Auta meitä suojelemaan ainutlaatuinen Kahvimaan kallioylänkö luolastoineen kivilouhimolta ja -murskaamolta!

IMG_20200808_125844_compress18.jpg

Suunnitteilla oleva kalliokivilouhimo ja -murskaamo uhkaa ainutlaatuista kallioylänköä ja eläimistöä sekä turvallista asumista Länsi-Uudenmaan Kahvimaalla.   Puolustamme oikeuttamme turvalliseen asumiseen ja ympäristömme ainutlaatuisten kallioiden suojelemista kivilouhimolta ja -murskaamolta vetoamalla siihen, ettei Siuntion Kahvimaalla, Vihdin ja Lohjan rajaseuduilla sijaitsevalle pitkäaikaiselle ja suurelle kivilouhimolle ja -murskaamohankkeelle myönnetä lupaa.  

Allekirjoita kanssamme vetoomus  

Lupahakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet on tehtävä Siuntion kuntaan 21.8.2020 mennessä.  Voit myös allekirjoitaa tämän vetoomuksen 19.8.2020 mennessä.

Auta puolustamaan turvallista ympäristöä, asumista ja eläimiä sekä ainutlaatuista kallioaluetta Kahvimaalla ja siten välttämään kalliokivilouhimoon ja -murskaamon sekä sen oheistoimitojen mahdolliset seuraukset ja riskit, joita näemme 15-vuotiseen toimintalupaan liittyvän.  

Pro Kahvimaa

 

Mistä kysymys?  

Suunniteltu kalliokivilouhimo ja -murskaamo sijoittuisi Siuntion Kahvimaalle Vihdin ja Lohjan kuntien rajamaastoon. Lupaa haetaan Kaunissola-nimiselle, 6,46 hehtaarin alueelle, josta on tarkoitus ottaa vajaa 1,1 miljoonaa kuutiota 15 vuoden ajan. Vuosittainen ottomäärä on suunnitelmien mukaan noin 72 300 kuutiota. Murskausta, porausta, rikotusta ja räjäytyksiä on tarkoitus tehdä vaihtelevasti arkisin klo 7–22 välisenä aikana, osin myös lauantaisin. Murskausjaksoja (3–6 viikon mittaisia) on vuodessa 2-3 ja erillistä seulontaa 2-5 kertaa vuodessa noin parin viikon jaksoissa. Tämä mahdollistaa esim. sen, että kevääseen, kesään ja syksyyn voi kohdistua suurin osa haittaavimmista toiminnoista. Lisäksi alueelle tuotaisiin murskaamatonta betoni- ja tiilijätettä säilytykseen ja murskattavaksi sekä puujätettä että kantoja haketettavaksi ja ylijäämämaata. Lastauksia ja kuljetuksia tehdään ympäri vuoden. Keskimääräiseksi päivittäiseksi liikennemääräksi arvioidaan 66 kuorma- tai ajoneuvoyhdistelmäautoa, jotka käyttäisivät ensisijaisesti Yöviläntietä ja Vanhaa Turuntietä.  

Lähtötilanne  

Lähellä sijaitsee 14 asuinrakennusta, jotka ovat 300-550 metrin etäisyydellä kivilouhimosta. Yöviläntien ja Vanhan Turuntien vaikutuspiirissä olevien asuinrakennusten määrä on suuri, joten hanke vaikuttaa merkittävästi myös näiden teiden varrella asuvien arkeen. Vaikutusalue on 0-2 km louhimon ympärillä ja enemmänkin, kun otetaan huomioon lisääntynyt ja säännöllinen raskas liikenne Suunniteltu kivilouhimo- ja murskaamoalue sijaitsee myös lähellä merkittävää Solamäen luolastoa. Se on Siuntion suurin ja yksi Länsi-Uudenmaan suurimmista luolastoista. Museoviraston tutkija löysi luolastosta vanhoja kalliopiirustuksia ja tekstejä keväällä tehdyssä inventoinnissa. Luontoselvityksen mukaan alueella pesii ja elää liito-oravia. Lisäksi alueella esiintyy vaarantuneeksi luokitellut töyhtö- ja hömötiainen sekä punatulkku. Alueella on mahdollista tavata myös useampia lepakkolajeja saalistamassa.  

Miksi vastustamme hanketta?  

