Tornion ensihoito- ja sairaankuljetusten laatu on säilytettävä

Matti Suopajärvi
Vieras

/ #13 Faktoja puolesta ja vastaan

19.11.2010 19:27

Tarina alkaa...

Kunta-aloite:
Tornion kaupungin www-sivuille ilmestyi joskus toukokuun 2010 lopulla sosiaali-ja terveyslautakunnan sivuille esityslista jossa mainittiin asialistalla olevan 20.5.2010 kokouksessa sairaankuljetuksen kilpailuttamisen. Ensihoidon ammattilaisilla tai kuntalaisella ei voinut olla asian valmistelusta tietoa myöhemmin mainittavasta syystä (1*).

Tein kollegoiden kanssa nopeaan tahtiin kunta-aloitteen siitä että mikäli toimintaa ei jatketa nykyisen toimijan kanssa selvitettäisiin mahdollisuus järjestää ensihoitopalvelut kunnan omana toimintana.

KUNTA-ALOITE ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ KUNNAN OMANA TOIMINTANA
http://212.50.147.150/d5web/kokous/KOKOUS-1269-11.HTM
http://212.50.147.150/d5web/kokous/KOKOUS-1269-11-Liite-1.PDF

Kunta-aloitteen ensimmäisessä kappaleessa kerrataan kuinka edellisen vastaavan kunta-aloitteemme (Buska, Palmgren, Suopajärvi) kävi. Asiaa tuolloin selvittänyt työryhmä totesi "sairaankuljetus on halvempaa järjestää omana toimintana kuin ostopalveluna" (KH 19.2.2007 § 81 ei saatavilla enää www-sivuilta).
Sosiaali-ja terveyslautakunta esitti tuolloin KH:lle sairaankuljetuksen järjestämistä kaupungin omana toimintana. Lopullisessa käsittelyssä KH:ssa esitystä ei pantu toimeen vaan kaupunginjohtajan esityksestä jäätiin odottamaan terveyspiirin toteutumista koska siinä sairaankuljetuksen järjestäminen olisi siirretty sairaanhoitopiirille.

16.5.2010 tarjosimme kunta-aloitetta sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajalle vietäväksi kokoukseen. Hän pyysi osoittamaan aloitteen suoraan KH:lle joka voisi käyttää asiassa otto-oikeutta. Paperi meni KH:lle joka käänsi sen sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Asiakirja ei enää toki ehtinyt 20.5.2010 kokoukseen vaan sitä seuraavaan 15.6.2010 kokoukseen.

Kyseisessä 15.6.2010 kokouksessa todettiin että "Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi kunta-aloitteen ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelun järjestämisestä kunnan omana toimintana ja toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 20.5.2010 hyväksynyt tarjouspyynnön ja siten kilpailuttaminen on jo käynnistetty." Toinen perustelu saamassamme palautteessa sosiaali-ja terveyslautakunnalta oli että asiaa selvittänyt kilpailutustyöryhmä oli kokoontumisissaan todennut ettei kaupungilla ole resursseja järjestää toimintaa omana toimintana.

Kilpailutus:
Sosiaali- ja terveysltk pöytäkirja 20.05.2010 §74 on www-sivuilla yhä ei julkinen http://212.50.147.150/d5web/kokous/KOKOUS-1246.HTM, mutta löytyy avattuna myöhemmin sosiaali- ja terveysltk kokous 02.09.2010 / Pykälä 114 http://212.50.147.150/d5web/kokous/KOKOUS-1310-4.HTM
Tuossa kokouksessa sosiaali-ja terveyslautakunta päättää hyväksyä kaupunginhallituksen 16.2.2009 nimeämän kilpailuttamistyöryhmän tarjouspyynnön ja lähettää sen Hilma-järjestelmään.
HILMA (Julkiset hankinnat): http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2010-016425/

