Ota kantaa kannabikseen!

MYSSY POIS SILMILTÄ! –Kannanotto kannabikseen.

Käynnissä olevan aktiivisen kannabiskeskustelun johdosta YAD ry on päättänyt linjata omat kannabispoliittiset kehittämisehdotuksensa tarjoten samalla vaihtoehdon käynnissä oleville kannabiksen laillistamispyrkimyksille.

YADin linja on inhimillisyyttä ja monipuolisia keinoja korostava.Tavoitteena on pystyä ehkäisemään ja vähentämään kannabishaittoja.

Kannabiksen käytön yleistymisestä ja asenteiden lieventymisestä kertovat useat tutkimukset ja selvitykset sekä yleinen mielipideilmasto. YAD ry näkee tärkeänä osallistua ajankohtaiseen keskusteluun ja tuoda esiin oman näkemyksensä.  YAD:n vaihtoehdossa painotetaan kannabishaittojen ehkäisyä ja vähentämistä, ilman aineen laillistamista.

YAD ry näkee, että kannabishaittoja voidaan ehkäistä ja vähentää sekä kannabiksen käyttäjien asemaa parantaa ensisijaisesti muuten kuin dekriminalisaation tai laajemman kannabiksen laillistamisen keinoin.

Vaikka kannabis säilytetäänkin rikoslain piirissä, on syytä linjata ja yhdenmukaistaa lain tulkintaa. Poliisin antama huomautus sakkorangaistuksen sijaan osoittaisi, että huumausainekontrollin painopisteet ovat muualla kuin yksittäisten käyttäjien jäljittämisessä ja rankaisemisessa.  Kannabispolitiikan kehittämisessä tulee tehdä myös nykyistä enemmän yhteistyötä päihdealan eri toimijoiden, kannabisaktivistien sekä päättäjien kesken.

--> tavoitteena humaani suhtautuminen kannabiksen käyttäjiin, palveluiden kehittäminen, kannabishaittojen ehkäisy ja vähentäminen

YAD ry:n mielestä keskeiset kehittämiskohteet kannabishaittojen vähentämiseksi ovat:

1) Laadukas ehkäisevä työ

- Tarjota monipuolista ja realistista kannabistietoutta ja -valistusta, jossa kannabis käsitellään erillään muista huumausaineista omana problematiikkanaan ja eri näkökulmat esiin nostaen

- Kehittää riskiehkäisyn ja varhaisen puuttumisen malleja erityisesti alle 18 -vuotiaille kannabiksen käyttäjille

2) Kannabiksenkäyttäjille suunnatut palvelut

- Kehittää  erityisesti kannabiksen käyttäjille räätälöityjä ohjaus-, neuvonta- ja hoitopalveluita käytön lopettamiseksi tai vähentämiseksi. Avun tarjoaminen tulee tapahtua mahdollisimman matalalla kynnyksellä, leimaamista välttäen.

3) Huomautusmenettelyn pääsääntöinen soveltaminen sakkorangaistuksen sijaan

-Kannabiksen käytön rikosoikeudelliset seuraukset tulee olla kohtuullisia ja tasapuolisia. Kannabiksen käytöstä kiinnijääville poliisin antaman huomautuksen tulisi olla pääsääntöinen seuraamus. Huomautusmenettelyä tulisi soveltaa niissä vähäisissä käyttörikoksissa, joissa käyttäjään tai käyttöön ei liity muuta rikollisepäilyä, väkivaltaa, aseita, kannabiksen myyntiä, hallussapitoa yli oman käytön tai muita huumausaineita.  Käytöstä kiinni jäädessä rikolliseksi leimaavat ja syrjäyttävät käytännöt tulee minimoida ja seurausten tulee olla kohtuullisia rikoksen vähäisyyteen nähden. Poliisin antama huomautus ja tietojärjestelmään kirjaaminen on riittävä toimenpide kannabiksen käytöstä kiinnijääneille. Huumeiden käyttäjien puhuttelu ja hoitoonohjaus tulee ottaa muutenkin tehokkaampaan käyttöön vaihtoehtoina käyttörikossakolle. Kannabiksen laittomuusstatus mahdollistaa tarvittaessa laajemman rikostutkinnan.  Edellä kuvattu tulkinta on täysin mahdollinen nykyisen lainsäädännön puitteissa.Kyllä! Kannatan YAD Youth Against Drugs ry:n esiintuomia kannabislinjauksia ja niiden mukaisia toimenpiteitä sekä avointa kannabiskeskustelua. Kerätyt nimilistat ja muu aineisto kootaan liitteeksi kannanottoon, jonka YAD ry toimittaa syksyllä 2012 kansanedustajille sekä oikeus- ja peruspalveluministerille.

 

Kesän 2012 aikana Kannabiskampanjaa, joka kulkee nimellä "Myssy pois silmiltä!",  viedään YADin vapaaehtoisten voimin festareille keskusteltavaksi. YADin kannanoton voi allekirjoittaa festareilla tai vaihtoehtoisesti netissä nettiadressiin. Kannabisnäkemyksiä kartoitetaan myös YADin Huumeet festareilla -nettikyselyllä.

Syyskuun aikana kampanjan aineistot ja tulokset kootaan yhteen ja toimitetaan kansanedustajille sekä oikeus- ja peruspalveluministerille.

 

Katso myös:

http://www.facebook.com/otakantaakannabiksesta

 

http://yad.fi/toiminta/ajankohtaista/760-yad-ottaa-kantaa-kannabispolitiikkaan