EI uraanikaivosta Rovaniemelle/Ylitorniolle

Päivitys 19.2.2009
Adressi on luovutettu työ- ja elinkeinoministeriölle 18.2.2009. Adressi kuitenkin pysyy netissä allekirjoitettavana.
------

AREVA Resources Finland Oy on hakenut kaivoslain mukaisia tutkimuslupia (valtausoikeuksia) uraanimalmin etsimiseksi Rumavuoma
1-13 -nimiselle alueelle, joka sijaitsee Rovaniemellä ja Ylitorniolla.

Vastustamme valtausluvan myöntämistä hankkeelle.

Perusteet:

1. Hanke tähtää uraanikaivostoiminnan aloittamiseen ja sen vaikutus kohdistuu huomattavasti esitettyä aluerajausta laajemmalle. Uraanikaivoshanke vaikuttaa alusta alkaen vahingollisesti Tornionlaakson ja koko Lapin pitkäjänteisesti rakennettuun maineeseen puhtaana luonnon ja turvallisuuden tyyssijana.

2. Uraanikaivoshankkeen työllisyysvaikutukset eivät riitä kompensoimaan sen kielteisiä vaikutuksia matkailulle, alkutuotannolle kuten maa-, poro- ja kalataloudelle sekä marjastukselle. Asuntojen ja maan arvo huononisi, eikä huomiotta voi jättää alueella jo asuvien viihtyvyyttä ja oikeutta kokea olonsa turvalliseksi.

3. Uraanin louhinta eroaa tavallisesta kaivostoiminnasta mm. siinä, että sen haitat nimenomaan terveydelle ovat moninaisia: esimerkiksi alttius sairastua keuhkosyöpään moninkertaistuu. Terveysriskit eivät kohoa ainoastaan kaivoksen työntekijöiden keskuudessa vaan vaarassa ovat myös lähiseudun asukkaat, jotka joutuvat alttiiksi uraanille elintarvikkeiden, veden ja ilman kautta.

4. Edellisestä kohdasta johtuen kunnan terveyskulut kasvaisivat vuosien saatossa huomattavasti.

5. Kaivoksesta saatavaa uraania ei voida jatkojalostaa Suomessa vaan se olisi kuljetettava autoilla, junilla ja ehkä myös laivoilla johonkin Euroopan alle kahdestakymmenestä prosessiin pystyvästä laitoksesta. Tämä ei ole nähdäksemme mitenkään energiataloudellista saatikka vaaratonta.

6. Alue sijaitsee luonnonolosuhteiltaan aralla alueella. Valtausalueella on Natura 2000-verkostoon kuuluva Mustiaapa-Kaattasjärvi-alue sekä runsaasti erikokoisia vesistöjä. Pohjavesialueen sijainti ja yhteys lähialueiden jokiin - kuten Naturaan kuuluvaan Tornionjokeen - olisi ehdottomasti selvitettävä jo tässä vaiheessa. Tästä johtuen myös naapurimaaltamme Ruotsilta olisi korrektia pyytää mielipide. Näihin seikkoihin nojaten vaadimmekin, että alueella teetetään YVA eli ympäristönarviointi. Alueen hydrokemiallinen vakaus olisi myös syytä selvittää.

7. Areva Resources Finland Oy:n emämaassa Ranskassa on käynnissä yhtiötä vastaan oikeudenkäynti, jossa sitä syytetään pohjavesien ja vesistöjen pilaamisesta. Ranskan lisäksi yhtiön toiminta on ollut monella tapaa moraalitonta mm. Kanadassa, Yhdysvalloissa, Nigerissä ja Ghanassa. Minkä vuoksi tällainen yhtiö nyt Suomessa toimisi eri lailla? Eikö juuri liki puoli vuosisataa vanha kaivoslaki ole houkutellut yhtiötä hamuamaan kaivosvaltauksia ympäri Suomea?

8. Uraanikaivosten voitot menevät monikansallisille yhtiöille, mutta haitat jäävät ikuisiksi ajoiksi paikkakunnalle. Kaivostoiminnan loputtua jälkeen jää mm. säteileviä kiviröykkiöitä, radioaktiivista pölyä ja myrkyllisiä jätevesialtaita. Jälkihoito oikeinkin hoidettuna on vain ”kosmeettista”, koska haitat säilyvät ympäristössä käsittämättömän pitkiä aikoja. Kuka tästä voisi ottaa vastuun? Olemmeko me tämän ajan ihmiset jo niin moraalittomia, että olisimme valmiit vaarantamaan tulevien sukupolvien elämän?

9. Vetoamme Suomen perustuslain 20§, jossa sanotaan: ”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja sen kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.” Tähän vedoten Suomen päättäjien on otettava huomioon kansalaisten mielipide.Ennen asian ratkaisemista työ- ja elinkeinoministeriö varaa mahdollisuuden esittää mielipiteitä valtaushakemuksesta. Mielipiteet tulee jättää viimeistään 18.2.2009, jolloin adressi luovutetaan ministeriölle.

Lisätietoja:
http://www.tem.fi/Uraanivaltaushakemukset/areva
http://www.stuk.fi/sateilytietoa/ukk/uraani/fi_FI/ukk_uraani/
http://www.greenpeace.org/finland/fi/ydinvoima/Riskit/uraani
http://www.facts-on-nuclear-energy.info/1_dead_end.php?l=fi&f=783189677


Anne Syväniemi-Kuitunen    Ota yhteyttä adressin tekijään