Langattomat laitteet pois Suomen kouluista ja päiväkodeista

Sadat tutkijat, maailman terveysjärjestö WHO ja Euroopan neuvosto varoittavat sekä oppilaita että opettajia langattoman teknologian, esimerkiksi WLANin (eli Wi-Fin), matkapuhelinteknologian ja langattomien DECT-puhelinten haitoista.

Nykyiset ”turvalliset raja-arvot” ovat aivan liian korkeita suojaamaan ketään mikroaaltosäteilyn haitoilta. Yhä uudet tutkimukset osoittavat langattoman teknologian vaikuttavan haitallisesti keskushermostoon, ja aiheuttavan jo solutasolla vaurioita. Langattoman säteilyn on epäilty lisäävän myös autismin ja erilaisten aivokasvainten riskiä.

Huomaathan että vetoomuksen allekirjoitus vaatii vahvistuksen. Vahvista allekirjoituksesi vastaamalla sinulle tulevaan sähköpostiin. Sähköpostiosoitteesi ei näy vetoomuksessa.

Tervetuloa keskustelemaan Facebookiin Sähkömagneettinen terveys -nimiselle sivulle tai ruotsin- ja suomenkieliseen ryhmään SMART Finland ÄLY Suomi.

Lue lisätietoa riskeistä ja siitä mitä sinä voit tehdä (tiedot ruotsiksi)

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2014/08/Uppkopplade-barn_stralskyddsstiftelsen2014webb_4.pdf

Lisätietoa suomeksi:
https://sateileeko.wordpress.com
http://www.sahkoailmassa.fi
http://www.sateilykontrolli.fi
http://www.evajansson.fi (Itävallan lääkäriliiton suositus sähköherkkien hoitamiseksi)

Me allekirjoittaneet vetoamme oppilaiden terveydestä ja hyvinvoinnista kouluissa, esikouluissa ja päiväkodeissa vastaaviin päättäjiin, jotta kaikki verkkoyhteydet näissä laitoksissa olisivat langallisia. Koska Suomen lainsäädäntö velvoittaa vastuuhenkilöt turvaamaan sekä henkilöstön että lasten terveyden, on mielestämme koulujen velvollisuus todistaa, että heidän käyttämänsä teknologia ei ole terveydelle haitallista. Turvallinen vaihtoehto on käyttää vain langallisia verkkoyhteyksiä, pitää kaikki langattomat yhteydet tietokoneissa pois päältä ja pitää myös matkapuhelimet suljettuina tai lentomoodissa. Tämä koskee sekä oppilaita että opettajia. Mikroaaltoja käyttäviä lähetintukiasemia ei saisi olla lähempänä kuin 500 metrin päässä oppilaitoksista. Jotkut tabletit on mahdollista kytkeä verkkoon USB-kaapelin avulla.

1) Suomen lainsäädäntö vaatii suojelemaan lapsia ja aikuisia kaikelta, joka haittaa terveyttä tai hyvinvointia.

2) Tuhannet tutkimukset viittaavat siihen, että langattomat teknologiat, vaikka niitä käytetään virallisten raja-arvojen puitteissa, voivat aiheuttaa käytös- ja keskittymiskyvyn häiriöitä, hermoston vaurioita, dementiaa, syöpää ynnä muuta.  (Bioinitiative 2012, www.bioinitiative.org)Suurin osa tehdyistä tutkimuksista osoittaa terveyshaittoja.

