Ruomelankorven virkistysalueen puihin ei saa kajota

KANNANOTTO – RUOMELANKORVEN VIRKISTYSALUEEN PUIHIN EI SAA KAJOTA

Taustaa: Osa Ruomelankorven virkistysalueesta aiotaan hävittää ja korvata hulevesialtaalla.
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Puistot_ja_viheralueet/Puistohankkeet/Ajankohtaiset_hankkeet/Ruomelankorpi


Vaatimus: Ruomelankorven hulevesialtaan suunnittelu pitää lopettaa eikä virkistysalueen puihin saa koskea.

Perustelu: Hulevesiallas Ruomelankorvessa on näennäisratkaisu, joka synnyttää merkittäviä ympäristö- ja meluongelmia, mutta ei pysty ratkaisemaan potentiaalista hulevesiongelmaa. Espoo on tekemässä ongelmaa sinne, missä sitä ei ole.

Ruomelankorven hakkuun vaikutukset ympäristölle:

Ruomelankorpi on Olarin viimeinen virkistys- ja viheralue ja jo pelkästään siksi se pitää säilyttää. Lisäksi Espoon hulevesiohjelman päätavoitteissa mainitaan hulevesien aiheuttamien haittojen ehkäiseminen ympäristössä ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Jos Ruomelankorven alue tehdään hulevesialtaaksi, alueelle kertyy hulevesien päästöjä kuten raskasmetalleja. Viereiseltä Olarinkadulla kahden minuutin välein kulkeva bussien syöttöliikenne lisää päästöjä, josta ne valuvat alas altaalle ja kulkeutuvat läheisille pihoille asti, jos välissä ei ole kasvustoa puskurina.

Alueella on varmistettuja havaintoja liito-oravan pesiytymisestä ja poikueesta . Liito-orava tarvitsee yhden hehtaarin elinalan. Ruomelankorpi on juuri yhden hehtaarin kokoinen, joten puiden osittainenkin hakkaaminen alueelta tuhoaisi sen luonnollisen lepo- ja lisääntymisympäristön. Toimenpiteet alueella vaativatkin ELY-keskuksen luvan.

Nykyisellään puiston siisteys on hoidettu yhteisöllisesti. Alue on käytännössä roskaton, mistä huolehtivat aluetta käyttävät lapsiryhmät ja koirien ulkoiluttajat. Jos alue aidataan ja tehdään letoksi, ei sen siisteydestä huolehdi enää kukaan, vaan alueesta tulee roskia mädättävä, haiseva monttu.

 

Kuvat 1 ja 2 havainnollistavat, miten Ruomelankorven ’puistosuunnitelma’ muuttaisi ympäristöä.

 

Ylempi kuva: Ruomelankorpi kesäkuussa 2016. Vahvasti tallatut polut kertovat alueen vilkkaasta käytöstä. Roskia eikä muuta sotkemista ole havaittavissa.

Alempi kuva: Ruomelankorven tulevaisuus ‘puistosuunnitelman’ mukaan: Hulevesiallas Friisilässä kesäkuussa 2016.

Hakkuiden vaikutukset alueen asukkaille:

Espoon kaupungin yleiskaavassa on määritelty melulle ohjearvot (30-35 db). Ne eivät ole enää hallittavissa Iltatien vanhoissa rakennuksissa. Ruomelankorven suuret puut ja muu kasvusto kuitenkin suojaavat melulta tehokkaasti. Puusto antaa näkösuojaa Olarinkadulla ja sen vieressä kulkevan kevyen liikenteen väylillä kulkevien katseilta. Tämä lisää merkittävästi alueen asukkaiden viihtyvyyttä. Olarinkatu kulkee selkeästi asuntoja ylempänä, joten vain korkea puusto toimii näköesteenä.

