EI TUULIVOIMAA AUREEN ISONEVA-LYLYNEVALLE PARKANOON

 

EI TUULIVOIMAA AUREEN ISONEVA-LYLYNEVALLE PARKANOON

Parkanon Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimala-aluetta Isonevan-Lylynevan alueella Aureen Karttiperälle. Alueelle suunnitellaan 9 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden korkeus olisi n. 300 metriä ja roottorin halkaisija 200 metriä, yhteisteholtaan 72 MW. Puhutaan teollisenluokan tuulivoimaloista.

Kyseinen alue sijaitsee Lylyjärven välittömässä läheisyydessä, jossa lähimmät talot, tilat ja mökit sijaitsevat vain n. 500 m – 1 km etäisyydellä suunnitellusta tuulipuistosta. Vaikutusalueella (Aure, Karttiperä, Jaakkolankylä, Linnankylä jne) on runsaasti vakituista asutusta ja vapaa-ajan asukkaita. Alue onkin merkittävä vapaa-ajan asutuksen seutu, maakuntakaavassa on mm. mainittu, että Aurejärven virkistyskäyttöarvo on merkittävä. Hankealueelta on etäisyyttä Parkanon keskustaan vain noin 8 kilometriä.  Lisäksi maisemavaikutukset ulottuisivat pitkälle kymmenien kilometrien säteelle usean kunnan alueelle.  

Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan teitä, maakaapeleita ja sähköasemia. Parkanon Tuuli Oy on hakenut Parkanon kaupungilta lupaa saada aloittaa maankäyttö- ja rakennuslain 77 §:n mukaisen tuulivoimayleiskaavan laadinta.

Adressin tavoitteena on puolustaa alueella asuvien ja mökkeilevien ihmisten oikeutta terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön, luonnon monimuotoisuutta ja arvokkaita luontokohteita, alueen luontomatkailua ja virkistyskäytön kannalta merkittäviä luonnonalueita sekä perustuslain mukaista yhdenvertaisuuden oikeutta ja omaisuuden suojaa.

SUUNNITELTU ALUE ON VÄÄRÄ PAIKKA TUULIVOIMALOILLE KOSKA:

⮚      Tuulipuisto sijaitsee liian lähellä asutusta ja vapaa-ajan asuntoja -   kansalaisten yhdenvertainen oikeus turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön ei toteudu.  Merkittävimpänä Isoneva-Lylyneva alueen tuulivoimaloiden haittavaikutuksena on pidettävä vaikutusalueella asuvien ja mökkeilevien ihmisten tulevia mahdollisia terveyshaittoja. 

Suunnitellut voimalat edustavat suurinta teollista tuulivoimalakokoluokkaa, jota maassamme ei aiemmin ole rakennettu. Toteutuessaan tuulivoimala-alue vaikuttaisi negatiivisesti asukkaiden viihtyvyyteen ja muuttaisi peruuttamattomasti alueen elinympäristöä mm. melu- ja välkehaittojen vuoksi. 

Tämän kokoluokan voimaloiden tuottamista terveysriskeistä ihmisille, eläimille ja eliöstölle (esim. melu, välke, infraääni) ei ole tutkittua tietoa. Tätä pienempien maalle rakennettujen tuulivoimaloiden ongelmista ja terveyshaitoista on sekä kokemusperäistä että tutkittua näyttöä. Tuoreet kansainväliset vertaisarvioidut tutkimukset osoittavat kiistatta, että tuulivoimaloiden haitat ovat merkittäviä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Tutkittua tietoa on myös siitä, että mitä isompia tuulivoimalat ovat, sen suurempia ovat mahdolliset tulevat terveyshaitat. Tuulivoimaloiden riskietäisyyden tiedetään myös kasvavan voimaloiden korkeuden, määrän tai tehon kasvaessa tai ajan kuluessa pitkäaikaisaltistuksessa eli toisin sanoen riskietäisyys vaihtelee olosuhteiden mukaan ja alueilla, joilla on voimaloita eri puolilla asuinpaikkaa, terveyshaittoja ilmenee jopa 15-20 km:n etäisyydelle asti voimaloista. 

