Ei Tuulivoimaa Pohjois-Parkanoon kylä- ja Geopark-alueelle Takakangas-Pihlajanharju

Parkanon Tuuli Oy suunnittelee teollisuuskokoluokan tuulivoimala-aluetta Takakangas-Pihlajanharjun alueella Pohjois-Parkanossa. Alueelle suunnitellaan 12 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden korkeus olisi n. 300 metriä ja roottorin halkaisija 200 metriä, 8-10 MW yhteisteholtaan 96 MW. Puhutaan teollisenluokan tuulivoimaloista. Voimassa olevassa Pirkanmaan maakuntakaavassa tuulivoimaloiden korkeus on 200 metriä ja koko 2-3 MW, joten kaava on jäänyt jo ajastaan jälkeen arviointeineen. Lisäksi vireille on tulossa useita muita hankkeita pohjoisella kapealla kyläalueella.

Takakangas-Pihlajaharju alue sijaitsee Kuivasjärven, Vatajan ja Ylinen-järvien välittömässä läheisyydessä länsipuolella, jossa lähimmät talot, tilat, majoitusyrityksien mökit sijaitsevat vain n. 0,5 -1,5 km etäisyydellä suunnitellusta tuulipuistosta. Alue sisältää pohjoisessa Alkkianvuoren alueen ja etelässä rajoittuu Rengassalon vanhojen metsien suojelualueeseen. Vaikutusalueella on 200 taloutta, 400 asukasta ja erityisesti lapsiperheitä Vataja-Alkkiantie akselilla sekä vapaa-ajan asukkaita moninkertainen määrä. Lisäksi alueen useat pikkujärvet ja lammet Valkeinen, Ahvenlampi, Pitkäjärvi, ovat houkuttaneet vapaa-ajanasukkaita hiljaisen erämaaluonnon äärelle. Alue on myös paikallisten asukkaiden lähivirkistysalue, mikä näkyy runsaana polkuverkostona kartoissa.

Tuulipuistoalueeseen on rajattu osin mukaan valtakunnallisesti arvokas geologinen kohde Alkkianvuori, joka kuuluu UNESCO Global Geopark Lauhavuori-Hämeenkangas alueeseen. Tähän sisältyy viereinen Raatosulkonnevan Natura-alue kunnostettuine luontopolkuineen. Tuulipuistoalue ulottuu osin vanhojen metsien Rengassalon luonnonsuojelu ja Natura-alueeseen. Parkanon kaupunki on LH Geopark- yhdistyksen jäsenenä edistänyt alueen kehittämistä.                  

Pohjois-Parkanossa on huomioitava myös jo rakentamisvaiheessa olevien ja muiden suunniteltujen tuulivoimapuistojen yhteisvaikutus. Ympäristö- ja maisemavaikutukset ulottuisivat pitkälle kymmenien kilometrien säteelle usean kunnan alueelle näiden 300 metristen tuulivoimayksiköiden saartaessa aluetta, johon liittyy myös rakennettavien sähkölinjojen ja teiden verkoston vaikutus alueen kiinteistön ja maanomistajiin. Adressin tavoitteena on puolustaa alueella asuvien ja mökkeilevien ihmisten oikeutta terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön, luonnon monimuotoisuutta ja arvokkaita luontokohteita, alueen luontomatkailua ja virkistyskäytön kannalta merkittäviä luonnonalueita sekä perustuslain mukaista yhdenvertaisuuden oikeutta ja omaisuuden suojaa myös  maaomistajat huomioiden.

SUUNNITELTU ALUE ON VÄÄRÄ PAIKKA TUULIVOIMALOILLE KOSKA: ·      

Tuulipuisto sijaitsee liian lähellä asutusta ja vapaa-ajan asuntoja. Kansalaisten yhdenvertainen oikeus turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön ei toteudu.  Suunnitellut voimalat edustavat suurinta teollista tuulivoimalakokoluokkaa, jota maassamme ei aiemmin ole rakennettu. Toteutuessaan tuulivoimala-alue vaikuttaisi negatiivisesti asukkaiden viihtyvyyteen ja muuttaisi peruuttamattomasti alueen elinympäristöä mm. melu- ja välkehaittojen vuoksi. Tuulivoimaloiden riskietäisyyden tiedetään myös kasvavan voimaloiden korkeuden, määrän tai tehon kasvaessa tai ajan kuluessa pitkäaikaisaltistuksessa. Toisin sanoen riskietäisyys vaihtelee olosuhteiden mukaan ja alueilla, joilla on voimaloita eri puolilla asuinpaikkaa, jopa 10 -20 km:n etäisyydelle asti voimaloista. 

Meluvaikutukset korostuvat muuten hiljaisilla alueilla. Tuulivoimaloiden ääni on jatkuvaa, säännöllisesti suhahtavaa jyskyttävää ääntä. WHO onkin määritellyt tuulivoimamelun ympäristömelun aiheuttajaksi ja sillä on todettu olevan yhteys oleskelun ja unen häiriintymiseen. Kuultavan melun laskentaohjeisiin on ehdotettu tehtäväksi muutoksia.

