Adressi Suomalaisuuden puolesta: RKP_protesti

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Adressi Suomalaisuuden puolesta: RKP_protesti.

kai haavisto
helsinki

#1

02.11.2006 18:29

Ruotsi-suomi historia on yksi niistä myyteistä joiden varaan olemme maailmankäsitystämme virheellisesti rakentaneet... Ruotsinkielen asema oli ruotsin kiristyksen tulos... jos suomi ei olisi siihen sitoutunut niin Ruotsin valtio olisi viivytellyt Suomen itsenäisyyden tunnustamista ja koko itsenäistymisprosessi olisi vaarantunut.

Yhteinen historiammen Ruotsalaisen miehittäjävallan alaisuudessa oli malliesimerkki kolonialismissa, jossa häikäilemätön emämaa riistää alusmataan taloudellisesti ja tapattaa kansaa omien tarkoitusperiensä saavuttamiseksi.

Suomalaisia sotilaita tapatettiin tahallisesti sodissa jotta omia joukkoja voitiin säästää, vihollisen hyökätettä suomeen ei suomalaisten joukkojen annettu puolustaa kohteeksijoutunutta siviiliväestöä ja pakkoverotus jätti suomalaiset useita kertoja nälänhätään emämaan elintason korottamiseksi.

Nykyiset suomenruotsalaiset eivät toki ole vastuussa esi-isiensä hirmutöistä, mutta ei heidän etuoikeuksilleenkaan ole mitään perustetakaan...

Etuoikeutetun aseman menettäminen ei ole sotoa.

Peruskoulu ja koko koulujärjestelmämme turvaa riittävän suomenkielen opetuksen kaikille, joten ruotsinkielen erityisasemalle ei ole perustetta. Jos ruotsinkielinen vähemmistö ei kykenen säilyttämään omaa kulttuuriaan, se osoittaa että koko kulttuuri on ollutkin vain hallinnollinen tuotos vailla todellista pohjaa...

Suomi voi vihdoinkin aloittaa elämän oman kulttuurinsa varassa, kun se vapautuu viimeisestä siirtoma-aikaisesta traumastaan.

Pauli Ojanperä
Jyväskylä

#2

10.11.2006 16:35

Hupenevan suomenruotsalaisuuden rigor mortis ja kansainvälistyneiden turaanilaissuomalaisten oikeustaju nostavat kielikeskustelua valtakunnan viestimiin. Ruuneperin hyväuskoinen hölmö on noussut voimattomasta vallan tahdostaan keskustelemaan omasta ja vähemmistökielten asemasta Suomessa. Miten niukkenevilla resursseilla taataan oikeudenmukainen kohtelu kaikille kieliryhmille monikielisessä Suomessa?

Eri kieliryhmien itsessään sisältämä ja kokonaisuudelle tarjoama aito monimuotoisuus rikastuttaa vuorovaikutusta tarjoamalla arvokkaita näkökulmia kaikkiin arjen tilanteisiin. Selvästikään mekaanisesti lainsäädännöllä luetellut pakot eivät voi suojella tällaista vähemmistöjen kirjoa. Kaikenkattaviin sääntöihin puristaminen luo painetta kansalaisten samankaltaistumiseen, mitä ei kuitenkaan pidetä tavoiteltavana. Kielilain seurantaraportti osoittaa, että asetetut vaatimukset ovat suhteettomia ja kohtuuttomia. On tervehdyttävää, että keskusteluun otetaan ehdotuksia naapurimaiden kielten opiskelun tasavertaistamisesta.

Suomessa on päästävä eroon voimavaroja tuhlaavista eturyhmistä, jotka hyväksikäyttävät kielipoliittista tilannetta ja haittaavat hedelmällistä vuorovaikutusta. Nämä eturyhmät ajavat vain omaa etuaan, eivät vähemmistöjen, kielten tai kulttuurien etua. Ei pidä hyväksyä ylimielistä keskustelutapaa, jossa keskusteluosapuoli projisoi esitettyyn kritiikkiin omat ruotsalaiskansalliset alemmuuden tunteensa. Pitää myös valistaa niitä, jotka kirkkain silmin unohtavat suomenkielisten roolin oman kulttuurinsa luojina.
Lena Wiksten
Pori

#3

13.11.2006 19:21

"Adressin tekijä on päättänyt, että vetoomuksen allekirjoittajien nimet eivät ole julkisesti nähtävillä Internetissä. Yleensä syynä tämmöiseen päätökseen on se, että allekirjoituksien julkinen näkyminen houkuttelee häiriköitä."

Mielestäni tulisi pystyä seisomaan julkisesti näkemyksiensä takana.

Lena Wiksten
Pori
Esa Saastamoinen
Joutseno

#4

14.11.2006 13:54

1700 luvulle saakka asiointikieli oli suomen kieli, mutta harvojen ruotsalaisten, ruotsin valtaapitävien toimesta suomen kieli syrjäytettiin kaikista hallinnollisista elimistä. Ainoastaan suomenkielisiä julkaisuja olivat uskontoon liittyvät teokset. Uskonnollisella painostuksella saatiin alamaisille tiedoksi alamaisuus ja valtaapitävien ehdoton tottelevaisuus.
Suomessa suomen kieli pääkieleksi, kuten ruotsissa on ruotsin kieli, siten olemme tasavertaisia ja kohtelumme on oikeudenmukaista omassa suomenkielisten enemmistön Suomessa.
Sen jälkeen voimme suunnata energiamme tärkeisiin maailman kieliin.
Lars Dahl
Hanko

#5

21.11.2006 22:11

- Koska resurssit eivät riitä laatimaan jokaiselle oppilaalle yksilöllistä opetusohjelmaa, on opetus järjestettävä kaikille perusteiltaan mahdollisimman samanlaiseksi.
- Ruotsinkielen taidolla taataan se, että kullakin henkilöllä on mahdollisuus valita asuin- ja työpaikkansa. Tasa-arvoperusteen nojalla kuntatyönantajalla on oikeus, jopa velvollisuus, vaatia, että hakija osaa kunnassa puhuttua kieltä.
- Kansalliskielten osaaminen on perustaito, ammattiopinto on erikoistaito.
- Suomi ja ruotsi ovat kotimaassamme puhuttuja kansalliskieliä. Vaihtoehdoiksi esitetyt esim. englanti, saksa ja venäjä, ovat ulkomaalaisia kieliä. On selvää, että näiden kielten osaaminen helpottaa turistina pärjäämistä ulkomailla. On kuitenkin perusteltua kysyä: onko "pärjääväksi turistiksi" kouluttaminen yhteisin varoin kustannetun koululaitoksen perustehtäviin kuuluva asia?
- Ahvenanmaan käytäntö on varoittava esimerkki; merkittävä osa maakunnan nuorista joutuu muuttamaan ulkomaille (pääasiassa Ruotsiin), koska heillä ei ole käytännössä mitään mahdollisuuksia ilman suuria ylimääräisiä ponnistuksia saada töitä kotimaastaan, Suomesta.

- On mahdollista, että nykyisen asiantilan säilyttäminen tulee edullisemmaksi kuin asiantilan muuttaminen.
- Mahdollisen valinnanvapauden hyödyt ovat täysin avoimet. Hyötykriteereitä ei ole konkreettisesti olemassa.
- Nykytilassa asioiden tila tunnetaan, ja on olemassa tarkat yhteiskunnalliset syyt.
- Nykyinen status quo on johdattanut Suomen ennennäkemättömään hyvinvointiin.


- Perustuslaissa Suomi määritellään kaksikieliseksi; laki on lähtökohtaisesti aina oikeassa.
- On etua osata hyötyruotsia.
- Todennäköisyyksien mukaan englannin rinnalla tärkein kieli on ruotsi. Venäjä varmastikin nro kolme.
- Ruotsinkieliset ovat asuttaneet maata tuhannen vuoden ajan.
- Ruotsinkieliset ovat olleet rakentamassa tätä maata, heillä tulee olla oikeus käyttää äidinkieltään.
- Konkreettista reaalivaihtoehtoa ei ole olemassa.
- Suomi ja Ruotsi ovat henkisesti lähellä toisiaan.
- Suomi ja Ruotsi ovat taloudellisesti tärkeät kumppanukset.
- Tasa-arvovaatimuksen mukaisesti viranomaisen tulee voida palvella kansalaisiaan molemmilla kansalliskielillä.
- Kannattaa vastustaa kaikkeen ruotsalaisuuteen kohdistuvaa vihaa.
- Kannattaa opetella ruotsia, jolloin kaikki valtion ja kuntien virat ovat saavutettavissa.
- Oikea asenne ei saa mennä tosiasioiden edelle.
- Ruotsinkielen korkeita kustannuksia ei ole voitu lainkaan perustella. Lukuja ei ole olemassa.