3) Maailman terveysjärjestön WHO) alainen Kansainvälinen syöpätutkimusvirasto (IARC) luokitteli vuonna 2011 radiotaajuisen säteilyn mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi (luokkaan 2B). Lukuisat lääkärit, tutkijat ja järjestöt ainakin kahdestatoista eri maasta vaativat nyt IARC:ia siirtämään radiotaajuisen säteilyn korkeimpaan riskiluokkaan eli luokkaan 1 (syöpää aiheuttavat tekijät), jossa jo ovat esimerkiksi tupakka ja asbesti. Ks. https://lennarthardellenglish.wordpress.com/

4) Euroopan neuvosto varoitti vuonna 2011 langattoman teknologian riskeistä erityisesti lapsille (päätös 1815) ja kehottaa kaikkia kouluja ja päiväkoteja käyttämään langallista internetiä langattoman sijaan.
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm

5) Sadat tutkimukset osoittavat, että langaton teknologia aiheuttaa vahinkoa myös nisäkkäille, linnuille ja niiden munille, kasveille ja siemenille.

6) Nykyisissä matkapuhelimia ja tabletteja koskevissa säteilyraja-arvoissa on otettu huomioon vain yhden laitteen aiheuttama lämmitysvaikutus kuuden minuutin käytön aikana. Muita vaikutuksia kuin lämpöä ei ole otettu huomioon, ei myöskään sitä, että voidaan käyttää useampaa laitetta samaan aikaan, ja pitkiä aikoja, vaikka tällaisissa tapauksissa yhteenlaskettu biologinen vaikutus voi olla paljon haitallisempi kuin pelkkä lievä lämpeneminen.

Viranomaisten ja ICNIRPin antamat säteilyn raja-arvot kansalaisten rauhoittamiseksi ovat vanhentuneita ja merkityksettömiä. Voimassa olevat matkapuhelimia, tukiasemia ja tabletteja koskevat raja-arvot – vuodelta 1998 – eivät suojaa syövältä eivätkä muilta pitkäaikaisen käytön ehkä aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tietoa ICNIRPistä:

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/icnirps-rekommendationer/

Entinen Nokia-johtaja: "Kännykkä vei terveyteni":

http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta/1194934030776/artikkeli/entinen+nokiapomo+kannykka+vei+terveyteni.html

På svenska:

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/10/nokiachef-avslojar-mobilstralning-forstorde-min-halsa/

Ranska kieltää langattomat laitteet päiväkodeissa:

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/02/frankrike-tradlosa-natverk-forbjuds-i-forskolan-for-de-minsta/

SUOMEN LAKEJA

Suomen perustuslaki (11.6.1999/731), https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

20 § Vastuu ympäristöstä: Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Säteilylaki 27.3.1991/592, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910592

2 §  Yleiset periaatteet: Säteilyn käytön ja muun säteilyaltistusta aiheuttavan toiminnan tulee, ollakseen hyväksyttävää, täyttää seuraavat vaatimukset: 1) toiminnalla saavutettava hyöty on suurempi kuin toiminnasta aiheutuva haitta (oikeutusperiaate); 2) toiminta on siten järjestetty, että siitä aiheutuva terveydelle haitallinen säteilyaltistus pidetään niin alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista (optimointiperiaate); 3) yksilön säteilyaltistus ei ylitä asetuksella vahvistettavia enimmäisarvoja (yksilönsuojaperiaate).

8§ Säteily: Tässä laissa tarkoitetaan: 1) säteilyllä: ionisoivaa ja ionisoimatonta säteilyä; 2) ionisoivalla säteilyllä säteilyä, joka muodostaa väliaineessa ioneja; 3) ionisoimattomalla säteilyllä ultraviolettisäteilyä, näkyvää valoa, infrapunasäteilyä, radiotaajuista säteilyä sekä pientaajuisia ja staattisia sähkö- ja magneettikenttiä;

37 § (23.12.1998/1142), Ikärajoitukset: Säteilytyötä tekevän henkilön on oltava 18 vuotta täyttänyt. Tätä nuorempi henkilö, ei kuitenkaan alle 16 vuotta, voi osallistua säteilylähteiden käyttöön siinä määrin kuin se on tarpeen hänen ammatillisen koulutuksensa vuoksi.

Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738) vaatii, että työympäristö järjestetään niin, että lapsia  ja opettajia ei altisteta riskeille.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738


1 § Tarkoitus: Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveyshaittoja.

