Inga stora vindkraftsparker mitt i bebyggelse / Ei laajoja tuulivoimapuistoja keskelle asutusta

Inga stora vindkraftsparker mitt i bebyggelse / Ei laajoja tuulivoimapuistoja keskelle asutusta

HUOM! Tämä on täysin kaksikielinen adressi. Ensin esitämme asiamme ruotsiksi ja sitten "samma på finska" eli suomeksi. Lopussa yhteinen linkkikohta.

OBS! Detta är en fullständigt tvåspråkig medborgaradress. Där den finska texten kommer efter den svenska. I slutet finns en gemensam länkavdelning.


EPV Tuulivoima Oy och Suomen Hyötytuuli Oy planerar ett mycket massivt vindkraftsområde på sammanlagt över 30 vindkraftverk i Malax kommun på ett relativt litet område (drygt 1000 ha) ingärdat av Åminne, Öjna, Tuvas och Majors. Av detta är EPV:s planerade andel 26 möllor. Det projektet går i miljökonsekvensbedömningsprocessen under namnet "Malax vindkraftspark"(Sidlandet), se Västra Finlands miljöcentrals hemsida Projekt för vindkraftspark i Malax. Suomen Hyötytuuli planerar 5 möllor alldeles intill, på Malax församlings mark på Majorsback och invid Majors träsk.

De planerade vindkraftverken blir höga som skyskrapor på ca 60 våningar och har torn som är 100 m respektive 120 m höga. När rotorbladen är i sitt högsta läge blir de 150 m respektive 180 m höga. Som jämförelse kan nämnas Finlands högsta byggnad, Näsinneula (168 m) i Tammerfors eller Finlands första vindmöllor som uppfördes 1991 på Bredskäret i Molpe och som är bara ca 40 - 45 m höga inkl. rotorblad.

Också på andra håll i Finland, men framförallt i just det känsliga och vackra österbottniska kustlandskapet, planeras nu flera liknande massiva vindkraftsområden. Detta i enlighet med regeringens plan för hur Finland ska öka andelen utsläppsfri energiproduktion. Undertecknade är positivt inställda till vindkraft så länge vindkraftsparker planeras i industriområden, utanför bebyggelsen eller långt ute till havs, utan att folks boendemiljö fördärvas, utan att landskapsbilden förstörs och utan att värdefulla och oersättliga naturvärden eller kulturhistoriska värden går förlorade.

Det nu planerade området i Malax ligger delvis på mindre än 1 kilometers avstånd från strandlinjen i ett naturskönt bostads- och fritidsområde. Från stranden av Majors träsk är det bara ca 0,6 km till närmaste mölla. Inom ca 1 km från det planerade området i Malax finns över 200 fasta bostäder eller sommarstugor.

De bolag som nu planerar vindkraftsparker i Malax har utgått från att ca 500 m är ett tillräckligt avstånd från ett boningshus till närmaste kraftverk. Detta avstånd kan möjligen ha varit tillräckligt när möllornas höjd (inkl rotorblad) höll sig kring 50 m. Vi anser denna regel föråldrad och underdimensionerad med tanke på de gigantiska proportioner det här är fråga om, och vill ha en skyddszon på minst 2 km till närmaste boningshus. Detta för att åtminstone lindra buller, skuggeffekter och blinkningar, som bevisligen uppstår för grannarna till en dylik vindkraftspark.

Ordet ”vindkraftspark” är en förskönande beteckning på dessa områden med tiotals jättestora vindkraftverk ca 500 m från varandra, med massiva ca 600 m2 stora fundament samt vägar, transformatorstationer och elledningar. Termen för tankarna till idylliska parker, när man i själva verket – åtminstone i Malax – vill bygga upp ett stort industriområde inklämt i vacker natur och alltför nära bebyggelsen.