- Koululaiset ovat pakkoruotsia vastaan; koululaiset eivät voi päättää asioista, koska he ovat vielä koululaisia.
- Myös ruotsinkieliset ja ruotsalaiset oppilaitokset ovat suomenkielisen tavoitettavissa. Kiintiöt eivät ole etniseen ryhmään sidottuja.
- Kansalainen voi vapaasti valita asuinpaikkansa ja pärjätä siellä ilman ongelmia.
- Voi löytyy ruotsinkielisen aviopuolison tai kumppanin, ja keskustella hänen äidinkielellään.
- Koululaisen aikuisiän valintoja ei voi ennustaa.
- Toinen ulkomaalaisten kielten opiskelun perustelu on kansainvälisen kaupan ja kansainvälisten suhteiden lisääntyminen. Perustelu on näennäisen pätevä. Ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista ei tule aikuisiällään saamaan tointa tai virkaa, jossa hän tarvitsisi ulkomaalaisia kieliä työssään.
- Yhteiskunnan on kohdistettava resurssit siten, että ne antavat perusedellytykset toiminnalle ja elämälle kotimaassa mahdollisimman monelle.
- Kansallinen suhtautumisemme kansallisiin kieliimme on malli, josta voimme syystä olla ylpeitä. Malli on tehokas ja lisää selkeästi kansalaisten tasa-arvoa ja valinnanvapautta sekä edistää yhteiskuntarauhaa muutoinkin kuin vain paperilla.
- Valinnaisuus ja vapaaehtoisuus yhteiskunnassa toimimisen perusedellytysten kohdalla on lähinnä heitteillejättöä muistuttava tilanne, jossa aikuiset selkeästi luopuvat sekä kasvatusvastuustaan että vastuustaan yhteiskunnan tulevaisuudesta.
- Peruskoulun tulee antaa nuorille valmiudet pärjätä suomalaisessa yhteiskunnassa, ei ulkomailla.
- Ruotsi ei vie tilaa miltään, vaan auttaa niissä muissa aineissa niistä kiinnostunutta. Tämän voi sanoa tietysti mistä tahansa muustakin kielestä. Ruotsi on Suomessa käytännössä hyödyllisempi.
- Tyhmyyden sankaruudeksi julistava henkilö on yhteiskuntakelpoisuudessaan näennäisen huono.
- Suurin osa suomalaisista viettää suurimman osan ajastaan Suomessa suomalaisten ihmisten seurassa.
- Oppivelvollisuuskoulun tehtävä ei ole antaa ammattikoulutusta, vaan Suomen kansalaisille kuuluvat perusvalmiudet, joiden pohjalta hän sitten voi tehdä päätöksen siitä, miksi haluaa tulla ja mihin ammattiin hän haluaa kouluttautua.
- Ruotsia voi pitää kansalaisvalmiuksien ja hyvän elämän kannalta tärkeämpänä aineena kuin esimerkiksi kemiaa.
- Suomalainen voi ruotsin taitonsa avulla osallistua suomenruotsalaiseen kulttuuriiin, sekä tutustua suomenruotsalaisiin ja ruotsalaisiin ihmisiin.
- Ruotsia ei opeteta ainoastaan ruotsinkielisten palvelujen turvaamiseksi, vaan myös siksi, että suomenkielisetkin voisivat käyttää mm. ruotsinkielisiä kulttuuripalveluja, lukea suomenruotsalaisia lehtiä ja myös kirjoittaa niihin mielipiteensä ilmaisemiseksi.
- Muiden maiden kieliä opetetaan ammatillisiin tarkoituksiin. Ruotsin kieltä opetetaan kansalaistarpeisiin, jotta voisimme puhua ruotsinkielisten ystäviemme, perheenjäsentemme ja sukulaistemme kanssa heidän omalla kielellään. Kaikki se on osa Suomen kansaan kuulumista ja suomalaisuutta.
- Nuoria ei kouluteta ensi sijassa sen takia, mikä heidän mielestään on kivaa, vaan sen takia, mitä yhteiskunta tarvitsee.
- Yhteiskunta tarvitsee koulutettuja ihmisiä, jotka oman erikoisalansa hallitsemisen lisäksi myös osaa elää yhteiskunnassamme lainkuuliaisena, kulttuuristamme monipuolisesti nauttivana ja yhteiskuntaan rakentavasti osallistuvana henkilönä.
- Tasa-arvon toteuttamiseksi on välttämätöntä, että myös enemmistölle annetaan mahdollisuus oppia vähemmistön kieltä. Näin kaksikielisyydestä ei tule vähemmistön etuoikeutta, vaan koko kansan asia.
- Nykyinen järjestelmä on pyritty rakentamaan mahdollisimman tasapuoliseksi. Sen periaatteena on vastavuoroisuus. Eli kun ruotsinkielisille on pakkosuomi, niin suomenkielisille on pakkoruotsi. Tämä on ns. reilua.
- Koulussa ei etukäteen voida tietää, kuka ruotsia aikuisena haluaa osata ja kuka ei. Koulu voi kuitenkin tarjota kaikille yhtäläisen mahdollisuuden oppia ruotsia, jolloin mukaan pääsevät nekin, jotka eivät sitä olisi omasta tahdosta valinneet.
- Ruotsi täydentää sananvapautta.
- Vähemmistö on osa kansakuntaa.

Kansalaisten tulee olla mahdollisimman yhdenmukaisessa asemassa. Suomen- ja ruotsinkielisiä syntyperäisiä suomalaisia tulee kohdella tasavertaisesti. Suomen- ja ruotsinkielisiä suomalaisia tulee palvella itse kunkin äidinkielellä.
Yhteiskunnan tulee kouluttaa julkisen palvelun tehtäviin ihmisiä, jotka voivat palvella molemmilla kielillä. Yhdenmukaisuusperiaatteesta seuraa, että molempia kieliä tulee käyttää opetuskielinä. Tästä seuraa, että:
maassa tulee olla oppilaitoksia ja opintolinjoja, joissa käytetään ruotsia opetuskielenä (aivan samasta syystä kuin maassa tulee olla oppilaitoksia ja opintolinjoja, joissa käytetään suomea opetuskielenä). Suomenkielisille tulee järjestää mahdollisuus päästä oppilaitoksiin ja opintolinjoille, joissa käytetään ruotsia opetuskielenä.
mika mustonen
helsinki

#6

22.11.2006 21:21

Nuilla "perusteillasi" ei ole mitään pohjaa. Ruotsia puhuvia on Suomen väestöstä 5%:a ja EU:n standardien mukaan vähemmistökielen puhujia pitäisi olla väh. 20 % väestöstä ennen kuin maan pitäisi virallisesti olla kaksikielinen.Lars Dahl
Hanko

#7

23.11.2006 17:12

Mistäköhän "EU:n standardeista" nyt mahtaa olla kysymys? Eihän kuvatunkaltaisia ole. Jos olisi, niin eihän koko EU:hun oltaisi edes liitytty!
mika mustonen
helsinki

#8

24.11.2006 15:28EU ei päätä eri maiden kielipolitiikasta, mutta sen suosituksissa raja kaksikielisyydelle olisi 20 %:a. Eikä se kaksikielisyys tarkoittaisi silloinkaan välttämättä sitä että enemmistön pitäisi opetella pakolla vähemmistön kieltä. Eli Suomen kielipolitiikka ontuu pahasti. Suorastaan hävettää kuinka luusereita suomenkieliset ovat kun ovat suostuneet mokomaan. Suomenkieliset ovat jo liian kauan suostuneet moiseen ja nyt kyllä saa jo riittää!


Hyvä Lars. Jos kerrankin ottaisit sen pääsi sieltä pensaasta ja ajettelisit koko "pakkoruotsin" opettamisen mielekkyyttä koko ikäluokalle.
Suurin osa suomenkielisistä ei koskaan tarvitse sitä, ei työelämässään eikä arkielämässään, koska suomenruotsalaisia on yksinkertaisesti niin pieni määrä Suomessa ja kommunikointi ruotsinkielisten kanssa sujuu useimmiten suomeksi tai englanniksi, mutta harvoin ruotsiksi. Yritysmaailmassa on työkieli lähes poikkeuksetta englanti, myös ruotsalaistaustaisissa
yrityksissä. Myös Suomen liike-elämän kommunikointi muiden pohjoismaalaisten kanssa käydään yleensä englanniksi.


Suomenkieliseen kulttuuriin kuuluu koko suomenmaan historia ja osittain myös Ruotsin historia siltä osin kun Suomi kuului Ruotsiin. Mutta suomenkielisten
identiteettiin ja kulttuuriin EI KUULU ruotsin kieli. Ruotsin kieli kuuluu
pelkästään suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten identiteettiin. Suomenkielisille ruotsinkieli on vieras kieli.


Suomenruotsalaiset ovat suomalaisia, mutta se ei velvoita koko muuta kansaa opiskelemaan heidän kieltänsä pakolla. Eri asia jos suomenruotsalaisia olisi esim. 25 %:a väestöstä, tosin silloinkin pakottaminen kielen opiskeluun olisi erittäin kyseenalaista.


