoista muutenkin olisi tullut.

Loppuun imettyjen kasojen ja sivukivikasojen paketointi on kustannus joka
olisi yhtälailla välittömästi edessä koetetaanko ylösajoa vai päätetäänkä
hallitusta alasajosta.

Myös aiheutettujen ympäristövahinkojen korjaaminen ja korvaukset
haitankärsijöille ovat kulueria, jotka eivät poistu ajettiinpa alas tai
ylos.

On vaikea nähdä mistä tulisivat ne hurjat kustannukset, joita Terrafame
esittää. Jopa lyhyellä tähtäimellä alasajo olisi halvin vaihtoehto.
Pitkällä tähtäimellä alasajo on ainoa mahdollinen vaihtoehto
taloudellisesti ajatellen.  Kaivoksen tulot ja menorakenne eivät ole
yhteismitallisia lainkaan.


Lisätietoja

www.stoptalvivaara.org


Stop Talvivaara -liike

TULE MUKAAN - TALVIVAARAN TARINASSA RATKAISUN HETKET

2016-05-23 11:37:23

Hei kaikki

 

Lähipäivinä ja viikkoina ratkeaa jatkuuko Talvivaaran surkea tarina vai löytyykö järkeä ja rohkeuttaa tehdä päätös alasajosta.

Keskiviikkona  25.5. 2016  Eduskunnan talousvaliokunta päättää annetaanko parisataa miljoonaa Talvivaaran kaivoksen ns ylösajoon vai päätetäänkö rahoitus suunnata kaivoksen alasajoon!

 

Terrafame ja Kainuun Ely-keskus ovat yhdessä lähteneet voimakkaaseen disinformaatiokampanjaan.  Nämä väittävät,  että kaivoksen ylasajo maksaisi 200 miljoonaa euroa ja alasajo 500 miljoonaa euroa.  Puhe on pötyä ja perustuu tahalliseen väärinkäsitykseen alasajoprosessista.  Tosiasiassa valtaosa alasajon kuluista tulee jo toiminnan aikana.  Alasajon tuli lupien mukaan olla jatkuva prosessi jossa sekä loppuunajettuja kasoja ja sivukivialueita suljetaan sitä mukaa kuin niitä syntyy.  Näitä  jo nyt alkavia kustannuksia ei ole huomioitu kannattavuuslaskelmissa lainkaan !

http://yle.fi/uutiset/kova_talous_talvivaaran_alasajon_hinta_sen_kuin_kasvaa__viimeinen_arvio_puoli_miljardia_euroa/8892450?origin=rss

Kainuun Ely:n johtaja Kari Pääkkönen puolestaan harhauttaa puhumalla  kaivoksen alasajon luvituksen vaikeudesta ja kustannuksista, joita mm alasajoa varten rakennettava vedenpuhdistamo edellyttäisi.  Jos Pääkkönen olisi hoitanut virkavelvollisuutensa asianmukaisesti,  hän ei siirtäisi aikarajaa puhdistamon rakentamiseen loputtomasti tulevaisuuteen.  Ympäristölupa edellytti puhdistamon rakentamista jo ensimmäisten toimintavuosien aikana.

http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/terrafamen-kaivoksen-alasajo-veisi-vuosikausia/

 

Mielenkiintoista on sekin,  että kaiken jälkeen valtion ja veronmaksajien rahaa virtaa Pekka Perälle ja hänen esikunnalleen.

http://yle.fi/uutiset/analyysi_nain_talvivaaralla_yha_rahastetaan__pekka_pera_kuittaa_yli_26_000_euroa_kuukaudessa/8893807?origin=rss

 

Toivomme,  että tässä tilanteessa:

1. Kaikki levittäisivät laajasti oheista tiedotetta jossa osoitamme harkitun harhauttamisen ja vedätyksen, johon sekä Ely-keskus että Kari Pääkkönen syyllistyvät.  Erityisesti omille kansanedustajille kannattaa viestejä nyt lähetellä.

2. Kotisivumme ovat uudistuneet!  Käy tykkäämässä ja jaa linkkiä.

www.stoptalvivaara.org

3.  Adressikampanjalle on myös uusi introsivu: 

www.stoptalvivaara.org/node/393

Levitä adressia.  Aiomme käydä luovuttamassa adressin eduskunnalle pari päivää ennen Talvivaara- päätöstä.

Olisi hienoa jos nimimäärä nousisi yli 70000 allekirjoituksen siihen mennessä!  Kaikki ovat tervetulleita adressin luovutustapahtumaan eduskunnan portaille.   Seuraa uutisia kotisivullamme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stop Talvivaara -liike

RATKAISUN HETKET TALVIVAARAN TARINASSA - TOIMINNAN AIKA

2016-05-07 19:35:08


Hyvät Stop Talvivaara kansalaisadressin allekirjoittajat!


Kun keväällä 2012 asetimme tunnuksen ja tavoitteen Talvivaaran kaivoksen sulkemisesta, olimme paljon enemmän oikeassa kuin arvasimmekaan.

Syksyllä 2012 tapahtunut suurvuoto ja maamme ensimmäinen onnettomuus, jossa luontoon karkasi suuria määriä uraania muiden myrkyllisten metallien lisäksi, osoitti että pahimmatkin pelot ja skenaariot olivat totisinta totta.

Mutta paljon on pitänyt tuonkin jälkeen jätteitä virrata kahteen vesistöön, ennenkuin nyt lopulta vakavasti keskustellaan kaivoksen sulkemisesta. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Kesäkuussa Suomen Eduskunta on temppelin harjalla, Talvivaaran tarinan vedenjakajalla. Vieläkö neljännen kerran lisärahoitus tuolle kaivoskokeilulle on lisäbudjetin suurin kuluerä, maamme kärkihanke siis?