Om man från början hade beaktat denna regel om tillräcklig skyddszon (2 km), så skulle en dylik olycklig tanke om stor byggnation på just detta område aldrig ha kunnat uppstå. Det område som nu planeras är alltså synnerligen olämpligt för en stor vindkraftspark. Varken möllor eller vindkraftsparker av sådana dimensioner har tidigare uppförts i Finland.

Landskapsområdet Övermalax–Åminne representerar de kulturlandskap som är typiska
för kustregionen i Österbotten och som utmärks av gammal kulturmiljö. Området ligger dessutom i omedelbar närhet till två naturaområden med ett rikt fågelliv, där bl.a. tranor rastar. Inom själva vindkraftsområdet häckar också havsörn. Övriga hotade arter på området är förutom havsörnen bl.a. flygekorre, gransångare, orre, tjäder, stenfalk och göktyta. Invid området finns arkeologiska fornlämningar.

Vi protesterar mot att ett naturskönt och kulturhistoriskt värdefullt område ska omvandlas till industriområde med ett trettiotal skyskrapsliknande vindkraftverk, väl synliga vid kusten och långt in över land. Vi kräver att det stiftas lagar/utfärdas bestämmelser om att skyddsavståndet mellan vindkraftverk och närmaste bebyggelse ska vara minst 2 km.

Vi undertecknade motsätter oss EPV-Tuulivoima Oy:s och Suomen Hyötytuuli Oy:s planer på det ovan beskrivna vindkraftsområdet i Malax. Vi anser att det planerade området bör bevaras som en god boendemiljö, som område för fritid, motion och rekreation samt som skyddsområde för hotade arter inom djur- och växtliv. Detta i enlighet med Landskapsförbundets framtidsvisioner, där dessa hälsofrämjande faktorer har stor prioritet.

Konsekvenserna av ett vindkraftsområde med ovan beskrivna proportioner kommer att bli mycket stora och medföra omvälvande förändringar i hela landskapsbilden. Följderna för människor samt flora och fauna blir betydande. I vårt land har vi knappt några erfarenheter av vilka negativa biverkningar människor, djurliv och miljö drabbas av i vindkraftverkens närhet. Rapporterna från motsvarande områden i utlandet varnar dock allvarligt för bl.a. buller – både hörbart och ohörbart infraljud, som inverkar menligt på hälsan – skuggeffekter och blinkningar.

I gällande detaljplan finns flera områden i omedelbar närhet till vindkraftsområdet anvisade och planerade som ”tomter för havsnära boende”. De som köpt tomter hotas nu av en helt annorlunda boendemiljö än den de trodde att de skulle flytta till/komma att bo i. För de markägare som tänkt sälja dessa tomter finns knappast längre några intresserade köpare. Och naturligtvis kommer all befintlig bebyggelse o tomtmark på ett stort område att drabbas av stora värdeminskningar (erfarenheter från t.ex. Sverige visar på 30 % och i USA t.o.m. mer än 50 %). Om projektet trots vår protest genomförs, måste vindkraftsbolaget betala full ekonomisk kompensation för sänkta priser på fastigheter och också fullt ut kompensera för alla olägenheter som drabbar människorna.

Vi är för vindkraften men vill, i enlighet med bl.a. Österbottens förbunds framtidsvyer, framhålla vikten av att alla planerade vindkraftsområden i kustlandskapet samsas på ett naturligt och förnuftigt sätt i symbios med allt levande i landskapet. Det nu planerade området uppfyller inte detta berättigade krav, och därför bör planeringen och realiseringen av planerna stoppas. I stället måste lämpligare områden utses. Vi anser att vindkraftsprojekt i denna storleksklass inte får placeras på områden inne i eller nära bebyggelse och inte i känsliga miljöer. Vi anser att vindkraften ska tjäna människan och miljön, inte tvärtom.
Syftet med denna medborgaradress är att fästa alla berörda instansers uppmärksamhet på den aktuella situationen i Malax och på likartade problem i övriga delar av landet. Hoppas så många som möjligt skriver sitt namn på listan – båda de som har anknytning till Malax och också alla andra, som vill värna om rätten till en god boendemiljö – och skickar vidare URL-länken till så många som möjligt. Tillsammans är vi starka. TACK på förhand!
Om du vill bidra till att adressens budskap förverkligas, berätta om den också för andra. För folk som inte har internet kommer det att finnas manuella listor, så att alla som vill kan skriva under.
Potentiella platser att berätta om detta och denna adress:
släkt, vänner, bekanta
e-post
olika diskussionsforum. t.ex. Facebook o liknande
egna hemsidor, bloggar
chat, MSN, Skype o dyl.