Ruotsinkielisillä on oikeus saada palveluja ruotsinkielellä julkisella sektorilla kaksikielisillä alueilla. Tämän tulee kuitenkin tapahtua demokraattisesti siten, että organisaatioissa vaatimus
ruotsia taitavien määrästä on suhteutettu alueen ruotsinkielisen väestön määrään. Ruotsinkieliset riittävät ylläpitämään ruotsikieliset palvelut Suomessa. Tutkimusten mukaan suomenkieliset suhtautuvat hyvin positiivisesti suomenruotsalaisiin, eikä ruotsinopiskelu häviä Suomesta mihinkään, jos se tulisi vapaaehtoiseksi.
Lars Dahl
Hanko

#9

25.11.2006 01:28

Hei Mika, unohdit kertoa mistä EU:n suosituksista on kyse. Asiakirjaviite, kiitos. Netistäkin löytyisi jos sellainen olisi.

-Lasse-
JP Lohtari
Asikkala

#10

28.11.2006 23:13

Lars Dahl, oletko ikinä myöskään nähnyt EUn vaadetta opettaa vähemmistökieli maan valtaväestölle?

Halusin myöskin hyökätä ruotsin opetusta puolustavien väitteidesi kimppuun, joten pidemmittä puheitta:


- Koska resurssit eivät riitä laatimaan jokaiselle oppilaalle yksilöllistä opetusohjelmaa, on opetus järjestettävä kaikille perusteiltaan mahdollisimman samanlaiseksi.

Miksi resurssit sitten riittävät jo nyt vapaaehtoisten kielien opettamiseen paljon pienemmillä opetusryhmillä? Miksi meidän pitäisi nostaa yksi ainoa kieli ylitse muiden puhuessamme muista kielistä kuin omasta äidinkielestämme?

- Ruotsinkielen taidolla taataan se, että kullakin henkilöllä on mahdollisuus valita asuin- ja työpaikkansa. Tasa-arvoperusteen nojalla kuntatyönantajalla on oikeus, jopa velvollisuus, vaatia, että hakija osaa kunnassa puhuttua kieltä.

Elämmekö yhteiskunnassa, joka määrää etten saa muuttaa asuinsijoiltani vaikkapa Hankoon vain koska en osaa siellä puhuttua "paikallista" kieltä?

- Kansalliskielten osaaminen on perustaito, ammattiopinto on erikoistaito.

Miten saamen kielen asema eroaa ruotsin kielen asemasta? Vähemmistö ei ehkä ole yhtä suuri eikä alue sama, mutta muuten se eroaa ruotsin kielen asemasta vain pakottomuutensa perusteella.


- Suomi ja ruotsi ovat kotimaassamme puhuttuja kansalliskieliä. Vaihtoehdoiksi esitetyt esim. englanti, saksa ja venäjä, ovat ulkomaalaisia kieliä. On selvää, että näiden kielten osaaminen helpottaa turistina pärjäämistä ulkomailla. On kuitenkin perusteltua kysyä: onko "pärjääväksi turistiksi" kouluttaminen yhteisin varoin kustannetun koululaitoksen perustehtäviin kuuluva asia?

Pärjääväksi turistiksi? On selvää, että ruotsin opiskelu auttaa turistina pärjäämistä Ruotsissa?

- Ahvenanmaan käytäntö on varoittava esimerkki; merkittävä osa maakunnan nuorista joutuu muuttamaan ulkomaille (pääasiassa Ruotsiin), koska heillä ei ole käytännössä mitään mahdollisuuksia ilman suuria ylimääräisiä ponnistuksia saada töitä kotimaastaan, Suomesta.

Olisiko asialla kenties jotain tekemistä sen tosiasian kanssa, että suomi sattuu olemaan maan puhutuin kieli eikä Ahvenanmaan maakuntahallitus tätä tosiasiaa tunnista?

- On mahdollista, että nykyisen asiantilan säilyttäminen tulee edullisemmaksi kuin asiantilan muuttaminen.

On myös mahdollista, että Suomi saa enemmän jalansijaa kansainvälisessä (eikä vain pohjoismaisessa) kaupassa uuden asiantilan myötä? Tarvitaan kristallipallo, että saamme tähän asiaan mitään valaistusta.

- Mahdollisen valinnanvapauden hyödyt ovat täysin avoimet. Hyötykriteereitä ei ole konkreettisesti olemassa.

Eikö motivoituneet ja kiinnostuneet kielenopiskelijat ja myöhemmässä elämässä taitajat ole jo hyöty?

- Nykytilassa asioiden tila tunnetaan, ja on olemassa tarkat yhteiskunnalliset syyt.

Määrittelisitkö ne yhteiskunnalliset syyt? En tällä hetkellä näe muita kuin RKPn politikoinnin.

- Nykyinen status quo on johdattanut Suomen ennennäkemättömään hyvinvointiin.

Perustelisitko, miten ruotsin kieli ja sen pakollinen opetus on vaikuttanut asiaan?

- Perustuslaissa Suomi määritellään kaksikieliseksi; laki on lähtökohtaisesti aina oikeassa.

Määritteleekö perustuslaki maahamme pakollisen ruotsin kielen opetuksen?

- On etua osata hyötyruotsia.

Määrittelisitkö käsitteen hyötyruotsi? Olen tyhmä suomea puhuva ihminen, en tunne kyseistä käsitettä.

- Todennäköisyyksien mukaan englannin rinnalla tärkein kieli on ruotsi. Venäjä varmastikin nro kolme.

Todennäköisyyksien mukaan? Faktan mukaan Suomesta ollaan viety Venäjälle kirkkaasti enemmän tavaraa kuin Ruotsiin. Saksa taasen johtaa tuontimaiden tilastoa. (Tilastot löytyvät osoitteesta http://www.finpro.fi)

- Ruotsinkieliset ovat asuttaneet maata tuhannen vuoden ajan.

Se on historiallinen fakta eikä historiaa voida muutaa. Suomi on ollut myös Venäjän tsaarin alaisuudessa, mutta venäjän kieltä ei olla asetettu pakolliseksi.

- Ruotsinkieliset ovat olleet rakentamassa tätä maata, heillä tulee olla oikeus käyttää äidinkieltään.

Veteraanit ovat olleet puolustamassa tätä maata, miksei heille ole tehty samanlaista kunnianosoitusta opetussuunnitelmissamme?

- Konkreettista reaalivaihtoehtoa ei ole olemassa.

Miksi minulla on tunne, ettei sitä mielestäsi ole koska et halua että sitä on?

- Suomi ja Ruotsi ovat henkisesti lähellä toisiaan.

Mikä taas tarkoittaa, että suomalaisten on pakko opiskella ruotsia?

- Suomi ja Ruotsi ovat taloudellisesti tärkeät kumppanukset.

Katso yllä olevaa perustelua suomen kauppakumppaneista.

- Tasa-arvovaatimuksen mukaisesti viranomaisen tulee voida palvella kansalaisiaan molemmilla kansalliskielillä.

Entä suomen kansalaisuuden saaneet jotain muuta kieltä puhuvat henkilöt?

- Kannattaa vastustaa kaikkeen ruotsalaisuuteen kohdistuvaa vihaa.

Määrittele ruotsalaisiin kohdistuva viha? Se, että vaatii pakkoruotsin poistoa, ei ole henkilöiden vihaamista.

- Kannattaa opetella ruotsia, jolloin kaikki valtion ja kuntien virat ovat saavutettavissa.

Eikö tämä voitaisi jo luokitella syrjinnäksi?

- Oikea asenne ei saa mennä tosiasioiden edelle.

Jälleen kerran minulla herää epäilys omasta ajatusmaailmastasi.

- Ruotsinkielen korkeita kustannuksia ei ole voitu lainkaan perustella. Lukuja ei ole olemassa.

Esitä minulle sitten lukuja, joilla perustelet sen edullisuuden? Jos annat minulle luvut, rikot suoraan omaa väitettäsi.

- Koululaiset ovat pakkoruotsia vastaan; koululaiset eivät voi päättää asioista, koska he ovat vielä koululaisia.

Lukiolaisten mielenilmaus v. 2004 ajoi läpi rakennekokeilun jonka mukaan ruotsi ei ollut enää pakollinen ylioppilaskirjoituksissa. He ovat opiskelijoita, opiskelijat voivat täten päättää asioistaan.

- Myös ruotsinkieliset ja ruotsalaiset oppilaitokset ovat suomenkielisen tavoitettavissa. Kiintiöt eivät ole etniseen ryhmään sidottuja.

Toki. Näihin vain tuppaa toimimaan sellainen asia, että niihin hakee ne jotka ovat kielessä riittävän hyviä. Miksi esim. Helsingin yliopistossa on ensisijaisesti ruotsinkielisille varattuja paikkoja?

- Kansalainen voi vapaasti valita asuinpaikkansa ja pärjätä siellä ilman ongelmia.

Miksei hän voisi ilman että ei olisi pakollisessa ruotsinopetuksessa?

- Voi löytyy ruotsinkielisen aviopuolison tai kumppanin, ja keskustella hänen äidinkielellään.

