OIKEUTTA KURHELAN PERHEELLE

Vaadimme lastensuojelulain noudattamista Kurhelan perheen hyväksi. Perhe on joutunut kokemaan järkyttävää vallan väärinkäyttöä kaksospoikiensa laittomasta huostaanotosta ja lasten mielivaltaisesta vapauden rajoittamisesta!

Lapset ovat ikävissään toistuvasti karanneet kotiinsa rakkaiden vanhempiensa ja sisarustensa luokse. Tähän sosiaalityöntekijät ovat vastanneet hakemalla pojat takaisin Oulussa sijaitsevaan Onnela -nimiseen vastaanottoyksikköön tavalla, joka rikkoo lastensuojelulakia. Videolla näkyy, kuinka lasta raahataan kovakouraisin ottein, joihin ei sosiaalityöntekijöillä ole oikeutta.


Viittamme tässä lakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Lastensuojelun keskeiset periaatteet

Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat lapselle:

1) tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet;

2) mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon;

4) turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden;

Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. Kun sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä.

Poikien kotoa noutaminen on suoritettu tavalla, joka loukkaa raskaasti lasten henkistä ja ruumiillista koskemattomuutta sekä on omiaan järkyttämään heidän mieltään:


3 § Lapsen suojaaminen täytäntöönpanon yhteydessä

Kaikki lapseen kohdistuvat toimenpiteet on suoritettava mahdollisimman hienovaraisesti ja lasta järkyttämättä.

Jos noutamista tai muuta toimenpidettä ei lapsen sairauden, järkyttyneen mielentilan tai muun syyn takia voida suorittaa, se on siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Ote laista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960619


Lisäksi tavoite perheen jälleenyhdistämisestä on jätetty kokonaan huomioimatta. Sen sijaan poikien yhteydenpito vanhempiinsa on rajattu toteutuvaksi kahtena päivänä viikossa VALVOTUSTI kahden tunnin ajan. Pojat eivät koe Onnelan vastaanottokotia turvalliseksi! Poikien koulussakäynti on estetty ja puhelimet on takavarikoitu. Poikien kotiinpaluulle ei ole kerrottu mitään estettä, mutta siitä huolimatta jälleenyhdistäminen on edelleen tapahtumatta.

Lisää perheen taustasta: http://uutiset.perussuomalaiset.fi/perhe-kohuvideon-takana-taistelemme-pojistamme/

Kurhelan perhe on urheasti tuonut julkisuuteen tämän videon, joka ei jätä tulkinnalle varaa: Kyseessä on selkeä virkavirhe. Perheelle ei ole asianmukaisesti edes kerrottu MIKSI lapset ovat huostaanotettu, on vain annettu epämääräisiä selityksiä "huolesta", jota ei olla sen tarkemmin eritelty.

https://www.youtube.com/watch?v=ePPkYcxU11M


Sari Niemeläinen    Ota yhteyttä adressin tekijään
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )