Museoviraston toiminta turvattava

MUSEOVIRASTON TOIMINTA TURVATTAVA

Rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntemusta on maassamme liian vähän. Siitä huolimatta halutaan Museovirastolta, alan ylimmältä asiantuntijaviranomaiselta, vähentää merkittävästi voimavaroja.

Onko siis mahdollista enää täyttää viraston nykyistä toimenkuvaa? Sen mukaan

Museovirasto palvelee viranomaisia, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä rakennusperinnön suojeluun, hoitoon, kehittämiseen ja restaurointiin liittyvissä kysymyksissä. Virasto tekee tunnetuksi rakennetun ympäristön kulttuuriarvoja sekä kehittää suojelua ja restaurointia yhteistyössä museolaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa.”

Jo nykytilanne herättää huolta. Maamme kunnissa ei ole alan asiantuntemusta, eikä sitä ole riittävästi enää nykyisessä karsitussa aluehallinnossakaan. Tämän seurauksena tieto kulttuuriympäristöistä, niiden arvoista ja huomioon ottamisesta jää monesti sattumanvaraiseksi eikä tavoita tärkeitä kohteitaan eli kuntien päättäjiä ja kansalaisia. Tärkeä kulttuuriympäristö-kasvatukseen ja -opetukseen liittyvä yhteistyö jää vähäiseksi tai puuttuu osittain jopa kokonaan.

Kulttuuriympäristö on nähtävä yhtenä yhteiskuntamme perusrakenteista, välittömänä ja välillisenä sosiaalistaloudellisena voimavarana, jonka kestävä käyttö edellyttää omaa osaamistaan.

Tähän käsitykseen pohjaa Valtioneuvoston kaksi vuotta sitten vahvistama Museoviraston inventointi ”Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt” (RKY). Valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kuvan rakennetun ympäristömme historiasta ja kehityksestä. Tavoitteena on maisemarakenteen, kylä- ja kaupunkikuvan sekä rakennuskannan vaaliminen. Nyt nämä arvoalueetkin ovat vaarassa ilman asiantuntevaa tukea.

Alan hallinto pyrkii aktiivisesti vuorovaikutteiseen ja ennakoivaan, siis yhteistyöhakuiseen toimintakulttuuriin, mutta vähennetyillä resursseilla siihen ei ole edellytyksiä. Jopa lainsäädännön edellyttämä toiminta vaarantuu ja vaikeutuu. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä monet kansainväliset valtion allekirjoittamat sopimukset edellyttävät toimivaa asiantuntijavirastoa, joka tutkimustyön lisäksi palvelee riittävän tehokkaasti sekä kuntia että kansalaisia.

Kulttuuriperinnön vaalimiseksi ja sitä koskevan tiedon lisäämiseksi alla olevat yhdistykset olivat mukana käynnistämässä Jokaisen Oma Ympäristö 2010 -kampanjan. Tässä kampanjassa tuli selkeästi esille Museoviraston asiantuntijatiedon merkitys. Lukuisat järjestöt olivat huolissaan kulttuuriympäristön hoidon nykytilasta ja esittivät sen parantamiseksi selkeää toimintaohjelmaa, joka sisällytettiinkin hallitusohjelmaan ja johon hallitus on täten sitoutunut.

Allekirjoittaneet korostavat viraston kansallista, pitkäjänteistä tehtävää, sen korvaamatonta merkitystä tulevaisuudelle ja vetoavat kansanedustajiin:

Museoviraston toiminta on turvattava ja sen rahoitus on pidettävä vähintään nykyisellä tasolla.

 

Helsingissä 7 pnä joulukuuta 2011


Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry – Främjandet av Kulturarvet i Finland rf
Peter M. A. Tigerstedt, prof. emer., puheenjohtaja

 

Suomen Kulttuuriliitto – Finlands Kulturförbund ry

Carl Öhman, prof., puheenjohtaja


Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry

Heljä Järnefelt, hallituksen puheenjohtaja

 

Rakennusperinteen Ystävät ry
Viri Teppo-Pärnä, arkkitehti, puheenjohtaja