Tämähän alkaa mennä aivan saivartelun puolelle. Tämän perusteella kaikki maailman kielet pitäisi olla pakollisia oppiaineita.

- Koululaisen aikuisiän valintoja ei voi ennustaa.

Ei niin, mutta oppilaita ohjataan opinnoissaan läpi koko koulutusputken. Jos hän on valitsemassa alaa, jossa vaaditaan ruotsin taitoa, hänet voidaan kouluttaa myöhemmin.

- Toinen ulkomaalaisten kielten opiskelun perustelu on kansainvälisen kaupan ja kansainvälisten suhteiden lisääntyminen. Perustelu on näennäisen pätevä. Ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista ei tule aikuisiällään saamaan tointa tai virkaa, jossa hän tarvitsisi ulkomaalaisia kieliä työssään.

Maailma kansainvälistyy kaiken aikaa. Emme voi jäädä tänne lintukotoon ajattelemaan että tulemme selviämään tulevaisuudessa pelkällä suomella ja ruotsilla.

- Yhteiskunnan on kohdistettava resurssit siten, että ne antavat perusedellytykset toiminnalle ja elämälle kotimaassa mahdollisimman monelle.

Kertoisitko minulle paikan, Ahvenanmaata lukuunottamatta, missä pelkällä suomen kielen taidolla ei pärjää?

- Kansallinen suhtautumisemme kansallisiin kieliimme on malli, josta voimme syystä olla ylpeitä. Malli on tehokas ja lisää selkeästi kansalaisten tasa-arvoa ja valinnanvapautta sekä edistää yhteiskuntarauhaa muutoinkin kuin vain paperilla.

Sinä voit olla ylpeä, mutta minä en ainakaan ole. Nykyinen mallimme on äärimmäisen tehoton, sillä kouluttamalla 94% väestöstä siksi että saamme 4-5% ihmisistä tasa-arvoisen asemaan on mielestäni resurssien tuhlaamista, sillä saisimme saman tuloksen aikaan kouluttamalla ummikkoruotsinkieliset, joita maassamme on ehkä promille.

- Valinnaisuus ja vapaaehtoisuus yhteiskunnassa toimimisen perusedellytysten kohdalla on lähinnä heitteillejättöä muistuttava tilanne, jossa aikuiset selkeästi luopuvat sekä kasvatusvastuustaan että vastuustaan yhteiskunnan tulevaisuudesta.

Sanot että ruotsin kielen pakollisen opetuksen poistaminen on heitteillejättö suomenruotsalaisia kohtaan? Oletkohan aivan varma asiasta?

- Peruskoulun tulee antaa nuorille valmiudet pärjätä suomalaisessa yhteiskunnassa, ei ulkomailla.

Tällöin heidän ei tarvitsisi opiskella ruotsiakaan, sillä en ole ainakaan nykypäivänä kuullut että Suomi olisi Ruotsin alaisuudessa.

- Ruotsi ei vie tilaa miltään, vaan auttaa niissä muissa aineissa niistä kiinnostunutta. Tämän voi sanoa tietysti mistä tahansa muustakin kielestä. Ruotsi on Suomessa käytännössä hyödyllisempi.

Kyllä vie tilaa, ainakin omalla kohdallani. Opiskelen lukiossa ja vapaaehtoisena kielenä saksaa. Tervetuloa kokeilemaan ruotsin ja saksan yhtäaikaista lukemista samassa jaksossa, ei ole se helpoin temppu. Voisinkin sanoa että saksani kärsii vain siksi, että opetamme pakolla ruotsia.
Haluaisin myös tietää, miten ruotsi voi olla vähemmistökielenä suomea hyödyllisempi Suomessa?

- Tyhmyyden sankaruudeksi julistava henkilö on yhteiskuntakelpoisuudessaan näennäisen huono.

Jälleen kerran ajatusmaailmasi herättää kysymyksiä. Vastustaa ruotsin pakko-opiskelua = tyhmä = yhteiskunnallisesti kelvoton?

- Suurin osa suomalaisista viettää suurimman osan ajastaan Suomessa suomalaisten ihmisten seurassa.

Suomalaisten ihmisten seurassa. Tuet jopa mielipidettäni ruotsin pakko-opetuksen poistamiseksi!

- Oppivelvollisuuskoulun tehtävä ei ole antaa ammattikoulutusta, vaan Suomen kansalaisille kuuluvat perusvalmiudet, joiden pohjalta hän sitten voi tehdä päätöksen siitä, miksi haluaa tulla ja mihin ammattiin hän haluaa kouluttautua.

Antaako nykyinen peruskoulu ammattikoulutusta? Perusvalmiuksiin kuuluu mielestäni myös se, että kykenee jotenkin kommunikoimaan jollain universaalilla kielellä.

- Ruotsia voi pitää kansalaisvalmiuksien ja hyvän elämän kannalta tärkeämpänä aineena kuin esimerkiksi kemiaa.

Toki, suurin osa meistä suomalaisista ei tule tarvitsemaan kemian ppimääräänsä. Mutta sama pätee myös ruotsiin.

- Suomalainen voi ruotsin taitonsa avulla osallistua suomenruotsalaiseen kulttuuriiin, sekä tutustua suomenruotsalaisiin ja ruotsalaisiin ihmisiin.

Miksi suomalainen ei voisi tutustua ruotsalaisiin ihmisiin englannin kielen avulla, jolloin saavutamme tutustumismahdollisuuksien määrän moninkertaistumisen.

- Ruotsia ei opeteta ainoastaan ruotsinkielisten palvelujen turvaamiseksi, vaan myös siksi, että suomenkielisetkin voisivat käyttää mm. ruotsinkielisiä kulttuuripalveluja, lukea suomenruotsalaisia lehtiä ja myös kirjoittaa niihin mielipiteensä ilmaisemiseksi.

Miksi annat minulle mielikuvan, että meillä olisi jokin tarve käyttää ruotsalaisia kulttuuripalveluja ja lukea ruotsalaisia lehtiä? Kuinka suuri osa suomalaisista tekee näin?

- Muiden maiden kieliä opetetaan ammatillisiin tarkoituksiin. Ruotsin kieltä opetetaan kansalaistarpeisiin, jotta voisimme puhua ruotsinkielisten ystäviemme, perheenjäsentemme ja sukulaistemme kanssa heidän omalla kielellään. Kaikki se on osa Suomen kansaan kuulumista ja suomalaisuutta.

Pikemminkin suomen kansan ja suomalaisuuden ruotsittamista. Ummikkoruotsalaisia tässä maassa on ehkä noin promille, muut osaavat melko suurella todennäköisyydellä myös suomea.

- Nuoria ei kouluteta ensi sijassa sen takia, mikä heidän mielestään on kivaa, vaan sen takia, mitä yhteiskunta tarvitsee.

Tarvitseeko yhteiskunta koko ikäluokan verran ruotsin kielen näennäisiä osaajia joita ei asia kiinnosta yhtään?

- Yhteiskunta tarvitsee koulutettuja ihmisiä, jotka oman erikoisalansa hallitsemisen lisäksi myös osaa elää yhteiskunnassamme lainkuuliaisena, kulttuuristamme monipuolisesti nauttivana ja yhteiskuntaan rakentavasti osallistuvana henkilönä.

Väität siis, ettei suomalainen voi olla koulutettu, lainkuuliainen, kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ilman että hän osaa ruotsia?

- Tasa-arvon toteuttamiseksi on välttämätöntä, että myös enemmistölle annetaan mahdollisuus oppia vähemmistön kieltä. Näin kaksikielisyydestä ei tule vähemmistön etuoikeutta, vaan koko kansan asia.

Miksi ruotsinkielisiä vain kouluteta niin että he osaavat suomen kieltä? Tällöin se olisi tasa-arvoa, jokainen Suomen kansalainen osaisi ja puhuisi suomea.

- Nykyinen järjestelmä on pyritty rakentamaan mahdollisimman tasapuoliseksi. Sen periaatteena on vastavuoroisuus. Eli kun ruotsinkielisille on pakkosuomi, niin suomenkielisille on pakkoruotsi. Tämä on ns. reilua.

Tämä juuri ei ole reilua. Miksi suomenkielisten pitäisi opiskella n. 4-5% vähemmistön ja n. 22 miljoonan ihmisen takia ruotsin kieltä, kun voisimme opiskella vaikkapa saksaa, jota puhuu jo pelkästään Saksassa n. 80 miljoonaa ihmistä.

- Koulussa ei etukäteen voida tietää, kuka ruotsia aikuisena haluaa osata ja kuka ei. Koulu voi kuitenkin tarjota kaikille yhtäläisen mahdollisuuden oppia ruotsia, jolloin mukaan pääsevät nekin, jotka eivät sitä olisi omasta tahdosta valinneet.

Saat asian kuulostamaan siltä, että ihminen ei voisi enää alun peruskoulun ja jälkikoulutuksen jälkeen kouluttautua. Täten kaikkien on opiskeltava ruotsia kaiken varalta. Valitan, mutta emme voi tietää kuka haluaa oppia saksaa, ranskaa tai vaikkapa japania! Opiskelkaamme siis niitäkin kaiken varalta, pakollisina.

