Ei louhintatoiminnan laajennusta Ruskon Hujalaan

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Ei louhintatoiminnan laajennusta Ruskon Hujalaan.

Kari

#1 NCC/ Hujala

25.01.2014 08:19

HUOMIOITA KOSKIEN NCC:N KIERRÄTYSTERMINAALIHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAA


Vaihtoehto VE0
Tästä vaihtoehdosta on jo tarpeeksi riesaa Ruskon Hujalankylän ja Vehmaantien asukkaille. Eli nykyisten lupien mukainen toiminta riittää, sillä meille lähialueen asukkaille painaa paljon puhdas ja turvallinen ympäristö, maisema ja maaseudun leppoisa elämä. Allaolevia muita vaihtoehtoja vastustamme emmekä tule hyväksymään kierrätysterminaalia emmekä louhinta- alueen laajentamista. Jo nykyinen alueen toiminta sikaloineen alentaa asuinpaikkamme ja tonttiemme arvoa ja on pilannut lähivirkistysalueemme.

Mikäli meille lähialueen asukkaille käsittämättömästä syystä luvitetaan kallion murskaustoiminnan laajentaminen ja kierrätysterminaali naapuriimme esitämme seuraavaa:

Vaihtoehto VE 2a, Hujala
Kierrätysterminaalia emme hyväksy. Kierrätysterminaali sopii paremmin olemassa olevaan Isosuon alueelle jossa jo on kyseistä toimintaa. Eikä se myöskään sovi tähän samaan YVA- menettelyyn.
Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys (määrä 925 000 m3):
- pitää selvittää miten ne sijoittuvat alueelle, maakasojen korkeudet. Tulevatko ne puunlatvojen yläpuolelle? Mitä tarkoitetaan jalostustoiminnalla. Tuleeko hajuhaittoja,
pölyä? Miten valvotaan puhtautta, ettei joukossa ole saastunutta maata?


Rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely:
- rakennustoiminnan jätteiden mukana todennäköisesti tulee myös saastunutta maaperää jossa on öljyä. Lisäksi joukossa voi olla mm. sementtiä, maalia, liuotinaineita, kalkkia ja asbestia sekä kreosoottia (kyllästys-aine). Siksi rakennustoiminnan jätteiden alueelle on tehtävä keräimet, esimerkiksi keräilyaltaat, saostuskaivot tai suodatuskentät jotta haitalliset aineet eivät pääse ojia myöten vesistöä pilaamaan.

Asfaltin valmistus:

- valmistus tuo haju- ja meluhaittaa lähialueiden asukkaille ja vaikuttaa olennaisesti asumisviihtyvyyteen haitallisesti. Varsinkin kun toiminta on pitkäkestoista. Kyseinen toiminta sopii paremmin Palovuoren alueelle.

Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän sisältävän maa-aineksen vastaanotto ja loppusijoitus:

- tätä emme hyväksy ollenkaan. Valvonta bisnesperäisellä toiminnalla on aina ontunut vaikkakin alue rakennettaisi asiallisesti. Jos tämä hanke Hujalan kylässä toteutuu, pitää
toiminnan valvontaryhmään kutsua myös asukkaiden edustus ja sanktioida rikkomukset.


Vaihtoehto VE 2b, Hujalan kierrätysterminaali ja louhinnan laajentaminen:

- tämä vaihtoehto on suorastaan järkyttävä alueen asukkaille, jota emme voi missään nimessä hyväksyä. Suunnitellun louhinnan laajuus on tahallista ympäristön tuhoamista.
Yleensäkään ei ole mielekästä luvittaa tämän kaltaista toimintaa yli 10 vuodeksi koska maailma muuttuu hyvin nopeasti ja ihmiset alkavat arvostaa ympäristöään yhä enemmän.

- mutta mikäli kaikesta huolimatta tämä vaihtoehto toteutuu edes osittain pitää louhinnan suoja-alueiden olla riittävät. Olemassa olevaa puustoa ja muuta kasvillisuutta ei saa tuhota
alueen reuna- alueilta 50-70 metriin jotta kasvillisuus sitoo osittain melua ja pölyä.
- louhinta ei saa ulottua alle 200 m asuinrakennuksista.
- ennen mahdollista luvitusta pitää maastossa selvittää louhinnan rajat tarkasti ja rajoittaa kivi- ja maakasojen korkeudet luontoon sopivaksi.
- ennen räjäytystoimintaa on alueen asukkaille ilmoitettava asiasta esimerkiksi tekstiviestillä.

