Vetoomus Kotkan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien puolesta

Tiedote 21.10.20008

Allaoleva vetoomus luovutettiin eilen Kaupungintalolla. Vastaanottamassa oli Kotkan kaupunginhallitus, hyvinvointipalveluiden palvelujohtaja Tauno Telaranta sekä joitakin edustajia valtuustoryhmistä. Valitettavasti kaupunginjohtaja ei ehtinyt paikalle. Meitä vetoomusta luovuttamassa oli pieni delegaatio, Kotkan Pojat ja Tytöt, johon kuuluivat Suvi Könönen ja hänen Onni-poikansa, Tarja Rantaruikka, Nuorisovaltuuston 1.vpj Aki Eväkoski sekä allekirjoittanut vaimonsa Teijan ja tyttärensä Emman kanssa. Nimiä vetoomukseen kerättiin viikon aikana järjestöjen lisäksi yhteensä 550 henkilöltä, mikä on hieno osoitus Kotkalaisten välittävästä asenteesta.

Vastaanotto kaupungintalolle oli ystävällinen ja kunnioittava. Allekirjoittanut piti puheen, joka kuunneltiin tarkkaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Liisa Kasurinen vastasi kiittäen vaivannäöstä, mutta pahoitellen taloustilanteen olleen Kotkassa pitkään vaikea. Tämä on hyvin ymmärrettävää, koska tietenkin kaikki rahat, jotka kaupungilla on käytettävissä, jaetaan viimeistä penniä myöten. Kuitenkin on muistettava, että resurssit jaetaan. Siihen toimintaan, jota pidetään kaikkein tärkeimpänä ja jonka puolesta esitetään parhaat perusteet, panostetaan luonnollisesti parhaiten. Tästä syystä näen erittäin hyödylliseksi kaupunkilaisten aktiivisen toiminnan yhteiskuntamme kulmakivien esilletuojina ja puolestapuhujina. Kasvatus- ja opetustyö on todella kestävän kehityksen varmistamiseksi kaikkein tärkein asia sekä kodeissa että kunnan palveluissa.

Vanha sanonta on kuitenkin osuva; ei yksi pääsky kesää tee. Tarkoitan sitä, että arvojen muuttuminen takaisin perhe- ja kasvatuskeskeisimmiksi on suuri työsarka, johon tarvitaan jokaisen panosta. Tämä vetoomus on yksi pääsky julkisen arvokeskustelun puolella. Meillä on vapaa lehdistö (joka valitettavasti käytti vapauttaan kutsusta huolimatta olemalla poissa vetoomuksen luovutustilaisuudesta). Toisaalta tämän lehdistön mielipidepalstoille saa ja onkin tarpeen kirjoittaa vielä monen monta kirjoitusta siitä hyvästä, jota perheisiin ja lapsiin panostamisesta seuraa sekä yksilöille että koko yhteiskunnalle. Lehtien toimittajille voi soittaa, että voisitteko tehdä juttua siitä ja siitä, koska se kiinnostaa monia ja on arvokasta.

Julkinen keskustelu arvoista tuottaa satoa, koska keskustelun ja hyvien perusteiden kautta on mahdollista todeta mikä on hyödyllistä ja tavoiteltavaa yhteisölle ja yksilöille. Mieleeni tulee esimerkki: Jos ei ole yhtään henkilöä, joka kirjoittaisi lehteen tai ottaisi yhteyttä suoraan päättäjiin ja kertoisi miten Kotkan lapset voivat ja mitä heidän hyväkseen voisi tehdä, päättäjillä ei varmasti ole todenmukaista kuvaa tilanteesta. Tänä päivänä toiminnan johtaminen perustuu aivan liikaa pelkkien numeroiden seuraamiseen kuten keskimääräinen luokkakoko, keskimääräiset arvosanat. Nämä asiat eivät kerro todellisuudesta juuri mitään. Jos taas huomattava joukko kaupunkilaisia (550 allekirjoittanutta) pitää julkistä keskustelua yllä, ei lasten ja nuorten hyvinvointi ja oikeudet pääse ensinkään unohtumaan. Juuri tässä jokaisen kasvatustyötä tekevän henkilön, isän, äidin, isovanhempien tärkeys korostuu. He ovat ihmisiä, joiden tulee kysyä lapsiltaan ja heidän opettajiltaan mitä heille kuuluu. He voivat ja heidän tulee kertoa päättäjille, miten asiat ovat.

