Yleisradion Manne-TV tuotannon hyllyttäminen

YLEISRADION MANNE-TV TUOTANTO ON IHMISARVOA ALENTAVA JA
SE RIKKOO LAKIA

Halventavien nimitysten käyttö
Saako sanoa manne, nekru, jutsku tai mutakuono? Ovatko nämä halventavia ilmaisuja? Ylittävätkö ne hyvän maun ja rasismin rajan?
- Sanoina ne tulevat kyseisten ryhmien ulkopuolelta ja ovat kielteisesti latautuneita ja kansanryhmää halventaviksi tarkoitettuja. Edellä esitetyn kaltaiset ilmaukset rikkovat useita syrjintä- ja yhdenvertaisuuslainkohtia sekä EU:n direktiivitasolla että kansallisessa lainsäädännössämme. Ne loukkaavat kansalaisen ihmisarvoa, joka sisältää henkilökohtaisen oikeuden itseään koskevan tiedon määrittämiseen ja nimen käyttöön. Yle rikkoo sekä hyvää makua että lakia Manne-TV tuotannollaan ja sen hallintoneuvoston olisikin hyvä harkita onko se valmis vetämään Suomen kansainvälisen maineen suvaitsevana maana lokaan viihteen nimissä.

Käytännössä, arkipäivän elämässä, tällaisten nimikkeiden käyttö, johtaa yleensä riitaan tai tappeluun, varsinkin jos alkoholi on mukana kuviossa. Manne, mutakuono, jutsku, nekru huuteluun vastataan yleensä nyrkillä. Jos tilanne halutaan hoitaa sivistyneesti, siitä tehdään syrjintärikos- tai kunnianloukkausilmoitus ja mennään käräjille.

Miten lakiteksti tämän ilmaisee:
Kiihotus kansanryhmää vastaan on puhetta tai kirjoitusta, jonka tarkoitus on halventaa tai pelotella kansanryhmää tai lietsoa väkivaltaista tai syrjivää toimintaa kansanryhmää kohtaan.
Suomessa rikoslaki (1995/578)11. luvun 8. §: määrittelee kiihottamisen kansanryhmää vastaan seuraavasti:
Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yleisradion toimintaa säätelevät säädökset
Yleisradion ohjelmatuotannosta säädettyä lakia muutettiin joitakin vuosia sitten. Nykyinen laki edellyttää sen tuottavan ohjelmapalveluja ja tietoa mm. perustuslainsäädännössämme (§17.3) mainituille vähemmistöille, kuten romaneille ja myös jakavan tietoa kansallisista vähemmistöistä kuten romaneista.

Yleisradio asetti muutamia vuosia sitten työryhmän laatimaan Ylelle monikulttuurisen ohjelmatuotannon strategiaa. Työryhmä esitteli raporttinsa vajaa vuosi sitten ja se on sisällytetty nykyisellään Yleisradion Eduskunnalle toimittamaan selontekoon. Moninaisuusstrategiassa on joukko hienoja tavoitteita, jotka edellyttävät monikulttuurisen vähemmistöjä koskevan tiedon sisällyttämistä kaikkeen ohjelmatuotantoon ja sitä kautta yhdenvertaisuuden ja tiedonvälityksen lisäämistä eri kansanryhmien välillä.

Ihmisoikeusliiton aloitteesta myös romanit ja muut vähemmistöt ovat tavanneet Ylen johtoa vuodesta 2005 useita kertoja ja keskustelleet toiveesta saada omaa kulttuuria pääväestölle esitteleviä asiaohjelmia sekä omakielistä ohjelmistoa

Jos rasistisesti latautunut Manne-TV, on Yleisradion vastaus romanivähemmistöä koskevaan ohjelmatuotannon velvoitteeseen ja toiveisiin niin Suomen romaniväestö sanoo sille kiitos ei!