Meluvaikutukset korostuvat muuten hiljaisilla alueilla. Tuulivoimaloiden ääni on jatkuvaa, säännöllisesti suhahtavaa jyskyttävää ääntä. WHO onkin määritellyt tuulivoimamelun ympäristömelun aiheuttajaksi, ja sillä on todettu olevan yhteys oleskelun ja unen häiriintymiseen. Melulla tiedetään myös olevan lukuisia muita terveyshaittavaikutuksia.

Viime aikoina on ehdotettu, että kuultavan melun laskentaohjeisiin olisi tehtävä muutoksia. Esimerkiksi nykyisten ohjeiden mukainen yöajan keskiäänitaso 40 dB ei estä tuulivoimaloiden jaksottaisen sykinnän aiheuttamia haittoja asunnon sisällä. Merkityksellistä rakenteiden läpi tunkevaa sykintää tiedetään olevan ainakin 20-30% ajasta, yleensä ilta- ja yöaikaan. 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan infraäänen tiedetään aiheuttavan  terveydellisiä ongelmia pitkäaikais- ja yhteisvaikutuksia.  Oirehtiminen ja krooniset sairaudet on todettu olevan tilastollisesti merkitsevästi riippuvia tuulivoimaloiden etäisyydestä. Maissa, joissa tuulivoimaa on rakennettu aktiivisesti jo pidempään, on ryhdytty toimenpiteisiin tuulivoimaloiden sijoittelun vuoksi ja esimerkkinä todettakoon, että Saksassa 32 johtavaa tutkijaa, professoria ja tohtoria ovat ottaneet kantaa asiaan ja esittäneet, kuinka tuulivoimaloiden lähellä asuvilla ja oleskelevilla esiintyvien vakavien sairauksien ja oireilujen vuoksi tuulivoimalat tulisi sijoittaa kauaksi ihmisten elinympäristöistä. Tuulivoimaloiden lähellä asuvat ja oleskelevat ihmiset ovat kuvanneet oireitaan mm. seuraavasti: päänsärkyä ja muita särkyjä, pahoinvointia, huimausta, paineen tunnetta korvissa, tinnitystä, verenpaineongelmia, rytmihäiriöitä ja unihäiriöitä. 

Ikävä haitta on myös tuulivoimaloiden välkehaitta - auringonpaiste ja roottorin pyöriminen aiheuttaa varjon vilkkumista eli välkettä. Välkevaikutukset voivat ulottua useiden kilometrien etäisyydelle riippuen tuulivoimalan koosta, sijainnista ja auringon kulmasta.

Voidaan todeta, että voimaloiden lähellä asuvat tai mökkeilevät ihmiset joutuisivat maksamaan kovan hinnan hyvinvoinnin, terveyden ja viihtyvyyden suhteen, ympäristön turmelemisesta, sekä omaisuuden arvon menetyksestä. 

⮚      Hiljaisten alueiden säilyttäminen tulee huomioida kaavoituksessa. Hankealue on välittömässä läheisyydessä maakuntakaavan tausta-aineistossa määriteltyä merkittävää hiljaista aluetta (Maakuntakaava 2040, Kaavaselostuksen liite 2, Kartta 26 maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/default/files/Liitekartat_MKV_27032017_pienempi.pdf).

Tuulivoimaa edistettäessä ei ymmärretä riittävästi sen vaikutuksia hiljaisuuteen, luonnonrauhaan ja luonnon monimuotoisuuteen. Hiljaisuuden ohella myös valosaaste tulisi ottaa huomioon. Tuulivoimalan lentoestevalot näkyvät pimeän aikaan kauas ja muuttavat merkittävästi alueen valo-oloja. Melutasoltaan muuta ympäristöä hiljaisemmat alueet ovat monin paikoin valitettavan vähissä eri puolilla Suomea. Valmistelevien virkamiesten olisikin hyvä miettiä enemmän, mitkä arvot ovat alueen ihmisille merkityksellisiä ja mikä luonnon merkitys ylipäätään on.  

⮚      Luonnon monimuotoisuus ja arvokkaat luontokohteet on turvattava. Hankealueen läheisyyteen sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä Natura 2000-alue, Isonkivennevan-Marjakankaan vanhojen metsien ja luonnontilaisten soitten suojelukohde sekä maakunnallisesti arvokas, luonnontilaisena säilynyt Lylynevan osa vanhan metsän saarekkeineen. Alueet ovat tärkeitä lintualueita, joissa pesii suojeltavia lintulajeja.