Namnlistan överlämnas i sinom tid till de ansvariga i:
Malax kommun
Västra Finlands miljöcentral
Österbottens förbund
EPV-Tuulivoima Oy
Suomen Hyötytuuli Oy
Malax Församling samt till
våra folkvalda i riksdagen

Vi håller på och gör en hemsida, där vi hoppas kunna lägga ut information om dessa två hotande projekt med kartor, bilder, fotomontage o liknande. Du hittar material på: Inga stora vindkraftsparker mitt i bebyggelse / Ei laajoja tuulivoimapuistoja keskelle asutusta


Ei laajoja tuulivoimapuistoja keskelle asutustaEPV Tuulivoima Oy ja Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelevat Maalahden kuntaan suhteellisen pienelle alueelle (runsas 1000 hehtaaria) yli 30 tuulimyllyä käsittävää massiivista tuulivoimalaitosaluetta Åminnen, Öjnan, Tuvasin ja Majorsin väliselle alueelle. EPV:n osuus on 26 laitosta ja se kulkee nimellä ”Maalahden tuulivoimapuistohanke” (Sidlandet). Lisätietoja löytyy ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kotisivulta Maalahden tuulivoimapuistohanke. Aivan lähinaapuriin Suomen Hyötytuuli suunnittelee 5 myllyä Maalahden seurakunnan omistamalle maa-alueelle Majorsbackenin ja Majorsträsketin luona.

Suunnitteilla olevat tuulivoimalaitosten tornit ovat 100 m ja 120 m korkeita. Roottoreiden ollessa korkeimmillaan tornit siipineen ovat 150 m sekä 180 m korkeita, mikä vastaa n 60 kerroksen pilvenpiirtäjän korkeutta. Vertailuna voidaan mainita että Suomen korkein rakennus, Tampereen Näsinneula, on 168 m ja että Suomen ensimmäiset tuulivoimalat (Bredskäret, Moikipää v 1991) ovat vain n 40-45 m korkeita siipineen.

Myös muualla Suomessa, mutta etenkin Pohjanmaan herkissä rannikkomaisemissa on suunnitteilla vastaavia laajoja tuulivoimahankkeita. Suunnitelmat perustuvat hallituksen kaavailuihin, joiden mukaan Suomen tulisi lisätä energiantuotantonsa päästötöntä osuutta. Me allekirjoittaneet kannatamme tuulivoimaa, kuitenkin sillä edellytyksellä että tuulivoima-alueet sijoitetaan teollisuusalueille, asuttomille tai kaukana merellä oleville alueille ilman että samalla tuhotaan ihmisten asuinympäristöä, maisemakuvaa tai korvaamattomia luonto- ja kulttuurihistoriallisia arvoja.

Maalahteen nyt suunnitteilla oleva alue sijaitsee osittain alle 1 kilometrin päästä rantaviivasta, jonka yhteydessä on luonnonkaunis asuin- ja vapaa-ajanvietto-alue. Majorsträsketin rannasta lähimpään tuulivoimalaan on vain n. 0,6 km:n etäisyys. Noin kilometrin säteellä suunnitellusta Maalahden tuulipuistoalueesta on yli 200 vakituista asuntoa tai loma-asuntoa.

