Draamassa on ideaa!

Laita nimesi adressiin ja olet ajamassa draamaa peruskoulun uudeksi oppiaineeksi.

 

FIDEA ry:n LAUSUNTO OPETUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄLLE

 

Perusteet draaman noususta itsenäiseksi oppiaineeksi

 

 

1. Opettajien professionaalisuus ja määrä toteutuvat:

Suomessa on 2000-luvulla tehty 15 alan väitöskirjaa, useita lisensiaattitöitä ja lukuisia pro graduja. Koulutettuja opettajia on yli 3000 ja draaman perus- ja täydennyskoulutuksen suosio on kasvanut jatkuvasti.

 

 

 

2. Opetuksen tavoitteet toteutuvat:

 

Draama vahvistaa:

 

- ajattelun taitoja (oppimaan oppiminen, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, luovuus): Draamaharjoitteissa ja niiden kautta reflektoidaan sekä analysoidaan opittua, luodaan yhteyksiä arkimaailmaan ja kyseenalaistetaan opittuja totuuksia luovassa työskentelyssä yhteistyössä koko ryhmän kanssa. Tuttuihin työskentelytapoihin haetaan uusia näkökulmia. Draaman metodeita käytetään mm. korkeakoulujen henkilöstökoulutuksissa ongelmanratkaisukeinojen ja luovan ajattelun parantamiseksi.

 

- työskentelyn taitoja (vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot): Draamassa oppilas oppii harjoitteiden kautta hyväksymään itsensä ja muiden erilaisuuden, mikä edesauttaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen syntyä sekä kehittymistä. Näitä taitoja opetetaan draaman kautta myös mm. pitkäaikaistyöttömien projekteissa. Lapsesta saakka opitut taidot auttavat siten työllistymistä aikuisena. Draamaopetuksessa on selkeästi määriteltävissä oleva oma sisältönsä ja metodiikkansa.

 

- oppimisen motivaatiota: Draamaopetuksessa ”moka on lahja”, minkä kautta oppilas oppii hyväksymään itsensä ja muiden heikkoudet sekä näkemään omat vahvuutensa. Harjoitteiden kautta oppilas kehittää itsetuntoaan terveesti, sillä hän oppii käyttämään luovasti ja rohkeasti koko kehoaan ajattelutaidon kehittymisen lisäksi.

 

 

 

3. Oppilashuolto toteutuu oppimisen kautta:

 

- elämänhallinta: Draamassa oppilas oppii sisäistä yrittäjyyttä, minkä kautta elämän-hallinta paranee ja siten oppilas kehittää myös yhteiskunnassa toimimisen kannalta keskeisiä valmiuksia. Koulu on tähän tarkoitukseen oikea paikka.

 

- elämänikäinen oppiminen: Oppiminen on prosessi. Niin myös draamaopetus. Välineaineena draamaharjoitteet jäävät pintapuoliseksi, ellei perustaitoja ole opittu kun-nolla. Draaman metodeihin olennaisesti kuuluva reflektoiva, analysoiva sekä muiden oppiaineiden kaltainen kehityskaari edellyttää pitkäjänteistä opetusta ammattitaitoisen opettajan johdolla. Itsenäisenä taideoppiaineena kaikki tämä toteutuu.

 

 

4. Kansainvälisyys ja EUn Eurooppa 2020 -strategia

 

Teatterin perusopetuksella pitäisi koulujen opetussuunnitelmissa olla yhtäläinen asema kuin vaikkapa äidinkielellä tai liikunnalla. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus saada oppia taiteesta ja lisätä näin kulttuurista ymmärrystään.” (Darren Henley, Iso-Britannia)

 

FIDEA oli mukana EUn rahoittamassa DICE –tutkimuksessa, joka kiistatta osoitti teatterin ja draaman merkittävän vaikutuksen objektiivisesti mitattavin keinoin viiteen kahdeksasta avainpätevyydestä:

Kommunikointi äidinkielellä; Oppimaan oppiminen; Ihmistenvälinen kulttuurinen ja sosiaalinen kompetenssi, kansalaispätevyys; Yrittäjyys; Kulttuuriset ilmaisumuodot.

DICE - Drama improves Lisbon Key Competences in Education

Project info: www.dramanetwork.eu EU-project 2008 – 2010

 

Helsingissä, 12.3.2012

 

Susanna Paavonen

puheenjohtaja

FIDEA - Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry

www.fideafinland.fi