Ei tuulivoimaa Tevaniemeen

1.      Adressin tarkoitus

Ikaalisten Tevaniemeen on suunnitteilla tuulivoima-alue, johon kuuluisi 9 kappaletta 285 metriä korkeaa jättituulivoimalaa. Suunnitellut voimalat edustavat suurinta teollista tuulivoimalakokoluokkaa 8 MW, jota maassamme on koskaan ollut. Puhutaan siis teollisuusluokan tuulivoima-alueesta.

Vastustamme tuulivoima-alueen perustamista Ikaalisten Tevaniemeen ja vaadimme että tuulivoimala-alueen kaavoittaminen on lopetettava.  myllyt_valokuva1.jpg

Havainnekuva

 

2.      Tuulivoimala-alueen haittoja ihmisille ja elinkeinoille

Energiayhtiöt myöntävät tuulivoimaloilla olevan negatiivisia ympäristövaikutuksia. Näitä ovat mm. ympäristö-, näkö-, välke-, tärinä- ja äänihaitat (ks. myös laki eräistä naapuruussuhteista 17 §.)

Lähellä suunniteltua tuulivoima-aluetta sijaitsee runsaasti vakituista asutusta, isoja karjatiloja sekä kesämökkejä. Kylämme alueet tarjoavat hyvinvointia muun muassa metsästys- ja marjamaastojen muodossa. Toteutuessaan tuulivoimala-alue muuttaisi peruuttamattomasti alueen elinympäristöä melu- ja välkehaittojen vuoksi sekä vaikuttaisi negatiivisesti asukkaiden viihtyvyyteen ja terveyteen.

32 johtavaa saksalaista tutkijaa, professoria ja tohtoria lähettivät huhtikuussa 2019 maan poliittiselle johdolle avoimen kirjeen infraäänestä:

”Teknisten laitteiden, kuten esimerkiksi tuuliturbiinienlähettämä infraääni on aliarvioitu sekä niiden vakavuudessa että epidemiologisen merkityksen suhteen. Nykyiset väestön suojelemisstandardit eivät vastaa uusimpia tieteellisiä löydöksiä. Korostamme nimenomaisesti, että nämä vaikutukset ylittävät merkittävällä tavalla normaalin häirinnän tason. Kyse on sairauksista: vakavat sairaudet ja niiden oireet vaihtelevat merkittävistä unihäiriöistä, joilla on elimellisiä vaikutuksia toissijaisiin sairauksiin, kuulon fysiologiseen heikkenemiseen ja muihin häiriöihin, sydänlihassolujen heikkenemiseen ja ahdistuneisuushäiriöiden lisääntymiseen. Oireet ovat moninaiset. Yksi oire vaikuttaa useisiin fyysisiin ja psykologisiin toimintoihin. Monia näistä vaikutuksista ei ole likellekään tutkittu tai ymmärretty. Kärsivien arvioitu lukumäärä on synkkä etenkin siksi, että kaikki lääkärit eivät ole tietoisia sairauksien syy-yhteydestä tekniseen infraääneen. Etäisyyssääntöjen mukainen arvio on siis vain jäävuoren huippu. Arvio Saksassa kärsivien kokonaismäärästä on tuhansista satoihin tuhansiin. Tästä aiheutuvat terveyskustannukset, jotka johtuvat varhaisesta työkyvyttömyydestä ja työn menetyksestä, ovat tuskin mitattavissa. Tieteelliset tutkimukset ja lausunnot päättyvät yleensä arvioon, että ’lisätutkimukset ovat tarpeen’. Hallitus ja hallituspuolueet tulkitsevat tätä lausuntoa väärin, ts. että terveysvaikutuksia ei ole. Näitä lausuntoja käytetään myös tuomioistuinten päätöksenteoksessa. Saksan tuulivoimarakentaminen jatkuu, josta seuraa väistämättä dramaattisia vaikutuksia. Ottaen huomioon jo paljastuneet infraäänen aiheuttamat sairaudet ja niiden epidemiologinen laajuus, uskomme, että ennalta varautumisen periaate edellyttää poliittisen johdon kiireellisiä toimia. Tuuliturbiinien vaarattomuus ja asetusten perusteet on määriteltävä uudelleen.” (https://www.dropbox.com/s/dj773n0izqp3yrf/Tutkimuskatsaus_Tuulivoiman%20haitalliset%20terveysvaikutukset.pdf?dl=0)

Voimala-alue aiheuttaisi merkittävää haittaa paitsi seudun asukkaille ja mökkiläisille, myös paikallisille elinkeinoille. Esimerkiksi Poltinkoski Golfin golfkentät laskeutuvat juuri suunnitellun tuulivoima-alueen suuntaan. Noin viiden kilometrin päässä voimala-alueesta on toimintansa juuri aloittanut, Suomen suurin navetta. Lisäksi alueella on useita muita karjatiloja. Muualla maailmassa, muun muassa Saksassa, on jo pienempien, noin 3 MW:n voimaloiden infraäänen huomattu haittaavan muun muassa eläinten tiinehtyvyyttä. Riski suurnavetan sekä alueen muiden eläintilojen tuotannon laskuun on suuri.