Maalahden tuulivoimayhtiöt lähtevät siitä olettamuksesta, että riittää kun lähimmän asunnon ja tuulivoimalaitoksen välinen etäisyys on 500 m. Tällainen turvaetäisyys on voinut olla riittävä kun ”myllyjen” korkeus roottoreineen oli suuruusluokkaa 50 m. Käytetty 500 m turvaetäisyys on mielestämme uusissa olosuhteissa täysin riittämätön, koska nyt on kyse aivan eri suuruusluokan voimaloista (180 m) ja esitämme näissä uusissa oloissa 2 km:n turvaetäisyyden käyttämistä. Näin jotta voidaan ainakin vähentää tuulivoima-alueiden naapureille todistettavasti aiheuttamia haittoja kuten melua, varjostuksia, vilkkumista.

Sana ”tuulivoimapuisto” on kaunisteleva nimi näille alueille, joihin tulee kymmeniä jättiläismäisistä tuulivoimaloita n 500 m etäisyydelle toisistaan. Ne vaativat n 600 m² kokoisia perustuksia, teitä, sähköasemia ja sähköjohtoja. Tuulivoimapuisto-sana vie harhaanjohtavasti ajatuksen idyllisiin luonnonpuistoihin, kun itse asiassa – ainakin Maalahden osalta – halutaan rakentaa valtava teollisuusalue keskelle kaunista luontoa ja aivan liian lähelle asutusta.

Mikäli alusta alkaen olisi otettu huomioon riittävä, vähintään.2 km:n turvaetäisyys, niin tämä epäonnistunut ajatus rakentaa valtava ns. tuulipuisto tälle alueelle ei varmaankaan olisi voinut juolahtaa kenenkään mieleen. Voimalaitosten valitsema Maalahden alue on täysin sopimaton tuulivoimapuistoksi. Vastaavan kokoisia tuulivoimalaitoksia ei ole aikaisemmin Suomeen pystytetty.

Övermalax-Åminnen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue edustaa sellaista kulttuurimaisemaa, joista Pohjanmaan rannikkoseutu on erityisen tunnettu. Välittömässä läheisyydessä on kaksi Natura-aluetta, jossa on rikas linnusto muun muassa kurkien laskeutumispaikka. Itse alueella on merikotkan pesä. Muita alueen uhanalaisia lajeja ovat mm. liito-orava, tiltaltti, teeri, metso, ampuhaukka ja käenpiika. Hankealueen läheisyydessä on arkeologisia muinaisjäännöksiä.

Me vastustamme luonnonkauniin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen muuttamista teollisuusalueeksi, joka koostuu n. 30:sta pilvenpiirtäjän kokoisesta tuulivoimalaitoksesta. Koko alue tulee olemaan silmiinpistävä sekä rannikolta että maalta katsottuna. Me vaadimme lainsäädännön ja määräysten tarkentamista niin, että turvaetäisyys tuulivoimalaitoksen ja lähimmän asutuksen välillä on vähintään 2 km.

Vastustamme EPV-Tuulivoima Oy:n och Suomen Hyötytuuli Oy:n suunnitelmia rakentaa edellä kuvattu tuulivoima-alue Maalahteen. Mielestämme alue pitää säilyttää hyvänä asuin- ja virkistysalueena, liikuntamahdollisuuksineen sekä uhanalaisten eläin- ja kasvilajien turva-alueena. Tämä noudattaa Maakuntaliiton tulevaisuusvisioita, joissa edellä kuvatut terveyttä edistävät tekijät ovat etusijalla.

Edellä kuvatun tuulivoima-alueen vaikutukset tulevat johtamaan mullistaviin maisemakuvien muutoksiin. Seuraamukset ihmisille sekä eläin- ja kasvikunnalle ovat laajakantoisia. Maassamme on hyvin vähän kokemuksia siitä mitä sivuvaikutuksia seuraa tuulivoimaloiden läheisyydessä asuville ihmisille, eläimillä ja ympäristölle. Ulkomailta saatavissa raporteissa varoitetaan kuitenkin vakavista meluhaitoista – sekä ihmiskorvan kuultavasta että ei-kuultavasta infraäänestä – ja terveydelle haitallisesta varjostuksesta ja välkehtimisestä.