Jos jokainen tämän vetoomuksen allekirjoittanut soittaa äänestämälleen valtuutetulle, kirjoittaa yleisönosastokirjoituksen tai puhuu vaikkapa vanhempainyhdistyksen tapaamisessa lasten ja perheiden hyvinvoinnin ilosta ja hyödyistä, on yli 500 tekoa arvojen muuttamiseksi tehty. Se on jo todella paljon, koska hyvillä asioilla on tapana levitä. Myös päättäjät tarvitsevat välttämättä tietoa ja kannustusta kaupunkilaisilta, jotta he pystyvät tekemään hyviä ja kauaskantoisia ratkaisuja. Sanoinkin luovuttaessani vetoomusta, että teillä jotka ryhdytte toimeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi, on meidän vetoomuksen allekirjoittaneiden vankkumaton tuki. Koetetaan löytää yhdessä tapoja antaa tätä arvokasta tukea, päättäjätkin ovat ihmisiä.

Kaikki lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehty rakentaa yhteistä henkistä pääomaa, joka puolestaan kantaa vaikeuksien yli. Jatketaan yhdessä tärkeää työtä. Jos ei yksi pääsky kesää teekään, koittaa aina se hetki keväällä jolloin pääskyjä on taivaan täysi ja ne illalla kaartelevat kauniisti siristäen. Siitä tietää että kesä on tullut.

Parhain Terveisin,

Antti Laakso, Kotkan Pojat ja Tytöt

------------------------------------------

Vetoomus: (luovutettu 20.10.2008 Kotkan kaupungintalolla)

Allekirjoittaneet järjestöt ja yksityishenkilöt vetoavat kotikaupunkimme Kotkan vastuuntuntoisiin poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin, jotta he ryhtyisivät välittömästi vaikuttaviin toimiin kotikaupunkimme lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi. Vetoamme virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin, jotta he vastaten todellisiin tarpeisiin kasvattaisivat Lasten ja nuorten palveluiden vastuualueen resursseja ja sitoutuisivat pitkäjänteisesti parantamaan ko. vastuualueen menestyksellisen toiminnan edellytyksiä. Kotkan päiväkodeissa on yli 2000 lasta ja peruskouluissa liki 5000 lasta, joten lasten vanhemmat mukaan luettuna kyseessä on todella suuri joukko kotkalaisia joiden elämää Lasten ja Nuorten palveluiden jatkuva resurssipula vaikeuttaa huomattavasti. Tätä vetoomusta laadittaessa on kuultu useita kotkalaisia kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia.

Tänä päivänä huomattava osa lasten ja nuorten tiedollisesta, sosiaalisesta ja henkisestä kasvusta tapahtuu päiväkodeissa ja kouluissa, joten kunnallinen kasvatus- ja opetustyö on sukupolvelta toiselle kestävän kehityksen turvaamiseksi korvaamattoman tärkeää. Kuitenkin Kotkassa on päädytty tilanteeseen, jossa huoli lastemme pärjäämisestä kouluissa ja päiväkodeissa on kaikkia koskettava ja todellinen. Ongelmia ovat tuoneet esille lukemattomissa lehtikirjoituksissa niin lasten ja nuorten vanhemmat kuin kasvatusalan sekä psykologian ja psykiatrian ammattilaiset. Näiden ammatti-ihmisten julkituomien huolenaiheiden ja varoituksien sivuuttaminen johtaisi yhä synkempään tulevaisuuteen. Huolestuttavan kehityksen kulkusuunta on käännettävä nyt. Kasvatustyöhön tarvitaan välittömästi huomattavaa lisäpanostusta sekä kaupungilta että lasten vanhemmilta.

Nykypäivänä päivähoidossa ja opetustoimessa ollaan ylisuurten opetusryhmien ja lisääntyneen häiriökäyttäytymisen vuoksi kohtuuttoman vaikeassa tilanteessa. Ongelmien ratkaisu vaatii säästövaatimusten sijaan huomattavia lisäpanostuksia. Vain siten korkeatasoisen ja turvallisen päivähoidon ja opetuksen toteuttaminen on mahdollista. Samalla varmistetaan työntekijöiden jaksaminen erittäin tärkeissä ja vaativissa ammateissa. Resurssien huomattava kasvattaminen on mielestämme ainoa järkevä kehityssuunta ja koko kaupunkimme yhteinen etu ja tärkeä menestystekijä sekä tänään että tulevaisuudessa.