- Ruotsi täydentää sananvapautta.

Eikö suomessa saa ilmaista omaa mielipidettään suomeksi?

- Vähemmistö on osa kansakuntaa.

Vähemmistö on osa kansakuntaa, tietysti. Mutta se ei tarkoita että meidän pitäisi opiskella vähemmistön kieli pakollisena. Tiedän muutamia maahanmuuttajia, jotka ovat opiskelleet suomea vain siksi, että kykenisivät toimimaan valtaväestön kanssa. Miksi esim. venäläisvähemmistön kieli ole vielä tullut pakolliseksi oppiaineeksi vaikka sen määrä on ohittamassa ruotsinkielisen vähemmistön määrän.
Mikko Kaarto
PORI

#11

30.11.2006 02:47

Miksi ihmiset elävät yhä menneessä aikakaudessa?

Siis tilannehan on tämä: suomessa täytyy opetella ruotsi, koska suomessa on alle 10% ruotsinsuomalaisia, joiden EI täydy opetella kouluissaan suomen kieltä? elleivät itse ota sitä laajentavina opintoina. Ei oikein kuulosta tasapuoliselta...

Lisäksi, Itse haluaisin mieluummin saada paremman mahdollisuuden jättää uotsin pois ja syventää businesstason englantiin jo peruskoulussa (ylä-aste), sattuu olemaan paljon enemmän käytetty kieli, kuin tuo ruotsi.

Pakkoruotsi on saatava pois! en tarkoita tällä, että se kokonaan heivattaisiin pois, vaan että se siirtyisi pakollisista opinnoista valinnaisaineisiin.
Richard Järnefelt
Espoo

#12

04.12.2006 08:09

Ruotsinkielisen Larsin saivartelut olivat aivan järkyttäviä. Vielä järkyttävämpää on, että hän luultavasti itse myös uskoo niihin.

Kuten YYA-sopimus aikoinaan, moni ikäluokka on myös aivopesty ajattelemaan Larsin tavoin. On suunnaton ilo nähdä, että nykynuoriin tämä aivopesu ei enää vaikuta, vaan he uskaltavat katsoa asioita juuri niin kuin ne ovat: ruotsin kieli ei ole osa suomalaista identiteettiä, ruotsin kielen käyttäjiä on niin vähän, että koko kaksikielisyys on vain kallis ja turha vitsi, ja ruotsinkielisten etuoikeudet ja helpommat opiskelumahdollisuudet, erilliset koulut jne. olisi syytä viipymättä lopettaa, sillä niiden säilyttäminen tarkoittaa todellista epätasa-arvoa ja loukkausta Suomen suomenkielistä enemmistöä kohtaan.

On merkillistä huomata, että kaikista kiihkeimmin pakkoruotsia ja ruotsinkielisten etuoikeuksia puolustavat ihmiset, joiden sukujen juruet eivät oikeasti ole Ruotsissa. Suurin osa suomenruotsalaisistamme on nimittäin suomalaisia sukuja, jotka ovat etuja saadakseen ruotsinkielistyneet 1700-1800-luvuilla. Tästä löytyy paljon tutkimustietoa. 1800-luvun "fennomaaneista", jotka taistelivat suomen kielelle sen oikeudet ja aseman, taas valtaosa oli juuri Ruotsista tulleita sukuja, kuten oma sukuni. Tämä ristiriita on mielenkiintoinen.

Itse tykkään suomenruotsalaisesta kulttuurista, ja minulla on monta hyvää suomenruotsalaista ystävää. Osaan ruotsia myös vähän niin kuin syntymälahjana, mutta olen suomenkielinen, ja haluan olla. Maassa maan tavalla tai maasta pois. En ole koskaan halunnut mennä mukaan "ankkalammikkoon", joka on hyvin sisäänpäinlämpiävä, ja joka täysin naurettavalla tavalla vaatii ja valittaa itselleen etuja ja oikeuksia. RKP, Folktinget ja muut vastaavat tahot ovat häpäisseet suomenruotsalaisuuden muuttamalla sen surkeiden valitusten ja vaatimusten sarjaksi, ja jos ruotsin kieli kokonaan katoaa Suomesta, niin kuin nyt näyttää käyvän, Laxin, Thorsin, Enestamin ja kumppaneiden olisi syytä katsoa peiliin, sillä se on silloin täysin heidän oma syynsä.

Pakkoruotsi pois, kaksikielisyys pois, rehellinen vähemmistöasema tilalle!!

Mikko Kaarto
PORI

#13

05.12.2006 20:51

ihan vain rekisteriä varten, oma sukuni on kotoisin ruotsista sukututkimuksen mukaan. silti mielestäni tulisi pakkoruotsi poistaa.

katso edeltävä kommenttini.
Janne Salo
Salo

#14

06.12.2006 17:01

""Adressin tekijä on päättänyt, että vetoomuksen allekirjoittajien nimet eivät ole julkisesti nähtävillä Internetissä. Yleensä syynä tämmöiseen päätökseen on se, että allekirjoituksien julkinen näkyminen houkuttelee häiriköitä."

Mielestäni tulisi pystyä seisomaan julkisesti näkemyksiensä takana.

Lena Wiksten
Pori

Lena Wiksten "

Hei Lena Wiksten, tulisiko mielestäsi vaalisalaisuudestakin luopua? Kyllä mielelläni ottaisin tietooni, ketkä naapureistani RKP:tä tai SDP:tä äänestää.
-JS
Janne Salo
Salo

#15

06.12.2006 17:09

Lars Dahl, uskotko omiin juttuihisi?

Jokainen "argumenttisi" oli todella lapsellinen sekä erittäin helposti kumottavissa (kuten ne aukottomasti kumottiinkin)!

Laki on aina oikeassa (LMAO!LOL!ROTF!hahahahah) mihin me enää eduskuntaa tarvitsemme kun lait ovat jo oikeassa ja siten täydellisiä?

Uskomattoman syvälle tuo propaganda on purrut. Virallinen kaksikielisyys maksaa Suomelle ainakin miljardi euroa vuodessa, ja vastineeksi emme saa oikeastaan mitään! Kas kun 4-5% ruotsinkielinen vähemmistö osaa suomea ihan hyvin, ainakin 99% heistä. Tämä on heille statuskysymys, halutaan puhua "hienompaa" ruotsia, vaikka suomenkielikin taipuisi.

Jopa ruotsinkielinen vapaaehtoinen opettaminen suomen kielisille on hukkaan heitettyä rahaa, meillä kun on jo 250.000:n suomenruotsalaisen reservi, jotka tuota kieltä puhuvat. Antaa heidän puhua, niin meidän muiden ei tarvitse!

Suomi virallisesti yksikieliseksi, kuten se jo de facto on!
Janne Salo
Salo

#16

07.12.2006 12:38

- Koska resurssit eivät riitä laatimaan jokaiselle oppilaalle yksilöllistä opetusohjelmaa, on opetus järjestettävä kaikille perusteiltaan mahdollisimman samanlaiseksi.

*** Koska resurssit ovat niin pienet, tulee ne allokoida tehokkaasti. Yhden turhan kielen opiskelun vaatiminen 95%:lta kansasta on rahaa kankkulan kaivoon ja paljon. ***

- Ruotsinkielen taidolla taataan se, että kullakin henkilöllä on mahdollisuus valita asuin- ja työpaikkansa.

*** Suomessa voi asua missä tahansa kunnassa ja pelkkä suomenkielen osaaminen riittää. ***

-Tasa-arvoperusteen nojalla kuntatyönantajalla on oikeus, jopa velvollisuus, vaatia, että hakija osaa kunnassa puhuttua kieltä.

*** Tämä muutetaan lainsäädännöllä tulevaisuudessa. ***


- Kansalliskielten osaaminen on perustaito, ammattiopinto on erikoistaito.

*** Kun Suomi on yksikielinen, vain suomenkielen osaaminen on perustaito. Suomi on tosiasiassa yksikielinen maa. ***


- Suomi ja ruotsi ovat kotimaassamme puhuttuja kansalliskieliä.

*** Suomalaisista puhuu suomea 99%, ruotsia 4-5%, noin 4-5 on kaksikielisiä.***

-Vaihtoehdoiksi esitetyt esim. englanti, saksa ja venäjä, ovat ulkomaalaisia kieliä. On selvää, että näiden kielten osaaminen helpottaa turistina pärjäämistä ulkomailla. On kuitenkin perusteltua kysyä: onko "pärjääväksi turistiksi" kouluttaminen yhteisin varoin kustannetun koululaitoksen perustehtäviin kuuluva asia?

