Vastustamme perusterveydenhuollon lisäkoulutukseen ehdotettuja uusia rajoituksia!

Voidakseen harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti suomalaisten lääkärien on valmistuttuaan suoritettava kahden vuoden pituinen perusterveydenhuollon lisäkoulutus, joka sisältää yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua. Käytännössä tämä tarkoittaa työskentelyä lääkärin tehtävissä ja säännöllisesti työn ohella koulutukseen osallistumista. Tällä hetkellä lääkäri on voinut vapaavalintaisesti suorittaa palvelun suoraa kunnan palveluksessa tai yksityisen ostopalveluyrityksen kautta.


Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee muutosta asetukseen terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Jos asetus tulee voimaan, tulee perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen 9 kuukauden pakollinen terveyskeskusosuus suorittaa 1.3.2010 alkaen työ- tai virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Vastaavasti hammaslääkäreiden 6 kuukauden terveyskeskusosuus rajattaisiin työ- tai virkasuhteeseen kuntaan tai kuntayhtymään. Toteutuessaan esitetyssä muodossaan tämä tarkoittaa, että lääkäreiden ja hammaslääkäreiden oikeus suorittaa pakollinen terveyskeskusosuus työsuhteessa yksityisten palveluntuottajaan estetään.


Suomen Medisiinariliitto (SML) on kaikkien suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden kattojärjestö. SML on huolissaan terveyskeskustyön epäsuosiosta. Medisiinariliitto uskoo työvoiman liikkuvuuden rajoittamisen entisestään pahentavan perusterveydenhuollon ongelmia. Pienten syrjäseutujen kuntien on ollut vaikea saada lääkäreitä ilman tehokasta rekrytointikoneistoa. Ostopalveluyritykset ovat tarjonneet tähän edes jonkinlaisen ratkaisun. Yritykset ovat tarjonneet myös yleisesti ottaen suurempia joustoja mm. perheellisille lääkäreille. Työmäärä ja toimenkuva on sama kuin kunnan palveluksessa. Työolosuhteista ja työpäivien jakautumisesta on sen sijaan saanut sopia joustavasti. Tämä on lisännyt mielenkiintoa perusterveydenhuollon työtehtäviä kohtaan. Moni on löytänyt työpaikan seudulta, jonne ei olisi koskaan osannut muuten hakeutua. Kunnat ovat myös ruvenneet kilpailemaan työvoimasta tosissaan ja monin paikoin parantaneet joustoja ja työolosuhteita omalla tahollaan.


Terveyskeskuslääkärin työ on mielenkiintoista ja haastavaa työtä. Jäykkä, pakkoon perustuva, yksitahoinen työskentelymalli ei lisää uusien yleislääkärien määrää, mutta saattaa jopa vähentää sitä. Työelämään astumassa olevan lääketieteen opiskelijan näkökulmasta se profiloi terveyskeskustyön työpalveluksi. Siihen mielikuvaan meillä ei ole varaa.
SML pyrkii toimittamaan adressin sosiaali- ja terveysministeriön johdolle.

Asetusluonnos on luettavissa osoitteesta www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42736&name=DLFE-10624.pdf
Toimeksi saaneena, José Paterno, tiedotussihteeri, Suomen Medisiinariliitto / Finlands Medicinarförb    Ota yhteyttä adressin tekijään