2 § Tämä laki velvoittaa työnantajaa ja työntekijää...

4 § Tätä lakia sovelletaan 2 §:ssä tarkoitetun lisäksi myös: 1) oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä

8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite: Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavina tekijöinä otetaan huomioon epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa, ja poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää huolimatta kaikista aiheellisista varotoimista.

Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavia periaatteita: 1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään; 2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla; 3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja 4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon.

14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus:  Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. (Opettajien ja oppilaiden täytyy siis saada informaatiota langattoman teknologian riskeistä.)

Linkkejä

1. Jo murto-osa nykyisistä raja-arvoista vahingoittaa ihmistä:
http://www.bioinitiative.org/rf-color-charts/

2. Näin testataan kännykän turvallisuutta, ihmisen asemesta koehenkilönä on iso muovipää, joka on täytetty suolavedellä:
http://indexsar.com/ctia-sam-phantom.html

3. Tanskalaisen tutukimuksen tulos: iPadia käyttävät oppilaat pärjäsivät muita huonommin PISA-tutkikmuksessa:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/12/03/172036.htm

4. Tanskalaiset aivotutkijat pelkäävät iPadien aiheuttavan autistimia kokonaiselle ikäpolvelle:
http://www.b.dk/viden/hjerneforsker-advarer-mod-ipad-frygter-en-hel-generation-af-autister

5. WLAN KOULUISSA:
http://wifiinschools.org.uk/30.html

6. YHDYSVALLOISSA terveysjärjestöt ovat aloittaneet kampanjoita joiden teema on: Sulje tablettitietokoneet ja muut langatonta teknologiaa käyttävät laitteet lasten terveyden suojelemiseksi:
http://thefullertoninformer.com/the-turn-it-off-4-kids-initiative-2/

7. Tietokoneasiantuntija Robert Szczerba kirjoitti arvostetussa Forbes-lehdessä, että WLAN on lapsille vaarallisempaa kuin on aikaisemmin luultu.
http://www.forbes.com/sites/robertszczerba/2015/01/13/study-suggests-wi-fi-exposure-more-dangerous-to-kids-than-previously-thought/

8. Langaton säteily voi aiheuttaa syöpää:

a) http://www.prlog.org/12421346-researchers-conclude-wireless-radiation-causes-cancer-after-latest-scientific-findings-announced.html
b) http://www.epochtimes.se/Forskning-visar-tydligt-att-mobiltelefoner-kan-orsaka-cancer-a27789.html

9. Bioinitiative:
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec10_2012_Effects_Electromagnetic_Fields_Wireless_Communication.pdf

10. Euroopan taloudellinen ja sosiaalinen komitea haluaa kieltää WLANin kouluissa:
http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/EESC-2014-05117-00-00-PA-TRA-SV.pdf

11. Microsoftin Kanadan-yksikön entinen toimitusjohtaja Frank Clegg vetoaa: "Älkää antako lasten oleskella päälle kytkettyjen matkapuhelinten eikä tablettien lähellä.”

a) http://newsvoice.se/2014/02/14/microsoftdirektor-lat-aldrig-barnen-vara-nara-en-uppkopplad-mobil-eller-lasplatta/
b) http://vitalitymagazine.com/article/invisible-threat/

12. Ruotsin Kemikaalivirasto on kieltänyt eräät tabletti- ja matkapuhelinmallit, koska niissä on myrkyllisiä kemikaaleja:
http://www.idg.se/2.1085/1.605717/kemikalieinspektionen-svartlistar-giftiga-surfplattor

13. Lapset ovat paljon herkempiä kuin aikuiset ja säteily vahingoittaa heitä nopeammpin kuin aikuisia:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X14000583

14. Kasvien siemenet voivat kuolla WLAN-reitittimien lähellä:
http://www.kmr.nu/pressrel_2013_05_31-mobilstralning-bakom-adhd.htm

