Kajaanin kaupungin on luovuttava Pirunvaaran, Olliskanvaaran ja Pirttimäen virkistysmetsien hakkuista

Kajaanin kaupungin on luovuttava Kajaanin Pirunvaaran ja Olliskanvaaran, sekä Otanmäen Pirttimäen avo- ja pienaukkohakkuista. Nämä alueet tulee rajata metsätalouskäytön ulkopuolelle arvokkaina lähiluontokohteina.

Adressi on sulkeutunut ja vetoomus toimitetaan Kajaanin kaupungille.  Allekirjoituksia kertyi yhteensä 875 kappaletta (osa paperilla, osa verkkoadressissa).

KIITOS kaikille allekirjoittaneille!

Pirunvaaran ja Otanmäen hakkuualueilta löytyi uhanalaista lajistoa. Lisätietoa sll.fi/kajaani

Kajaanin Pirunvaaralla kulkeva polku ja uusi tulipaikka on yksi kaupunkilaisten suosituimpia lähiretkikohteita. Pirunvaaran metsä on luonnoltaan monimuotoista ja vaihtelevaa. Avo- ja pienaukkohakkuut pirstaloivat täysin alueen metsän, eivätkä ne ole oikea tapa käsitellä monimuotoista ja arvokasta lähimetsää.

Olliskanvaaran lahopuurikas vanhan metsän alue Lohtajalla on syrjäinen, eikä siellä ole retkeilyrakenteita. Olliskanvaaran metsällä on hyvä potentiaali päästä valtion METSO-suojeluohjelman piiriin, jolloin kaupunki saisi alueen suojelusta puuston arvoa vastaavan tulon. Alueelle suunnitellut harvennukset vähentävät metsän monimuotoisuutta ja suojeluarvoa.

Pirttimäki on Otanmäen asukkaiden tärkeä lähiluontokohde, jossa kulkee latu ja kuntoreitti. Nyt reitin varrelle on suunniteltu aukkohakkuita.

Kaupunki rajasi nämä alueet arvokkaina kohteina metsätalouskäytön ulkopuolelle jo vuosien 1996-2005 metsäsuunnitelmassa. Uudessa metsätaloussuunnitelmassa alueet otettiinkin hakkuiden piiriin. Luonnonsuojelu- ja asukasyhdistykset ovat ajaneet vuosia aktiivisesti alueiden suojelua, samalla kun kaupunki on kehittänyt niiden retkeilyrakenteita, polkuverkostoa ja opasteita. Nyt ympäristöteknisen lautakunnan 24.8.2022 päättämät hakkuut vesittäisivät toteutuessaan vuosien suojelutyön.

Kajaanin kaupunki omistaa talousmetsää yli 6000 hehtaaria, josta suojeltuna on alle puoli prosenttia. Luonto- ja virkistysarvojen turvaamiseksi ei riitä että arvokkaissa metsissä suoritettavat hakkuut rajataan ja maisemoidaan polkuverkoston mukaan. Arvokas lähiluontokohde ei ole vain kulissi polulle. Metsän monimuotoisuus syntyy alueen kokonaisuudesta. Lähiluontokohteet ovat yksi Kajaanin kaupungin tärkeimpiä viihtyvyys-, ja vetovoimatekijöitä. Lisäksi metsäluonto tarjoaa kodin lukemattomille lajeille. Monimuotoinen lähiluonto on korvaamattoman arvokas myös ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille.

Tämä vetoomus, allekirjoituksineen toimitetaan Kajaanin kaupungin hallitukselle syksyn 2022 aikana. Vetoomuksen allekirjoittajat vaativat että Pirunvaaran, Olliskavaaran ja Pirttimäen erillisuusnnittelueet rajataan metästalouskäytön ulkopuolelle ja alueita käsitellään tulevaisuudessa suojelu- ja virkistyskohteina.

Ainoastaan muutamat alueilta löytyvät nuoret istutustaimikot voidaan harventaa, sekä maiseman ja retkeilyverkoston ylläpitämiseksi voidaan tehdä toimia. Kaikista laajemmista hakkuista näissä metsissä on luovuttava.

 

Kuva Pirunvaaran retkeilypolun varreltaPirunvaaran_polku.jpg

 


Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään