EI KIVIAINEKSEN OTTOLUPAA KIRKKOMÄKEEN

Hämeenlinnan rakennusvalvontatoimistossa on vireillä Eeva-Liisa Honkajuuri-Hakalan, Timo Honkajuuren, Tuomas Honkajuuren ja Matti Honkajuuren maa-aineslain 4 pykälän 1 momentissa ja maa-ainesten ottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 pykälässä tarkoitettu maa-aineslupaa koskeva hakemus. Kalliokiviaineksen ottamista koskevaa lupaa haetaan Hämeenlinnan kaupungin Kirstulan kylässä sijaitseville tiloille Metsä-Lasila, rekisterinumero 109-411-1-29 ja Metsä-Porila, rekisterinumero 109-411-2-52 (Kirkkomäen kallioalue).

Kyläyhdistys HärkäRaitti Ry:n mukaan kyseistä lupaa ei tule myöntää hakijalle koska se on vastoin maa-aineslain 3 pykälän säännöksiä seuraavilla perusteilla:

1. Maa-aineksen ottamisesta aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista

2. Maa-aineksen ottamisesta aiheutuu huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnon ympäristössä sekä terveydellistä vaaraa asutukselle

3. Toiminnasta aiheutuu maa-aineslain 3 pykälän 4 momentin mukaista vaaraa

4. Toiminnasta aiheutuu tärkeän vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun vaarantuminen.


KYLÄYHDISTYS HÄRKÄRAITTI RY kerää adressia luvan myöntämistä vastaan.

Lisää aiheesta yhdistyksen sivuilla www.harkaraitti.net

18.6.2007 ADRESSI ON TULOSTETTU JA LUOVUTETTU HÄMEENLINNAN RAKENNUSVIRASTOON.
ALLEKIRJOITUKSIA LUOVUTUS HETKELLÄ OLI 1038. ADRESSIIN ON TULLUT ENSIMMÄISEN TULOSTUKSEN JÄLKEEN 34 NIMEÄ LISÄÄ. NÄMÄ NIMET ON TOIMITETTU 19.6.2007 RAKENNUSVIRASTOON. YHTEENSÄ SIIS NETTIADRESSIN NIMIÄ ON OLLUT 1072.

Luvan hakija on tehnyt muutoksia hakemukseensa ja asia kuulutettiin uudestaan.

11.10.2007 klo 22.39 on tämä adressi tulostettu toimitettavaksi Hml:n kaupungin rakennusvalvonta virastoon. Adressissa oli silloin 1618 allekirjoitusta ja se luovutetaan 12.10.2007.

Adressi jätetään edelleen auki ja suljetaan kunnes tämä kivilouhoslupa hakemus on kokonaisuudessaan käsitelty.

19.5.2008 Hml:n rakennuslautakunta on antanut kielteisen päätöksen maa-aineslupahakemukseen. Maanomistajat eivät olleet tyytyväisiä päätökseen ja ovat valittaneet päätöksestä valitusajan puitteissa hallinto-oikeuteen.

KIITOS!!! YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA!!


Aiheesta lisää www.harkaraitti.net


UUSI ADRESSI KIRKKOMÄEN YMPÄRISTÖLUPAA VASTAAN ON OSOITTEESSA www.adressit.com/kirkkomaki-ymparisto