Vaihtoehtojen VE 2a ja VE 2b liikenne alueelle ja toiminnan valvonta:
- pitää selvittää kuka tekee ja kustantaa Hujalantien kevyen liikenteen väylän tekemisen sillä raskaan liikenteen hurja lisäys Hujalan kylän läpi ja tie Vahdontielle asti on kapea mutkikas ja heikkokuntoinen, koululapsille hengenvaarallinen. Raskas liikenne ajaa kuormiaan urakalla ja silloin sattuu ja tapahtuu. Ennen kuin kevyt liikenne on saatettu kuntoon ei toimintaan saa lupia myöntää.
-
- mikäli kyseessä olevat vaihto-ehdot sallitaan on toiminnan seurantaryhmään kutsuttava asukkaiden edustus ja sanktioitava rikkomukset.

Tässä esittämässäni mielipiteessä on huomioitu myös 23.1.2014 käyty keskustelu Vehmaantien 20 asukkaan kanssa.
Henna Virkkunenkin ja kuntauudistuskin siunaa kaiken,voi muutta samankunnan alueellaa kauaskin.

#2 Louhinta suomalainen muoti-ilmiö

25.01.2014 10:34

Ruskon tapauksessa hyöty on ilmeisestikin haittoja paljon suurempi. Paljon suuremman haitan muodostavat huvilaeläjät, luonnolle,ympäristölle. Pilaavat ilmankin ja saastuttavat vesistötkin, meluavat ja humalassa ja huumeessa räyhäävät. Autoilla hurrataan hyvinkin pitkien matkojen taa edestakaisin,mikä melu ja haitta ruohonleilkkureista ja vesikoottereista rannoilla, mitä kaikemaailman melua saavatkin aikaiseksi ja haittaa. Näistä haitoista vähempi puhutaa.Lentokoneet kuljettavat lomalaisia ympäriinsä yötä päivää,vievät rahat ulkomaille.Niin,että Urpilaiselta uupuu valtion kassasta kolmemiljardia, jotkut puhuvat kakdeksasta, en tiedä sitten mikä on totuus, mutta itse olen vahvastikin sitä mieltä, että kassasta uupuu satamiljardia ja vaje kasvaa siitäkin todellakin kiihtyvällä vaudilla, että Urpilainenkin puhuu pian kolmentoistamiljardin menoleikkauksiata ja veronkorotuksista tulevan kevään RIIHESSÄ, korsun puolella puolella hyvävelijärjestelmä jakaa ne kaikessa hiljaisuudessa keskenänsä ja Urpilainen tarvitsee puhua uusia veronkorotuksia ja menoleilkkauksia.

Ritva B.

#3 Re: NCC/ Hujala

25.01.2014 15:01

#1: Kari - NCC/ Hujala

Hyvä kommentti!


Vieras

#4

25.01.2014 16:25

Suomessa on aina perustettu uusi kaatopaikka ja entinen peitetty,kuin kissa pas kaläjänsä,eikä noista ole ollut mitään haittaa. Huvilaeläjätkin käymälänsä taakse hautaavat jätteensä, se on halvin ja vaivattomin tapa päästä niistä eroon,vaikka aikanaan sadevesi huuhtelisikin ne järveen tai mereen.Ympäristöministeriöstä saa luvan esim.,vaikka koko kaupingin jätevesien laskemiseksi järveen puhdistamattomina.
isomasa12

#5 Hujala

27.01.2014 10:15

10 miljoonaa tonnia on ihan eri asia ,kuin mökkiläisten jätökset.Louhinnasta hyötyy eniten Timo Heikkilän perikunta.
Iltsu

#6 miksi

27.01.2014 14:02

! Ja kun asia ei koske ihan pientä aluetta, kun otetaan huomioon vielä liikenteen kasvu suuremmalla kalustolla !

Kajamon omakotiyhdistys ry

#7 Hujala

28.01.2014 14:17

MIELIPIDELOMAKE
VARELY/22/07.04/201 3
NCC Roads Oy, Turun seudun kierrätysterminaalihanke
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Haluamme esittää ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavaa...

Hujala VE 2A
Kierrätysterminaalin sijoittamisessa tulisi ottaa huomioon se, miten se vaikuttaa asutukseen eri sijoitusvaihtoehdoissa.

Kierrätysterminaalin sijoittaminen VE2:n mukaisesti lisäisi huomattavasti raskaan liikenteen määrää Ruskontiellä, mikä aiheuttaisi läheisille asuinalueille tärinä- ja meluhaittoja. Ruskon tie on kapea ja mutkainen ja sillä on aamuisin ja iltapäivisin paljon työ- ja koulumatka sekä vapaa-ajanliikennettä (pyöräilyreitti). Maskun kunnan puolella tie kulkee laajojen omakotialueiden vierestä. Kajamon uudelle asuinalueelle on kaavoitettu n. 100 omakotitonttia, jotka sijaitsevat välittömässä läheisyydessä.