Selitykset, että ohjelma haluaa huumorin avulla osoittaa olemassa olevien ennakkoluulojen tyhmyyttä, eivät toimi.
- Miksei ohjelma sitten toimi kuin ajateltiin? Vastaus on melko yksinkertainen. Valitettavasti pääväestölle ei ole tarjottu tarpeeksi asianmukaista tietoa romaneista suomalaisena vähemmistönä, että he voisivat sijoittaa Manne-TVn laukomat riman alitukset oikeaan lokeroon ja verrata niitä aiempaan tietoon näistä ihmisistä ja sitä kautta kyseenalaistaa vanhoja uskomuksia.

Televisio lanseerasi tavaramerkki Manne-mustalaisen 90-luvun aikana tuottamissaan sketsiohjelmissa ja sen tarkoitus oli kuvata epäluotettavaa, tyhmää, kriminaalia ja työtä kaihtavaa romanivähemmistön edustajaa. Tämän kielteisen ja halventavan tavaramerkin sanoma ei katoa, vaikka televisiotuotannon kömpelöt sketsit ovat romanin kirjoittamia ja romanin näyttelemiä. Työ on edelleen Ylen tilaama ja kustantama, joten vastuu on YLEn. Se että romanitaustainen henkilö on valmis rahasta ja julkisuudesta eettisesti arveluttavaan yhteistyöhön ei oikeuta julkista tiedonvälitystä toimimaan samoin.

Manne-TV lisää halventavaksi tarkoitettua nimittelyä ja vahvistaa olemassa olevia ennakkoluuloja. Se koskettaa selkeästi kaikkien romaniväestöön kuuluvien arkea ja lisää heihin kohdistuvia syrjiviä käytäntöjä arkipäivän tasolla. Sketsien sisältö: romanit (kaaleet) myyvät kaikki viinaa, he ovat kaikki työtä vieroksuvia, he pettävät pääväestön edustajia kaikissa yhteyksissä, he valehtelevat ja varastavat. Vanhat stereotypiat toistavat uskollisesti totuttua kaavaa.
Mitä kysyy kansamies tai nainen? - Jos tämä ei ole totta, niin mikä sitten on? Hyvä kysymys jälleen, sillä maamme oppikirjoista ja koulutusohjelmista puuttuu edelleen lähes kaikki asiatieto saamelaisista, romaneista, juutalaisista ja tataareista, jotka kaikki ovat kuuluneet tämän maan historiaan jo vuosisatojen ajan.

Kysymys kuuluu, pidetäänkö vanhoja pelkoja ja ennakkoluuloja tietoisesti yllä tämän kaltaisella piilorasismilla? Onko kysymys yhteiskunnallisesta syrjinnästä, jota tuetaan valtion varoin ja joka hyväksytään hiljaisesti, vaikka näennäisesti syrjintä on tuomittu pannaan? Onko kyse romanivastaisuudesta (anti-Gypsism), jonka EU Parlamentti totesi resoluutiossaan olevan syvälle juurtunut historiallinen ilmiö Euroopassa (vert. anti-Semitismi). Resoluutiossa EU kehotti jäsenmaitaan toimimaan romanivastaisuuden poistamiseksi kaikin mahdollisin tavoin etenkin median ja koulutuksen välityksellä.

Iltalehden Manne-TV arvostelu (IL 2.6.2007) ohjelman käsikirjoituksesta, teknisen työn laadusta ja oivaltamisesta osui nappiin: ”Manne-TV on sekä laadullisesti että myös moraalisesti fiasko. Tekijät ovat amatöörejä,” jotka eivät ole itse eläneet romaniyhteisön sisällä koskaan. Se näkyy mm. siinä että hauskoiksi tarkoitetut sketsit eivät joko avaudu sen paremmin romaneille kuin pääväestön edustajille tai sitten ne ovat muiden jo aiemmin läpi nauramia. Käteen jää ylinäytelty sekoileva hölynpöly, joka paikoittain on kirjoitettu selkeästi romanien kulttuuria loukkaavaksi. Arvostelun sanoin: ”Manne-TVn tekijät haluavat rakentaa itselleen julkista uraa huonon komiikan välityksellä, joka ei naurata ketään.”
- Eivätkö romanit osaa nauraa itselleen, on hyvä kysymys? Vastaus kuuluu kyllä osaavat, mutta komiikan pitää osua aidosti asiaansa, ja olla ammattimaisesti tehtyä.