Puusto toimii myös ilmanpuhdistajana vilkkaasti liikennöidyn tien ilmansaasteilta. Asia on varsin ajankohtainen, koska vaikka itse metro viivästyy, sen vilkas syöttöliikenne (bussit kulkevat Olarinkadulla ruuhka-aikana kahden minuutin välein) alkaa jo elokuussa.
Ruomelankorpi on erinomainen lähivirkistysalue. Perheet ja päiväkotiryhmät retkeilevät siellä, ja alue on myös koiranomistajien suosiossa. Ruomelankorpi onkin AINOA jäljellä oleva virkistysalue Olarin alueella. Avoimella savipohjaisella hulevesialtaalla ei olisi mitään käyttöä ja ilman jatkuvaa hoitoa se tulisi rämettymään ja aiheuttaisi hajuhaittoja.

Toivomme, että Espoon kaupunki yllä esitetystä oivaltaisi laajemminkin, kuinka pieni metsäkaistale voi hoitaa pois monta ongelmakohtaa käytännössä nolla-kustannuksella kaupungille.

Hakkuun merkitys Espoon kaupunkikuvalle:

Suunniteltu hulevesiallas rikkoisi kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta. Olari mainittu Espoon Yleiskaavassa (s. 61) –
“Pääosa kaupunkikuvallisesti arvokkaista alueista on 1950-luvulta lähtien asemakaavoitettuja kaupunginosia kuten Tapiola ja Otaniemi sekä asuntoalueita ja lähiöitä, esim. Olari.”

Niinpä Espoon kaupungilla on Olarissa erityisen painavat syyt noudattaa omaa hulevesiohjelmaansa kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen suhteen.

Espoolle on tehty selvitys mitkä alueet ovat erityisen tulvariskin alaisia. Ruomelankorpea ei todeta yleiskaavassa erityisen riski-alttiiksi alueeksi. Jos taas ajatellaan, että tämän hulevesialtaan tulisi hoitaa 49 ha:n alueen hulevedet, on se siihen aivan liian pieni.


On myös huomattava, että ympäristön viihtyisyyden luomisen sekä melu- ja ilmansaasteiden puskuroinnin lisäksi Ruomelankorven  puut imevät itseensä vettä ja nopeuttavat ylimääräisen veden poistumista alueelta. Kaikkien näiden puuston automaattisesti tarjoamien ’palvelujen’ häviäminen tulee tuomaan Espoon kaupungille lisäkustannuksia.

Yllä olevien näkökohtien perusteella suunnitelmat hulealtaasta Ruomelankorvessa ovat lyhytnäköisiä ja vakava virhe, jota on vaikea ellei mahdoton myöhemmin korjata.

Olarissa on jo kaksi hulevesiallasta parin sadan metrin päässä Ruomelankorvesta: Kuitinmäen asukaspuiston vieressä oleva ja toinen Päivänkehrän koulun lähellä. Lisäksi hiukan asukaspuistosta länteen on kuvassa 2 esitetty juuri valmistunut hulevesiallas. Espoon kaupunkikuvan kannalta ole viisasta muuttaa kaikkea rakentamatonta aluetta montuksi.


Havainnekuva hakkuualueesta ja hulevesialtaasta: miten poistettu puusto muuttaisi näkymän alikulkuun metsän sijasta:

 

 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Ruomelankorpi jätetään rauhaan ja Espoon kaupunki noudattaa itse luomaansa periaatetta, (Espoon hulevesisuunnitelma) jonka mukaan ensisijaisesti ehkäistään ja jos tämä ei onnistu, hulevedet tulee johdattaa pois. Tämä onnistuu tehokkaammalla viemäröintiverkostolla pumppuineen, mikä ei hävitä kaupunkiluontoa.

Suunnitelma on nähtävissä osoitteessa www.espoo.fi/puistohankkeet/Ruomelankorpi ja palautetta siitä voi antaa 21.6.2016 asti.

Iltatie 7:n taloyhtiön hallitus antaa palautteen tuohon päivään mennessä, anna sinäkin! Allekirjoita tämä addressi.

 

Huom. viimeiset kuvat lisätty 17.6. klo 12.09 (kuvat otettu n varttia ennen)  kovan sateen aikaan, jolloin alueella on satanut kaksi päivää erittäin kovaa. Kuvat todistavat, että puut suojelevat tulvalta. Vai onko tuo pieni lätäkkö, jonka löysin Ruomelankorvesta "tulva"?