Nykyisten ohjeiden mukainen yöajan keskiäänitaso 40 dB ei estä tuulivoimaloiden jaksottaisen sykinnän aiheuttamia haittoja asunnon sisällä, mikä korostuu ilta- ja yöaikaan. Näistä haitoista on lukuisia esimerkkejä pohjanmaalta, jossa pienempien tuulivoimaloiden vaikutuksesta on kokemusta. Kansainvälisten tutkimusten mukaan infraäänen tiedetään aiheuttavan terveydellisiä ongelmia, pitkäaikais- ja yhteisvaikutuksia, jotka ovat tilastollisesti merkitsevästi riippuvia tuulivoimaloiden etäisyydestä.

Voimaloiden lähellä asuvat sekä vapaa-ajanasukkaat joutuisivat eriarvoiseen asemaan hyvinvoinnin, terveyden, viihtyvyyden, ympäristön turmelemisen ja omaisuuden arvon menetyksen suhteen. Maakuntakaavasta poiketen aluetta on tuotu kohti kylää arvokkaiden luontokohdealueiden väliin lähelle järviluontoa, majoitusyrityksiä ja asutusta.

Hiljaisten alueiden säilyttäminen tulee huomioida kaavoituksessa.                        Tuulivoiman vaikutukset hiljaisuuteen, luonnonrauhaan ja luonnon monimuotoisuuteen on huomioitava alueella, jolla ei ennestään ole teollisuutta. Tuulipuistot tulisi sijoittaa tiiviimmin rakennettujen teollisuusalueiden yhteyteen, joissa nämä ympäristötekijät on jo huomioitu. Tuulivoimalan lentoestevalot näkyvät pimeän aikaan kauas ja muuttavat merkittävästi alueen valo-oloja. Nämä kuuluvat rakennettuun teollisuusympäristöön, eivät luontoon ja kylämaisemaan.

Luonnon monimuotoisuus, arvokkaat luontokohteet ja virkistyskäyttö on turvattava.                                                                                                            Luonnon monimuotoisuuden säilyminen, lintujen muutto-, ja pesintäalueet ovat uhattuna, jos aluetta pirstovat rakennettavat voimalat ja niiden huoltoon tarvittavat tiet ja voimalinjat. Suunnittelualueella on useita järviä sekä metsiä, joissa liikutaan aktiivisesti ja niiden virkistysarvo on merkittävä. Polkuja löytyy Alkkianvuoren maastosta ja kyläläisten omia reittejä Palokravilta ja läheisiltä alueilta.

Luontomatkailu on voimakkaimmin kasvavia matkailun osa-alueita.                    Luonnon vetovoiman ja luontoon liittyvien vapaa-ajan toimintojen merkitys on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Alkkianvuoren ja Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-aluetta on lähdetty kehittämään eri hankkeissa yhteistyössä matkailuyrittäjien kanssa ja sen saavutettavuutta on parannettu eri tavoin. Alueella on jo METLAN aikana perustettu luontopolkuverkosto, jota Metsähallitus ja LH Geopark ovat yhteistyössä kehittäneet. Parkanon kaupunki on ollut pitkään mukana LH Geopark hankkeessa ja LH Geopark -yhdistyksen jäsenenä alueen kehittäjänä. Joten mihin sitoudutaan jatkossa?    

Asuminen ja elinvoimainen kylä                                                                                Kuivasjärvi -Vatajankylä on Parkanon kylistä vanhimpia, vakinaisesti asuttuna jo 1600-luvulta saakka. Koko Pohjois-Parkanon alue on tärkeä asukkaille, viljelijöille, yrityksille ja maaseudulle hevosineen, lampaineen ja koirineen muuttaneille, sekä vapaa-ajanasukkaille, joista yhä useampi viettää alueella pidempään aikaa myös työn merkeissä. Viestintäyhteyksiä on parannettu kuituyhteyksillä, digitaaliset verkot ovat tärkeitä ja säilyttävä häiriöttöminä. Etäisyys asutukseen tulee olla vähintään 5 kilometriä ja yhteisvaikutukset huomioiden pidempi, mikäli halutaan kehittää asuttua kylää.

Me allekirjoittaneet haluamme suojella alueen asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden sekä tulevien sukupolvien oikeuden turvalliseen, terveelliseen, hiljaiseen ja luonnoltaan monimuotoiseen ympäristöön.                                        Toivomme, että tilannetta arvioidaan pidemmällä aikavälillä luonnon, kestävän matkailun sekä asumisviihtyvyyden, -turvallisuuden ja -terveellisyyden kannalta.    Vetoamme Parkanon kaupungin päättäjiin, että Takakangas -Pihlajaharjun alueelle ei kaavoiteta tuulivoimaloita asutuksen ja Geopark-alueen läheisyyteen, vaan turvattaisiin alueen terveelliset ja viihtyisät elin- ja vapaa-ajanolosuhteet, virkistyskäyttö, luonnonrauha ja koskemattomuus.  Meillä kuntalaisina on päätösvalta oman alueemme kestävän kehityksen mukaisesta kehittämisestä ja arvoista. Pohjois-Parkanon alueella näiden eteen on tehty paljon työtä järviluonnon, metsienhoidon, kosteikkojen ja soiden ennallistamisen kautta.

Kiitos, kun allekirjoitat.


Pohjois-Parkanon kyläseura ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pohjois-Parkanon kyläseura ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…