*** Tässä suomenruotsalaista propagandaa parhaimmillaan: merkittävät euroopan- ja maailmankielet leimataan kieliksi, joilla ei ole muuta merkitystä kuin turismi. Voiko ylimielisempää asennetta olla? ***

- Ahvenanmaan käytäntö on varoittava esimerkki; merkittävä osa maakunnan nuorista joutuu muuttamaan ulkomaille (pääasiassa Ruotsiin), koska heillä ei ole käytännössä mitään mahdollisuuksia ilman suuria ylimääräisiä ponnistuksia saada töitä kotimaastaan, Suomesta.

*** Ratkaisuna Suomi virallisesti yksikieliseksi, ja Ahvenanmaa tulisi liittää kiintesti Suomeen. Autonomia, joka on historiallinen virhe, tulisi poistaa ja kaikilta ahvenanmaalaisilta tulisi vaatia suomenkielen osaamista, kielikokein. ***

- On mahdollista, että nykyisen asiantilan säilyttäminen tulee edullisemmaksi kuin asiantilan muuttaminen.

*** Ei ole. Keinotekoisen kaksikielisen poistamisen kustannukset eivät ole kuin murto-osa VUOSITTAIN käytetystä yli miljardista eurosta. ***

- Mahdollisen valinnanvapauden hyödyt ovat täysin avoimet. Hyötykriteereitä ei ole konkreettisesti olemassa.

*** Valinnanvapaus takaa paremman motivaation kielten opiskeluun. Jos et ymmärrä saatua hyötyä verrattuna huonosti läpäistyyn pakkoruotsiin, niin siihen en voi auttaa. ***

- Nykytilassa asioiden tila tunnetaan, ja on olemassa tarkat yhteiskunnalliset syyt.

*** Ja propaganda jatkuu. Tottakai nykytilassa asioiden tila tunnetaan. Mihin on olemassa tarkat yhteiskunnalliset syyt? Pakkoruotsiin? Pakkoruotsi on RKP:n 70-luvun poliittisessa tilanteessa väkisin ajama laki, jota on suomenruotsalaisen rahan voimalla pönkitetty 30 vuotta. ***

- Nykyinen status quo on johdattanut Suomen ennennäkemättömään hyvinvointiin.

*** Suomen virallisella kaksikielisyydellä ei ole tippaakaan autettu suomalaista hyvinvointia! Päinvastoin, hyvinvointia on nakerrettu runsaasti turhilla kustannuksilla. ***

- Perustuslaissa Suomi määritellään kaksikieliseksi; laki on lähtökohtaisesti aina oikeassa.

*** Se ei ole mikään perustelu! Suomi voidaan perustuslaissa määritellä myös yksikieliseksi, kuten se jo de facto onkin. Siis lakeja ei mielestäsi voida muuttaa? ***

- On etua osata hyötyruotsia.

*** Pakkoruotsittajien lempilauseita. On hyöty osata mitä tahansa, Suomen kansan pakkoruotsittaminen ei todellakaan hyödytä suomalaisia tippaakaan. ***

- Todennäköisyyksien mukaan englannin rinnalla tärkein kieli on ruotsi. Venäjä varmastikin nro kolme.

*** Suomessa on niin vahva ruotsinkielinen vähemmistö, ettei sen opetusta tarvita. Tärkeämpiä opetuskieliä ovat mm. englanti, venää, saksa, ranska, italia, espanja, kiina, hindi, japani, arabia etc. ***

- Ruotsinkieliset ovat asuttaneet maata tuhannen vuoden ajan.

*** Entä sitten? Suomenkieliset ovat asuttaneet maata jo kuuden tuhannen vuoden ajan. Lähempänä historiasta löytyy venäläisten valloitusretkiä, mutta ei kukaan vakavissaan vaadi venäjää pakolliseksi, viralliseksi kieleksi. ***

- Ruotsinkieliset ovat olleet rakentamassa tätä maata, heillä tulee olla oikeus käyttää äidinkieltään.

*** Suomesta tulee tehdä yksikielinen, myös virallisesti, koska kansasta 99% suomea puhuu. Ruotsinkieli Suomessa tulee kuolemaan luonnollisen kuoleman. ***

- Konkreettista reaalivaihtoehtoa ei ole olemassa.

*** Konkreettinen vaihtoehto on yksikielinen Suomi. Tällöin tilanne lainsäädännössä vastaa reaalimaailman tilannetta. ***

- Suomi ja Ruotsi ovat henkisesti lähellä toisiaan.

*** Onko Suomi silti virallinen kieli Ruotsissa? Ruotsinsuomalaisia on yli puoli miljoonaa, silti suomenkieli on Ruotsissa vähemmistökieli! ***

- Suomi ja Ruotsi ovat taloudellisesti tärkeät kumppanukset.

*** Suomi on siis Ruotsille tärkeä kumppani. Eiköhän kauppasuhteet jatku ihan normaalisti, senkin jälkeen, kun Suomi on virallisestikin yksikielinen. ***

- Tasa-arvovaatimuksen mukaisesti viranomaisen tulee voida palvella kansalaisiaan molemmilla kansalliskielillä.

*** Ongelma poistuu kun Suomesta tulee yksikielinen. ***

- Kannattaa vastustaa kaikkeen ruotsalaisuuteen kohdistuvaa vihaa.

*** En vihaa yhtäkään suomenruotsalaista tai ruotsalaista, heidän etnisen alkuperänsä vuoksi. Tämä on tätä propagandaa, jolla enemmistö kansasta yritetään vieroittaa keskustelusta ulos. ***

- Kannattaa opetella ruotsia, jolloin kaikki valtion ja kuntien virat ovat saavutettavissa.

*** Ongelma poistuu kun Suomesta tulee yksikielinen. ***

- Oikea asenne ei saa mennä tosiasioiden edelle.

*** Oikea asenne on olla vaatimatta kohtuuuttomia etuoikeuksia vähemmistönä. ***

- Ruotsinkielen korkeita kustannuksia ei ole voitu lainkaan perustella. Lukuja ei ole olemassa.

*** Lukuja toki on olemassa, vaikka RKP ja suomenruotsalaisten hallitsema media on kaikkensa tehnyt tuon estämiseksi. Kulut ovat vähintään miljardi euroa vuodessa. ***

- Koululaiset ovat pakkoruotsia vastaan; koululaiset eivät voi päättää asioista, koska he ovat vielä koululaisia.

*** Järki on pakkoruotsia vastaan. Lapset eivät luonnollisestikaan voi päättää kaikista omista asioistaan, siksi meidän on se tehtävä. ***

- Myös ruotsinkieliset ja ruotsalaiset oppilaitokset ovat suomenkielisen tavoitettavissa. Kiintiöt eivät ole etniseen ryhmään sidottuja.

*** Ongelma poistuu kun Suomesta tulee yksikielinen. ***

- Kansalainen voi vapaasti valita asuinpaikkansa ja pärjätä siellä ilman ongelmia.

*** Niin voi nytkin. ***

- Voi löytyy ruotsinkielisen aviopuolison tai kumppanin, ja keskustella hänen äidinkielellään.

*** Voi hellanlettas, ku ihquu. Ehkä kuitenkin kannattaisi tällä perusteella opiskella espanjaa ja portugalia, englannin ohella. Kumppaniehdokkaiden määrä juuri 400-kertaistui ruotsinkieleen verrattuna. ***

- Koululaisen aikuisiän valintoja ei voi ennustaa.

*** Ei voi eikä tarvitse. Mutta jos oppilaat opiskelevat 6-7 eri kielestä peruskoulun aikana englannin lisäksi yhtä tai kahta, eivätkä pelkkää ruotsia, niin Suomi saa paljon kansainvälisempää opiskelijamateriaalia. ***

- Toinen ulkomaalaisten kielten opiskelun perustelu on kansainvälisen kaupan ja kansainvälisten suhteiden lisääntyminen. Perustelu on näennäisen pätevä. Ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista ei tule aikuisiällään saamaan tointa tai virkaa, jossa hän tarvitsisi ulkomaalaisia kieliä työssään.

*** Ylivoimaisesti suurin osa tarvitsee ulkomaan kieliä aikuisena, ainoa kieli mitä ei oikeastaan tarvitse, on nimenomaan ruotsi! Ruotsalaisten kanssa pärjää erinomaisesi englannilla. ***

- Yhteiskunnan on kohdistettava resurssit siten, että ne antavat perusedellytykset toiminnalle ja elämälle kotimaassa mahdollisimman monelle.

*** Aivan, mahdollisimman monipuolinen kielitaito, mahdollisimman monelle. ***

- Kansallinen suhtautumisemme kansallisiin kieliimme on malli, josta voimme syystä olla ylpeitä. Malli on tehokas ja lisää selkeästi kansalaisten tasa-arvoa ja valinnanvapautta sekä edistää yhteiskuntarauhaa muutoinkin kuin vain paperilla.

*** Ulkomailla ei laskettu kaksikielisyyden kustannuksia. Pelkäätkö levottomuuksi kun Suomesta tulee yksikielinen? Minä en. Kyllä suomenruotsalaisillekin veronalennukset kelpaavat. ***

- Valinnaisuus ja vapaaehtoisuus yhteiskunnassa toimimisen perusedellytysten kohdalla on lähinnä heitteillejättöä muistuttava tilanne, jossa aikuiset selkeästi luopuvat sekä kasvatusvastuustaan että vastuustaan yhteiskunnan tulevaisuudesta.

