Ei kaatopaikkaa Nastolaan (Montariin tai Uuteenkylään)

 

Nastolan ”kierrätyspuistoa” eli kansankielelle suomennettuna kaatopaikkaa on viety eteenpäin nopealla vauhdilla ja harhaanjohtavalla viestinnällä.  Vähintään puolet kaatopaikalle tuodusta jätteestä myös jää Nastolaan loppusijoitukseen, mikä kertoo aivan muusta kuin kierrättämisestä. Tavanomaisten jätteiden lisäksi sijoitettavaksi tulee vaarallisia teollisuus- ja rakennusjätteitä, kuten asbestia, saastunutta tuhkaa ja teollisuuden prosessien vaarallisia jäännösjätteitä. Vaarallisia jätteitä on suunniteltu kuljetettavan myös asuinalueiden läpi. Kaatopaikalla on tarkoitus käsitellä hajuhaittaa aiheuttavia lietteitä sekä mahdollisia biojätteitä, kuten pilaantuneita elintarvikkeita. Hajuhaitat kantautuvat helposti useiden kilometrien päähän.

 

Liikenteen haitat

Jätteiden kuljettaminen läheltä taajama-aluetta ja jopa asuinalueen läpi aiheuttaa huomattavaa roskaantumista, melu- ja pölyhaittojen lisääntymistä sekä liikenneturvallisuuden heikkenemistä. Vaarallisten aineiden kuljettaminen läheltä asuinaluetta on myös valtakunnallisen ohjeistuksen vastaista.

Hajuhaitat

Nastolassa yleisimmin etelästä puhaltava tuuli kuljettaa kaatopaikan jätteiden hajun tehokkaasti kilometrien päähän asutuille alueille. Hajuhaitta on helposti suurin kaatopaikan aiheuttama uhkatekijä, sillä sen vaikutukset voivat pahimmillaan haitata suurinta osaa asutusta Nastolasta – huolimatta siitä kumpaan sijoituspaikkaan se tulisi.

Vaikutukset

Pelkkä kaatopaikan sijoittuminen Nastolaan laskisi alueen kiinteistöjen arvoja useilla kymmenillä prosenteilla. Itse asiassa pelkkä suunnittelukin aiheuttaa samaa! Haju-, melu- ja pölyhaitat, roskaantuminen sekä lokki- ja muun haittaeläinkannan kasvun aiheuttavat ongelmat laskisivat asumisviihtyvyyttä huomattavasti. Hajuhaitat pilaisivat luonnon ja vesistöjen lisäksi paikallista kulttuuriympäristöä, kuten puhtaan ilmaston vuoksi harjulle rakennetun Aurinkolinnan kulttuuriperintöä sekä Erstan kartanon ympäristöä.  Yrityksille haittavaikutukset tulisivat sekä suoraan että välillisesti, sillä välittömien haittojen lisäksi alueen houkuttelevuus asuinpaikkana tulisi vähentämään asiakkaiden määrää ja työvoiman saatavuutta. Kaunista luontoa korostava Nastola-brändi kokisi erittäin kovan kolauksen!

 

Haluammeko olla tunnettuja kauniista luonnostamme vai jokaisen valtatietä ajavan nenään haisevasta kaatopaikasta? Allekirjoittamalla tämän adressin ilmaiset, ettet hyväksy kaatopaikan (kierrätyspuiston) sijoittamista näille kummallekaan aivan liian lähellä asutusta olevalle sijoitusalueelle!

Lisätietoa: http://www.ymparisto.fi/NastolankierratyspuistoYVA

Facebook-sivut: https://www.facebook.com/eikaatopaikkaa

Adressin allekirjoitukset ja kommentit toimitetaan 17.4.2015 mennessä Hämeen ELY-keskukselle ja Nastolan kunnalle.


Matti Pietilä, Nastolan Aurinkolinna (Aurinkolantie 5, Nastola) / Mäki Kiinteistöt (Asemantie 4, Uus    Ota yhteyttä adressin tekijään