Vetoomus Betaniankadun päiväkodin puolesta

BETANIANKADUN PÄIVÄKODIN VUOKRASOPIMUSTA EI LAKKAUTETA, vaan
päiväkoti jatkaa toimintaansa syksyllä 2010! Kiitokset kaikille allekirjoittaneille!


Opetuslautakunnan kokous 10.3.2010. Pöytäkirja:
http://www05.turku.fi/ah/ol/2010/0310004x/2275258.htm

Peruspalvelulautakunnan kokous 24.3.2010. Pöytäkirja:
http://www05.turku.fi/ah/perla/2010/0324005t/2281456.htm

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Vetoomus Betaniankatu 1 ja 2 päiväkodin puolesta

Peruspalvelulautakunnan kokouksen 27.01.2010 esityslistalla § 7 Varhaiskasvatuksen tulosalueen eräistä toimitiloista luopuminen, mainitaan monien pienehköjen päiväkotien tiloista luopumisten joukossa Betaniankadun päiväkoti. Tieto Betaniankadun päiväkodin lakkauttamisesta järkytti ja yllätti meidät kyseistä päiväkotia käyvien lasten vanhemmat. Päiväkodissa lapsiemme hyvän hoidon ja yksilöllisen huomioimisen lisäksi olemme olleet tyytyväisiä juuri pienen päiväkodin tarjoamaan kodinomaiseen ilmapiiriin, jonka myötä siellä on voitu toteuttaa asioita, jotka isommissa päiväkodeissa eivät enää onnistu.

Esityksen kohdassa asiakasvaikutukset mainitaan, että elokuun alussa 2010 poistuu esityksen perusteella kaupungin omia päiväkotipaikkoja yhteensä n. 200. Mikäli yksityinen palvelujen tuottaja vuokraa tilat, hoitopaikkojen määrä ei vähenny. Tarkoittaako tämä sitä, että mikäli jatkossa haluaa lapsensa hoitoon pienempään yksikköön, palvelu on ostettava yksityiseltä, ja meidän tavallisten veronmaksajien lapset kasvatetaan koko ajan suurenevissa laitoksissa? Tämä ei käsittääksemme tue Turun varhaiskasvatussuunnitelmaa, jossa todetaan mm. että palvelualueiden tehtävänä on järjestää asiakaslähtöistä alueen ominaispiirteet huomioon ottavaa päivähoitoa yhteistyössä palvelualueen kaikkien päivähoidossa toimivien kanssa. Lapsen yht´äkkinen repäisy pois turvallisesta ja tutusta ympäristöstä, läheisiksi tulleiden hoitajien ja leikkikavereiden luota uuteen ympäristöön, missä mahdollisesti kaikki hoitajia ja muita lapsia myöten ovat uusia ja vieraita, ei myöskään toteuta Turun omassa
varhaiskasvatussuunnitelmassakin olevaa ajatusta, jossa turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden avulla mahdollistetaan positiivinen ja lasta kannustava kasvuilmapiiri ja vuorovaikutus.

Betaniankadun tiloissa on toiminut päiväkoti yli 50 vuotta, ja se on osa keskustan kaupunkirakennetta, jonka tulee sisältää keskusta-asumista tukevia palveluita. Monet vanhemmat lapsineen ovat joutuneet jonottamaan monia kuukausia saadakseen lapsensa juuri Betaniankadun päiväkotiin, ja sinne on edelleenkin lapsia jonossa, niin että lasten vähenemisestä ei liene kyse. Ensi kevään hakijoiden määrä kyseiseen päiväkotiin ei ole vielä tiedossa, koska haku ei tältä osin ole vielä alkanut. Edeltävinä vuosina hakijoita on kuitenkin aina ollut enemmän kuin vapautuvia paikkoja. Vaikka tällä hetkellä päiväkodissa olevat lapset saataisiinkin sijoitettua Martin alueen muihin päiväkoteihin, niin mihin syksyllä 2010 ja tulevina vuosina päiväkoti-ikään tulevat lapset sijoitetaan?

Esityksen liitetaulukossa mainitaan päivähoidosta poisjäävien kohdalla kouluun siirtyvien lisäksi esiopetuksessa olevat, jotka siirtyisivät Martin kouluun. Missä näiden lasten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään? Saamamme tiedon mukaan tämä selvitys on vielä keskeneräinen, eivätkä siirron seuraukset ole tiedossa. Esityslistalla ja sitä koskevissa liitteissä ei missään ole selvitetty lasten kokonaismäärää päiväkodin toiminta-alueella, eikä päiväkotipaikkaa jonottavien määrää.

Päiväkodin toiminta-alueella on paljon 1950-luvulla ja sitä ennen rakennettua rakennuskantaa ja siellä on käynnissä sukupolvenvaihdos. Ympäristö on viihtyisä, ja tähän saakka myös sen monipuoliset palvelut ovat vetäneet puoleensa lapsiperheitä. Toivottavasti tätä kehitystä ei tyrehdytetä myös päivähoidon palveluita heikentämällä. Tilastokeskuksen väestöruututietojen mukaan Martissa ja sen läheisessä ympäristössä alle kuusivuotiaiden lasten määrä on pysynyt suhteellisen vakaana koko 2000-luvun ja lapsensaanti-iässä (18-49-vuotiaat) olevien määrä on ollut lievässä kasvussa.

Turun kaupunki on useissa yhteyksissä asettanut tavoitteekseen lapsiperheiden määrän kasvattamisen alueellaan. Tavoitteen saavuttamisen kannalta on tärkeää ylläpitää ja kehittää jo olemassa olevia toimivia alueita ja niiden palveluita. Jatkuva epävarmuus tulevaisuudesta ja asioiden valmistelun salamyhkäisyys vähentää luottamusta, joka jo sinällään aiheuttaa muuttoliikettä pois Turusta ja huonontaa kaupungin mainetta asuinpaikkana.

Toivomme, että Martin ja sen ympäristön arvotekijät ymmärretään kokonaisuutena. Betaniankadun päiväkoti erinomaisine palveluineen on tämän kokonaisuuden oleellinen osa, joka tulee säilyttää.

Betaniankadun päiväkodin puolesta,


Betaniankadun päiväkodin lasten vanhemmat    Ota yhteyttä adressin tekijään