Vastustamme suunnitelmaa rakentaa tie Avantin teollisuusalueelta Tammen ja Metsolan asuinalueiden vä

VETOOMUS LIEDON KUNNAN PÄÄTTÄJILLE

TURUN KEHÄTIEN (KANTATIE 40) PARANTAMINEN VÄLILLÄ KAUSELA – KIRISMÄKI


Turun tiepiirissä on meneillään yleissuunnitelma kt40:n parantamiseksi välillä Kausela-Kirismäki. Suunnitelmaan kuuluu muun muassa tielinjaus Avantin teollisuusalueelta Tammen-Metsolan asuinalueiden läpi VT 10:lle. Me alueen asukkaat olemme tuoneet vastustavan mielipiteemme julki ensimmäisen kerran SITOlle, tiepiirille sekä Liedon kunnan päättäjille osoittamassamme kirjelmässä lokakuussa 2009, jonka allekirjoitti yli 150 alueen asukasta. Iso joukko alueen asukkaita osallistui ”keskustelutilaisuuteen” 10.3. Loukinaisten koululla ja antoi tilaisuuden jälkeen SITOlle palautetta tiesuunnitelmasta. Olemme myös esittäneet asukastyöpajassa joulukuussa 2009 ideoidun vastaehdotuksen mielestämme perustellummasta ja järkevämmästä tielinjauksesta ko. alueelle. Suunnitelma on lähetetty Turun tiepiiriin maaliskuussa 2010 sekä esitetty 10.3. tilaisuudessa. Mitään vastausta ehdotukseen ei ole sen lähettäjälle esitetty.

Me allekirjoittaneet vastustamme tielinjausta seuraavin perustein:

ELY ja Liedon kunnan kaavoitusviranomaiset yrittävät nyt esittämässään suunnitelmassa hyödyntää osaa vanhasta tievarauksesta aivan eri tarkoitukseen, kuin mihin tie alun perin kaavassa oli suunniteltu Mielestämme kyseistä tievarausta ei voi soveltaa Kaarinantien ja teollisuusalueen liikenteen johtamiseen asuinalueiden läpi vt10:lle.
Yleiskaavassa on tievaraus Liedon eteläiselle ohikulkutielle, joka kulkisi Avantin ja asuinalueen (Tammi, Metsola, Kolimäki-Lompsa, Nenämäki) keskeltä. Tähän tiehen on yhdystievaraus pohjoispuolen asuinalueilta. Tien tarkoitus on ollut palvella alueiden asukkaiden liikkumista ohikulkutielle. Nyt esitetyssä suunnitelmassa aiemman tievarauksen em. pääliikenneosuus (Liedon eteläinen ohikulkutie) on unohdettu kokonaan ohikulkutien osalta ja tarkoitus on ohjata Kaarinantien ja Avantin teollisuusalueen liikenne asuntoalueiden läpi vt10:lle. Uudessa suunnitelmassa asuinalueiden läpi menevän tien käyttö, kuormitus ja meluhaitat ovat aivan eri luokkaa kuin alkuperäisen suunnitelman.