Vetoamme siihen, ettei hankkeelle myönnetä maa-aines- ja ympäristölupaa, koska  

RISKIT ASUMISEN TURVALLISUUDEN VAARANTUMISESTA  

- 15 vuoden ajan toimiva laitos häiritsee asumista, yritystoimintaa ja vaikuttaa luontoon. Alueella käsitellään kiviaineksia urakkaluonteisesti arkisin klo 7-22 ja kuljetuksia sekä lastaamista tehdään ympäri vuoden.  

- Louhinnasta, murskaamisesta ja räjäytyksistä syntyy melua ja ilmanpainevaikutuksia (ikkunoiden ja seinä- pintojen värähtelyt), tärähdyksiä ja ilmanlaatua heikentävää pölyä (kivipöly-/-tuhka ja betonipöly). Räjäytystöistä voidaan tehdä aistinvaraisia havaintoja jopa 1-2 km:n etäisyydellä louhintakohteesta (ympäristö.fi). Hankkeessa rakennettavaksi esitetyn melun mallinnus on riittämätön kertomaan melun todellista määrää ja suuntautumista alueella. Melun arviointi, mittaus ja laskenta perustuvat teoriaan eikä se kykene huomioimaan kaikkia paikallisia tekijöitä.  

- Pohjavesien mahdollinen laadun heikkeneminen (pilaantuminen/samentuminen) tai pohjaveden pinnan aleneminen. Talousvesikaivot saavat vetensä pohjavedestä, jonka pintaa ja kulkeutumisreittejä ei ole tutkimuksin todennettu, eikä tutkittu. Selvityksissä esitetään vain arvioita esim. ”Kallioporakaivosta muutaman sadan metrin säteellä tehdyt räjäytystyöt voivat aiheuttaa veden laadun huononemista, koska kallion rakoilu ja veden virtausreitit muuttuvat. Lisäksi mahdolliset kallioperän rikkivetytaskut saattavat purkautua ja pintavedet kulkeutua kaivoon rakoilumuutosten seurauksena. Yleensä muutokset näkyvät rauta- ja mangaanipitoisuuksissa, pintavesien aiheuttamana mikrobiologisen laadun muutoksena ja rikkivedyn aiheuttamana hajuhaittana sekä sameutena. Räjähteissä käytettävät typpiyhdisteet voivat aiheuttaa nitraattipitoisuuden nousua kaivovedessä”.  

- Rakennusten perustusten, kaivojen, teiden sekä merkittävän erikoisen, osin kalliolohkareista muodostuvan Solamäen luolaston ja sitä ympäröivän kallioalueen vahingoittuminen räjäyttämisen seurauksena. Noin 400-460 metrin päässä louhimosta sijaitsevaa Siuntion suurinta ja yhtä Länsi-Uudenmaan suurimmista luolastoista ei mainita lupahakemuksessa, vaikka sillä on kulttuurihistoriallista arvoa ja Museoviraston tutkija löytänyt sieltä keväällä tehdyssä inventoinnissa hyvin vanhoja kalliopiirustuksia ja tekstejä.  

- Laajan kallioalueen alarinteessä Solamäen puolella on useita asuinrakennuksia. Pelkona on, että räjäytyksissä irtoavat kivilohkareet putoavat rakennusten päälle.  

- Lisääntynyt rekkaliikenne kapeilla, hyvin pienet pientareet omaavilla tai jopa pientarettomilla kylämäisillä teillä aiheuttaa vaaratilanteita varsinkin kevyenliikenteen kulkijoille ja ennestäänkin rapautuneiden teiden pintojen kulumista ja reikääntymistä. Myöskään siltojen kestokyky ei välttämättä riitä jopa n. 66 raskaan kaluston ajoa päivässä. Kuljetuksia tehtäneen pääasiassa Yöviläntien kautta Vanhalle Turuntielle, mahdollisesti myös Yöviläntieltä Kahvimaantien ja Niemenkylän tien kautta. Yövilän-, Kahvimaan- ja Vanhan Turuntien teistä muodostuvaa lenkkiä oheisteineen käyttävät tavallisen ajoneuvo-, kävely, kuntoilu- ja koululaisliikenteen lisäksi ratasastajat sekä kilpapolkupyöräilijät.  

- Alueen kiinteistöjen arvon mahdollinen alentuminen pitkäaikaisen louhintatoiminnan, ympäristön tai kaivoveden mahdollisen pilaantumisen tai kaivon kuivumisen seurauksena. Osa taloista on perustettu kallioiden päälle ja monien porakaivot on porattu kalliomuodostelmaan. Etukäteen on vaikea arvioida, miten räjäytykset vaikuttavat rakennuksiin tai porakaivoihin.    

