ADRESSI KÄMMENNIEMEN TERVEYSASEMAN SEKÄ PALOASEMAN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA

ADRESSI KÄMMENNIEMEN TERVEYSASEMAN SEKÄ PALOASEMAN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA


Alueen asukkaina vetoamme päättäjiin Kämmenniemen terveysaseman ja sen palveluiden ml. neuvola, kouluterveydenhuolto, hammashuolto sekä Pirkanmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnan, Teiskon VPK:n, käytössä olevan paloaseman säilyttämiseksi.

 


Palveluiden yhdenvertainen saatavuus

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä todetaan, että ”palvelut on toteutettava yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina sekä hyvinvointialueen väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita”. Myös sekä Kuntalaki että Laki hyvinvointialueesta edellyttävät yhdenvertaisuutta palvelujen saatavuudessa.

Pirkanmaan hyvinvointialue on asukasmäärältään Suomen suurin ja maantieteellisesti hyvin moninainen. Esitämmekin huolemme Pirhan palveluverkkosuunnitelmista ja toimenpiteistä sulkea tai vähentää terveyspalveluja erityisesti Pirkanmaan maakunnan reuna-alueilta, kuten Ruovesi, Orivesi ja Mänttä-Vilppula.

Sama huoli on kuitenkin olemassa myös Tampereen kaupungin sisällä ja erityisesti sen reuna-alueilla. Kämmenniemen terveysasema on merkitty palveluverkkosuunnitelmassa selvitettäväksi toimipisteeksi ja Pirhan selvityksen mukaan palvelut tulisivat jatkossa Koilliskeskuksesta Linnainmaalta. Tätä me allekirjoittaneet emme hyväksy!

 


Etäisyydet Pohjois-Tampereelta

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.9.2023 Tampereen kaupungin
lausunnon koskien Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkkoselvitystä. Lausunnossa todetaan seuraavasti: ”Tampereen kaupunki pitää tärkeänä, että liikkuvien ja digitaalisten palvelujen toimivuus ja vaikutukset tamperelaisten arkeen arvioidaan erityisesti niillä alueilla, joilla palvelujen saavutettavuus joukkoliikenteellä on heikko ja matkat nykyisiin palveluihin ovat pitkät. Tampereen osalta tämä koskettaa erityisesti Kämmenniemen terveysasemaa.”

Välimatkat Teiskosta Koilliskeskukseen ovat pitkiä. Esimerkiksi Kaanaasta Linnainmaan
terveysasemalle on 42 km ja Terälahdesta 33 km. Vastaavat välimatkat Kaanaasta
Kämmenniemeen ovat 20 km ja Terälahdesta 10 km.

Joukkoliikenteen linjojen 90, 93 ja 94 pitkään jatkuneet suuret ongelmat eivät suinkaan helpota terveyspalvelujen saavutettavuutta ja kokonaistilannetta. Vastaanottokäynti bussilla Linnainmaan terveysasemalle meno-paluu -vaihtoineen kestää minimissään noin 2,5 tuntia ja tähän vastaanottoaika päälle. Tämä on liikaa!

 


Lähipalvelut turvattava – peruspalvelujen keskittäminen Linnainmaalle olisi lyhytjänteistä eikä vastaisi lupauksiin yhdenvertaisuudest 

Kämmenniemen lähipalvelut ovat luonnollisten asiointi- ja palvelukeskittymien läheisyydessä sekä julkisten kulkuyhteyksien varrella. Asioinnit Kämmenniemen terveysasemalla, apteekissa ja muissa palveluissa onnistuvat samalla asiointireissulla. Lähipalveluiden merkitys korostuu ikäihmisten ja perheiden arjessa.

Kämmenniemi onkin suosittu alue erityisesti lapsiperheiden keskuudessa. Peruspalvelujen keskittäminen jo entisestään ruuhkaisalle Linnainmaan terveysasemalle olisi hyvin lyhytjänteistä suunnittelua ja hankaloittaisi myös perheiden arkea. Lisää epävarmuutta tilanteeseen tuo vuonna 2025 alkava Kämmenniemen koulun peruskorjaus, jonka ajaksi mm. kouluterveydenhuollon palveluille tulee läheltä löytyä väistötila.

Tampereen kaupungin ”laajenemispaineet” suuntautuvat lähitulevaisuudessa yhä enemmän myös Nurmi-Sorilan ja Teiskon suuntaan. Nurmi-Sorilan kaava valmistunee vuonna 2024, jonka jälkeen yleiskaavaa tarkennetaan asemakaavoituksella ja muilla tarkemmilla suunnitelmilla. Onko tätä huomioitu palveluverkon suunnittelussa?

 


Kämmenniemen paloasema

Samassa rakennuksessa Kämmenniemen terveysaseman kanssa toimii myös Pirkanmaan
pelastuslaitoksen sopimuspalokunta, Teiskon VPK. Rakennuksesta paloasemakäytössä on mm.kalustohallitila hälytysajoneuvoille (pelastusyksikkö, säiliöauto, miehistönkuljetusajoneuvo), huoltotilaa varusteille ja laitteille sekä erillinen toimisto- ja koulutustila mm. sopimusten edellyttämiä viikkoharjoituksia varten. Teiskon VPK:n hälytysosasto osallistuu pelastuslaitoksen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti sekä pelastustoimen että ensihoidon (EVY) tehtäville. Paloasemien sijainti perustuu erilliseen määritykseen nk. riskialueista ja liittyy olennaisesti pelastustoimen palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei ole korvaavaa paloasematilaa Kämmenniemessä. Muun muassa näistä syistä Kämmenniemen
paloasema on erittäin tärkeä huomioida osana käsiteltävää kokonaisuutta.

 


”Tärkeintä on ihminen”

”Hyvinvointialueen palveluiden verkoston kehittämisen yleiset periaatteet ovat asiakaslähtöisyys, saatavuus ja saavutettavuus, väestön palvelutarpeen muutokset, alueelliset osaamiskeskittymät, palvelujen monimuotoisuus, kustannustehokkaat palvelut ja tilat sekä laaja-alainen yhteistyö”.

Kysymme, kuinka nämä periaatteet toteutuvat Pohjois-Tampereen alueella? Onko ihminen tärkein myös Teiskossa?


22.10.2023
Kaanaan kyläyhdistys ry.


Kaanaan kyläyhdistys ry, pj Titta Mattila    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kaanaan kyläyhdistys ry, pj Titta Mattila voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…