Tornion ensihoito- ja sairaankuljetusten laatu on säilytettävä

Matti Suopajärvi
Vieras

/ #14 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUISTA OSA I

19.11.2010 19:37
Tornion kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta 1.6. 2010


TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUISTA

Tornion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää tarjouksia ensi- hoito- ja sairaankuljetuspalvelujen tuottamisesta (osana kansanterveyslain
66/1972 14 §:n 1 momentin 3 kohdassa sairaankuljetuksen järjestämistä ja valmiuden ylläpitämistä ja sairaankuljetusasetuksessa 565/1994 tarkoitettua sairaankuljetusta ja ensihoitoa) sopimuskaudelle 1.1. 2011 – 31.12.2013, lisättynä 1-2 vuoden optiomahdollisuudella.

Jos sopimus irtisanotaan, tulee se tehdä elokuun loppuun mennessä ja irtisanominen tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden lopussa.

Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä, jolloin kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnasta on ilmoitettu julkisten hankintojen HILMA-järjestelmässä 1.6.2010.

Tarjoukset pyydetään lähettämään suljetussa kirjekuoressa (kuoreen merkintä ”ENSIHOIDON TARJOUS” ) 6.8.2010 klo 11 mennessä osoitteeseen Tornion kaupunki, hankinta- ja logistiikkapalvelut, Suensaarenkatu 4, 95400 TORNIO.


1. ASEMAPAIKKA JA LÄHTÖVALMIUS


Tarjousta pyydetään kahdesta sairaankuljetusajoneuvosta, joista toinen on hoitotason yksikkö ja toinen perustason yksikkö. Lisäksi palvelun tuottajalla on oltava järjestettävissä yksi vara-auto.

Sairaankuljetusajoneuvot ovat säännöllisessä valmiudessa seuraavasti:

Hoitotason yksikkö, välitön 1 minuutin lähtövalmius 24 h/vrk vuoden kaikkina päivinä.

Perustason yksikkö, välitön 1 minuutin lähtövalmius klo 08-22 ja muuna aikana 15 minuutin lähtövalmius vuoden kaikkina päivinä.

Sairaankuljetushenkilöstön on työskenneltävä välittömän lähtövalmiuden aikana arkisin (ma-pe) klo 8-16 terveyskeskuksessa sille osoitetuissa koulutusta vastaavissa tehtävissä ottaen huomioon, ettei sairaankuljetus niiden vuoksi häiriinny. Näistä työtehtävistä sekä työnjohdollisesta vastuusta,
valvonnasta ja seurannasta sovitaan tarkemmin ensihoidon hankinta-sopimuksessa.

Ajoneuvojen asemapaikka on välittömän lähtövalmiuden aikana Tornion terveyskeskus ja muuna aikana enintään viiden (5) ajokilometrin etäisyydellä terveyskeskuksesta. Sairaankuljetusyksiköillä ei saa olla sopimusta sairaankuljetustehtävistä tai hoitolaitossiirroista minkään muun tahon kanssa ilman Tornion kaupungin lupaa.


2. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

2.1. Sairaankuljetusajoneuvot ja niiden varusteet

Hoito- ja perustason yksiköiden ajoneuvojen lisäksi tilaaja edellyttää palvelun tuottajalla olevan myös vara-auto tai vara-autojärjestelmä tarjotun palvelun turvaamiseksi.
Ensihoitopalvelujen sairaankuljetusajoneuvojen ja niiden varustuksen tulee tyypiltään ja tasoltaan olla voimassaolevien määräysten mukaisia ja terveyskeskuksen ensihoidon vastuulääkärin tarkastuksessaan hyväksymiä.
Sairaankuljetusajoneuvoista toisen on vastattava sekä varustukseltaan että toiminnaltaan hoitotason yksikköä ja toisen perustason yksikköä liitteinä 1 ja 2 olevien Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ohjeistusten mukaisesti.
Lisäksi palveluntuottajalla tulee olla valmiudet ottaa tilaajan vaatimuksesta käyttöön yhteydet sairaankuljetusajoneuvosta tilaajan sähköiseen sairaskertomusjärjestelmään.

2.2. Viestintäjärjestelmä

Viestintäjärjestelmän tulee olla sellainen, että yhteys aluehälytyskeskuksen, liikennöitsijän ja terveyskeskuksen välillä on mahdollista. Viestintäjärjestelmä tukeutuu viranomaisverkkoon. Ambulansseissa tulee olla viestintäjärjestelmään soveltuva varustus ja sairaankuljettajilla tehtävän edellyttämä koulutus ja varustus.
Virve-viestijärjestelmän hankintakustannuksista vastaa tilaaja ja käyttö- ja huoltokustannuksista palveluntuottaja.