Suunnitelmalla on dramaattiset vaikutukset asuinympäristölle

- Avantin teollisuusalue ja sen luonne on muuttunut viime vuosina. Liikennekuormitus ja melu on kasvanut ja kasvaa vielä rajusti. Sen liikenteen syöttäminen asuntoalueen läpi on vähintäänkin arveluttavaa. Julkisuudessa viime aikoina annetut kommentit koskien Avantin kehitystä logistiikkakeskuksena ja raskaan kaluston huoltokeskittymänä tarkoittaa merkittävää raskaan liikenteen kasvua alueen teillä, myös suunnitellulla tiellä asuntoalueen läpi. Suunnitelmien mukaan liikennettä tiellä olisi jopa 6100 ajoneuvoa vuorokaudessa, ympäri vuorokauden ja viikon jokaisena päivänä.
- Tieväylän puhkaisu ohjaa Avantin teollisuusalueen ja ohikulkutien melun asuntoalueille. Samoin nykyisen 10-tien melu ajautuu asuntoalueille. Vaikutukset ovat selkeästi kuultavissa jo nyt kun Avantin ympäristön metsää on kaadettu. Jos jäljellä oleva metsäkaistale puhkaistaan, kasvaa melu alueella huomattavasti.
- Tielinjauksessa on voimakkaita nousuja, joissa raskaat ajoneuvot tuottavat selkeästi normaalia korkeampaa melutasoa. Lisäksi maaston kalliot heijastavat ääniä varsinkin ylempänä oleviin asuma-alueisiin. Esimerkiksi Metsolasta Avantiin päin on noin 400 m noin 4 % nousua (vaikka ylhäällä oltaisiinkin kallioleikkauksessa) ja raskaskalusto joutuu kiihdyttämään risteyksestä lähdettyään lähes 0 nopeudesta tähän mäkeen. Uusilla asuntoalueilla melutaso alle 55dB ja alle 45dB yöllä. 10.3. esitetyt melukartoitusten tulokset voidaan kyseenalaistaa. On varsin helppo osoittaa, että 10.3.10 tilaisuudessa esitetyt meluaidat ole lainkaan riittäviä melun hallitsemiseksi kyseisissä olosuhteissa.
- Valtioneuvoston kannanotoissa on hyvin selvästi tuotu esiin tavoitteet kaavoituksen suunnittelussa: olemassa oleville asuntoalueille ei tule tuoda liikenteen aiheuttamaa melua ja raskaan liikenteen ohjaukselle on lisäksi omia ohjeistuksia.
- Tien rakentaminen lisää huomattavasti useamman vuoden jatkunutta ja yhä jatkuvaa louhintamelua. Vuosia jatkuva melu asuntoalueella ei voi olla hyväksyttävää. Tästä asiasta kaiketi ollaan jo oltu yhteydessä ylempiin ympäristöviranomaisiin useiden vuosia jatkuneiden Avantin louhintatöiden johdosta.
- Tieltä pihoille ajautuva pöly ja liikenteen saasteet ovat rasite asukkaille epäpuhtautena ja samalla myös terveysriski. Omakotitalojen pihoilla kasvatetaan yleisesti hedelmäpuita, marjapensaita ja kasvimaata.
- Lisäksi on huomioitava vaarallisten aineiden asuntoalueen läpi kuljettamiseen liittyvät riskit.

Asumisviihtyvyys vaakalaudalla

- Tammen-Metsolan välinen metsäkaistale on merkittävä ulkoilu- ja kuntoilu-alue ympäröivälle asujaimistolle sekä laajemmallekin ympäristölle. Jos se pilkotaan, viimeinenkin ”metsä” alueelta hävitetään.
- Metsää hyödynnetään sienestykseen, marjastukseen ja yleiseen rentoutumiseen.
- Puusto tuo viihtyisyyttä ja vaimentaa ympäröivää melua.
- Tieltä pihoille ajautuva pöly ja liikenteen saasteet ovat rasite asukkaille epäpuhtautena ja samalla myös terveysriski.
- Nykyisellään alue on asuntoalueena erittäin arvostettu ja haluttu ja ihmiset ovat valmiita panostamaan asumiseen.
- Huomattava liikenteen melun kasvu. Tielinjaus on ristiriidassa kaavoitussuunnitelmaan nähden, koska meluhaittojen tuomista olemassa oleville ja tuleville asuinalueille tulee välttää.

Suunnitelma on lyhytnäköinen

- Uusi tie saisi aikaan yhden uuden risteyksen, mutta vanhat pullonkaulat jäisivät.
- Tie lyhentäisi matkaa Avantista 10-tielle vain noin kilometrin. Alhaisempi nopeus oikaisulla ei ajassa paljonkaan säästä.
- Tavoiteltavat hyödyt suhteessa taloudellisiin ja asumisviihtyvyyden uhrauksiin ovat pienet. Vastaavilla taloudellisilla panostuksilla voitaisiin merkittävästi parantaa Avantin liikenteen ohjausta nykyisiä tielinjoja parantamalla. Tällöin olemassa olevia pullonkauloja saataisiin myös purettua (viit. työryhmän ehdotukset asukastyöpajasssa 10.12.09 ).


Toivomme Liedon kunnan päättäjien osaavan tehdä kauaskantoisia ja järkeviä ratkaisuja, jotka ottavat huomioon myös kunnan asukkaiden, veronmaksajien, asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden. Olisi erittäin outoa, jos Liedon kunta toimisi valtioneuvoston suositusten vastaisesti tuomalla merkittäviä ympäristö- ja meluhaittoja asuinalueille. Liedon kunnan tarkoituksena lienee saada valtio maksamaan Avantin alueen yritysten liikennejärjestelyt asukkaiden kustannuksella - viime kädessä maksajia olemme kuitenkin me veronmaksajat. Tiesuunnitelman kustannukset verrattuina sen mahdollisesti aikaansaamiin hyötyihin ovat olemattomat.

Hanna ja Jari Vehmas    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoituksellani hyväksyn, että Hanna ja Jari Vehmas välittää nimeni päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö Suomen erota EU:sta?