Pelastetaan Kauppi-Niihaman luontoalue Tampereella

Me allekirjoittaneet vastustamme Tampereen yhdyskuntalautakunnalle esiteltyä suunnitelmaa rakentaa massiivinen leirintäalue luontomatkailun nimissä Alasjärvi-Niihamaan. Suunnitelma on nähtävillä osoitteessa:

https://www.tampere.fi/sites/default/files/2023-03/konsepti_raportti_16062022_saavutettava_25.8.2022.pdf

Vaadimme, että koko Kauppi-Niihaman luontoalue jätetään kokonaan ja pysyvästi rakentamiselta rauhaan.

Perustelut:

1. Alasjärvi-Niihama osana Kauppi-Niihaman luontoaluetta on olennainen osa tamperelaisille ja lähikuntien asukkaille tärkeää virkistysaluetta. Suunnitelman toteuttaminen vähentäisi alueen virkistysarvoja ja rajoittaisi kaupunkilaisten virkistysmahdollisuuksia.

2. Suunnitelma ei ota huomioon riittävästi alueen luontoarvoja ja on sekä Tampereen LUMO-ohjelmassa määriteltyjen biodiversiteettitavoitteiden että Hiilineutraali kaupunkiseutu 2030-ohjelmassa määriteltyjen ilmastotavoitteiden vastainen. Leirintäalueen infrastruktuurin ja kiinteistöjen rakentaminen aiheuttaisi luontokatoa, ja sen toiminta lisäisi yksityisautoilua alueella.

Kauppi-Niihaman alue on valtakunnallisestikin merkittävä ja harvinainen, suhteellisen yhtenäisenä säilynyt luontokohde lähellä Suomen oloissa ison kaupungin keskustaa. Se on myös yksi Suomen luonnonsuojeluliiton 100 luontohelmeä -kohteista. Koko alueen pinta-alasta 950 hehtaaria on metsää. Alueella on luonnontilaisen kaltaisia vanhoja kuusivaltaisia metsiä, kalliometsiä, Näsijärven rakentamatonta rantaa sekä korpi- ja rämepainanteita, lehtomaista kangasta ja lehtoakin on runsaasti. Puusto on vanhaa, noin satavuotiasta ja paikoin jopa 180 -vuotiasta. Vain pieni osa metsäalueista on suojeltuja. Alueelta löytyy huomattava määrä METSO-ohjelman luonnontieteelliset kriteerit täyttäviä osa-alueita. Näissä elinympäristöryhmissä on myös monia uhanalaisia luontotyyppejä. Alueella on paljon sellaisia luontoarvoja, joita ei aiemmin ole tunnettu. Alue on paljastunut luultuakin arvokkaammaksi.

Niihaman kasvillisuus-, linnusto- ja lepakkoselvityksessä (2019) ilmeni mm., että selvitysalueen luontotyyppeihin liittyvät luonnonsuojelulliset arvot keskittyvät alueen hakkuilta säästyneille metsäkuvioille sekä vesistöjen ja pienvesien äärelle. Nämä arvoalueet sisältävät vanhaa lehtomaista metsää, lehtoja, luhtia, korpia ja suojeltavia vesiluontotyyppejä. Alueelle on leimallista metsien rehevyys alavilla maastonosilla ja rinnealueilla. Metsittymään päässeistä vanhoista pelloista kehittyy lehtomaisia kankaita ja lehtoja, jos ne jätetään käsittelemättä ja rauhaan rakentamiselta. Luontotyyppien ja lajiston säilymiselle on selvityksen mukaan tärkeää välttää maankäytön muutoksista ja käsittelyistä johtuvia elinympäristöjen muutoksia, joiden jälkeen kaikki lajit eivät enää voi niissä elää. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi joutomaana tai kesantopeltona pidetty niitty, jolle on suunniteltu karavaanarialue ravintolakeskuksineen, tulisi jättää ihmistoiminnalta rauhaan. Luontoarvoiltaan tärkeimpien alueiden tiukkaa suojelua pitää lisätä samoin kuin niiden kytkeytyneisyyttä. Se tarkoittaa, että suojeltujen alueiden väliin tulee jättää maankäytön muutoksilta ja elinympäristön käsittelyiltä rahoitettuja alueita, ns. ekologisia käytäviä, joita pitkin eläimet pääsevät liikkumaan elinympäristöstä toiseen. Leirintäalueen infrastruktuurin rakentaminen estäisi tätä. Niihaman alueelta on tehty myös erikseen liito-orava- ja viitasammakkoselvitykset. Molemmat EU-luontodirektiivilajit asuvat alueella.

https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-05/Niihama_kasvillisuus_lepakko_linnusto_.pdf

https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-05/Niihama_Liito_orava-_ja_viitasammakkoselvitys_.pdf

3. Ehdotus on ristiriidassa sekä Tampereen kaupungin ympäristöministeriölle jättämän kansallisen kaupunkipuistosuunnitelman että kaupunkilaisten Kauppi-Niihaman alueen vertaisuunnittelussa 2018-2019 julkilausuttujen toiveiden ja tarpeiden kanssa.

https://www.tampere.fi/sites/default/files/2022-06/tampereenkansallinenkaupunkipuisto_hoito-jakayttosuunitelma_luonnos.pdf

https://kartat.tampere.fi/suunnitelmakoonti/yhteenveto.php

4. Mökki- ja karavaanarialueen infrastruktuurin rakentaminen maksaisi Tampereen kaupungin asukkaille miljoonia. Samoin EU-asetuksen mukainen, heikennettyjen luontoympäristöjen ennallistaminen on kallista ja hankalaa. On järkevämpää, luontoystävällisempää ja taloudellisempaa jättää luontoalueita rakentamatta kuin ennallistaa toisaalla.

Ekologisten kriisien aikakaudella uudisrakentaminen luontoalueille on vähintään kyseenalaista. Rakentamisen pitää tapahtua jo aiemmin rakennusmaaksi muutetuilla alueilla. Luontoalueet tulee jättää rauhaan.

Kauppi-Niihaman luontoalue tulee jättää kokonaan ja pysyvästi rakentamiselta rauhaan.
Sen sijaan luonnonsuojelualueita tulee sinne perustaa lisää. Alueen virkistyskäytön kehittämisessä tulee huomioida kaupunkilaisten ryhmien Kauppi-Niihama -vertaissuunnitteluprosessissa esittämät näkökohdat sekä alueen luontoarvojen säilyttäminen.

Ehdotamme, että jos uusi leirintäalue todella on pakko rakentaa, rakennetaan yhden massiivisen leirintäalueen sijaan pari pienempää sellaisille alueille, joissa uudisrakentaminen ei aiheuta luonto- ja virkistyshaittaa.

Mukana kampanjassa

Luonto-Liiton Hämeen piiri ry
Tampereen Maan ystävät ry
Petsamon Omakotiyhdistys ry
Kissanmaan Omakotiyhdistys ry
Pappilan Omakotiyhdistys ry
Niihaman Ryhmäpuutarhayhdistys ry
Atalan Omakotiyhdistys ry
Tampereen Vehmainen Seura ry
Koilliskulkijat


Saraleena Aarnitaival    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Saraleena Aarnitaival voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…