Nyt on aika olla yhteydessä kansanedustajiin ja kertoa kansalaisten näkemykset. Löytyykö uskallusta tunnustaa tosiasiat: kaivos ei voi olla yhtäaikaa sekä taloudellisesti kannattava että ympäristön kannalta kestävä.

On suuri virhe syytää hyvää rahaa toimintaan joka vain tuottaa kustannuksia ja vahinkoa.

Ja vaikka kevät onkin kauneimmillaan, kannattaa nyt huomioida myös
huikean hyvä dokumenttielokuva, Mika Koskisen Nälkämaan Sampo.

Tämä elokuva on merkkipaalu suomalaisen dokumenttielokuvan historiassa, mutta samalla juuri nyt äärettömän ajankohtainen ja vaikuttava teos.

Elokuvan tarina pitää otteessaan ja mestarillinen leikkaus ja musiikkidramaturgia tekevät siitä kaiken järkyttävyytensä keskellä todellisen elokuvaelämyksen! Olisi toivottavaa, että mahdollisimman moni tämän viestin saajista pääsisi ensiesityksiin eri paikkakunnilla ja kutsuisi kaikki kaverit sankoin joukoin mukaan. Elokuva on voimauttava kokemus ja antaa kaiken keskellä kipinää siihen, että kansalaisten kasvava paine saisi suunnan kääntymään.

Suomestä ei saa tehdä kaivosreservaattia ja tulevien sukupolvien kallista perintöä, vesistöjä ja pohjavesiä, ei saa uhrata.

Ohessa Jari Natusen kokoama lista esityksistä eri paikkakunnilla.

Nähdään elokuvissa!

Stop Talvivaara - Kansanliike vesistöjen puolesta

jk.  kotisivut  www.stoptalvivaara.org kaipaavat päivittäjää, ota yhteys

hannu@elonmerkki.net

--------------------------------------------------------------------------

Nälkämaan Sampo

Ensi-ilta 6.5.2016
ESITYSPAIKAT:

HELSINKI, KINOPALATSI 6.5. alkaen klo 13 ja klo 18.25 päivittäin ainakin 10.5. asti, 11.5. klo 18.25 12.5. klo 21.40
Liput: www.finnkino.fi/Event/301532/ 
FB-kutsut: https://www.facebook.com/events/1113616148659492/
https://www.facebook.com/events/793645660766056/

HELSINKI, Kino Korjaamo
http://www.korjaamo.fi/fi/kino


HELSINKI, Kino Sheryl 
Ke 18.5. - Pe 20.5.
ESPOO, KINO TAPIOLA Pe 20.5.
Ke 25.5. ohjaajanäytös, vieraana Mika Koskinen

IISALMI, KUVALIPAS Ma 16.5 vierailunäytös klo 19.00

JOENSUU, KINO TAPIO La 7.5. klo 18.00
Ti 10.5. klo 19.20
Ti 17.5. klo 17.00 ohjaajanäytös, vieraana Mika Koskinen

KAJAANI, BIO REX Ke 4.5. klo 13.00 (senioribio, liput 6.50 sis. kahvit)
Pe 6.5. klo 15.45
Ti 10.5. klo 17.30
Ke 11.5. klo 15.45
To 12.5. Klo 17.00 ohjaajanäytös, vieraana Mika Koskinen&

KIRKKONUMMI, KINO KIRKKONUMMI
https://www.facebook.com/events/619370234879152/

KOUVOLA, STUDIO 1,2,3&
Pe 6.5. klo 17.30
Ma 9.5. klo 17.30
To 12.5. klo 17.30

KUOPIO, KINO KUVAKUKKO
Pe 6.5. alkaen&
Ma 9.5. ohjaajanäytös, vieraana Mika Koskinen&

KUHMO, PAJAKKAKINO 

To 5.5. klo 18.00 
La 7.5. klo 16.00
Su 8.5. klo 16.00
Ti 10.5. klo 18.00
La 14.5.

LAHTI, KINO IIRIS
Pe 6.5. klo 18.00
La 7.5. klo 14.00 &
Su 8.5. klo 17.40&
Ke 11.5. klo 17.45

NILSIÄ (Kuopio), KINO MANTTU
10.5.

NURMES, KINO HANNIKAINEN
Pe 13.5.
Pe 13.5.

SEINÄJOKI, BIO MARILYN

Su 8.5. klo 17.30
Ma 9.5. klo 17.30
Ti 10.5. klo 17.30
To 12.5. klo 17.30

SOTKAMO, KINO VISIO
;To 5.5. (seniorinäytös)
Pe 6.5. klo 18.30
La 7.5. klo 15.45
Su 11.5. klo 17.30

SUOMUSSAL

TAMPERE, ARTHOUSE CINEMA NIAGARA
Pe 6.5 klo 14.00 SENIORIKINO 6€. klo 18.30 ENSI-ILTA 9€,
La 7.5. klo 16.15,
Su 8.5. klo 14.00,
Ma 9.5. klo 18.30,
Ti 10.5. klo 18.00,
To 12.5. klo 12.00 SENIORIKINO 6€,
Ma 23.5.vierailu,keskustelu

TURKU, KINOPALATSI Pe 13.5.

Jos kotipaikkakuntasi elokuvateatteria ei löytynyt listasta, ota yhteys teatteriin ja pyydä että ottavat ohjelmistoon!


Stop Talvivaara -liikeJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
 • Ota yhteyttä kavereihisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…