Huomioitava on myös, että kansainvälisten tutkimusten mukaan eläimet oireilevat ja sairastavat tuulivoimaloiden vaikutusalueella. Huolestuttavaa on, että nämä tutkimukset on tehty huomattavasti pienempitehoisten tuulivoimaloiden alueilla, kuin mitä Isoneva-Lylynevalle on suunnitteilla. 

Aurejärven Natura-alueet ovat suosittuja retkeilykohteita niin kesällä kuin talvellakin. Pohjoisosa kuuluu valtakunnalliseen rantojen suojeluohjelmaan. Aurejärvi on edustava näyte eteläisen Suomenselän vedenjakaja-alueen järviluonnosta ja alueen lähes ainoita luonnontilaisia järvialueita.

⮚      Luontomatkailu on yksi voimakkaimmin kasvavista matkailun osa-alueista. Luonnon vetovoiman ja luontoon liittyvien vapaa-ajan toimintojen merkitys on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Tuulivoimapuiston vaikutusalueella sijaitsevat Lauhavuori-Hämeenkangas Geoparkin Kaitojenvetten alue ja Seitsemisen kansallispuisto ovat seutukunnan vetovoimaisimmat luontokohteet kauempaakin tuleville matkailijoille.

 

⮚      Virkistyskäytön kannalta merkittävät luonnonalueet on säilytettävä. Alueen virkistyskäyttö on merkitykseltään suuri. Vaikutusalueella on useita järviä. Pelkästään Aurejärvellä on runsaat 800 kesäasukasta. Maisemalla on korostetusti arvoa kotiseudulleen jääneille, tilanjatkajille, kaupungin maaseutuun vaihtaneille ja heille, jotka vapaa-aikanaan asuvat tai mökkeilevät ja enenevässä määrin etätyöskentelevät alueella. Häiriintymättömät viestiyhteydet ovat oleellisen tärkeitä. Tuulivoimalat aiheuttavat ongelmia radio-, TV- ja nettiyhteyksiin.

Annika Rouvalan Aurejärven Natura 2000 -alueen kävijätutkimuksen tulokset pätevät vielä tänä päivänäkin (Metsähallitus 2008). Kyselylomakkeet lähetettiin enimmäkseen paikallisten kiinteistöjen omistajille. Samat asiat ovat edelleenkin meille allekirjoittajille kaikkein tärkeimpiä: ”Alueen erämaista luonnetta arvostetaan, sillä muun muassa melu haittasi oleskelijoita herkästi. Alueen aitous, tunnelmat ja erämaisuus ovat alueen valtteja. Alueella voi kuulla aitoja luonnonääniä muutoin täydessä hiljaisuudessa kaukana kaupungin melusta. Luonnontilaisuus on tärkeää myös äänimaiseman kannalta. Hiljaisuuden kokemus ja luontoäänet ovat vahvuuksia moniin kilpailijoihin nähden.”      

Me allekirjoittaneet haluamme suojella alueen asukkaiden ja mökkeilijöiden sekä tulevien sukupolvien oikeuden turvalliseen, terveelliseen, hiljaiseen ja luonnoltaan rikkaaseen ympäristöön. Toivomme, että tilannetta arvioidaan pidemmällä aikavälillä luonnon, kestävän matkailun sekä asumisviihtyvyyden, -turvallisuuden ja -terveellisyyden kannalta, kuin arvioitujen hetkellisten tuottojen kautta.   

Vetoamme Parkanon kaupungin päättäjiin, että Isoneva-Lylynevan alueelle ei kaavoiteta tuulivoimaloita vaan turvattaisiin alueen terveelliset ja viihtyisät elin- ja mökkeilyolosuhteet, virkistyskäyttö, luonnonrauha ja koskemattomuus. 

Kiitos, kun allekirjoitat.


Ei tuulivoimaa Isoneva-Lylynevalle - ryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Ei tuulivoimaa Isoneva-Lylynevalle - ryhmä näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…