15. Kahdeksi tunniksi matkapuhelinten säteilylle altistetuilta hiiriltä katosi jopa kaksi prosenttia aivojen hermosoluista:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/

16. Espanjalainen biologi Alfonso Balmori osoitti, että linnunmunat voivat pilaantua pesiinsä tukiasemasäteilyn takia. Balmori on analysoinut yli 100 tieteellistä tutkimusta mikroaaltojen vaikutuksista eläimiin.
http://wifiinschools.org.uk/resources/Balmori+2009.pdf

17. Tuhannet tutkimukset osoittavat hyvin heikonkin pulssimoduloidun mikroaaltosäteilyn aiheuttavan biologisia soluvaurioita, vaikkei kudoksen lämpötila nousisi. Emeritusprofessori Martin M. Pall osoittaa, että hyvin vaimeat säteilypulssit avaavat soluseinämien kalsiumkanavia, mikä aiheuttaa kalsiumin kerääntymistä soluihin. Pelkästään tämä mekanismi puolestaan aiheuttaa ainakin unihäiriöitä, immuunipuolustuksen ongelmia, lisääntymisongelmia, sydämen lisälyöntisyyttä ja rytmihäiriöitä, sydänpysähdyksiä, hermoston oireita, dna-vaurioita ja syöpää.
http://www.cqlpe.ca/pdf/microw-vgccnoheat.pdf

18. Martin L. Pall esiintyy Youtubessa:
https://www.youtube.com/watch?v=dwWGB-eGMTw&feature=youtu.be

19. Suomessa toimiva sähköherkkien yhdistys:
http://www.sahkohkerkat.fi

20. Ruotsissa toimiva sähköherkkien järjestö:
https://eloverkanslig.org/

21. Ruotsissa toimiva mikroaaltoteknologiasta sairastuneiden puolesta toimiva Vågbrytaren-järjestö:
http://vagbrytaren.org/

22. ”Toimi kuten Ericsson ja Telia Ruotsissa: Heitä sinäkin pois langaton DECT-puhelimesi."
http://haraldblomberg.com/sladdlostfn.htm

23. Kanadassa opettajat ja muu koulujen henkilökunta joutuvat vastuuseen, mikäli kouluissa yhä käytetään langattomia reitittimiä, sillä brittiläinen vakuutusjätti Lloyd's ei enää korvaa matkapuhelinten tai WLAN-reitittimien aiheuttamia säteilyvahinkoja.
http://www.naturalhealth365.com/wi-fi-radiation-electromagnetic-fields-lloyds-of-london-1356.html

24. Kanadassa ehdotetaan varoitustekstejä matkapuhelimiin:
http://www.thenhf.se/blir-kanada-forst-med-varningstexter-pa-mobil/

25. Tel Avivissa osoitetaan mieltä koulujen langattomia reitittimiä vastaan:
http://norad4u.blogspot.ca/2015/01/1712015-demonstration-aginst-wifi-in.html

26. Italialaisen kaupungin pormestari on terveysnäkökohtien vuoksi kieltänyt WLAN-tukiasemat sammutettaviksi kahdesta koulusta.
http://www.thelocal.it/20160108/italy-town-turns-off-school-wifi-over-health-concerns

27. Kauppalehden (12.5.2015) artikkeli vetoomuksesta, jonka "ainakin 190 tutkijaa 38 maasta" on jättänyt Yhdistyneille kansakunnille, Maailman terveysjärjestölle (WHO) ja kansallisille viranomaisille. He vaativat sähkömagneettisten kenttien vaikutusten tiukempaa valvontaa.
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/tutkijoiden-halyttava-kirje-kannykka-aiheuttaa-aivosyopaa/KXi8njkc

28. Lennart Hardellin puhe langattomien palvelujen käytöstä kouluissa (ilmeisesti vuodelta 2015)
https://www.youtube.com/watch?v=w8H8Eg6FFRc