2.3. Henkilöstö

Henkilöstöllä tulee olla sairaankuljetusajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti ja hyvä suomen kielen taitoLisäksi vaaditaan seuraava kelpoisuus

A. Hoitotason sairaankuljettajalla on oltava sairaanhoitajan, sairaanhoitajan (AMK) tai ensihoitajan (AMK) ammattitutkinto. Hoitotason sairaankuljettajalta edellytetään lisäksi päätoimisuutta
sairaankuljetuksessa tai muuta päätoimista työskentelyä terveydenhuollon yksikössä. Saadakseen luvan toimia kunnassa sairaankuljetustehtävissä, hoitotasolla toimivan tulee suorittaa hyväksytysti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin suosituksen mukainen hoitotason ensihoidon testaus sekä erillinen lääketentti vastuulääkärin määräämin määrävälein.

B. Muun sairaankuljetuksessa toimivan henkilöstön tulee olla tarpeellisen ensihoitokoulutuksen saaneita terveydenhuollon ammattihenkilöitä (sairaanhoitajia, perus- ja lähihoitajia sekä lääkintävahtimestari-sairaankuljettajia). Lisäksi erityistaitoina edellytetään intubointi-, nesteensiirto- ja defibrillointitaito sekä taito antaa lääkkeitä lääkärien ohjeiden mukaan. Saadakseen luvan toimia kunnassa sairaankuljetustehtävissä henkilöstön tulee suorittaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin suosituksen mukainen perustason ensihoidon testaus sekä erillinen lääketentti hyväksytysti vastuulääkärin määräämin määrävälein .

Hoitotason sairaankuljetusyksikössä työvuorossa on oltava vähintään yksi kohdan A mukainen ensihoidon hoitotason sairaankuljettaja. Toiselta työvuorossa olevalta ja perustason yksikön sairaankuljettajilta vaaditaan kohdan B mukainen tutkinto.

Toiminnan alkaessa palveluntuottajalla tulee olla riittävä määrä henkilökuntaa, jolla on kohdan A mukainen pätevyys (myös hoitotason testaus ja tentti suoritettuna), ja muulla henkilökunnalla tulee olla kohdan B mukainen pätevyys (myös perustason testaus ja tentti suoritettuna). Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan palvelukseensa tulevan henkilön ammattipätevyyteen liittyvät todistukset ensihoidon vastuulääkärille toiminnan alkaessa ja palkatessaan uutta henkilökuntaa. Lisäksi palkatessaan uutta henkilökuntaa palveluntuottajan tulee ottaa yhteys vastuulääkäriin tarvittavien testausten järjestämiseksi, niin että toiminnan käynnissä ollessa uusi henkilöstö suorittaa vaadittavan kuulustelun 6 kuukauden kuluessa sairaankuljetustehtävissä aloittamisensa jälkeen.

Sairaankuljetusajoneuvojen henkilöstön on oltava fyysisiltä ominaisuuksiltaan sekä fyysiseltä kunnoltaan sellaista, että ambulanssin työpari kykenee itsenäisesti siirtämään 100 kg painavan potilaan paareilla kerrostalon toisesta kerroksesta ambulanssiin.


Lääkelupien myöntämisessä noudatetaan STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan lääkehoitoa koskevan suosituksen mukaisia periaatteita.

Tarjouksen tulee sisältää suunnitelma henkilöstön ammattitaidon ylläpidosta. Palveluntuottajalla on velvollisuus osallistua sairaanhoitopiirin järjestämiin suuronnettomuus- ym. harjoituksiin.

3. KALUSTOON JA TOIMINTAAN TUTUSTUMINEN

Tilaajalla on oikeus käydä tutustumassa palveluntuottajan kalustoon, toimintaan ja toimintayksikköön ennen hankintapäätöksen tekoa.

4. TARJOUSHINTA JA SEN ILMOITTAMINEN

Tarjouksessa tulee ilmoittaa sairaankuljetusvalmiuden ylläpitämisestä hinta / kuukausi (alv 0%) sekä kokonaishinta kolmeksi (3) vuodeksi (vuodet 2011, 2012 ja 2013).

Terveyskeskuksen maksettavaksi lainsäädännön tai muulla perusteella jäävistä kuljetuksista ilmoitetaan yhtenä prosenttilukuna mahdollinen alennus Liikenne- ja viestintäministeriön kulloisenkin voimassa olevan asetuksen enimmäistaksaan verrattuna.