Manne-TV:n pilkka osuu eniten romanilapsiin ja -nuoriin ja tulee näkymään koulukiusaamisen lisääntymisenä, kuten on käynyt aiemminkin vastaavien ohjelmien kohdalla jo 90-luvulla. Se ei jaksa naurattaa varsinkaan romanivanhempia, joiden lapset joutuvat Manne-pilkanteon kohteeksi kaduilla ja kouluissa ja tulevat mieli mustana kotiin. Kuinka käy lasten koulumotivaation ja halun yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Myös se on hyvä kysymys, joka huolestuttanee muitakin vastuunsa tuntevia vanhempia, opettajia ja valveutuneita kansalaisia.

Yhteenveto:
Manne-TV on kansaryhmää vastaan kiihottavaa. Se vahvistaa ennakkoluuloja ja lisää jännitteitä sekä syrjintää kansanryhmien välillä. Lisäksi monet romaninaiset kokevat erityisen loukkaavana sen, että heitä nimitetään miehiksi ja miehen nimellä.

Mitä Suomen romaniväestö Yleisradion tuotannolta odottaa:

• Pyydämme Yleisradiota hyllyttämään Manne-TV tuotannon heti.

• Ehdotamme että Yleisradio perustaa asiantuntija työryhmän, joka koostuu sekä
romaniväestön edustajista (Suomen Romanifoorumi ry, Ronk) että YLEn
ohjelmatuotannon vastuuhenkilöistä. Tämän työryhmän tehtävä on laatia
perustuslainsäädännössämme mainittuja vähemmistöjä koskevan tuotannon
ohjeistus ja tarkemmat tuotantosuunnitelmat rahoituksineen, sekä vastuuttaa
vähemmistöjä koskevan ohjelmatuotannon toimeenpanotahot Yleisradion eri
tuotantolinjoilla.

Odotamme romaneista ja muista vähemmistöistä kertovia:
• uutisia
• ajankohtais- ja asiaohjelmia
• komiikkaa
• dokumenttia
• elokuvaa
• opetusohjelmia
• lastenohjelmia

jotka ovat laadukkaasti ja hyvällä maulla tehtyä ja pysyvät lain kirjaimen sisäpuolella

Jatkotoimenpiteet
Suomen Romanifoorumi on keskustellut 15.kesäkuuta 2007 vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaisen kanssa asiasta. Vähemmistövaltuutettu on lupautunut selvittämään Manne-TV tuotannon oikeudellista näkökulmaa ja sen edellyttämiä toimenpiteitä. Suomen Romanifoorumi tapaa lähiaikoina Yleisradion johtoa. Kansalaisadressi allekirjoituksineen tullaan toimittamaan asianomaisten tahojen tietoon edellä esitettyjen näkemysten ja tavoitteiden täytäntöönpanon toteuttamiseksi.

Fintiko Romano Forum (FRF) - Suomen Romanifoorumi (SRF)

* Suomen Romanifoorumi on romanijärjestöjen keskusjärjestö, joka toimii järjestöjen edunajajana Suomessa ja Euroopassa.
Yhteystiedot
Miranda Vuolasranta pj.
siht. Johannes Niska-Virta
johannes.niska-virta@hdl.fi
puh. 050-5027506

Allekirjoita kansalaisadressi ja ilmaise mielipiteesi asiasta
Fintiko Romano Foorum FRF -Suomen Romanifoorumi SRF    Ota yhteyttä adressin tekijään