Raakamaidon suoramyynnin sääntelyä lievennettävä

Me allekirjoittaneet vaadimme lievennystä raakamaidon suoramyyntiä koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön. On tärkeää, että raakamaidon, kuten muidenkin elintarvikkeiden, laatua valvotaan, mutta nykyiset liian tiukat vaatimukset vaikeuttavat kohtuuttomasti sekä raakamaitoa myyvien maitotilojen että sitä ostavien asiakkaiden asemaa.

Nykyinen kansallinen lainsäädäntö (nk. raakamaitoasetus 699/2013) asettaa raakamaitoa yli 2 500 kiloa vuodessa suoraan asiakkaille myyville maitotiloille massiiviset näytteenottovaatimukset maidossa ja nautojen ulosteessa mahdollisesti esiintyvien bakteerien osalta. Lisäksi tällaisen maitotilan tulee täyttää elintarvikehuoneiston vaatimukset. Raskaat vaatimukset aiheuttavat tuottajille byrokratiaa, valvontaa ja kustannuksia.

Kansallinen raakamaitoasetus 699/2013 määrää, että suoraan asiakkaille myytävästä raakamaidosta ei saa laboratoriotutkimuksissa löytyä lainkaan Listeria monocytogenes -bakteeria. Ennen raakamaitoasetuksen voimaantuloa 1.1.2014 raakamaidolle noudatettiin EU:n mikrobikriteeriasetuksen (EY) N:o 2073/2005 mukaista lievempää vaatimusta, joka sallii bakteerin esiintymisen näytteessä, kunhan raja-arvo 100 pmy/g ei ylity tuotteen myyntiaikana. Samaa EU-lainsäädännön mukaista raja-arvoa noudatetaan Suomessa kuitenkin muille listeriariskin sisältäville elintarvikkeille, esimerkiksi kylmäsavustetuille kalatuotteille.

Raakamaitoa suoraan asiakkaille myyvän maitotilan kannalta raakamaidon muita elintarvikkeita tiukempi Listeria monocytogenes -vaatimus tarkoittaa sitä, että jos laboratoriotutkimuksessa maitonäytteestä löydetään kyseistä bakteeria niinkin vähän, että pitoisuutta ei voida edes tarkasti määrittää, tila joutuu välittömästi keskeyttämään raakamaidon myynnin asiakkaille. Lisäksi tilalla pitää suorittaa mittavat puhdistustoimenpiteet ja tilan tulee toimittaa uusia maitonäytteitä laboratoriotutkimuksiin viikon välein, kunnes bakteeria ei enää esiinny. Menettely aiheuttaa kohtuutonta haittaa ja kustannuksia niin maitotilalliselle kuin asiakkaillekin.

Edellä mainittujen perusteluiden nojalla vaadimme, että hallitus muuttaa raakamaidon suoramyyntiä koskevaa kansallista lainsäädäntöä seuraavasti:

  • Maitotiloja koskeva elintarvikehuoneistovaatimus sekä maitoa ja nautojen ulostetta koskevat mikrobiologiset vaatimukset, pois lukien vaatimus laadukkaasta E-luokan raakamaidosta, tulee poistaa riippumatta siitä, kuinka paljon tila vuodessa myy raakamaitoa suoraan asiakkaille.

o   Raakamaitoa ostavat kuluttajat tiedostavat käsittelemättömän maidon juomiseen liittyvät mahdolliset riskit ja tekevät sen omalla vastuullaan. Raakamaitoasetuksen 699/2013 1 luvun 4 § velvoittaa maitotilat ohjeistamaan riskiryhmiin kuuluvat kuluttajat tarvittavista varotoimenpiteistä ja lisäksi Suomessa Evira on tiedottanut asiasta tehokkaasti.

     Raakamaitoasetuksen 699/2013 2 luvun 6 § ja luvut 3, 4 ja 5 tulee poistaa kokonaan. Lisäksi asetuksen liite 2 tulee poistaa ja liitteestä 3 tulee poistaa kaikki kohdat B-kohtaa lukuun ottamatta.  Myös liitteen 4 luku 2 tulee poistaa.

     ”Vähäriskiseksi toiminnoksi” asetuksessa 1258/2011 katsottu keinotekoinen 2 500 kg vuosittainen suoramyyntiraja tulee samassa yhteydessä poistaa tarpeettomana.

                      


Saara Lantta-Lehtola    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Saara Lantta-Lehtola voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…