Ei tuulivoimaa Päijänteen erämaisiin maisemiin

Syksyllä 2022 Luhangan kunta toi Suur-Savon Sähkön ajaman tuulivoimahankkeen päätöksentekoon kuntalaisilta salaa ja sen jälkeen, kun kesäasukkaat olivat jo lähteneet.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Luhangan kunta sekä Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakunnat varjelevat erämaista Päijänteen aluetta ja suojelevat sitä tuuliteollisuuden haitoilta.

Kammiovuori.png

Vaadimme, että:

 1.  Luhangan kunnan ei tule kaavoittaa Latavuoren alueelle Suur-Savon Sähkön ajamaa tuulivoima-aluetta. Miksi?

 • Hankealue sijaitsee keskellä ekologisen verkoston laajaa, yhtenäistä metsäaluetta ja viherverkostoa.
 • Hankealueella on kaksi luonnonsuojelualuetta ja sen vieressä sijaitsee Natura 2000 -alue. Lisäksi Päijänteen rannalla on useita luonnonsuojelualueita. 
 • Alueella on lukuisia metsälaki 10 §:n perusteella suojeltavia kohteita, joista suuri osa herkkiä pienvesikohteita. Alueella on arvokkaita lintualueita ja tärkeitä lintujen muuttoreittejä.
 • Tuulivoimalat ollaan kaavoittamassa keskelle maakuntakaavan hiljaista aluetta, kokonaisuudessaan Hiljaisen helmen sisään. 
 • Nykyiset Latamäen voimalat valmistuivat vuonna 2014 kevyellä suunnittelutarveratkaisulla, rajallisella kuulemisella, asukkaat yllättäen, minimaalisella luontokartoituksella. Voimaloiden melu ylittää viranomaisten asettamat raja-arvot. Asukkaat ovat kärsineet melusta jo 9 vuotta. Vanhojen voimaloiden osalta ympäristölupaprosessi on yhä kesken. Uudet 300-metriset voimalat olisivat 100 metriä korkeammat ja teholtaan kolminkertaiset verrattuna nykyisiin voimaloihin. 

SSS_Latavuoren_tuulivoimala.png

2. Luhangan kunnan tulee tukea Keski-Suomen maakunnan tahtoa huolehtia maakunnan luontoarvoista. Kunnan tulee edistää käytettävissään olevin keinoin, että Keski-Suomi 2040 -maakuntakaavassa:

 • Päijänteen luontomaisemaa kansallispuistoineen suojellaan tuulivoiman haittavaikutuksilta.
 • Hiljaisiksi merkityille alueille ei rakenneta tuulivoimaa.
 • Luhangan Latamäkeen / Latavuoreen ei kaavoiteta maakunnallista tuulivoima-aluetta edes vaiheittain. (Maakunnallinen tuulivoima-alue on sellainen, jossa on 10 tai useampi voimala, joiden yhteisteho on yli 45MW).
 • Tuulivoimaloiden yhteisvaikutus yli maakuntarajojen otetaan huomioon myös muiden kuin seudullisesti merkittävän kokoluokan tuulivoima-alueiden kaavoittamisessa

Valkjärvi_ja_alueen_tuuliteollisuusalue2.png

3. Luhangan kunnan tulee lausunnossaan vaatia, että Päijät-Hämeen maakuntakaavasta poistetaan Hartolan Porolankankaan ja Sysmän Piilivuoren tuulivoimala-alueet.

 • Mikäli Päijät-Hämeen hahmottelemat tuulivoimalat rakennettaisiin, niin Luhangan, Hartolan ja Sysmän yhteiselle viherverkoston ydinalueelle tulisi jopa 48 voimalan tuuliteollisuusalue, eteläisen Suomen suurin. Hankkeet romuttaisivat Keski-Suomen maakuntaliiton halun suojella alueen luontoon perustuvaa vetovoimaa, matkailua ja virkistystä.
 • Voimaloiden maisemavaikutukset ulottuisivat useiden kuntien alueille, myös koko Keski- ja Pohjois- Päijänteelle ja Päijänteen länsirannoille (alla olevan kartan tumma väritys kertoo, kuinka laajalle alueelle tuulivoimalat näkyvät).

Näkyvyysalue.png

Allekirjoitathan adressin. Adressi luovutetaan Luhangan kunnanjohtajalle. 

Adressin laatija: Jyrki Koskinen                                             

Suojellaan luontoa - luonto suojelee meitä.

 

Lisätietoa, lähteitä:

Keski-Suomi 2040 viranomaisehdotus: https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/2023/03/Keski-Suomen-maakuntakaava-2040-selostus-viranomaisehdotus.pdf

Keski-Suomi 2040 vastineraportti: https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/2023/03/Keski-Suomen-maakuntakaava-2040-vastineraportti-MH-24.3.2023.pdf

Keski-Suomi 2040 tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/2022/12/Tuulivoiman-sosiaalinen-hyvaksyttavyys-ja-Keski-Suomen-maakuntakaava-2040_AKORDI.pdf

Metsälaki 1996/1093 §10 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093#L3P10

MOT - tuulivoimaa: https://yle.fi/a/74-20016290

Päijät-Hämeen maakuntakaavan tuulivoimaluonnos: https://paijat-hame.fi/alueidenkaytto-ja-liikenne/tuulivoimaselvitys/

Päijät-Hämeen viherverkostotutkimus: https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2021/12/Paijat-Hameen-viherverkostotarkastelu-2021_09122021.pdf

Syke - monimuoisuudelle arvokkaat metsäalueet https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/234359/SYKEra_9_2018.pdf?sequence=1


Jyrki Koskinen, Valkjärven suojelijat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jyrki Koskinen, Valkjärven suojelijat voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…