Itse kierrätystoiminnasta aiheutuu melu, pöly ja mahdollisesti hajuhaittaa, minkä vuoksi se sopii huonosti omakotiasuinalueiden läheisyyteen. Tutkittavista vaihtoehdoista Hujalan ympäristössä on laajin ja tihein asutus.

Kierrätysterminaalin sijoittaminen Hujalaan tulisi luultavasti pysäyttämään omakotirakentamisen Maskussa Kajamon alueella kokonaan.

Hujala VE2B
Louhinta-alueen ja kierrätysterminaalin laajennuksen myötä suuret suojakallio ja -metsäalueet häviäisivät Maskun asuinalueiden ja kierrätysterminaalin välistä, mikä lisäisi huomattavasti melu- ja pölyhaittoja alueen asukkaille. Vaikutusalue laajenisi Maskun suuntaan.

Suunnitellun laajennuksen länsireunasta on vain n. 500 metrin matka Maskun puolelle Kajamontielle, jossa on omakotiasutusta. Toiminnan vaikutukset ulottuisivat paitsi Kajamon omakotialueelle että mahdollisesti Karhunpuiston alueelle tai jopa kauemmas. Suoja-alueen kavetessa läjitykset mahdollisesti näkyisivät Kajamon omakotialueelle ja tuhoaisivat maiseman.

Katsomme, että tämän laajuinen toiminta ei sovellu omakotirakentamiseen kaavoitettujen alueiden lähelle, vaan ensisijaisesti olisi tutkittava muita sijoitusvaihtoehtoja.

Kajamon omakotiyhdistys ry:n hallitus
Tuomo Tidenberg (pj), Juha Väyliö, Juha Lehmusvuori, Tomi Maunu, Tuomas Koivu, Tuomo Peurala, Jukka Marjamaa

Näin on.

#8 Ainoa pysyvä on muutos..

28.01.2014 16:37

Tuskimpa kenellekään on mitään sitä vastaan miksi ko toimintaa on suunniteltu tehtäväksi,kyseessähän on yhteiskunnan sen rakentuessa tarvittavien materiaalien tuottaminen ja kierrättäminen, eli kaiken sen yhteiskunta infrasruktuurin rakentaminen jota nykyaikainen yhteiskunta tarvitsee toimiakseen.

Ja jossakin se on tehtävä,vastustajat tietysti haluavat että se tehdään jossakin muualla kuin ruskolla,hyödyn kaikki haluavat mutta haitat mieluummin mahdollisimman kauas.Käytännössä rusko on aivan hyvä paikka tälle toiminnalle ja kun tarkoitusta varten on olemassa alue,niin tervetuloa vain louhimaan.
Jos halu estää toiminta on todella aitoa,niin ostakaa alue,sensijaan että pyritään pelkästään aiheuttamaan taloudellista vahinkoa yrittäjälle.
Chericherilady

#9 Re: Ainoa pysyvä on muutos..

28.01.2014 17:21

#8: Näin on. - Ainoa pysyvä on muutos..

Suomessa on alueita, joiden vaikutusalueella ei asu satoja asukkaita joista monet lapsiperheitä. Tämän yrittäjän toimintatavat tällä alueella kyllä tunnetaan. Tässä ei olla viemässä yrittäjältä toimeentuloa, hän varmasti saa elantonsa nykyisellä ja tulevalla yritystoiminnallaan ilman laajennettua louhostoimintaa. Onko maanomistaja kiinnostunut myymään alueen? Jos niin olen ehdottomasti kiinnostunut tietämään asiasta lisää.

Iltsu

#10 Re: Ainoa pysyvä on muutos..

28.01.2014 18:08

#8: Näin on. - Ainoa pysyvä on muutos..

Ruskolle ei käytännössä ole mitään hyötyä, mutta haittoja riittää ! Toki jos myytävänä on niin asia julki niin päästään kauppoja tekemään ! Vanhatkin kasat seisovat pihalla, eiköhän noita murske myyjiä ole jo ihan tarpeeksi näillä nurkilla.