Me allekirjoittaneet esitämme seuraavia välttämättömiksi toimenpiteiksi:

1. kohta : Opetusryhmien kokoa on pienennettävä nykyisestä. Vakinaisia virkoja sekä perusopetuksessa että päivähoidossa on lisättävä 20 %. Yli 20 oppilaan opetusryhmissä ei kyetä antamaan riittävän yksilöllistä opetusta, jolloin sekä keskimääräistä nopeammin että hitaammin oppivat turhautuvat ja ovat vaarassa syrjäytyä. Lisäksi pienemmissä ryhmissä opettaja pystyy hyödyntämään ammattitaitoaan ja opetuksen laatu paranee. Koulukiusaaminen, joka on saanut pelottavan väkivaltaisia piirteitä, on helpommin havaittavissa ja kitkettävissä. Yhteiskunnan työkeskeisyyden takia aikaa lapsille ja kasvatukselle on perheissä tänä päivänä valitettavasti liian vähän. Tästä syystä opettajat tarvitsevat paljon aiempaa enemmän aikaa vaativan kasvatustehtävän toteuttamiseen.

2. kohta: Erityislastenhoitoon ja varhaisen puuttumisen mallin toteuttamiseen tarvitaan kiireesti lisää resursseja. Eri tahojen välinen yhteistyö on saatava toimimaan, jotta päivähoidossa olevien lasten psykososiaalisiin ongelmiin ja häiriökäyttäytymiseen voidaan puuttua nykyistä huomattavasti nopeammin.

3. kohta: Nyt budjetoitu lisäys päivähoidon henkilökuntaan (8 henkeä) ei riitä kattamaan lakisääteisen päivähoidon tarpeita, jos hoitoon tulevien lasten määrä jatkaa kasvuaan. Vakinaista henkilökuntaa tarvitaan lisää, jotta sairaus- ja lomatilanteissa saadaan sijaisiksi päteviä hoitajia eikä jouduta toistuvasti tilanteisiin, joissa asetusten mukaiset päivähoitoryhmien koot ylittyvät.

4. kohta: Erityisopettajien ja koulunkäyntiavustajien virkoja on lisättävä. Tällä hetkellä muutenkin suurissa opetusryhmissä on liikaa erityishuomiota tarvitsevia oppilaita. Opettajilla, joilla ei ole erityisopettajan pätevyyttä, on vähäiset keinot puuttua oppilaiden häiriökayttäytymiseen ja ohjata oppimisvaikeuksista kärsiviä.

5. kohta: Oppilashuoltoon tarvitaan lisääntyneiden sosiaalisten ongelmien kohtaamiseen ja niiden ennaltaehkäisevään työhön viipymättä nykyistä enemmän kuraattoreita, terveydenhoitajia, psykologeja (vähintään 3 vakinaista) ja koululääkärejä. Nykytilanteessa oppilasmäärät työntekijää kohden ovat aivan kohtuuttoman suuret eikä valtaosa oppilaista saa tarvitsemaansa tukea (HS 5.10.2008). Sekä opetushenkilöstön että oppilashuollon työssä jaksaminen on kovalla koetuksella nykyisillä työmäärillä. Opettajia ei ole koulutettu hoitamaan oppilaiden terveydenhuollisia ongelmia. Opettajien ”kaikenkattava” vastuu luonnollisesti vähentää opetukseen käytettävissä olevaa aikaa.

6. kohta: Opetusmateriaalien ja välineiden ajanmukaistaminen on välttämätöntä, jotta kansallista peruskoulutuksen opetussuunnitelmaa voidaan toteuttaa. Määrärahaa materiaalien ja välineiden hankintaan on lisättävä tuntuvasti. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen artikla 29 vääjäämättä velvoittaa kuntia. Puutteellinen opetusmateriaali ei anna mahdollisuutta lapsen persoonallisuuden, lahjojen sekä henkisten ja ruumiillisten valmiuksien mahdollisimman täyteen kehittämiseen. Juuri näitä mainittuja valmiuksia lapset tarvitsevat mitä suurimmissa määrin elämässään tänään ja myöhemmin aikuisina.

7. kohta: Kunnan on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi toimintaa koskeva suunnitelma (L 417/2007.12 §). Suunnitelma on uusi lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Tämän on oltava jatkossa osa kunnan vakiintunutta toiminnan suunnittelun, toteuttamisen sekä arvioinnin vuosirytmiä. Suunnitelma on tehtävä perusteellisesti eikä olemassaolevia ongelmia tule vähätellä vaan tarvittaviin toimiin niiden korjaamiseksi on ryhdyttävä välittömästi. Suunnitelman sisällöstä on tiedotettava avoimesti kuntalaisille. Näin toimien varmistetaan kunnan kasvatus- ja opetustyön hedelmällisyys ja tulevaisuuden kriittiset menestystekijät.

8. kohta: Lasten ja nuorten palveluiden vastuualueella tarvitaan työn kuormittavuuden ja työssä jaksamisen arviointia ja työkyvyn ylläpitoa, jolla varmistetaan työntekijöiden jaksaminen.