Voimassa olevan osayleiskaavan mukaan tuulivoima-alueen välittömässä läheisyydessä on useita maa-alueita, joiden käyttötarkoitus on ”Meriläheinen asuminen”. Kaikkia, jotka ovat jo ostaneet tällaisen tontin, uhkaa nyt täysin erilainen asumisympäristö kuin mihin luuli muuttavansa. Vielä myymättömille tällaisille tonteille tuskin löytyy enää ostajia. On selvää että tämän lisäksi kaikkea jo olemassa olevaa rakennuskantaa ja laajoja maa-alueita tule kohtaamaan isot arvonalennukset (kokemukset Ruotsista.ovat 30 % ja USA:ssa jopa yli 50 %). Mikäli projekti vastustuksestamme huolimatta viedään läpi, voimalayhtiöiden on maksettava täysimääräinen korvaus kiinteistöjen arvonalennuksesta sekä korvattava ihmisille aiheuttamansa haitat.

Kannatamme tuulivoimaa mutta haluamme Pohjanmaan liiton tulevaisuudennäkymien mukaisesti tähdentää, että kaikkien rannikolle suunniteltujen tuulivoima-alueiden on sulauduttava luonnollisella ja järkevällä tavalla jo olemassa olevaan elävään maisemaan. Nyt suunniteltu alue ei täytä näitä edellytyksiä, ja sen takia sen suunnittelu ja toteutus on pysäytettävä ja haettava sopivampi alue. Mielestämme tämän suuruusluokan tuulivoimaprojekteja ei saa sijoittaa asutuksen keskelle tai läheisyyteen eikä herkkiin maisemiin. Mielestämme tuulivoiman on palveltava ihmistä eikä päinvastoin.

Tämän adressin tarkoituksena on kiinnittää kaikkien asianosaisten huomio edellä kuvattuun Maalahden tämän hetken tilanteeseen sekä vastaaviin ongelmiin myös muualla päin maatamme. Toivomme mahdollisimman monen allekirjoittava adressin – sekä niiden joilla on kytkentöjä Maalahteen että myös kaikkien muut hyvän asuinympäristön puolustajien – ja että toimitatte URL-linkin eteenpäin mahdollisimman monelle. Yhdessä olemme vahvoja. KIITOS etukäteen!

Jos haluat että adressin viesti toteutuu, kerro siitä myös muille. Maalahdessa tulemme myös pitämään manuaalisia listoja saatavilla, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus allekirjoittaa.

Paikkoja, joissa voit kertoa tästä:
sukulaiset, ystävät, tuttavat
sähköposti
erilaiset keskustelufoorumit, kuten Facebook ja vastaavat
Facebook grupp
omat kotisivut, blogit
chat, MSN, Skype yms.

Toimitamme aikanaan adressin nimilistan näihin instansseihin:
Maalahden kunta
Länsi-Suomen ympäristökeskus:
Pohjanmaan liitto
EPV-Tuulivoima Oy
Suomen Hyötytuuli Oy
Maalahden seurakunta sekä
alueen kansanedustajille.

Laadimme parastaikaa kotisivua, josta voit hakea tietoja näistä kahdesta uhkaavasta projektista karttoineen,valokuvineen, kuvamontaaseineen ks: Inga stora vindkraftsparker mitt i bebyggelse / Ei laajoja tuulivoimapuistoja keskelle asutusta


Länkar där du kan hitta nyttig information om vindkraften och dess inverkan på miljön/Hyödyllisiä tuulivoimalinkkejä:Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto Etelä-Pohjanmaan Voimasta

