Pelastetaan Pyhäjärvi!

Tampereen ja sen eteläpuolisten kuntien alueelle levittäytyvästä Pyhäjärvestä on huolestuttavaa vauhtia tulossa heikon vedenlaadun suhteen Pirkanmaan oma Itämeri. Pyhäjärven veden laadun heikentymisellä on erittäin kielteinen vaikutus järven virkistyskäyttöön, kalastukseen, vesiliikenteeseen, matkailuelinkeinoon sekä koko alueen viihtyisyyteen ja imagoon.

Virallisessa puheessa toistetaan usein, että järven tila on parantunut 1970-luvulta.Vertailukohta on harhaanjohtava, sillä EU:n direktiivi määrää vertaamaan järven nykyistä tilaa luonnontilaan, ei historiaan. Tosiasiallisesti monet Pyhäjärven veden laatua kuvaavat arvot ovat hälyttävällä tasolla.

Esimerkiksi fosfori- ja ammoniumtyppipitoisuudet ovat noin kaksinkertaisia luonnontilaan verrattuna. Happi on kulunut loppuun tai lähes loppuun useiden Pyhäjärven syvännealueiden pohjalta, mikä entisestään lisää järven rehevöitymistä. Lisäksi Tampereen lähivesissä on havaittu korkeita PCB- ja elohopeapitoisuuksia. Lasten uimarannoilla eri puolilla Pyhäjärveä oli kesän 2006 aikana runsaasti tai erittäin runsaasti sinilevää.

Järven tila saattaa todellisuudessa olla vieläkin huonompi kuin tällä hetkellä tiedetään, sillä useita Pyhäjärven syvänteitä on tutkittu viimeksi 1960-luvulla.


Merkittävimmät syyt Pyhäjärven saastumiseen ovat hajakuormitus ja teollisuus. Lisäksi alueen kuntien jäteveden puhdistamoista tapahtuu ajoittain mittauksissakin havaittavia ylijuoksutuksia.

Nyt tarvitaan konkreettisia ja nopeita toimia Pyhäjärven pelastamiseksi sekä valtion rahoitusta näiden toimien toteuttamiseksi:

- Pyhäjärven syvänteet on tutkittava nopeasti. Samoin on selvitettävä, voidaanko järveen virtaavien purojen suistoihin rakentaa kosteikkoja, joissa vesikasvit käyttäisivät osan ravinteista.

- Kunnallisten puhdistamoiden tehokkuutta on parannettava ja kuntien ympäristöneuvontaa tehostettava.

- Valkeakosken ja Tampereen talousalueen jätevedet on johdettava siten, etteivät ne lainkaan päädy Pyhäjärveen.


Olen useamman kerran vedonnut päättäjiin puhtaamman Pyhäjärven puolesta. Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että ilman riittävän laajaa alueen asukkaiden yhteistä painostusta toimenpiteitä Pyhäjärven tilan parantamiseksi ei ole odotettavissa.

Pelastetaan Pyhäjärvi –adressikampanjan suojelijana toimii Tampereen piispa Juha Pihkala. Adressin nimienkeruu päättyi 7.8.2007.

Adressin lähteinä on käytetty Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tietokantoja._____________________


Adressi luovutettiin ympäristöministerille


Ympäristöministeri Paula Lehtomäki vastaanotti 8.8.2007 adressin ympäristöministeriössä.

Ministeri Lehtomäen mukaan huoli vesistöjen tilasta on yhteinen.

- Vesistöt eivät ole Suomessa lainkaan niin hyvällä tolalla, kuin niiden pitäisi olla. Kunnissa on käynnissä on useitakin hankkeita, kuten keskusjätevedenpuhdistamojen rakentamisia, jotka tulevat tilannetta parantamaan. Maatalouden kohdalla olemme etsimässä kokonaan uusia keinoja, joilla estäisimme vesien rehevöitymistä, sanoi ministeri Lehtomäki adressin luovutustilaisuudessa ympäristöministeriössä.

Lehtomäki haluaisi vahvistaa erityisesti yksittäisten kansalaisten roolia ja vastuuta omasta lähiympäristöstään.

Matti Helin, Tampereen diakoniajohtaja    Ota yhteyttä adressin tekijään