Sosiaali- ja terveysltk kokouksessa 02.09.2010 / § 114 päätetään hyväksyä uuden palveluntarjoajan tarjous perusteena perusteena kokonaistaloudellisesti edullisin hinta.
http://212.50.147.150/d5web/kokous/KOKOUS-1310-4.HTM

---

Tarjouspyynnön pisteytys on laadittu niin että pisteitä saa :
-hinnasta 80 pistettä (valmiuskorvauksesta 65p ja muut korvaukset 15p).
-yrittäjän alalla toimimisesta 0-6 pistettä
-tarjottavan autokaluston hinnasta 0-6 pistettä
-laadunhallintajärjestelmästä / laatumittarit tai sertifikaatti 0-8 pistettä

Pirkko tuossa yllä peräsi laatua. On vaan niin että tarjouspyynnössä laatu on määritelty auton ikään, yrittäjän alallatoimimisaikaan sekä laadunhallintajärjestelmään. Henkilökunnan laadun, kokemuksen tms. mittaamista ei määritellä laisinkaan. Henkilökunnasta ja sen laadusta ei saa pisteitä vaan sille on asetettu minimivaatimukset jotka sen tulee täyttää. Eikö kenestäkään ole merkillistä että yrittäjän alalla toimimisen kokemus pisteytetään, muttei käytännön työn tekevää varsinaista ensihoitohenkilöstöä? Me vetoomuksen tehneet kirjoittajat katsomme että nimenomaisesti sillä on merkitystä käytännön työssä suoriutumisessa ja ostajan saamassa palvelun laadussa. Emme toki voi tietää että tuleva palveluntarjoaja olisi tarjoamassa kokematonta henkilökuntaa, mutta vaadimme että tulevalla henkilökunnalla tulisi olla käytännön työkokemusta:). Hoitotasolla valtakunnalliset suositukset hoitotasolle vaativat että hoitotason henkilökunnan tulee olla suorittanut vaadittavat teoriatestit sekä heillä tulee olla vähintään kahden vuoden kokemus perustason ambulanssissa toimimisesta.

---

Nyt tarjouspyynnöissä hoitotasolle asetetuissa vaatimuksissa vaaditaan:

A. Hoitotason sairaankuljettajalla on oltava sairaanhoitajan, sairaanhoitajan (AMK) tai ensihoitajan (AMK) ammattitutkinto. Hoitotason sairaankuljettajalta edellytetään lisäksi päätoimisuutta
sairaankuljetuksessa tai muuta päätoimista työskentelyä terveydenhuollon yksikössä. Saadakseen luvan toimia kunnassa sairaankuljetustehtävissä, hoitotasolla toimivan tulee suorittaa hyväksytysti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin suosituksen mukainen hoitotason ensihoidon testaus sekä erillinen lääketentti vastuulääkärin määräämin määrävälein.

B. Muun sairaankuljetuksessa toimivan henkilöstön tulee olla tarpeellisen ensihoitokoulutuksen saaneita terveydenhuollon ammattihenkilöitä (sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia sekä lääkintävahtimestari-sairaankuljettajia). Lisäksi erityistaitoina edellytetään intubointi-, nesteensiirto- ja defibrillointitaito sekä taito antaa lääkkeitä lääkärien ohjeiden mukaan. Saadakseen luvan toimia kunnassa sairaankuljetustehtävissä henkilöstön tulee suorittaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin suosituksen mukainen perustason ensihoidon testaus sekä erillinen lääketentti hyväksytysti vastuulääkärin määräämin määrävälein .


LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON OHJEISTUS 31.3.2005
Ammattitaidon osoittaminen
Ammattitaidon osoittamiseksi on suoritettava Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin järjestämät kirjalliset perus- ja hoitotason testit ja kunkin terveyskeskuksen vastuulääkärin tekemät käytännöntason testaukset; tietyt ensihoitotoimenpiteet sekä suorituskykytestit. Ammattitaidon ylläpitäminen vaatii jatkossa testausten uusimista 5 vuoden välein (perustaso) ja 2-3 vuoden välein (hoitotaso).