Citat från ovanstånde länk/Alla lainaus eo linkistä:
Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto Etelä-Pohjanmaan Voimasta: ”Suomessa on erinomaisia paikkoja, mihin tuulivoimaa voisi rakentaa, kuten satamat, tehdasalueet ja muut sellaiset alueet missä ei ole ihmisiä luontaisesti lähellä.” (Kymmenen uutiset 26.01.2008)

Wikipedia sv Vindkraft
Wikipedia fi Tuulivoima
Wikipedia en Wind power
Föreningen Svenskt Landskapsskydd FSL, vars huvuduppgift är att värna om att Sveriges vackra natur och kulturlandskap inte genom storskapliga exploateringar förvandlas till industrilandskap och därmed dålig livsmiljö för de människor som berörs
Vbl ledare 3.10.09 "Vindelen får garanterat pris"
Deltagare i vindkraftsmötena i Södra Vallgrund och Malax tycker att EPV Vindkraft inte berättar hela sanningen.
Klamby: Bybornas kamp mot de planerade vindkraftverken i Klamby fortsätter. Nu har de gjort en egen mätning som visar att bullernivån ligger högre än vad företaget Eolus Vind AB kommit fram till.
TV1, MOT 26.9.2005
Toim. Martti Backman:"Tuulivoima - paljon melua, vähän sähköä"

Miljöskyddslagen 4.2.2000/86
Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86
Malax kommun - Maalahden kunta
Österbottens förbund
Pohjanmaan maakunta
National Wind Watch, This web site provides the information that promoters of industrial wind do not.
National Wind Watch, Inc - Fast Fact Subject Areas
Life With Industrial Wind Turbines o andra YouTube-berättelser om hur det är att vara granne till vindkraftverk

FÖRTYDLIGANDE FÖR ALLA SOM INTE FÖRSTÅR FINSKA:

Adressit.com har lovat att det i framtiden ska gå att använda tjänsten också på andra språk än finska. Tyvärr är detta inte möjligt ännu. Vi ber er ha överseende med detta och försöker nedan hjälpa er med en översättning av de viktigaste termerna.

Rekisteröitymättömät käyttäjät = Ickeregistrerade användare
*Etunimi = förnamn
*Sukunimi = efternamn
*Paikkakunta = hemort t. ex. Malax, Petalax, Korsholm, Vasa, Helsingfors etc. OBS! För den registrerade användaren kommer hit automatiskt den ort man angett vid registreringen. Detta kan man lätt vid behov ändra via ”käyttäjäasetukset”helst innan underskriften.
HUOM! Rekisteröidyn käyttäjän osalta tähän tulee automaattisesti se paikka joka on rekisteröinnin yhteydessä annettu. Sitä voi tarvittaessa täsmentää kohdasta ”käyttäjäasetukset”miel. ennen allekirjoitusta.

Sähköpostiosoite = e-postadress
*Sähköpostiosoitteen näkyvyys = hur din e-postadress syns :
Adressit.com ylläpito = endast till Adressit.coms administratör
Adressin tekijä + Ylläpito = Den som lagt ut adressen + administratören
Näkyy kaikille (julkinen) = syns för alla (offentlig)
Allekirjoita adressi = underskriva adress
*Saako nimesi julkistaa netissä = Får man publicera ditt namn på internet: Kyllä = ja: Ei = nej
Allekirjoita adressi = Skriv under adressen (tryck med musen här).


* tarkoittaa kenttää, joka on pakko täyttää = fält som man måste fylla i

Rekisteröityneet käyttäjät (Unohditko salasanan?) = Registrerade användare (Glömde du lösenordet?)
Email
Salasana = lösenord
Kirjaudu sisään = Logga in

Rekisteröityminen kannattaa = Det lönar sig att registrera sig
Rekisteröidy käyttäjäksi = Registrera dig som användare (tryck här)

Peter Häggblom, Åbo/Malax (peter.haggblom at kolumbus.fi) &
Stefan Sjöholm, Malax (steffi.sjoholm at pp.inet.fi)

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Peter Häggblom näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…