Mastokankaan tuulivoimapuisto -hanke

Toteutuessaan oheinen hanke turmelee koskematonta luontoa ja on vaarana useille eläinlajeille mm. ukko-metsolle. Tuulivoima-alue vaikuttaa myös alueella sijaitsevien erämaalampien linnustoihin ja niiden pesintään, kuten joutsenten.

Alueella on myös useita teerensoidin alueita. Alueella on tehty havaintoja ruskosuo-, sinisuo- sekä kanahaukoista.

Tuulipuistosta on vakavaa haittaa alueen metsästys- ja muuhun virkistyskäyttöön esim. marjastukseen.

Puhuri Oy:n tuulipuisto Kopsa 1 ja Kopsa 2 aiheuttavat jo tarpeeksi melua paikallisasukkaille ja Mastokankaan tuulipuisto tulisi lisäämään melun yhteisvaikutusta.

Tämä tuulipuistorakentaminen tulisi aiheuttamaan lopullisen luontoarvojen menetyksen laajalle alueelle.

"Mastokankaan tuulipuistohanke – Raahe, Siikajoki
Tuulikolmio Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Raahen ja Siikajoen kuntien alueelle
sijoittuvalle Kopsan Mastokankaalle noin 18 kilometriä Raahen kaupungista
kaakkoon. Hankealueelle tulisi sijoittumaan kokonaisuudessaan enintään 70 (vaihtoehto 1)
tai 61 (vaihtoehto 2) tuulivoimalaa. Tuulivoimalat olisivat teholtaan 3,0-3,3 megawattia
(MW) ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi maksimissaan 203 metriä.
Sähkön siirtämiseksi tuulivoimapuistosta sähköverkkoon tarkastellaan yhtä voimajohdon
reittivaihtoehtoa. Uusi voimajohto sijoittuu olemassa olevan sähkölinjan viereen sen
luoteispuolelle välillä Kopsa - Ruukki".