Vieras

#11

29.01.2014 07:19

ei asutus alueen lähettyvile, ei!
late

#12 järki hoi

29.01.2014 10:08

Haloo Ruskon päättäjät, oletteko hereillä? EI louhimo- ja jätteenkäsittelylaitokselle! Lisää saastetta Ruskolle TAAS. Esim. hakkeenpolttolaitos, isot sikalat ja näihin tuotantolaitoksiin liittyvä liikenne. Mahdollisesta jätteenkäsittelylaitoksesta ja louhinnasta seuraavat: saasteet, pöly, melu ym.
alli

#13

29.01.2014 10:59

Puhdasta sepeliä viedään pois ja paluukuormassa saasteita tilalle.Ei sovellu asutuksen läheisyyteen,ei myöskään kovan melun eikä pölyisyyden vuoksi.
Anna Liisa Virtanen

#14 Re: Hujala

29.01.2014 14:37

#7: Kajamon omakotiyhdistys ry - Hujala

Kajamon omakotiyhdistys ry,

Kiitos kannanotosta. Näin tärkeän asian takia jaksakaa tehdä työtä joka suuntaan. Mukana ollaan.


Vieras

#15

30.01.2014 09:46

En halua louhintatoiminnon laajennusta hujalaan,
melun vesiensuojelun ja asukkaiden oloja vaikeuttamaan.asumattomia korpia riittää.

Vieras

#16

30.01.2014 09:53

vastustan louhintatoiminnan laajennusta ruskon hujalaan.

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

30.01.2014 09:54Vieras

#19 Re: Re: Hujala

30.01.2014 12:57

#18: - Re: Hujala

Ei tällaista toimintaa asuntoalueiden lähelle, tie jolla raskas kalusto tulisi kulkemaan on aivan liian ahdas ja kulkee rauhallisten asuntoalueiden läpi, joilla asuu lapsiperheitä...joten ei kiitos!!!

Terli

#20

30.01.2014 15:11

Rusko ei saa tästä toiminnasta mitään muuta kuin haittoja,eli haju,melu,pöly,imago,entistä vaarallisemmat tiet jne.Mikäli tällainen roskalaitos tänne jostain ihme syystä tulee,niin ainakin pitäisi saada nykyiset tiet KUNTOON ja uusi yhdystie suoraan valtatie 8:lle.Hyötyjiä tosiaan ovat vain Heikkilän perikunta,joka taitaa pääosin tai kokonaan asua jossain muualla kuin Ruskolla,eli nekin tulot valuvat muualle ja tietty NCC joka ei tavallista ihmistä arvosta

#21 Aivotko narikassa...

30.01.2014 16:19

NCC on yksi iso pa... joka ei ajattele muuta kuin rahaa. Ihan kuin ei muualta syrjemmältä löytyisi paikkaa moiselle. ISO EI NCC:lle. Piste

Vieras

#22

30.01.2014 17:30

Idea adressista hyvä vaan olisit voinut vaikka ns.hutaista nimesi monisteeseen. Itse asun Hujalan kylässä ja olen aika epäluuloinen kaikenlaisiin yrityksiin. Sikalauudistusta vastustettiin oikein joukolla, vaan hajuhaitat ovat vähentyneet olemattomiin 15 vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. TUO HALVATUN SORAN AJO JA RÄJÄYTYKSET OVAT RIKKONEET HUJALANTIEN NS.ASFALTTIPINNAN LUKUISIA KERTOJA...viimeksi, kun teimme vastalausekirjelmän NCC:tä vastaan kävikin imi, että asia oli jo päätetty valtuustossa KAKSI VIIKKOA ENNEN valitusajan päättymistä. DEMOKRATIAA RUSKOLLA=KUKA MAKSAA KENELLE, MILLOIN JA PALJONKO.Terveisin Mariann Hujalantie 145
Jätemaat asutuskeskuksiin ry

#23 Typeryyden huippu??

30.01.2014 17:33

Onko mitään järkeä ryhtyä rakentamaan tällaista jäteläjää vain 20km päähän Turun keskustasta? Rusko ja Masku ovat kohta yhdessä osa Turkua ja sen myötä erinomaiset pienrakennusalueet Ruskon ja Maskun välillä tullaan pilaamaan jätemaan käsittelyllä. Nyt on kyllä tosiaan järjenjuoksu aivan jumissa jossain päin päättäviä elimiä?
Chericherilady

#24 Re:

30.01.2014 17:53

#22: -

Hujalan kyläläisten kannattaa ehdottomasti laittaa ELY-keskukselle yhdessä tai erikseen mahdollisemman rakentava selvitys haitoista. Tutustukaa huolella YVA-arviointiin. Aikaa ei ole paljoa. Tammikuun loppu ei ole ehdoton takaraja selvityksen antamiselle. Ottavat ELY-keskuksessa huomioon myös postin, joka tulee joitain päiviä myöhässä.


Vieras

#25

30.01.2014 19:05

Liian laaja äänekäs ja pölyntuoja