*** Perusopinnot säilyvät, kieliin tulee lisää valinnaisuutta. Ruotsinkielen osaamattomuuden ongelma poistuu kun Suomesta tulee yksikielinen. ***

- Peruskoulun tulee antaa nuorille valmiudet pärjätä suomalaisessa yhteiskunnassa, ei ulkomailla.

*** Ongelma poistuu kun Suomesta tulee yksikielinen. ***

- Ruotsi ei vie tilaa miltään, vaan auttaa niissä muissa aineissa niistä kiinnostunutta. Tämän voi sanoa tietysti mistä tahansa muustakin kielestä.

*** Resurssit ovat rajalliset. Jos 3 tuntia viikossa opiskelle ruotsia, se on TIETENKIN pois jostakin toisesta aineesta..***

-Ruotsi on Suomessa käytännössä hyödyllisempi.

*** Minä olen suomalainen, hyvässä työssä oleva veronmaksaja enkä ole koskaan tarvinnut sanaakaan ruotsia, koulun ulkopuolella siis. ***

- Tyhmyyden sankaruudeksi julistava henkilö on yhteiskuntakelpoisuudessaan näennäisen huono.

*** Tottakai henkilö, joka vastustaa pakkoruotsia on tyhmä = yhteiskuntakelpoisuudessaan näennäisen huono. Sama pätee meihin satakertaisesti jotka haluamme Suomesta virallisesti yksikielisen. ***


- Suurin osa suomalaisista viettää suurimman osan ajastaan Suomessa suomalaisten ihmisten seurassa.

*** Aivan. IRMC. ***

- Oppivelvollisuuskoulun tehtävä ei ole antaa ammattikoulutusta, vaan Suomen kansalaisille kuuluvat perusvalmiudet, joiden pohjalta hän sitten voi tehdä päätöksen siitä, miksi haluaa tulla ja mihin ammattiin hän haluaa kouluttautua.

*** Ongelma poistuu kun Suomesta tulee yksikielinen. ***

- Ruotsia voi pitää kansalaisvalmiuksien ja hyvän elämän kannalta tärkeämpänä aineena kuin esimerkiksi kemiaa.

*** Ongelma poistuu kun Suomesta tulee yksikielinen. Mutta oikaistaan sen verran että vaikka kielet, oppiaineryhmänä siis, kuuluvat ns. ylesisivistykseen, ruotsinkieli sinällään EI TODELLAKAAN kuulu. Vai ovatko maailman väestöstä 99,99% siis sivistymättömiä? SIltä välillä tuntuu, kun kuuntelee pakkoruotsittajien esityksiä. Kemia puolestaan on yleishyödyllinen aine, joka yleissivistykseen kuuluu. ***

- Suomalainen voi ruotsin taitonsa avulla osallistua suomenruotsalaiseen kulttuuriiin, sekä tutustua suomenruotsalaisiin ja ruotsalaisiin ihmisiin.

*** Suomalainen voi tutustua mihin tahansa muuhun kulttuuriin, opiskelemalla mitä tahansa muuta kieltä. Minulla on paljonkin ruotsalaisia ja suomenruotsalaisia ysviä, tuttavia ja työtovereita, enkä ole koskaan kokenut mitään hinkua tutustua heidän "kulttuurinsa" kielen kautta. Ei kuule eroa meidän suomalaisesta kulttuurista paljoakaan, ei ole eksoottista viehätystä tutustua. En tunne yhtäkään ruotsalaista joka olisi kiinnostunut suomalaisesta kulttuurista niin paljon että olisi kielen opetellut, jos ei ole sukujuurria tai aviopuolisoa Suomesta..

- Ruotsia ei opeteta ainoastaan ruotsinkielisten palvelujen turvaamiseksi, vaan myös siksi, että suomenkielisetkin voisivat käyttää mm. ruotsinkielisiä kulttuuripalveluja, lukea suomenruotsalaisia lehtiä ja myös kirjoittaa niihin mielipiteensä ilmaisemiseksi.

*** No nämä nyt ovat aivan järjettömiä siis kerrassaan päättämiä perusteita. Voin kertoa että ei suomalaisia todellakaan kiinnosta. Pitäkää Höblanne ja Svenskiksenne, vassokuu. ***

- Muiden maiden kieliä opetetaan ammatillisiin tarkoituksiin. Ruotsin kieltä opetetaan kansalaistarpeisiin, jotta voisimme puhua ruotsinkielisten ystäviemme, perheenjäsentemme ja sukulaistemme kanssa heidän omalla kielellään. Kaikki se on osa Suomen kansaan kuulumista ja suomalaisuutta.


*** Ongelma poistuu kun Suomesta tulee yksikielinen, kuten se jo tosiasiassa on. Vastaan jankuttamalla, koska jankutat koko ajan että ruotsinkieli kuuluu Suomeen. Se kuuluu Suomeen yhtä paljon kuin suomenkieli Ruotsiin eli ei yhtään enempää kuin vähemmistökielenä. On todella YLIMIELISTÄ luulla minun haluvan puhua ruotsinkielisten kanssa SUOMESSA ruotsia, eiköhän se ole niin että heidän tulee keskustella minun kanssani suomenkielellä, jos asiaa on! ***

- Nuoria ei kouluteta ensi sijassa sen takia, mikä heidän mielestään on kivaa, vaan sen takia, mitä yhteiskunta tarvitsee.

*** Se mitä yhteiskunta ei tarvitse on suomenruotsalaisen reservin lisäksi yhtään lisää ruotsinkielentaitoisia! Jos joku haluaa opiskella ruotsia, ihan vapaasti, mutta ei pakolla. Tähänkin olen jo tosin aiemmin vastannut. ***

- Yhteiskunta tarvitsee koulutettuja ihmisiä, jotka oman erikoisalansa hallitsemisen lisäksi myös osaa elää yhteiskunnassamme lainkuuliaisena, kulttuuristamme monipuolisesti nauttivana ja yhteiskuntaan rakentavasti osallistuvana henkilönä.

*** Totta. Miten tämä liittyy ruotsinkieleen? Mielestäni tässäkin on sama ylimielisyys nähtävissä: jos ei ruotsinkieli kiinnosta, on todennäköisesti kulttuurin vihollinen, antisosiaalinen ja ehkä jopa rikollinen! Uskomatonta propagandaa! ***

- Tasa-arvon toteuttamiseksi on välttämätöntä, että myös enemmistölle annetaan mahdollisuus oppia vähemmistön kieltä. Näin kaksikielisyydestä ei tule vähemmistön etuoikeutta, vaan koko kansan asia.

*** Jos joku haluaa opiskella ruotsia, ihan vapaasti, mutta ei pakolla. Tähänkin olen jo tosin aiemmin vastannut. Useasti. ***

- Nykyinen järjestelmä on pyritty rakentamaan mahdollisimman tasapuoliseksi. Sen periaatteena on vastavuoroisuus. Eli kun ruotsinkielisille on pakkosuomi, niin suomenkielisille on pakkoruotsi. Tämä on ns. reilua.

*** Maan nimi on SUOMI. Suomalaisista noin 99% osaa suomea. (Lähes, en voi tietää 100% varmasti, maailmassa 200 maata) KAIKISSA maissa on maan virallinen kieli PAKOLLINEN. Ei ole kyse reiluudesta että, todella pienen vähemmistön takia koko kansan tulisi opetella todella pientä marginaalikieltä, ruotsia! Toki ruotsinkielisiä on maailmassa enemmän kuin suomalaisia, mutta TÄMÄN Maan nimi on SUOMI! ***

- Koulussa ei etukäteen voida tietää, kuka ruotsia aikuisena haluaa osata ja kuka ei. Koulu voi kuitenkin tarjota kaikille yhtäläisen mahdollisuuden oppia ruotsia, jolloin mukaan pääsevät nekin, jotka eivät sitä olisi omasta tahdosta valinneet.

*** Jos joku haluaa opiskella ruotsia, ihan vapaasti, mutta ei pakolla. Tähänkin olen jo tosin aiemmin vastannut. Useasti. Todellikin useasti. Me myös tiedämme sen että pienen maan kansalaisilta vaaditaan jatkossa todella monipuolista kileitaitoa. Oletkonähnyt Kari Suomalaisen piirustuksen jossa ensimmäisessä kuvassa virkamies lentokoneessa ylistää kielitaido tarpeellisuutta ja toisessa kuvasssa lentokentällä kättelee tummaa miestä sanoen "Talar ni svenska"? Tämä kertoo olennaisen todella loistavasti. Ruotsilla ei pärjää kuin vain ja ainoastaan pohjoismaissa, ja pohjoismaissa suomalainen on tasavertaisempi englanninkielellä, joten ruotsia ei tarvita missään! Norjassa, Tanskassa ja Islannissa EI muuten puhuta ruotsia vaan norjaa, tanskaa ja islantia. ***

- Ruotsi täydentää sananvapautta.

