Ei louhintatoiminnan laajennusta Ruskon Hujalaan

NCC Roads Oy suunnittelee rakennustoimintaan liittyvän kierrätysterminaalin rakentamista Turun seudulle. Vaihtoehtona on kolme louhosaluetta, joista yksi sijaistee Ruskon Hujalassa. Kohteista voidaan toteuttaa yksi tai useampi. Toiminnot, joita suunnitellaan Ruskolle ovat mm. ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus ja läjitys sekä ylijäämä louheen vastaanotto ja murskaus.

Alueelle suunnitellaan myös asfaltin valmistusta sekä kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen vastaanottoa ja loppusijoitusta. Huolestuttavinta on se, että louhinta-aluetta voidaan laajentaa niin, että se ulottuu noin 200 m päähän asutuksesta. Kiviainesten louhinta räjäytyksineen ja murskauksineen aiheuttaa huomattavaa melua, tärinää ja ilmanlaadun huononemista. Sanomattakin on selvää, että nykyisellään kauniin kallioisen metsäalueen luonto tuhoutuu totaalisesti. Muista ympäristövahingoista voidaan mainita vaikutukset pinta- ja pohjavesiin. Raskaan liikenteen kestämätön lisääntyminen Hujalantiellä / Ruskontiellä olisi vääjämätöntä. Myös samoilla mailla sijaitevan jättimäisen ja edelleen laajenevan sikalan tuottamat haitat kuten haju leviävät laajemmalle alueelle, jos metsä ja kallio sikalan ympäristöstä laitetaan matalaksi. Sikalassa on nykyään noin 3200 sikaa ja sillä on lupa laajentua pahimmillaan yli kaksinkertaiseksi. Näin myös lietemäärä lisääntyy huomattavasti ja alueella tehdään uusia kokeiluja lietteen hävittämisen suhteen. Tämän voidaan ennakoida tuottavan huomattavia hajuhaittoja, joita pahimmassa tapauksessa Ruskon keskustankaan asukkaat eivät voi olla aistimatta.

Louhinta-alue haittoineen ulottuu myös Maskun puolella hyvin lähelle uutta asuinaluetta. Varsinkin lisääntyvä liikenne tulisi aiheuttamaan huomattavia haittoja Maskun puolella. Louhinta ja maankaatopaikan toiminta kestää pahimmillaan 50 vuotta.

Asiasta tehdään ympäristövaikutusten arviointia tämän vuoden aikana. Tässä vaiheessa asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa. Lisätietoa asiasta löydät netistä ympäristö.fi -sivustolta (Google hakusanoilla NCC Roads Turun Seudun kierrätysterminaali)

ELY-keskus odottaa alueen asukkailta mielipiteitä perusteluineen tämän hankkeen mahdollisista vaikutuksista tammikuun 2014 loppuun mennessä. Selvityksen voi lähettää postitse osoitteella: V-S elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, -itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Tämä adressi voidaan luovuttaa myöhemmin kuntapäättäjille.

*******************************************************************************************************************

Mielipiteet ELY-keskukselle on nyt toimitettu. Hankkeen heikko hyväksyttävyys alueella oli helppo todentaa tämän adressin nimilistaan vedoten. Ruskon kunnanhallitus teki oman lausuntonsa asiasta maanantaina 3.2.2014 ja pöytäkirjaa odotetaan julkaistaviksi Ruskon nettisivuilla perjantaina 7.2.2014. Kunnanhallitus oli omaa lausuntoaan harkitessaan tietoinen tämän adressin sisällöstä nimilistoineen.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on vasta alussa. On tärkeää tehdä selväksi ympäristöviranomaisille, kuntapäättäjille, NCC Roads Oy:lle ja maanomistajalle hankkeen arvioinnin jokaisessa vaiheessa mitä mieltä asukkaat tällä alueella asiasta ovat. Nimien kerääminen jatkuu.

*******************************************************************************************************************

Turun seudun kierrätysterminaalihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui marraskuussa 2014. YVA-selostuksesta on luettavissa, että ihmisten aktiivisuus on kannattanut. Ihmisten mielipiteet on otettu huomioon YVA-selostuksessa arvioitaessa kierrätysterminaali- ja louhostoimintojen sijoittamista Ruskon Hujalaan. Myös tämä adressi on mainittu YVA-selostuksessa. Arviointiselostus on nähtävänä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla (löytyy Google hakusanoilla Turun seudun kierrätysterminaali). Samoilta verkkosivuilta löytyy myös ohjeet mielipiteen esittämistä varten.

ELY-keskus odottaa mielipiteitä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 29.1.2015 mennessä. Myös tässä vaiheessa kannattaa olla aktiivinen ja ottaa kantaa YVA-selostuksen puutteisiin. Mielipiteen voi toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen os. Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku tai PL 236, 20101 Turku tai sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi Mielipiteessä kannattaa mainita hankkeen tunniste: VARELY/22/07.04/2013.

Allekirjoitusten kerääminen tähän adressiin jatkuu.

 

 

 


Vehmaantien ja Hakamäkilantien asukkaat    Ota yhteyttä adressin tekijään