Terveyskeskus korvaa X-kyydit liitteen mukaisen listan mukaan vain, mikäli hälytys on tehty hätäkeskuksen kautta.
( LIITE 3 peruuntuneiden kuljetusten korvaaminen )

Tarjouksen liitteenä (LIITE 4) on hintalomake, jolla kaikki tarjoushinnat tulee ilmoittaa.

5. TARJOUKSEN ARVIOINTI JA VALINTAPERUSTEET

Tarjousten arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa (3) vaiheessa:

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi. Tässä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisessa tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti.

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. Tarjousten tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä.

3. Hyväksytyistä tarjoajista ja tarjouksista (em. kohdat 1 ja 2 läpäisseet) valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavan pisteytyksen perusteella:Hinta max. 80 pistettä

Valmiuskorvaus enintään 65 pistettä.
Edullisin tarjous saa 65 pistettä, muiden tarjousten pistemäärä lasketaan seuraavasta kaavasta:

Pistemäärä = 65 x edullisin tarjoushinta
vertailtava tarjoushinta

Muut korvaukset enintään 15 pistettä.

LVM:n taksa (tarjottu alennus 0 %) antaa 0 pistettä, suurin tarjottu alennusprosentti LVM:n taksaan antaa 15 pistettä, muut alennusprosentit antavat pisteitä lineaarisesti tältä väliltä.

Laatutekijät max. 20 pistettä


Alalla toimiminen 0 - 6 pistettä
Yrittäjä/omistaja on toiminut alalla 0-3 vuotta 0 pistettä
Yrittäjä/omistaja on toiminut alalla 4-10 vuotta 2 pistettä
Yrittäjä/omistaja on toiminut alalla yli 10 vuotta 6 pistettä

Tarjottavan sairaankuljetusajoneuvon ikä 1.1.2011. (autojen keski- ikä ilman vara-autoa) 0 - 6 pistettä
Yli 3 vuotta 0pistettä
1-3 vuotta 3 pistettä
alle 1 vuotta 6 pistettä

Laadunhallintajärjestelmä / laatumittarit tai auditointi / sertifikaatti 0 - 8 p
Ei laatujärjestelmää 0 pistettä
Sisäinen/oma laadunhallintajärjestelmä 2 pistettä
Ulkoinen/ulkopuolisen suorittama auditointi/ 8 pistettä
sertifioitu/yleisesti käytössä oleva laatujärjestelmä

Tarjoukseen on liitettävä selvitys laadunhallinnasta.


6. KORVAUKSET PERUUNTUNEISTA KULJETUKSISTA

Peruuntuneista kuljetuksista, M1-kuljetuksista sekä muista erikseen
sovituista tehtävistä korvataan palveluntuottajalle Liikenneministeriön
kulloinkin hyväksymän taksan / hyväksytyn tarjouksen mukaiset korvaukset,
paitsi arkisin maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.00 alkavista
kuljetuksista ainoastaan em. taksan mukaisen kilometrikorvauksen.

7. TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Tarjousten tulee olla voimassa 30.10.2010 saakka.

8. TARJOUKSEN LIITTEET JA SELVITYKSET

Tarjoukseen tulee liittää kaupparekisteriote, veroviraston todistus maksetuista
veroista ja sosiaaliturvamaksuista, työeläkekassan tai eläkevakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkemaksuista sekä tilinpäätösasiakirjat (tuloslaskelma, tase) kahdelta vuodelta (vuodet 2008 ja 2009). Todistukset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen jättöpäivästä. Käynnistyvät yritykset voivat korvata dokumentit liiketoimintasuunnitelmalla ja siihen liitetyillä kuvauksilla tulevasta toiminnasta.

Lisäksi mukaan tulee liittää selvitys siitä, mitä muita palveluja ja sitoumuksia tuottajalla on ollut ja on tällä hetkellä voimassa. Edelleen mukaan tulee liittää selvitys laadunhallinnasta, kuvaus henkilökunnasta ja koulutustasosta sekä täydennyskoulutussuunnitelma sekä sairaankuljetusajoneuvon tiedot varusteluetteloineen.


9. ALIHANKKIJAT JA TILAAJAVASTUU

Palvelun tuottaja voi käyttää alihankkijoita. Palvelun tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Mahdollinen alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa nimi- ja yhteystietoineen.

Tarjouksen tekijä sitoutuu pyydettäessä antamaan lainmukaiset selvitykset viivytyksettä viimeistään ennen hankintasopimuksen tekemistä.( Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006)


10. TARJOAJIEN SULKEMINEN POIS TARJOUSKILPAILUSTA

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois myös tarjoaja, joka on selvitystilassa tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen suorittamisen.
jatkuupi alla....

Kommentoi adressia