Kotkan Itärannan metsä ja rannat on säilytettävä virkistysalueena!

Vetoamme kaupunginvaltuustoon, kaupunginhallitukseen ja kaupungin maankäytöstä päättäviin virkamiehiin, jotta he palauttaisivat Itärannan asemakaavaluonnoksen uudelleenarviointiin, tarkistaisivat luonnonsuojelulliset näkökohdat, jotka aiemmassa päätöksenteossa ovat jääneet vaille tarpeellista huomiota ja säilyttäisivät tämän ainutlaatuisen luontoalueen rantoineen kaikille vapaana virkistysalueena.

”Pro Äijänniemi on spontaanisti syntynyt kansanliike, jonka tavoitteena on Kotkan Itärannan ja Suulisniemen kaupunginosien välisen metsäalueen, ja erityisesti sen ainutlaatuisten rantojen säilyttäminen kaikkien kotkalaisten yhteisenä virkistysalueena.”

”Puhumme Äijänniemestä, koska me paikalliset asukkaat tunnemme tuon metsäalueen parhaiten sen ikivanhalla kutsumanimellä ”Äijänniemen metsä”. ”

Kaavaluonnos koskee kaikkiaan noin 74 hehtaarin metsä- ja harjualuetta rantoineen ja vesialueineen Kotkan kaupungin itäosassa, Itärannan kylän (kaupunginosa nro 34) sekä Suulisniemen kylän (kaupunginosa nro 35) välissä. Kaava-alue sijoittuu Äijänniemen uimarannan välittömään läheisyyteen.

Alueen omistaa Ahlström Oy. Kotkan kaupunki on Ahlströmin aloitteesta tehnyt alueelle asemakaavaluonnoksen.

Me paikalliset asukkaat vastustamme kaavaluonnosta ensisijaisesti luonnonsuojelullisista syistä. Kaavaluonnos on erittäin massiivinen. Se käsittää koko ainutlaatuisen harjualueen sekä alueen luonnonvaraiset ja maisemallisesti erittäin arvokkaat rannat.

Luonnontilaiset rannat ja metsä-alue ovat nykyisin hyvin aktiivisessa virkistyskäytössä. Rakentamisen myötä vapaa kulku näillä rannoilla päättyisi.

Kaavaluonnosalueella on luonnon ja maiseman suojelemisen kannalta merkittävä ja maakunnallisesti erittäin arvokas Suulisniemen ja Hiekkaniemen välinen harjualue. Harjualue on merkitty myös Suomen suojeltavien harjujen luetteloon, ja se on määritelty Eteläisen Kymenlaakson arvokkaimmaksi harjualueeksi.

Alue on myös tärkeää pohjavesien muodostumisaluetta: rakentaminen, kaivaminen ja asumiseen sekä liikenteeseen liittyvä toiminta aiheuttaisi pohjavesien pilaantumisriskin.

Vastustamme tämän arvokkaan luontoalueen kaavoittamista, koska rakentaminen hävittäisi tämän ainutlaatuisen maiseman ja sen luontoarvot pysyvästi.

Alueen itäisen rantaosan hienoimmat hiekkarannat ja harjun arvokkaimmat osat jäisivät hyvin suurten (a´2500m2) rantatonttien alle. Samoin kävisi myös luonnontilaiselle hiekkarannalle ja merenrantaniitylle, jotka lisäksi kuuluvat luonnonsuojelulain mukaisiin mahdollisesti suojeltaviin luontotyyppeihin.

Kaava tällaisenaan muuttaisi kyseisen metsäalueen luonteen täydellisesti, eli metsän tilalle tulisi suuri, tiiviisti rakennettu asuinalue.

Tämä vetoomus toimitetaan uudelle kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle, kaupungin johdolle ja maankäytöstä vastaaville virkamiehille.

Lisätietoja: www.proaijanniemi.net


Tarja Bohm, Pro Äijänniemi    Ota yhteyttä adressin tekijään