---

Edellämainituissa vaatimuksissa ei siis mainita että hoitotason henkilöstöllä tulisi olla aiempaa kokemusta alalla toimimisesta. Emme tietenkään voi tietää puuttuuko tulevalta henkilöstöltä aiempi kokemus alalta mutta vaadimme että kokemusta tulisi olla. Emme hyväksy että henkilöstö tulisi suoraan hoitotasolle johtamaan tilanteita ja hoitamaan vaativaa hoitoa tarvitsevia potilaita esimerkiksi suoraan koulun penkiltä tahi että heillä ei olisi lainkaan aiempaa kokemusta sairaankuljetuksesta.

Samoin toki vaadimme että perustason henkilöstöllä on jo lähtötilanteessa tarjouspyynnössä vaaditut taidot.

Koska tarjouspyynnössä ei vaadita >2 vuoden kokemusta alalla toimimisesta hoitotasolle katsomme että on täysin mahdollista saada lopputulokseksi tuote joka ei yllä nykyisen palvelun tasolle. Uskomme että tarjouspyynnön tarkoitus on ollut se että taso ei tulisi laskemaan, mutta edellisen jättäminen pois tarjouspyynnöstä mahdollistaa tämän.

Kaupungin hallintosäännön 14§ rikkomisesta (1*):
Kilpailutustyöryhmä joka selvitteli sairaankuljetuksen kilpailuttamisasiaa kevään aikana kokouksissaan kerrotaan perustetun 16.2.2009 KH:n kokouksessa.

Kokouksen teksti kertoo että:

Päätetään asettaa kaupunginhallituksen kaudelle 2009-2010 liitteessä mainitut toimikunnat/työryhmät ja valita niihin liitteessä mainitut henkilöt sekä todeta seuraavien toimikuntien/työryhmien työ päättyneeksi:
- Sairaankuljetuksen kilpailuttamistyöryhmä
- Vanhuspalvelujen asumisen ym. kilpailuttamistyöryhmä (asetetaan ikäihmisten palvelujen ym. kilpailuttamistyöryhmänä)
- Kuntouttamis- ja asumispaikkojen kilpailuttamistyöryhmän nimi muutetaan ikäihmisten palvelujen ym. kilpailuttamistyöryhmäksi
http://212.50.147.150/d5web/kokous/KOKOUS-1013-22.HTM
http://212.50.147.150/d5web/kokous/KOKOUS-1013-22-Liite-1.PDF

Eli kyseisessä kokouksessa on L-O-P-E-T-E-T-T-U sairaankuljetuksen kilpailuttamistyöryhmä! Sitä ei myöskään ole muutettu toisen nimen alle kuten vanhuspalvelujen asumisen ym. kilpailuttamistyöryhmä.

Saamani suullisen tiedon mukaan kaupungin hallintosäännön 14§ mukaiset toimikunnan tavoitteet ja tehtävät määritellään toimikunnan nimessä ellei niitä ole määritelty paperilla. Paperilla niitä ei ole määritelty - asia selvitetty.

Kaupungin hallintosääntö:
http://www.tornio.fi/ks200803
14 § Toimikunnat
Asettaessaan toimikunnan kaupunginhallituksen on määriteltävä toimikunnan tavoitteet ja tehtävät sekä päätettävä toimikunnan loppuraportin antamisaika ja onko toimikunta tilapäinen vai pysyväisluontoinen.

Sairaankuljetusasioita selvittänyttä kilpailuttamistyöryhmää ei todellisuudessa juridisesti ole nimetty lainkaan vaan se on itse ottanut tehtävän hoitaakseen. Ei voi olla niin että kirjoittamalla työryhmän nimeen ym. voidaan sillä kilpailuttaa kaikki maan ja taivaan väliltä vessapapereista ämpäreihin ja ensihoitoon.

Ehkä tässä oli aluksi....

Koitan saada tuon tarjouspyynnön myös asiallisesti luettavaan muotoon tänne...

Kysyttävää?, matti

Kommentoi adressia