Voimaloiden merkittävät haittavaikutukset eivät kosketa pelkästään Tevaniemen seutua, sillä nämä valtavat 285-metriset voimalat näkyisivät erittäin merkittävällä tavalla myös esimerkiksi Ikaalisten keskustaan sekä Kyrösjärven ranta-alueille. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Tampereen Näsinneulan huippu on vain 168 metrin korkeudessa (kuva). Suunnitellut voimalat tulevat näkymään suuressa osassa Ikaalisten kaupunkia, eivät ainoastaan Tevaniemen seudun kyläalueilla. Paikkakuntamme asukkaat, luontoarvot, virkistyskäyttö, kulttuurimaisemat, harrastaminen, eläinkannat ja linnusto tulisivat kärsimään voimaloiden tuomista haitoista. Asumme ja viihdymme täällä, koska saamme elää luonnon helmassa ja nauttia rauhasta ja hiljaisuudesta. Täällä sijaitsevat myös monien perheiden satoja vuosia vanhat sukumaatilat.

Ikaalinen mainostaa itseään nettisivuillaan näin: ”Tervetuloa elämään ja asumaan Ikaalisiin keskelle upeaa järviluontoa hyvien palveluiden äärelle”. Toteutuessaan voimala-alue vaikuttaisi luonnonrauhastaan tunnetun matkailu- ja kylpyläkaupunki Ikaalisten maisemaan peruuttamattomasti ja lopullisesti. Tämä vaikuttaisi kielteisesti paikkakunnan kasvamiseen etätyön mahdollistaman maallemuuton myötä: potentiaaliset maallemuuttajat valitsisivat Ikaalisten sijaan jonkin toisen paikkakunnan, jossa vastaavaa maisema- ja terveyshaittaa ei ole. Tuulivoima-alueen toteutumisen myötä Ikaalinen menettäisi sen ainoan ja parhaan valttikortin: matkailun ja luonnonkauneuden.

Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus turvattu. Tuulivoimala-alueen alueen kiinteistöjen arvo tulisi laskemaan: suomalaisen Aktia Kiinteistövälitys Oy:n antaman lausunnon mukaan “asuinkiinteistöjen arvo alenee keskimäärin kolmasosan tuulivoima-alueen lähivaikutusalueella, eli 3 kilometrin säteellä” (Lindholm, M., “Lausunto Näsen kartanon Tuulivoimapuiston OYK-ehdotuksesta ja sen vaikutuksista kaava-aluetta ympäröivien kiinteistöjen arvoon”, Aktia Kiinteistövälitys, 2013).  

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tuulivoimaloiden rakentaminen on osoittanut, että ihmiset joutuvat eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa vuoksi: voimaloiden lähellä asuvat ihmiset joutuvat maksamaan voimaloiden olemassaolosta kovan hinnan ympäristön, terveyden ja omaisuuden arvon menetyksinä. Näin ollen myös perustuslain 7 §, jonka mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, jää toteutumatta. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan tuulivoimalat ovat merkittävä terveydellinen niiden vaikutuspiirissä asuville ihmisille. On epäeettistä ja perustuslain vastaista, että osa kansalaisista altistetaan tuulivoimaloiden haittavaikutuksille.  

 

3.      Tuulivoima-alueen haittoja ympäristölle

Perustuslain 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä on tärkeä Tevaniemen pohjavesialue, joka on tänä päivänä harvinainen ja arvokas luonnonvara. Tällä merkittävällä pohjavesialueella sijaitsevalla Tevaniemen vedenottamolta useat sadat taloudet ja maatilat saavat vetensä (https://ikaalinen.fi/wp-content/uploads/2019/02/Pohjavesialueiden-suojelusuunn-sivut-28-94.pdf). Tuulivoimaloiden koneistoissa on tuhansia litroja voiteluöljyjä sekä esimerkiksi jäähdytysnesteitä ja lavoista irtoavaa mikromuovia, joiden leviäminen ja vuotaminen ympäristöön saastuttaisi tämän pohjavesialueen.

Suunnitellut voimalat ovat myös suuri paloturvallisuusriski. Onnettomuustilanteessa kesäkuivalla laajalle ryöstäytyvä palo aiheuttaa vakavaa vaaraa ympäristölle. Palavan tuulivoimalan sammuttaminen on mahdotonta. Talvella tuulivoimalan siipien jäänheitto on ongelma. Lisäksi muun muassa siipien katkeaminen aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin, siivenpalasten lentäessä kauaskin voimalasta. Alueen käyttömahdollisuus muun muassa metsästykseen ja muuhun virkistystoimintaan on vaarassa turvallisuuden vuoksi.

Tuulivoimala-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat Leppäsjärven, Poltinkosken, Kallionkielen ja Heittolan kulttuurimaisemat, joiden arvoa tuulivoimalat tulisivat vähentämään.

Haluamme Ikaalisten pysyvän elinvoimaisena, kuntalaisia kuuntelevana, ihmisystävällisenä ja luonnonläheisenä paikkakuntana! Me allekirjoittaneet vetoamme Ikaalisten kunnan päättäjiin, että Tevaniemen tuulivoima-aluetta ei kaavoiteta eikä rakenneta.

Kiitos, kun allekirjoitat! 

 
 
 

Margit Järvensivu    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Margit Järvensivu voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…