Lääkekannabis Kelan lääkekorvausten piiriin

Vaadimme lääkekannabista Kela-korvausten piiriin seuraaviin seikkoihin nojaten: 

Kannabis on lainsäädännössämme kansainvälisiin sopimuksiin nojaten todettu lääkekasviksi, jonka käyttö on välttämätöntä joissain tapauksissa.  Kysymys on ihmisoikeuden toteutumisesta - oikeus terveyteen.

Lääkekannabis on tutkitusti monien kroonisten oireiden ja sairauksien hoidossa (MS-tauti, spastisuus, kivunlievitys esim. syövät, parkinssonin tauti, touretten syndrooma, ahdistus) erittäin hyvä luonnollinen lääkevaihtoehto.

Tällä hetkellä käytännön ongelmat lääkkeen käytössä ovat reseptin saaminen -erityisluvan omaavien lääkäreiden määrä, sekä lääkkeen kallis hinta.

  • Alkuperäisessä 1961 huumausaineyleissopimuksessa todetaan, että sopimus ei koske lääke- ja tutkimuskäyttöä
  • Sopimuksissa todetaan kuitenkin myös se, että huumausaineiden lääkinnällinen käyttö on jatkuvasti välttämätöntä tuskan ja kärsimysten lieventämiseksi ja asianmukaisin toimenpitein on varmistettava huumausaineiden saanti tähän tarkoitukseen
  • Kannabis on ollut muuten kielletty, mutta ei käytetty ennen kuin ennakkotapaus tuli käsiteltäväksi - kts alla hallinto-oikeuden päätös, Turku 2006
  • 2008 kannabis on palautettu lääkeluetteloon
  • EU:lta vuoden alussa päätöslauselma, jossa kehotetaan lisäämään lääkekannabiksen käyttöä monien kroonisten sairauksien hoidossa (lähde1)
  • Saksassa AOK (Kelaa vastaava) on hyväksynyt kannabiksen korvattavaksi lääkkeeksi
  • Tanskassa voi kasvattaa omat lääkekannabikset ja on yli 4000 potilasta
  • Britanniassa on meneillään 20 000 potilaan koe

Eri viranomaistahojen merkitys prosessissa, joihin tulee saada muutos tai sujuvuutta aikaiseksi:

Kela - lääkekorvauksien maksaminen
Fimea - myöntää erityislupia lääkäreille
Valvira - valvoo käytäntöjen toteutumista

Ongelmana on, että lääkärit eivät uskalla tai osaa määrätä lääkettä valvovien viranomaisten käytäntöjen epäselvyyksien vuoksi.  Nykyinen käytäntö ei kuitenkaan nojaa sopimuksiin, vaan on johtanut siihen, että THL:n tietojen mukaan jo tuhannet ihmiset joutuvat käyttämään kannabista lääkinnällisesti salaa, jopa omalta lääkäriltään.  Tarvitaan lisää erityislupia lääkäreille, sillä kapasiteetti hoitaa potilaita on alimitoitettu. (lähde2)


**********

Vuonna 2006 Turun hallinto-oikeus antoi päätöksen koskien potilaan oikeutta käyttää kannabista lääkinnällisesti:

Diaarinumero:  00566/06/6302

Antopäivä:  7.9.2006

Taltio: 06/0563/3

Apteekki oli hakenut erityislupaa luovuttaa myyntiluvaton lääkevalmiste hakemuksessa yksilöidylle potilaalle. Lääkelaitos oli hylännyt hakemuksen. Hallinto-oikeus tutki potilaan tekemän valituksen asiassa.

 

Päätöksen perusteluissa todetaan:

 

"Hallinto-oikeus kumoaa lääkelaitoksen päätöksen ja palauttaa asian lääkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi. Lääkelaitos ei mainitsemillaan perusteluilla ole voinut hylätä hakemusta.

Hakemuksessa on kyse lääkkeellisen kannabiksen luovuttamisesta kulutukseen. Lääkkeellinen kannabis (tetrahydrokannabinoli) kuuluu vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luetteloon IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloon I. Suomi on ratifioinut molemmat sopimukset ja niiden sisältö on otettu huomioon huumausainelaissa. Tetrahydrokannabinoli on huumausainelain tarkoittama huumausaine.

Molempien sopimuksien tavoitteena on huumausaineiden väärinkäytön ja laittoman kaupan estäminen. Sopimuksissa todetaan kuitenkin myös se, että huumausaineiden lääkinnällinen käyttö on jatkuvasti välttämätöntä tuskan ja kärsimysten lieventämiseksi ja asianmukaisin toimenpitein on varmistettava huumausaineiden saanti tähän tarkoitukseen.” (Turun hallinto-oikeus 7.9.2006)

 

Tämä vuonna 2006 annetun oikeudenpäätöksen perusteena oleva vuoden 1961 huumesopimuksen velvoite tulee saattaa voimaan.


**********


Maailman terveysjärjestö, WHO, on kansainvälisissä huumausainesopimuksissa asetettujen velvoitteiden mukaan suorittanut kriittisen tieteellisen arvionnin kannabiksen luokittelusta ja esittää kannabiksen poistamista HAO:n päätöksessä mainitusta ankarimmasta luokasta IV, koska tieteellisen todistusnäytön perusteella sillä on lääkinnällistä käyttöä. Suosituksen mukaan sen myöntämiseen lääkkeeksi riittää normaali reseptikäytäntö. (lähde1)

WHO:n YK:n pääsihteerille antama kannabiksen luokitussuositus 24.1.2019.(lähde3)

- Kehottaen komissiota ja jäsenvaltioita käsittelemään sääntelyyn, rahoitukseen ja kulttuuriin liittyviä esteitä, jotka haittaavat kannabiksen käyttöä lääkinnällisiin tarkoituksiin ja kannabista yleensä koskevaa tieteellistä tutkimusta
- Kehottaa lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita määrittelemään tarvittavat olosuhteet, jotka mahdollistavat luotettavat ja riippumattomat laaja-alaiset tieteelliset tutkimukset kannabiksen käytöstä lääkinnällisiin tarkoituksiin.  (lähde4)

Suomen ratifioimien huumausainesopimuksien periaate kyseisten aineiden saannin turvaaminen “tuskan ja kärsimysten lieventämiseksi” tulee toteuttaa siten, että oikeus terveyteen ja oikeus tasavertaiseen kohteluun toteutuvat. 

 

 

Lähteet:

1.  EU-parlamentti antoi 13.2.2019 päätöslauselman Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin. 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0113_FI.html

2.  HS artikkelissa 21.10.2019 lääkärin näkökulma tilanteeseen.
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006279799.html

3.  THL 24.4.2019 WHO:n YK:n pääsihteerille antama kannabiksen luokitussuositus 24.1.2019. 
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ajankohtaista/ehkaisevan-paihdetyon-uutiskirje/4/2019/who-suosittelee-kannabiksen-uudelleenluokittelua

4.  EU-parlamentti Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin. 13.2.2019.  
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0113_FI.html?redirect

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Lotta Laaksonen näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…