* RISKIT YMPÄRISTÖN VAARANTUMISESTA  

- Vahingollinen vaikutus ja vahingolliset muutokset luontoon. Alue on suuri ja lupa voimassa pitkään. Vaikuttaa sukupolviin ja alueen ihmisten päivittäiseen elämään. Uutta kalliota ei muodostu, vaan se menetetään ikuisiksi ajoiksi, mikäli se murennetaan rakennusaineeksi ja kuljetetaan muualle.  

- Luola ja sen lähimetsät kallioalueineen sekä pienine suomuodostumineen ovat merkittävä luontoympäristö, joka palvelee niin paikallisten kuin vieraskuntalaisten (mökkiläiset, retkeilijät, luontoseuraajat) virkistys-, marjastus- ja metsästysalueena. Kallioylängön ja sen purolaaksojen eliöstön lajikirjo on rikas ja monilta korkeilta kallionyppylöiltä avautuu kauniilta ja jylhiä maisemia. Hankkeessa esitetty luontoselvitys on mahdollisesti riittämätön esittämään todellisen tilanteen paikallisten tekemien havaintojen perusteella. Louhimo estää yli puolen kilometrin pituudelta ihmisten ja eläinten luontokulkuyhteyden Solamäen puolelta Yöviläntien suuntaan. Se saattaa myös kuivattaa kallioylängön suomaisia paikkoja, joilla on merkitystä eliöstölle. Hankkeen totetuessa on pelättävissä lisäksi Pohjois-Siuntion ja naapurikuntien lähialueiden yleisen arvostuksen ja arvon väheneminen ajatellen asumis-, virkistys- ja metsästyskäyttöä sekä kiinteistöomistusta.  

- 15 vuotta on pitkä aika ihmiselämässä. Alueella asuu paljon ihmisiä, jotka ovat valinneet seudun asuin-, yritys- ja vapaa-ajankotipaikakseen nykymuotoisena. Hankeen tuomat häiriöt ja mahdolliset siitä syntyvät vahingot voivat huonontaa heidän elämänlaatuansa ehkä jopa terveyttä. Näitä ei voi korvata millään. Maaseutumaisella seudulla monilla on myös koti- ja tuotantoeläimiä. Eläimet voivat stressaantua ympäristön muutoksista ja varsinkin räjäytyksistä mikä voi heijastua niistä myös omistajiin sekä esim. hevostiloilla näitä harrastaviin ja ammattinsa puolesta hoitaviin ja ohjastaviin.  

- Valuma-/hulevedet voivat kuljettaa saasteita mm. purkupaikaksi suunniteltuun perimätiedon mukaan lähdepohjaiseen ojaan ja siitä eteenpäin. Oja jatkuu Risupakanjoelle (Risubackan lehto suojelualue), Palojoelle, Karhujärveen ja Siuntionjokeen sekä lopulta Siuntion edustalla mereen. Vesistö on merkityksellinen alueen eläimistön kannalta, mutta se on myös maisemallisesti kaunis ja eläimistön suhteen monipuolinen. Syntyvien hulevesien typpipitoisuus voi nousta räjähdysaineiden typen johdosta nostaen mm. nitraattipitoisuutta. Louhimolle rakennetavan altaan hulevesistä, jotka johdetaan em. ojaan otettaisiin näyte vain kerran vuodessa.   - Räjäytykset ja louhinta voivat aiheuttaa valumia, joista ympäristöön voi valua epäedullisia aineksia, kuten arseenia.  

- Betonijätettä ei tulisi varastoida neljää viikkoa kauemmin eikä suojattunakaan yli 10 kuukautta kauemmin. Nyt luvassa haetaan varastointia jopa kolmen vuoden maksimi käsittelymäärälle. Betonijätettä ei voi sijoittaa maakaatopaikan täyttöön, joten sitä ei tulisi käyttää tämäntyyppisessä paikassa myöskään louhimoalueen rakenteisiin eikä ajoteihin. Siitä tehtyä betonipulveria on suunniteltu käytetävän näihin 10 000 tonnia/vuosi, yhteensä 112 000 tonnia.  

- Murskaus tehdään polttoöljykäyttöisillä murskauslaitoksilla. Energia tuotetaan kevyellä polttoöljyllä, joka varastoidaan alueelle. Ympäristövaarana on öljyvuodot suojeluyrityksistä huolimatta. Myös ilmapäästöjä syntyy työkoneiden käyttämästä kevyestä polttoöljystä.    