9. kohta: Kiinteistöjen sisäilman laadusta on huolehdittava tarkasti puuttuen erityisesti kosteusvaurioiden synnyttämien home- ja sädesienten esiintymiseen. Tarvittavat korjaukset on suoritettava viipymättä ja tilaa käyttävät ihmiset siirrettävä korvaavaan tilaan korjausten ajaksi. Myrkyllisten home- ja sädesienten aiheuttamat terveysriskit ovat pahimmillaan hengenvaarallisia ja kaikissa tapauksissa kroonisen hengitystiesairauden riski on suuri.

Kotkan kaupungin talousarvioissa on jo vuosia näkynyt Lasten ja nuorten palveluiden heikko arvostus rahallisten resurssien niukkuutena. On tiedostettava, että pitkään harjoitettu kuristava säästöpolitiikka vaikuttavaa suoraan kasvatustehtävän onnistumiseen, oppimistuloksiin ja koko Kotkan hyvinvointiin. Olemme sitä mieltä, että arvovalinnat, jotka ovat pitkään vaikuttaneet päivähoidon ja opetustoimen heikkoon rahoitukseen, ovat aiheuttaneet suurta haittaa koko kaupungille kasvatuksen ja opetuksen laadun heiketessä ja lasten ja nuorten kärsiessä seuraukset. Vetoamme päättäjiin ja virkamiehiin, että he toimivat aktiivisesti etsien ja osoittaen riittävät resurssit kasvatus- ja opetustyölle, jotta työn elintärkeä tehtävä kansakuntamme menestyksen kulmakivenä täyttyy. Tämän kasvatus- ja opetustyön tekemiseen käytettävät voimavarat vaikuttavat ratkaisevasti Suomen kansainvalisen kilpailukyvyn säilymiseen, 10 – 20 vuoden viiveellä. Suomessa on maailman korkeatasoisin opettajien ja varhaiskasvattajien koulutus, mutta se valuu hukkaan jos työssä joudutaan toimimaan riittämättömillä resursseilla. PISA-kokeiden menestys perustuu aikaan, jolloin panostus opetukseen oli huomattavasti suurempi. Nykypäivän panostuksella ei tulevaisuudessa valitettavasti menestystä ole odotettavissa.

Edellä esitetyt toimenpiteet ovat kiireellisiä ja välttämättömiä, jotta lasten ja nuorten keskuudessa liian yleistä henkistä ja sosiaalista pahoinvointia voidaan vähentää. Samalla parannetaan lasten ja nuorten edellytyksiä menestyä työelämässä. Tästä seuraa koko Kotkalle suuria etuja hyvinvoinnin lisääntyessä. Ei myöskään sovi unohtaa ennaltaehkäisevän työn vaikutusta rahallisina säästöinä tulevaisuuden hoitokustannusten pienentyessä. Edelleen vetoamme päättäjiin ja virkamiehiin, jotta he osallistuisivat avoimesti hyvin tärkeään keskusteluun niistä arvoista, jotka kantavat Suomea tänään ja huomenna. Suomen laki ja YK:n lasten oikeuksien yleissopimus ovat myös kunnan toimintaa sitovia eikä niiden laiminlyöminen ei ole hyväksyttävää. Mielestämme on tärkeää muistaa, että lapsilla ja nuorilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon tai tuoda julki heidän kohtaamaansa epäoikeudenmukaisuutta kuten meillä aikuisilla. Siksi lapsiin ja nuoriin vaikuttavista asioista päätettässä on kuultava asianomaisia nuoria kaupunkilaisia (lastensuojelulaki 8§) sekä oltava erityisen huolellinen ja punnittava päätokset tarkkaan. Me allekirjoittaneet tulemme seuraamaan vastuullisten virkamiesten ja kaupunginvaltuutettujen toimintaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta. Vetoamme vaikuttajia toimimaan järjellä ja sydämellä ennen kuin on liian myöhäistä. Päättävät tahot ovat kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta paljon vartijoina. Tänään tehtävien lasten kasvatusta ja opetusta koskevien päätösten vaikutukset näkyvät voimakkaasti yhteiskunnassamme ja tuntuvat vuosikymmmenien päähän.

Tiedote 16.10.2008:

Vetoomus luovutetaan 20.10.2008 Kotkan kaupungin vastuullisten virkamiesten ja valtuustoryhmien edustajille kaupungintalolla kello 16.15.

Tiedote 19.10.2008
Järjestöinä vetoomuksen ovat allekirjoittaneet:

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kotkan paikallisyhdistys ry

Kotkan Pelastakaa Lapset ry

Kotkan Lasten Parlamentti

Kotkan Nuorisovaltuusto


Antti Laakso, Kotkan Pojat ja Tytöt    Ota yhteyttä adressin tekijään