*** No tämä lause ei tarkoita yhtään mitään. Korkeintaan tämän vo tulkita härskeimmäksi propagandaksi mitä tekstistäsi löytyy; jätän sen siis kommentoimatta tämän enempää. ***

- Vähemmistö on osa kansakuntaa.

***. Tottakai. Mutta ei meillä ole mitään tarvetta tai moraalista velvollisuutta antaa heille perusteettomia etuoikeuksia, jotka tulevat kohtuuttoman kalliiksi. ***
Kansalaisten tulee olla mahdollisimman yhdenmukaisessa asemassa.

*** Kyllä. ***

Suomen- ja ruotsinkielisiä syntyperäisiä suomalaisia tulee kohdella tasavertaisesti.

*** Kyllä. ***

Suomen- ja ruotsinkielisiä suomalaisia tulee palvella itse kunkin äidinkielellä.

*** Ei. Suomalaisista yli 99% tulee toimeen suomenkielellä, ja ruotsinkielen vaatiminen joka virastoon on todella härskiä snobbailua. ***

Yhteiskunnan tulee kouluttaa julkisen palvelun tehtäviin ihmisiä, jotka voivat palvella molemmilla kielillä. Yhdenmukaisuusperiaatteesta seuraa, että molempia kieliä tulee käyttää opetuskielinä. Tästä seuraa, että:

maassa tulee olla oppilaitoksia ja opintolinjoja, joissa käytetään ruotsia opetuskielenä (aivan samasta syystä kuin maassa tulee olla oppilaitoksia ja opintolinjoja, joissa käytetään suomea opetuskielenä). Suomenkielisille tulee järjestää mahdollisuus päästä oppilaitoksiin ja opintolinjoille, joissa käytetään ruotsia opetuskielenä.

*** Ei. EI. JA EI. Nuokin ongelmat poistuvat kun Suomesta tulee yksikielinen. Suomi ei ole tosiasiassa koskaan ollutkaan kaksikielinen eikä sitä tule koskaan olemaankaan. Yli 90% suomalaisista elää täysin ruotsinkielisen kulttuurin vaikutuspiirin ULKOPUOLELLA.

Koko tuo Lars Dahlin teksti oli täynnä vanhoja hokemia, ihan suoria alheita, propagandaa ja yksikään väitteistä ei kestä lähempää tarkastelua. Parhaimmillaan väitteitä perustellaan status quolla eli asiat ovat hyvin koska ne ovat näin, eikä niitä siksi voi muuttaa!

Lukuisia kertoja Lars Dahl perustelee ruotsinkielen hyötyä sillä, että sen avulla opiskelupaikan, työpaikan kunnalta tai viran valtiolta, vaikka juuri tätä ruotsinkielisiä suosivaa lainsäädäntöä tulisi muuttaa tasapuolisemmaksi (ja todellisuutta vastaavaksi) kansan enemmistöä kohtaan! Ja ennenkuin mitään fasismisyytöksiä aletaan esittää, niin ruotsinkielelle Suomessa tulee antaa tietenkin vähemmistökielen asema, AIVAN kuten suomenkielellä on Ruotsissa. ***
Lars Dahl
Hanko

#17

09.12.2006 00:41

Tällaisesta adressista ei voikkaan tehdä rikosilmoitusta, koska sitä ei luovutetakaan kenellekään.

Kirjoitelkaa vain nimiä adressiin.

-Lasse-
Jari Piiranen
Helsinki

#18

09.12.2006 10:34

Kuulehan Lasse

Kun et ole tämän adressin vastuuhenkilö, voisit olla
hiljaa. Tuskin olet oikea henkilö kertomaan sen luovutushetkestä.

Kovin suuri tuntuu olevan pelkosi kun jatkuvasti ramppaat
muiden adressin sivuilla komentelemassa, mutta ilman vaikutusta.

Tiedostan pelkosi siitä hetkestä kun pakkoruotsi ja sen
lonkerot poistuvat Suomesta.

Mutta se on todellisuutta.

Keskity siis vain rauhassa oman adressisi seuraamiseen.
Janne Salo
Salo

#19

09.12.2006 21:06

Hej Lars!

Suomessa on mielipiteen vapaus! Mistä ihmeen rikosilmoituksesta höpiset????
Richard Järnefelt
Espoo

#20

10.12.2006 21:48

Vielä Larsista ja Larsille...

On tosiaan järjetöntä väittää, että tämä rehellinen keskustelu ja hyödyllinen adressi olisivat jotenkin "kiihoittamista kansanryhmää vastaan" tms., niin kuin Lars ilmeisesti haluaa asian esittää. Kun suomenkieliset viimein uskaltavat avoimesti kertoa, mitä mieltä ovat, ja murtavat vuosisatojen mittaisen "svenska takande bättre folk" - esteen, niin tämä jos mikä on kaivattua keskustelua, ei kiihoittamista.

Lars, eikö Sinusta sitten täytä kaikki rasistisen rikoksen tunnusmerkit se, että suomenkielisille lapsille pakko-opetetaan entisten vallanpitäjien (kieltä etäisesti muistuttavaa) kieltä, tai suomenkielisiä lapsia "kielikylvetetään". Tai eikö se ole rasismia, että ruotsinkieliset haluavat itselleen omat koulut ja päiväkodit, ja sairaanhoidon ja kaiken muun.

Menohan on aivan kuin Etelä-Afrikassa ennen vanhaan, suomenkieliset ovat mustia ja ruotsinkieliset valkoisia. Mitä seuraavaksi vaaditte? Omat bussit? Omat lentokoneet? Ettette vain joutuisi näkemään sitä tosiseikkaa, että elätte täysin suomenkielisessä maassa.

Suomi on typerien poliitikkojen maa - maamme lienee maailman yksikielisin maa faktisesti, sillä juuri missään muualla ei ole näin selvää kielienemmistöä kuin Suomessa, mutta silti maatamme pidetään keinotekoisesti ja tosi isolla rahalla kaksikielisenä. Kiitos mm. Paavo Liposen hengenheimolaisineen, sekä tietysti RKP:n ja Folktingetin, med mera.
Lars Dahl
Hanko

#21

11.12.2006 08:25

Hei Janne

Viittaan Kielivalinnan puolesta -adressiin jonka laatija suunnittelee rikosilmoitusta tuhansien allekirjoitusten lähettäjästä samasta osoitteesta ajalla 4. - 6.12.2006.

Ja Jari, täällä sanotaan etusivulla ettei adressia luovuteta kenellekään. Johtuu tietysti siitä, että useimmat ovat täälläkin lähettäneet allekirjoituksen samasta osoitteesta.

Pakkoruotsi pois -adressissa taas ei puhuta luovuttamisesta mitään.

-Lasse-
Janne Salo
Salo

#22

11.12.2006 15:37

Useimmat adressin allekirjoittaneet samasta osoitteesta? No enpä ihan usko!

Voi olla kova paikka vihdoinkin tajuta, että Suomi on YKSIKIELINEN maa. Mitä pikemmin maa on sitä myös virallisesti, sitä parempi. Eikä keinotekoista kaksikielisyyttä tule kaipaamaan edes kovin moni suomenruotsalainenkaan, suomalaista ei yksikään.

Ja vaikka osa allekirjoituksista tulisi samasta IP-osoitteesta, niin mitä sitten? Kyse voi olla yrityksen/yhteisön yhteiskäyttökoneesta, esim. kirjasto. Ja missään nimessä adressin kerääjä ei voi olla vastuullinen allekirjoittajien toimista!

Epätoivoiseksi menee pakkoruotsittajien viivytystaistelu....

Kun kerran Suomi on yksikielinen, emme koskaan tule aloittamaan keskustelua siitä, tulisiko Suomesta tehdä virallisesti kaksikielinen. Emme koskaan, se on 100% varma asia!
Lars Dahl
Hanko

#23

13.12.2006 15:14

Janne Salo Salosta,

Tutkipa "kielivalinta" -adressin allekirjoituksia ajalta 4. - 6.12.2006 ja mieti miksi ne eivät voi olla saman yrityksen/yhteisön koneelta tai samasta kirjastosta.

No minä kerron: Paikkakunnat ovat ympäri Suomen.

-Lasse-
Janne Salo
Salo

#24

13.12.2006 15:46

MIkä kielivalinta-adressi? Mistä näet ne ip-osoitteet? Joka tapauksessa, varmasti suurin osa allekirjoituksista on ihan aitoja!
Janne Salo
Salo

#25

13.12.2006 16:04

Joo löysin sen, eikä se liity näihin RKP ja pakkoruotsi-adresseihin mitenkään.

Onko sinulla, Lars Dahl, jotain sitä vastaan että kielikysymyksestä järjestettäisiin kansanäänestys;)? Jos yli 50% on sitä mieltä, että Suomesta virallisesti yksikielinen, on kansanedustajien moraalinen velvollisuus toteuttaa tuo laki!