* RISKIT VAHINGOISTA JA KORVAUSTEN SAAMISEN VAIKEUDESTA   

- Räjäytyksiin liittyy myös se riski, että panostus on liian suuri ja räjäytys aiheuttaa suuremman äänen ja kallioperä tärähtää voimakkaammin kuin luvassa on sallittu.  

- Louhimolla käsitellään muualta tuotua ylijäämämaata ja louhetta, jota myös murskataan. Lisäksi alueella varastoidaan ja käsitellään rakennuksista tulevaa betoni- ja tiilijätettä sekä puuta. Toimiiko valvonta, kun pienen kunnan resurssit ovat rajatut ja paikka sijaitsee n. 20 kilometriä kunnan keskustasta äärilaidalla?  

- Lupaehtojen valvonnan vaikeus ja mahdolliset ympäristölle koituvat vahingot. Miten puutteista tai vahingoista syntyvät seuraukset korvataan täysimääräisinä alueen asukkaille tai kunnalle ja palautetaan tarvittaessa alue louhintaa edeltäneeseen tilanteeseen. Korvausten saamista voi vaikeuttaa sekin, jos louhintaa tehnyt yritys menee konkurssiin tai vaihtaa omistajaa, kuten monissa tapauksissa on tapahtunut. Korvauksien hakeminen voi vaatia myös käräjöintiä, joka on yksityisille ihmisille ja kunnallekin usein kallista ja aikaa vievää.    

Lisämateriaalia:  

- Voit tutustua tästä linkistä tarkemmin hankkeen maa-aines- ja ympäristöluvan materiaaliin ja siitä annettuun kuulutukseen: http://siuntio.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/mreg.htm?+kirjaamo=KLT&id=377

Ympäristövaikutukset: Kalliokivaineksen ottaminen vaikuttaa haitallisesti maisemakuvaan sekä alueen geologisiin ja biologisiin luonnonarvoihin. Ottamisesta ja siihen liittyvistä oheistoiminnoista, kuten kiviainesten murskauksesta ja liikenteestä aiheutuu melu-, pöly- ja tärinähaittoja. Soran ottamisalueilla on todettu olevan vaikutuksia pohjavesiolosuhteisiin.

Kalliokiven ottamisalueilla toiminnan aikaiset ympäristöhaitat voivat ajoittain olla merkittävämpiä kuin soranottamisalueilla. Ottamistoiminnassa käytettävistä räjähdeaineista sekä ottamisalueen sijaitessa esim. arseeni- ja rikkipitoisilla kallioalueilla voi aiheutua haitallisia vaikutuksia myös pinta- ja pohjavesiin. Alueille mahdollisesti läjitetyistä pintamaista voi kulkeutua orgaanista ainesta pinta- ja pohjavesiin. Ympäristöön johdettavat louhosten kuivatusvedet voivat aiheuttaa muutoksia erityisesti pintavesiin.    

MUITA ALUEESEEN LIITTYVIÄ HANKKEITA:  

- Samalla kallioalueella sijaitseva Solamäen osa Siuntion Kahvimaalla (käsittää mm. luolaston) on esitetty Geologisen tutkimuskeskuksen HAKKU-tietokannassa POSKI-hankkeen selvitysten perusteella sekä nyt esillä olevassa teemayleiskaavan kartassa kiviainesalueeksi, joka soveltuu kalliokiviainesten ottoon. Tämä merkintä tulisi poistaa, jotta monella tavalla merkittävä Solamäen korkein kallionlaki ja luolasto säilyvät jälkipolville. Tätä teemayleiskaavaa koskevat muistutukset on tehtävä 28.9.2020 mennessä. Teemayleiskaavaan liittyvä kuulutus ja hankkeesta kertovat materiaalit löytyvät tästä osoitteesta: https://www.siuntio.fi/teemayleiskaava-arvokkaat-kallioalueet  

- Siuntion kunta on avannut kyselyn, jonka kautta kerätään kuntalaisten mielipiteitä maankäytön kehityskuvan laatimiseksi. Verkkokysely on avoinna 23.8.2020 saakka. Kysely löytyy tästä osoitteesta: https://www.siuntio.fi/verkkokysely-siuntion-maankayton-kehityskuva        

 

 

 


Pro Kahvimaa -ryhmä | Jorma Lehtinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pro Kahvimaa -ryhmä | Jorma Lehtinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…